Anda di halaman 1dari 2

Soal Selidik Mengenai Penguasaan Kemahiran Insaniah( Soft

Skills) Pelajar
Bahagian I: Latar Belakang Responden
Sila tandakan ( / ) dan isikan jawapan di ruangan yang bersesuaian.
Jantina : Lelaki Perempuan
Umur : 18 19 20
Tingkatan : Enam Bawah Enam Atas
Aliran : Sains Sastera
Agama : Kristian Buddha Islam Lain-lain

Bahagian II: Kemahiran Insaniah


Kemahiran insaniah merupakan kecemerlangan individu dalam pelbagai aspek. Kemahiran

setuju Sangat Tidak


insaniah menjadi aset penting bagi melahirkan individu yang mampu bersaing, berkeyakinan,

Kurang setuju

Sangat setuju
Tidak setuju
dan meningkatkan esteem dan pengurusan diri.

setuju
Sila tandakan ( /) berdasarkan persepsi anda bagi setiap indikator berikut:

A. Kemahiran Berkomunikasi 1 2 3 4 5
Pelajar sering dibimbing oleh guru untuk menyampaikan idea secara jelas, penuh yakin dan
A1 sesuai dengan tahap pendengar semasa pembentangan dalam kelas.
Dalam sesi soal jawab, pelajar mengamalkan kemahiran mendengar dan memberi maklum
A2 balas dengan aktif.

B. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah


Kemahiran ini mendidik pelajar dari segi kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah
B1 dalam situasi yang sukar dan kabur.

Melalui perbincangan dengan guru dan rakan, pelajar mengembang dan membaiki kemahiran
B2 berfikir seperti menjelaskan sesuatu idea.

C. Kemahiran kerja berpasukan


Guru sering melaksanakan aktiviti berkumpulan dan semua ahli kumpulan bekerjasama
C1 memberi sumbangan dari segi tenaga mahupun idea bagi menyelesaikan masalah.

Pelajar dibimbing agar membina hubungan baik, berinteraksi dengan ahli kumpulan di samping
C2 juga bekerja dengan efektif bagi menyempurnakan tugasan.

D. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat


Pelajar didedahkan kemahiran mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
D1 sumber yang disediakan oleh guru.

Pelajar diterapkan kaedah menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian


D2 masalah yang diberikan.

E . Etika dan Moral


Pelajar diajar mengamalkan sikap beretika dan mempunyai rasa bertanggungjawab dalam
E1 pelaksanaan tugas.

Pelajar diterapkan nilai-nilai etika seperti bertanggungjawab, berintegriti dan amanah untuk
E2 melahirkan individu yang berdaya saing.

F. Kemahiran kepimpinan
F1 Pelajar dilatih untuk memimpin sesuatu projek dalam kumpulan kecil atau kelas.

F2 Pelajar dilbimbing mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan.

G. Kemahiran keusahawanan
G1 Pelajar diajar mengenal pasti peluang perniagaan dan merangka perancangan perniagaan.

G2 Pelajar didedahkan kaedah meneroka dan merebut peluang pekerjaan.

H. Kesedaran alam sekitar


H1 Pelajar sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar semasa didedahkan kesan alam sekitar.

H2 Pelajar memahami peranan masing-masing dalam penjagaan alam semesta ciptaan Tuhan.

Bahagian III:
Pada pendapat anda, tandakan kemahiran Insaniah mengikut kepentingan dari terpenting (1) hingga ke kurang penting (8).
a. Kemahiran berkomunikasi
b. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah
c. Kemahiran kerja berpasukan
d. Pembelajaran berterusan dan pengurusan masalah
e. Etika dan moral
f. Kemahiran kepimpinan
g. Kemahiran keusahawanan
h. Kesedaran alam sekitar

Anda mungkin juga menyukai