Anda di halaman 1dari 6

YAYASAN PENDIDIKAN JAUHARUL ILMI

MADRASAH TSANAWIYAH
AL-JAUHAR
AKREDITASI NO: B/KW.10.4/MTS/13/037/2006 (PREDIKAT B)
Jl. Cialang-alang Desa Mulyajaya Kec. Wado Kab. Sumedang 45373 Telp (0262) 428221

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR
NOMOR : 045/MTs.AJ/SK.PT/VIII/2018

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA


MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor


74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyatakan bahwa Beban kerja
Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka
dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan
madrasah diperlukan pembagian tugas guru dan tugas tambahan di
Madrasah Tsanawiyah AL JAUHAR
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala MTs AL
JAUHAR Tentang Pembagian Tugas Guru Dan Tugas Tambahan
Pada MTs AL JAUHAR Tahun Pelajaran 2017/2018
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indoesia Tahun 2013 Nomor 1382)
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Perubahann Atas Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2015
Nomor 1733)
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Perubahann Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2016
Nomor2101)
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 204 Tentang
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab pada Madrasah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 Tentang
Kurikulum Madrasah

-1-
Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat pada tanggal 12 Juli 2018 tentang Pembagian
Tugas Mengajar Guru MTs. AL JAUHAR Tahun Pelajaran 2018 /
2019.
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MTs. AL JAUHAR KAB. SUMEDANG TENTANG


PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA MTS AL
JAUHAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KESATU : Pembagian tugas guru dalam pembelajaran di MTs AL JAUHAR Tahun


Pelajaran 2018/2019 seperti yang tercantum pada lampiran I Keputusan
ini
KEDUA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan Ko-kurikuler di MTs AL JAUHAR
Tahun Pelajaran 2018/2019 seperti yang tercantum pada lampiran II
Keputusan ini
KETIGA : Mengangkat guru dalam tugas tambahan di MTs AL JAUHAR Tahun
Pelajaran 2018/2019 seperti yang tercantum pada lampiran III Keputusan
ini
KEEMPAT : Mengangkat guru sebagai Pembina ekstrakurikuler di MTs AL JAUHAR
Tahun Pelajaran 2018/2019 seperti yang tercantum pada lampiran IV
Keputusan ini
KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wado
Pada tanggal 14 Aguustus 2018

Kepala MTs AL JAUHAR

Momon, S.Pd.I

-2-
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA MTs AL JAUHAR


NOMOR : 045/MTs.AJ/SK.PT/VIII/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA MTs. AL JAUHAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PEMBELAJARAN DI MTs. AL JAUHAR


TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO NAMA MATA PELAJARAN KELAS JUMLAH


VII VIII IX JTM
1 MOMON, S.Pd.I FIQIH 2 2 2 6
2 IQBAL MAULANA, S.Pd BHS. INGGRIS 4 4 4 12
QUR’AN HADITS 2 2 2 6
3 PURKON KOHARUDIN, M.Si AKIDAH AHLAK 2 2 2 6
SKI 2 2 2 6
SENI BUDAYA 2 2 2 6
4 IMAS HERI ASIH, S.Sn
BAHASA SUNDA 3 3 3 9
5 ABDUR ROHMAN, S.Pd PENJASKES 2 2 2 6
6 M.SURYA MUNAWAR, S.Pd BHS. INDONESIA 6 - 6 12
7 NUNUNG NURHAYATi, S.Pd BHS. INDONESIA - 6 - 6
8 Abdul Toyib IPA TERPADU 5 5 5 15
9 TETI YULIAWATI, S.Sos IPS TERPADU 4 4 4 12
PKN 3 3 3 9
10 LINA ROSIANAWATI, S.Pd
PRAKARYA 2 2 2 6
11 OPIK TAUFIK, S.Pd MATEMATIKA 4 4 4 12
12 FATIMAH ZAHROH, S.S BAHASA ARAB 2 2 2 6
13 DODI BURHANUDIN, S.Pd BK 3 3 3 6

Kepala Madrasah
MTs AL JAUHAR

MOMON,S.Pd.I

-3-
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH


MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

NOMOR : 045/MTs.AJ/SK.PT/VIII/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA
MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN KO-KURIKULER


DI MTS AL JAUHAR..
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO NAMA NAMA KEG. JUMLAH JTM


KO-KURIKULER
1 IMAS HERI ASIH, S.Sn Pola Kalimat 2

Kepala Madrasah
MTs AL JAUHAR

MOMON,S.Pd.I

-4-
LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH


MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

NOMOR : 045/MTs.AJ/SK.PT/VIII/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA
MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PENGANGKATAN GURU DALAM TUGAS TAMBAHAN


DI MTS AL JAUHAR..
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

NO NAMA JENIS TUGAS TAMBAHAN JUMLAH JTM

1 PURKON KOHARUDIN, M.Si Wakil Kepala Madrasah 12


2 TETI YULIAWATI, S.Sos Kepala Perpustakaan 12
4 PURKON KOHARUDIN, M.Si Wali Kelas IX 2
5 IMAS HERI ASIH, S.Sn Wali Kelas VIII 2
6 TETI YULIAWATI, S.Sos Wali Kelas VII 2

Kepala Madrasah
MTs AL JAUHAR

SUHAIMI, S. HI

-5-
LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH


MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

NOMOR : 045/MTs.AJ/SK.PT/VIII/2018

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN TUGAS TAMBAHAN PADA
MADRASASAH TSANAWIYAH AL JAUHAR

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

GURU PEMBINA EKSTRAKURIKULER


DI MTS AL JAUHAR..
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO NAMA KEGIATAN EKTRAKURIKULER JUMLAH JTM

1 IMAS HERI ASIH, S.Sn PRAMUKA 2

Kepala Madrasah
MTs AL JAUHAR

MOMON,S.Pd.I

-6-