Anda di halaman 1dari 19

§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 1)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«. þôÀ¼ò¾¢ø ¿¡õ ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ º¢ì¸ø ¡Ð?

______________________________________________________________________
( 1 ÒûÇ¢ )
¬. þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø ¿¡õ ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ì̧šõ?

i) _________________________________________________________________

ii) __________________________________________________________________
( 2 ÒûÇ¢ )
þ. þ츨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ________________________________________________________________

ii) _________________________________________________________________
( 2 ÒûÇ¢ )
[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 2)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø Á¡½Åý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?

________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þõÁ¡½Åý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç


±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?

i) _______________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)
þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) _______________________________________________________________
ii) _______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 3)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼õ ¯½÷òÐõ ¸ÕòР¡Ð?

________________________________________________________________________

(1 ÒûÇ¢)

¬) þîÝÆÖì¸¡É þÃñÎ ¸¡Ã½í¸¨Ç ±Øи.

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾ô À¢Ãîº¨É ¦¾¡¼÷ó¾¡ø ²üÀÎõ Å¢¨Ç׸û ±ýÉ?

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
23 (À¢üº¢ 4)

) ?

_________________________________________________________________________

(1 )

ஆ) ஏ ?

i. ___________________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________________
(2 )

) ?

i. ____________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________
(2 )

[5 ÒûÇ¢¸û]
23 (À¢üº¢ 5)

«) þôÀ¼ò¾¢ø Á¡½Åý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?

_____________________________________________________________________
(1ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þõÁ¡½Åý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç


±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?

i. ___________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i. ___________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 6)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø Á¡½Åý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?

________________________________________________________________________
(1 )

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þõÁ¡½Åý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç


±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?

i) ______________________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ______________________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________________
(2ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 7)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø Á¡½Åý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?

_____________________________________________________________________
(1ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þõÁ¡½Åý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç


±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?

i) ______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
23 (À¢üº¢ 8)

«) þôÀ¼ò¾¢ø þÚÅý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?

_____________________________________________________________________
(1ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þÚÅý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?

i) ______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 9)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þ ?

_________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þ ?

i) ______________________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾ ?

i) ______________________________________________________________________

ii) _____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 10)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø º¢ÚÅý ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?


________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þì¸Ä¡ø ²üÀÎõ ¾£¨Á¸û ¡Ð?

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þó¾î º¢ì¸¨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 11)
¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

«. þôÀ¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ º¢ì¸ø ¡Ð?

________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)
¬. þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þÂü¨¸ìÌ ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ²üÀÎõ?

i) ____________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
þ. þ츨Äì ¸¨Ç ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?

i) ____________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 12)
¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

«. þôÀ¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ º¢ì¸ø ¡Ð?

________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)
¬. þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þÚÅ÷¸ÙìÌ ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç ²üÀÎõ?

iii) ____________________________________________________________________

iv) ____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
þ. þ츨Äì ¸¨Ç ¦Àü§È¡÷¸û ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ?

iii) ____________________________________________________________________

iv) ____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 13)

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø Á¡½Åý þó¿¼ÅÊ쨸¨Â §Áü¦¸¡ûžý ¸¡Ã½õ ±ýÉ?


_________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þó¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø þõÁ¡½Åý ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôÒ¸¨Ç


±¾¢÷§¿¡ìÌÅ¡ý?
i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
þ) þò¾¨¸Â ÝƨÄò ¾Å¢÷ì¸, ¿£ ±ýÉ ¦ºöÅ¡ö?
i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 14)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø ¯ûÇ º¢ÚÅý ²ý Á¸¢ú¡¸ì ¸¡½ôÀθ¢È¡ý ?


_________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)
¬) þÅý «Û¾¢ÉÓõ ¦À¡Ø¨¾ þôÀÊì ¸Æ¢ò¾¡ø ±ýÉ §¿Õõ ?
i) ______________________________________________________________________
ii) _____________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)
þ) þîÝƨÄò ¾Å¢÷ì¸ þÅý ¦Àü§È¡÷ ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ ?
i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 15)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø «ô¦Àñ ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?


________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þì¸Ä¡ø ²üÀÎõ ¾£¨Á¸û ¡Ð?

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þîÝƨÄò ¾Å¢÷ì¸ «Ãº¡í¸õ ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ ?


i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 16)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

«) þôÀ¼ò¾¢ø þìÌÎõÀõ ±¾¢÷§¿¡ìÌõ º¢ì¸ø ¡Ð?


________________________________________________________________________
(1 ÒûÇ¢)

¬) þì¸Ä¡ø ²üÀÎõ ¾£¨Á¸û ¡Ð?

i) __________________________________________________________________
ii) __________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

þ) þîÝƨÄò ¾Å¢÷ì¸ ¿¡õ ±ýÉ ¦ºö §ÅñÎõ ?


i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________
(2 ÒûÇ¢)

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 17)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

) ?

_________________________________________________________________________

(1 )

ஆ) ஏ ?

iii. ___________________________________________________________________
iv. ___________________________________________________________________
(2 )

) Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸ÅÉò¨¾ ®÷ì¸ ¬º¢Ã¢Â÷¸û  §ÅñÎõ?

iii. ____________________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________________
(2 )

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 18)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

) ?

_________________________________________________________________________

(1 )

ஆ) ¨Äì ¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ¾¡ø ²üÀÎõ ¿ý¨Á¸û ¡¨Å?

v. ___________________________________________________________________
vi. ___________________________________________________________________
(2 )

) §Áü¸¡Ïõ ÝƨÄì ¸¨¼ôÀ¢Ê측¾Å÷¸Ç¢ý ¿¢¨Ä ±ýÉÅ¡¸ þÕìÌõ?

v. ____________________________________________________________________
vi. ____________________________________________________________________
(2 )

[5 ÒûÇ¢¸û]
§¸ûÅ¢ 23 (À¢üº¢ 18)
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ò¨¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

Anda mungkin juga menyukai