Anda di halaman 1dari 5

Selasa | 17 Ogos 2017

Masa 1:00 - 2:00 petang MOD


PEMBELAJARAN

Tingkatan 2 Hormat Perbincangan /

Mata Pendidikan Seni Visual Kerja Kumpulan /


pelajaran

Topik Bidang : REKA BENTUK Simulasi

Luar Bilik
Darjah

Subtopik REKA BENTUK LANDSKAP TMK

I-Think /

Hasil Pada akhir sesi PdP, murid dapat: KBAT /


Pembelajaran
Lain-lain:
a) Menyatakan sejarah perkembangan Reka Bentuk Landskap.
b) Menyatakan jenis-jenis Landskap, peranan dan fungsi, prinsip
dan Elemen, Konsep dan Ergonomik.
c) Menyenaraikan alatan, bahan dan proses mereka bentuk
landskap. ARAS

Pengetahuan /

Kriteria a) Murid mampu memahami sejarah Reka Bentuk Landskap. Kefahaman


Kejayaan b) Murid boleh menyatakan jenis-jenis Landskap, peranan dan
fungsi, prinsip dan Elemen, Konsep dan Ergonomik.
c) Murid Menyenaraikan alatan, bahan dan proses mereka bentuk
landskap.

BBM Buku Teks, Lembaran iThink ( I-think : Peta Pokok) Aplikasi /

Aktiviti Induksi: Analisis /


1. Tayangan multimedia atau slide yang berkaitan dengan
Sintesis
konsep Landskap Islam, Bali, Thai dan lain-lain.
PERSEPSI SENI (PS) = Kenalpasti reka bentuk Landskap
sekolah sebagai pengetahuan/sumber ilham.
EKPLORASI SENI(ES)

Aktiviti utama:

1. Teknik Chain Link , murid mengkaji buku teks untuk


menjelaskan jenis-jenis Landskap, peranan dan fungsi,
prinsip dan Elemen, Konsep dan Ergonomik.
2. Murid di pecahkan kepada kumpulan, Murid di kehendaki
menghasilkan lukisan symbol pelan Reka Bentuk
Landskap (kritikan seni / bicara seni - unsur seni dan
prinsip rekaan) / persembahan / pameran. EKSPLORASI
SENI (ESi)
Penutup :

Murid membuat rumusan tentang aktiviti pembelajaran hari ini.

EMK Matematik, KHB – KT, GEOGRAFI

Refleksi Kehadiran : / orang

Masa 1:00 - 2:00 petang MOD


PEMBELAJARAN

Tingkatan 2 Amanah Perbincangan /

Mata Pendidikan Seni Visual Kerja Kumpulan /


pelajaran

Topik Bidang : Reka Bentuk – Reka Bentuk Lanskap Simulasi

Luar Bilik Darjah

Subtopik Ekspresi Seni dalam TMK


Reka Bentuk Landskap
/

I-Think

Hasil Pada akhir sesi PdP, murid dapat: KBAT /


Pembelajaran
Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan
alat, bahan, konsep dan simbol dalam penghasilan:
i) Lukisan pelan Reka Bentuk Landskap menggunakan skala
yang sesuai Lain-lain:

ARAS

Pengetahuan

Kriteria a) Murid boleh menyatakan dan fungsi lakaran pelan seni bina Kefahaman
Kejayaan lanskap dan tulisan seni bina
b) Murid boleh menghasilkan Tulisan Seni Bina dengan betul,
kemas dan baik.

BBM Buku Teks, Foto Seni Lanskap, Contoh karya Tulisan Seni Bina Aplikasi /

Aktiviti Induksi: Analisis /


Menunjukkan contoh-contoh foto atau hasil lakaran pelan seni
bina lanskap beserta tulisan Seni Bina

Aktiviti utama: Sintesis


Penghasilan Tulisan Seni Bina
Architecture Lettering
Penghasilan Pelan Induk Landskap menggunakan pembaris
skala (metrik)

Murid membuat rumusan tentang aktiviti pembelajaran hari ini.

EMK KHB – KT, Geografi

Refleksi Kehadiran : / orang

Masa 1:30 - 2.30 PM (1 jam) M1 MOD PEMBELAJARAN

Tingkatan 2 Cemerlang Perbincangan /

Mata Pendidikan Seni Visual Kerja Kumpulan /


pelajaran

Bidang Reka Bentuk Simulasi

Luar Bilik Darjah

Tajuk 5.0 Reka Bentuk Landskap TMK /

5.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Landskap /

I-Think

Hasil Pada akhir pelajaran, murid dapat: KBAT /


Pembelajaran
5.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
5.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual. Lain-lain:
5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni.
ARAS

Pengetahuan

Kriteria Pelajar akan berjaya jika: Kefahaman /


Kejayaan
1. Membentangkan hasil karya seni dengan mengaplikasikan penggunaan ICT
2. Menerangkan tentang hasil karya seni dengan mengambil kira aplikasi unsur seni dan
prinsip rekaan
3. Menerangkan pengalaman sendiri proses penghasilan hasil karya seni.

BBM Buku Teks (m/s 20 – 26), ICT Aplikasi /

Aktiviti Induksi :Guru memberi taklimat ringkas tatacara pembentangan kumpulan dan masa yang Analisis /
diperuntukkan.
/
- Pelajar menjana persembahan pameran hasil karya seni melalui pembentangan secara
kumpulan. Sintesis
- Pelajar menaakul hasil karya seni melalui pemerhatian terhadap hasil karya seni yang
dipamerkan dengan mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan.
- Pelajar menceritakan pengalaman sendiri secara bebas dalam penghasilan karya seni . Penilaian
- Sesi soal jawab
Penutup: Guru merumuskan hasil pembentangan pelajar.

Nilai Kerjasama, kreatif dan inovatif

Refleksi Kehadiran : / orang

1SNIN |16 Februari 2017

Masa 1:30 - 2.30 PM (1 jam) M2 MOD PEMBELAJARAN

Tingkatan 2 Cemerlang Perbincangan /

Mata Pendidikan Seni Visual Kerja Kumpulan /


pelajaran

Bidang Seni Kraf Simulasi

Luar Bilik Darjah

Tajuk Seni Sulaman TMK


/

I-Think

Hasil Pada akhir pelajaran, murid dapat: KBAT /


Pembelajaran
SK- 3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan
tugasan. Lain-lain:
SP-3.1Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan alat, bahan dan teknik
dalam penghasilan produk seni sulaman dengan menggunakan imaginasi dan
idea secara kreatif.

ARAS

Pengetahuan

BBM Buku Teks, Lembaran iThink Kefahaman /

Aktiviti - Murid diminta memilih satu daripada produk seni berikut : Aplikasi /
- Alas meja
- Stokin / topi bayi
- Hiasan dinding Analisis

Sintesis

Nilai Kesungguhan Penilaian

Refleksi Kehadiran : / orang