Anda di halaman 1dari 8

Kepentingan Memahami Seerah Rasulullah SAW

Muqaddimah /Makna Sirah /Sumber-sumber Kajian Sirah Nabawiyah/ Karakteristik Sirah Nabawiyah/ Fungsi Sirah Nabawiyah /Penutup
I.Muqaddimah Tidak ada satu pun biografi kehidupan seseorang di dunia ini selengkap biografi Rasulullah SAW. Kita boleh menyemaknya mulai dari masa pernikahan Abdullah dan Aminah -ayah bunda beliau- sampai dengan wafatnya. Kita boleh mengenal jelas waktu kelahirannya, masa kecil dan masa mudanya. Apalagi setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dengan terperinci. Biografi beliau merupakan sejarah lengkap kehidupan seorang manusia yang dimuliakan dengan risalah Allah, yang tidak terlepas dari sisi-sisi kemanusiaannya. Maka sangatlah relevan bila Allah SWT memerintahkan agar individu Muhammad SAW diteladani dan dijadikan rujukan hidup umat manusia. Firman Allah : "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al Ahzab : 21) Kehidupan beliau sangat kompleks, menyangkut segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satu sisi pun dari kehidupan manusia yang terlepas dari sisi kehidupan beliau. Beliau adalah seorang suami terbaik dari beberapa orang isteri, seorang ayah terbaik dari beberapa orang anak, seorang datuk terbaik dari beberapa orang cucu, seorang mertua terbaik dari beberapa orang menantu, seorang menantu terbaik dari beberapa orang mertua, seorang pemimpin yang adil, seorang panglima yang cerdas, seorang politikus yang ulung, seorang yang paling sukses dalam dakwahnya, dan kesemuanya itu dilandasi dengan keagungan akhlak beliau. Firman Allah : "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. Al Qalam : 4)
1

Biografi beliau juga merupakan petunjuk praktis dan aplikatif bagi umat manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan pelaksana hukum Allah (Al Quran) di muka bumi ini. Aisyah ra. menyimpulkan : "Akhlak Rasulullah adalah Al Quran" Al Imam Asy-Syafii mengatakan, "Apa yang beliau perbuat adalah apa yag beliau fahami dari al Quran." Oleh karena itu, memahami biografi beliau merupakan bahagian yang tidak terpisah dari memahami Islam itu sendiri, karena ia adalah saksi nyata, saksi hidup dari buah Iman dan keyakinan yang mantap terhadap Dienul Islam, yang terjelma pada sosok pemimpin teladan yang agung, juga tercermin dalam kehidupan generasi pertama yang tumbuh hidup ditangan didikan beliau sendiri. Biografi Rasulullah SAW ini kita kenal sekarang dengan istilah Sirah Nabawiyah. II.Makna Sirah Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa As Sirah menurut bahasa berarti kebiasaan, jalan / cara, tingkah laku. Sedangkan menurut istilah umum, berarti rincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Namun sudah menjadi kesepakatan umat manakala menyebut as-Sirah, yang dimaksud adalah as-Sirah an-Nabawiyah artinya sejarah hidup Rasulullah SAW dan kini sudah menjadi satu nama / istilah dari disiplin ilmu tersendiri. Para ulama ahli sejarah dahulu memakai istilah Ilmu peperangan dan Sejarah . Pada dasarnya pembahasan Sirah Nabawiyah mencakup 3 bahasan pokok : 1. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW sejak tandatanda kenabian (sejak lahir) sampai wafatnya. 2. Sejarah kehidupan para sahabat yang beriman dan berjihad bersama beliau. 3. Sejarah penyebaran Dienul Islam yang dimulai turunnya Al 'Alaq di gua Hira sampai berduyun-duyun umat manusia di jazirah Arab memasuki Islam. III.Sumber-sumber Kajian Sirah Nabawiyah 1. Al Quran: Al Quran merupakan sumber pokok kajian Sirah nabawiyah, karena Al Quran merupakan data paling tepat untuk
2

catatan semua peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi di alam ini. Yang menuturkannya adalah satu-satunya saksi sejarah yang masih hidup dan tidak akan pernah mati, bahkan Allah sendirilah pemprogram semua peristiwa sejarah itu. Tetapi Al Quran sendiri tidak secara rinci memuat peristiwa-peristiwa sejarah, hanya secara global saja. Oleh karena itu kita tidak hanya cukup bersandar pada Al Qu ran saja dalam kajian Sirah Nabawiyah ini, tetapi perlu didukung oleh sumber-sumber lainnya. 2. As Sunnah An Nabawiyah Ash Shahihah: Yakni Sunnah yang telah dihimpun oleh para ulama hadits dengan cara periwayatan yang sangat cermat, seperti 6 kitab standard dalam ilmu hadits : Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzy. Juga Muwaththa Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad boleh dijadikan sumber kajian Sirah. 3. Kitab-kitab Sirah, Dalail dan Syamail. Seperti Sirah Ibnu Hisyam karya Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Ayyub Al Humairy (213 atau 218 H), Thabaqat Al Kubra (Thabaqat Ibnu Saad) karya Muhammad Ibnu Saad Ibnu Munei Az-Zuhry (168 - 230H), Tarikh Ath-Thabary karya Abu Jafar Muhammad Ibnu Jarir AthThabary (223 - 310 H), Dalailunnubuwwah karya Al Imam Al Baihaqy, Asy-Syamail karya Al Imam At-Turmudzy, Al-Khashaish Al Kubra karya Imam As-Suyuthy, dll. IV.Ciri-ciri Sirah Nabawiyah Ciri-ciri Sirah Nabawiyah sangat terkait dengan karakteristik Al Quran dan As-Sunnah, karena ketiganya merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan. Namun di sisi lain ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan karena unsur kemanusiaan peribadi Rasulullah SAW. AsySyumul (Universal), yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karena beliau diutus untuk dicontoh dan dijadikan tauladan oleh umat manusia. Al-Mahfudh (Terpelihara), yakni Allah SWT memelihara Sirah Nabawiyah seperti Sunnah Nabawiyyah, karena pemeliharaan keduanya merupakan indikasi pemeliharaan terhadap Al Quran sendiri. Al-Amaliyyah (Aplikatif), yakni Sirah Nabawiyah sangat mungkin untuk diaplikasikan dalam setiap masa, setiap tempat dan keadaan serta setiap permasalahan. V.Fungsi Sirah Nabawiyah Mengkaji Sirah Nabawiyah
3

Fungsi Sirah Nabawiyah Mengkaji Sirah Nabawiyah dan memahaminya bukanlah seperti merenungkan peristiwa-peristiwa sejarah, bukan pula menguraikan keindahan tutur kata dari pencatatan suatu peristiwa, sebagaimana pencatatan sejarah hidup seorang raja atau pemimpin biasa. Akan tetapi bertujuan supaya seorang muslim mempunyai gambaran nyata tentang hakikat Islam yang sebenarnya, yang tercermin dalam sosok kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tiada lain kecuali suatu usaha aplikatif untuk merealisasikan hakikat Islam yang sempurna. Fungsi memahami Sirah Nabawiyah tercermin dalam pointpoint berikut: Meletakkan dasar yang kuat tentang Kerasulan Muhammad SAW. yang hasil darinya: membenarkan setiap apa yang beliau khabarkan (QS 53:3-4), mentaati apa yang diperintahkan (QS. 4:59), menjauhi apa yang beliau larang (QS 59:7) beribadat menurut syariatnya dan mencintainya (QS 9:23-24). Bersabda Rasulullah SAW: "Tidak beriman seseorang (dengan sempurna) di antara kalian kecuali aku lebih dicintai dari pada dirinya sendiri, orang tua dan seluruh manusia." Dengan dasar ini maka secara langsung merupakan senjata yang ampuh dan kuat untuk menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam yang selalu berupaya melontarkan syubuhat (kerancuan-kerancuan) tentang kebenaran risalah dan kenabian Muhammad SAW. Mereka bertujuan supaya kalimat kedua dari dua kalimat syahadat hanya menjadi pemanis bibir dan hiasan basa-basi pada percakapan resmi. Penjelmaan di hadapan seorang muslim sebuah sosok yang jelas dengan sisi-sisi kehidupan yang patut dicontoh sebagai aplikasi dari ayat 21 surat Al-Ahzab, sehingga mendapatkan contoh yang nyata dalam pelaksanaan Dienul Islam. Akan tetapi sayangnya, sejarah hidup Rasulullah SAW untuk sementara ini hanya sekedar buku bacaan yang terkadang tidak difahami karena berbahasa arab, interaksi dengannya hanya sebatas seremonial / ritual yang belum tentu didizinkan oleh Allah dan RasulNya.
4

Hasilnya umat Islam sudah kehilangan figur contoh dan idolanya. Kajian Sirah Nabawiyah membantu dalam menelaah Kitabullah (Al Quran), merasakan ruhnya dan menangkap pesanpesannya. Dengan demikian Al Quran difahami dengan benar, baik secara tektual ataupun kontektual. Banyak sekali ayat-ayat Al Quran yang tidak bisa difahami / ditafsirkan secara benar kecuali dengan merujuk kepada Sirah Nabawiyah yang berkaitan dengan ayat-ayat itu. Sebagai contoh surat Al-Anfal. Surat ini hanya bisa difahami dan bisa diambil ibrahnya manakala kita baca Sirah Nabawiyah tentang perang Badar. Kajian Sirah Nabawiyah memberikan manhaj (methode) yang jelas bagi para dai untuk meneruskan perjuangan mulia para Nabi dan Rasul. Juga memberikan gambaran susunan agenda dan alpabeta kerja dawah secara rinci dan jelas. Dalam perjalanan dawah Rasulullah SAW, di kenal dua buah fase/tahapan da'wah : Fasa Makkiyah. 1. Penekanan dengan penyampaian dan penyebaran dawah, baik secara rahsia ataupun secara terang-terangan, dimulai dari keluarga terdekat, sebagai penyelamatan manusia dari kesesatan kepada petunjuk yang terang, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. 2. Penekanan dengan mendidik / mentarbiyah orang-orang menerima dawah dan beriman kepada dawah beliau, mentazkiyah / menyucikan jiwa mereka, untuk membentuk basis masyarakat Islami dengan jalan: -mengajarkan Dienul Islam -mengaplikasikan Islam dalam kehidupan mereka. -memperdalam makna ukhuwah islamiyah di antara mereka -saling berwasiat dengan haq dan kesabaran 3. Berusaha untuk tidak memberikan perlawanan secara fisikal terhadap gangguan dan rintangan dawah, cukup dengan jihad dawah. Padahal musuh-musuh Islam menyerangnya dengan berbagai kekuatan fisikal. Bahkan Khobbab ibn AlArot ra pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang siksaan yang diderita oleh shahabat yang lain. Shahabat Khobbab lalu mengusulkan agar kaum Muslimin diizinkan memberikan perlawanan fisikal atau Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kehancuran orang-orang kafir. Tapi beliau
5

4.

5.

menganggap tindakan itu sebagai langkah istijal (ketergesagesaan). Terus bergerak dengan dawah, tidak terfokus pada Makkah saja, hijrahnya beberapa orang ke Habasyah, perginya beliau ke Thaif, usaha beliau untuk menjalin hubungan dengan jemaah haji yang datang ke Makkah di musim haji merupakan bukti amanah beliau dalam menyampaikan Risalah Islam. Kesinambungan kerja dalam meletakkan strategi dan langkahlangkah untuk masa depan dawah islamiyah. Seperti mengadakan perjanjian dan sumpah setia (baiat) dengan orang-orang Yatsrib; kemudian mengutus Musab bin Umair kepada mereka untuk mengajarkan Al Quran dan Islam; berusaha memiliki kontak dengan kabilah-kabilah di luar kota Makkah untuk mencari suaka dan tempat berlindung; Dan akhirnya beliau hijrah ke Yathrib/Madinah dengan strategi yang sangat rapi dan matang.

Zaman Madaniyah 1. Penekanan dalam pemantauan proses penyampaian dawah, tarbiyah dan tazkiyah kepada orang-orang yang menerima dawah dengan cara penyampaian Al Quran, mengajarkannya dan menerapkannya dalam kenyataan hidup mereka. Juga kepentingan pembangunan masjid sebagai tempat pembinaan umat, mempersaudarakan antara orangorang Ansar dan Muhajirin serta terus mempererat hubungan persaudaraan di antara mereka. 2. Penuh perhatian dengan berdirinya suatu tatanan masyarakat atau tata perlembagaan masyarakat Islami (daulah) setelah ketiga unsurnya sempurna, yaitu: - adanya basis masyarakat yang beriman, hal ini sudah beliau persiapkan sejak diutusnya Musab bin Umair ke Yatsrib sebelum Hijrah. adanya basis geografis yang aman, di mana kota Yathrib sangat strategis kalau dilihat dari berbagai aspeknya, di samping sebagai realisasi petunjuk Allah dalam mimpi beliau (mimpi seorang Nabi merupakan wahyu yang benar). adanya aturan hidup yang jelas, yakni syariat Islam yang terus mengatur interaksi masyarakat. 3. Penekanan pada melaksanakan aplikasi syariat Islam bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, baik untuk perorangan atau masyarakat luas. Malah beliau menegaskan,
6

putri beliau tercinta pun tidak akan lepas dari hukum tersebut, apabila ia melanggar. 4. Berusaha mengadakan perdamaian dengan musuh-musuh Islam yang mahu berdamai dan berusaha untuk hidup berdampingan dalam suatu tatanan masyarakat Islami. 5. Menghadapi musuh-musuh Islam yang berusaha menyerang dengan jalan melakukan peperangan, mengadakan latihan dan patroli ketenteraan serta terus mengadakan mobilisasi pasukan mujahidin yang siap tempur bila saja beliau minta. Sebagai contoh adalah kesah Hanzalah. Beliau tidak sempat mandi junub setelah malam pengantinnya karena mendadak ada penggilan jihad menuju Uhud. Di dalam perang Uhud sahabat Hanzalah syahid. Malaikatlah yang memandikan beliau sebelum akhirnya dikuburkan oleh kaum muslimin. 6. Merealisasikan Alamiyatuddawah Al-Islamiyah, sebagai Rahmatan lil Alamin dengan cara mengirim utusan-utusan dan surat-surat dawah ke berbagai daerah atau negara tetangga serta menerima tamu-tamu dari utusan negara lain sebagai bukti bahwa dawah beliau untuk seluruh umat manusia. 7. Kajian Sirah Nabawiyah termasuk aktiviti ilmiah kita yang bernilai ibadah. Ayat 21 surat al-Ahzab secara jelas memerintahkan kita berqudwah kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita boleh berqudwah kepada beliau kecuali dengan mengenal, mengkaji dan memahami Sirahnya. Dalam kaidah syariyyah sering kita jumpai: "Segala sesuatu yang mendukung sempurnanya suatu kewajiban, maka hukumnya wajib". 8. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, Umat Islam secara tidak langsung mempunyai standard baku dan benar dalam menilai keadaan kehidupan masyarakat semasa, di mana masa kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya merupakan puncak kesempurnaan dari kehidupan umat manusia sepanjang sejarah. VI.Penutup Para ulama Salaf (terdahulu) dan Khalaf (kontemporari) sangat mengambil berat dengan kajian Sirah Nabawiyah. Ali Ibn Al-Hasan menuturkan:"Kami mengajarkan Maghazi (peperangan) Nabi SAW seperti kami mengajarkan salah satu surat dari Al Quran". Lihat Al-Bidayah Wan-Nihayah - Ibn Katsir juz 3 hal. 241.
7

Urwah ibn Az-Zubair ibn Awwam (23 H - 93 H) adalah orang yang pertama mentadwin peristiwa-peristiwa Sirah yang ia dengar dari para shahabat, kemudian Aban ibn Utsman ibn Affan (32 H 105 H), Abdulloh ibn Abu Bakar Al-Anshary ( wafat 124 H ), Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhry ( 50 H - 124 H ) dll. Di kalangan ulama semasa, kajian Sirah Nabawiyah tetap bersandar kepada apa yang ditulis oleh para ulama salaf, tapi lebih dititikberatkan kepada ibrah dan komentar-komentar untuk dijadikan bahan pemahaman mendalam. Seperti Fiqhus Sirah" karya Syekh Muhammad Al-Ghazali) (sudah diterjemahkan) dan masih banyak buku-buku sejenis yang belum diterjemahkan. Semoga makalah sederhana ini menjadi penyulut semangat kita dalam mengkaji Sirah Nabawiyah selanjutnya. DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. As-Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Hisyam. 2. Fiqhus-Sirah An-Nabawiyah, Munir Muhammad Ghadban, Ummul Quro University, cet. I, th 1989. 3. Fiqhus-Sirah, Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, Darul Fikry, cet. 2 th. 1980. 4. As-Sirah AnNabawiyah (durus waibar). Dr. Musthafa As-Sibay, Al-Maktab Al-Islami, cet. 7, th. 1984. 5. Syuaun min As-Sirah An-Nabawiyah, Dr. Rajih Abd. Hamid Al-Kurdy, Darul Furqan, cet. I, th. 1985