Anda di halaman 1dari 21

SULIT

t249tr
Sejarah Kertas L November
-

2005
I jam

'ffffir
ffi
'frffiPrr

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO5


SEJARAH
Kertas 1 Satujam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


l. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. 2. Jawab semua soalan.

'

@ 2005 Hak Cipta Kerajaan Malaysin

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

1249ll

Tiap+iap soalandiikuti oleh empatpilihan jawapanyang berhurufA,B,C danD' Pilihsatu jawapan teiaik bagi tiaptiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas iawapan obiektif anda. 1 Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakatyang berdisiplin? A Pengamalanundang-undang B Menitikberatkan unsur kasih sayang undang-undangyang tegas C Pelaksanaan D Hubungan harmoni manusia dengan alam 2 Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah keraj aannya secara autokratik? A Mewujudkan polis rahsia B Melantik hakim'yang bergaji C Mengurangkan kuasa ketua tentera D Menghapuskankuasa golongan bangsawan 3 Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangandi India. Antara matlamat penubuhannyaialah A menjamin kesetiaanpekerja B mengawal kadar gaji pekerja C mempertahankan hak majikan D memperjuangkanhad masa bekerja Peringkat Rendah Pembelajaran Mengenal dan menghafal tulisan ideogram 5 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakatmengikut ajaran Confucius. Bagaimanakahstatus golongan petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi? A Membayar cukai B Mengumpul harta C Memberikan taat setia D Meningkatkan tahap pendidikan 6 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani pada tahun 776 S.M.? Menghormati tuhan Zeus I II Dianjurkan empat tahun sekali III Persainganantaranegara kota IV Melibatkan hanya golongan bangsawan A I, II dan III B I, II dan IV C I.mdanIV D II, III dan IV 7 Nabi Muhammad s.a.w. diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnYa. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakatArab? A PenyebaranIslam di Makkah B Perbalahanantarakaum dielakkan C Perkembanganperdagangandi Makkah D Perlantikan pemimpin dari kalangan orang Islam 8 Antara berikut yang manakah berkaitan denganpenghijrahanNabi Muhammad s.a.w. ke Madinah? I Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah III Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastruktur orang Islam Makkah IV Mempersaudarakan dan Madinah A IdanII B II dan III C mdanIV D IdanIV

Menengah Menulis karangan dan sbstera

Tinggi

4 Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China. X ialah A menterjemahbuku suci B menghafal kitab agama C mencatat salasilahmaharaja D menulis buku undang-undang Sarjana

t
Petani

t
Tukang

t
Pedagang
@ 2005 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT
9 SambutanMaal Hijrah diadakan setiaptahun di Malaysia bagi memperingati A perjuangan umat Islam B turunnya wahyu pertama C pembukaan Kota Makkah D kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. 10 Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal penyelewengan hakim? A Mengenakan hukuman berat B Membuat pemantauanyang kerap C Memberikan gaji bulanan yang lumayan D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam 1,1 Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad ke-10 M? I Pusat kebudayaan II Pusat perdagangan III Pusat penterjemahan IV Pusat pengajian tinggi A IdanII B II dan III C ildanlV D IdanIV Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia berjaya memajukan pertaniannya.

t249tl
John : Saya banyak rnelakukan kesalahan. Saya ingin menebus dosa. David: Boleh. Beli sahajasurat pengampunan dosa daripada Gereja. 14 Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian pada abad ke-16 di Eropah. Mengapakah Manin Luther menentang amalan tersebut? A Peganganagama longgar B Peningkatankadar jenayah C Penindasanterhadaprakyat D Penyelewenganamalan agama

15 Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16? A Memasarkan hasil keluaran B 'Membekalkan tenaga buruh C Memajukan masyarakattempatan D Mempunyai kekayaan sumber alam

16 Pada tahun 1833, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja di Britain. Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut? A Penggunaanmesin ditegah B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja

12 Antara berikut yang manakah merujuk


kepada pernyataandi atas? I Penggunaanbaja kimia II Pembinaan sistem saliran III Penghasilanbenih berkualiti IV Perekaan peralatan pertanian A IdanII B II dan III

C ru d a n I V
D IdanlV . John Crawford . Snouck Hurgronje . Emanuel Gadinho Eredia 13 Apakah persamaantokoh di atas? A Memulakan pentadbiran Barat B Memperkenalkan ilmu algebra C Menterjemahkan karya falsafah Arab D Mengemukakan teori kedatanganIslam
Aj ZOOSno* Cipta Kerajaan Malaysia

Padazaman Revolusi PerindustrianAkta Antipenggabunganmelarang penubuhan Kesatuan Sekerja.

17 Merujuk

pernyataan di atas, implikasinya kepada pekerja? A Kenaikan gaji disekat B Wanita dilarang bekerja C Pergaulanpekerja disekat D Eksploitasi pekerja dilarang

apakah

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT
. PeraturanTanah Perak 1879 . PeraturanTanah Sungai Ujong 1887 . Kanun Tanah Selaneor 1891 Slogan Beban Orang Putih

t249tr
Kuasa British
Perancis

l8 Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan


pengenalanundang-undangtersebut kepada penduduk tempatan? I Pemilikan tanah tanpa had II Pengenalan cukai mengikut jenis tanah III Pengutipanhasil hutan dengankebenaran British IV Pembukaan kawasan baru dengan keizinan Residen C I, ilI dan IV A I,II dan III D II, ilI dan IV B I,II dan IV

2l Rajah di atas adalah slogan penjajah Barat di


Timur. X ialah A Asia untuk orang Asia B Asia tanggungjawabBarat C tugas menyebarkan tamadun D agama tanggungjawabbersama

Bilangan Imigran Cina 1891


Negeri-Negeri Melavu Bersekutu Negeri-Negeri Selat

Sistem Encomienda telah diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina. 22 Antna berikut yang manakah berkaitan dengan sistem di atas? I Mengutip cukai II Menjaga keamanan III Menasihati pemerintah IV Mengkristiankan penduduk A I, II dan III B I, II dan IV C I.IIIdanIV D II. il dan IV

1901 228,000 282,O00

163,000 300,000

L9 Jadual di atas menunjukkan pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina di Tanah Melayu. kesan daripada pertambahan Apakah tersebut? I Wujud masyarakat majmuk II Peningkatan penanaman getah III Muncul sekolah jenis vernakular IV Perkembanganperlombongan bijih timah C I, il dan IV A I. II dan III D II. m dan IV B I. II dan IV Sekolah Vernakular Melayu Sekolah Vernakular Cina Sekolah Vernakular Tamil 20 Apakah implikasi daripada sistem pendidikan di atas? A Pengasingankaum B Sukatan pelajaran selaras C Pegawai kerajaan bertambah D Pengurusan tenaga pengajar mudah
@ 2M5 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Terdapat persamaanpemilihan golongan Mandarin dalam birokrasi di Vietnam dengan sistem pentadbiran Tanah Besiir China.

23 Merujuk pemyataan di atas, pemilihan tersebutdibuat berdasarkan A pungutansuararakyat dalampeperiksaan B pencapaian C pelantikanoleh GabenorJeneral tempatan oleh pembesar D pencalonan
24 Apakah tindakan Jose Rizal setelah gerakan dakyah gagal mencapai matlam atnya? A Menubuhkan Katipunan B Membentuk Liga Filipina C Melancarkan revolusi bersenjata D Menyebar fahaman melalui akhbar

SULIT

SULIT
25 Andaikan anda seorang pembesar tempatan ' di Pasir Salak. Perak semasa British memperkenalkan pentadbiran Barat. Mengapakah anda menentangBritish? I Hilang kawasan pegangan U Hak memungut cukai terhapus III Larangan memungut hasil hutan IV Campur tangan dalam adat resam A I, II dan III C I, il dan IV B I,II dan IV D II. il dan IV Guru : Tema novel Melur Kuala Lumpur yang dihasilkan pada tahun 1930-anberbeza dengannovel-novel sezamannya. Murid: Bolehkah cikgu terangkanperbezaannya? 26 Dialog di atas mungkin berlaku dalam sesi pengajaranSejarah. Apakah perbezaan tema novel tersebut? A Perpaduan guru B Kebebasanwanita C Penentangan penjajahan D Semangatperjuanganpemuda 27 Antara sumbangan Mohammad Eunos Abdullah terhadaporang Melayu di Singapura ialah A mewartakan tanah pertanian B memberi peluang pendidikan C mendapatkan petempatan khas D menyediakan tapak perniagaan 28 Bagaimanakahpengaruh kekuasaanseseorirng raja kerajaan Melayu fradisional ditentukan? A Kesetiaan rakyat B Kegiatan ekonomi C Konsep ketuhanan D Kekayaan hasil bumi 29 Yyner Brooke menyerahkanSarawakkepada British pada tahun 1946. Mengapakah penyerahan tersebut tidak dipersetujui oleh penduduk Sarawak? A Mencanggahi Perlembagaan1941 B Mendapat tentanganahli Majlis Negeri C Mengugut pembesar bagi mendapat persetujuan D Menghapus hak istimewa pemimpin tempatan
@ 2005 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

1249/r

30 Apakah tujuan penubuhan badan berkanun di atas? A Memasarkan hasil pertanian B Menggalakkan kegiatan industri desa C Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan D Meningkatkan taraf hidup masyarakat , luar bandar 31 Apakah badan yang dipertanggungjawabkan terhadap Dasar Penswastaan? A Majlis Gerakan Negara B Majlis PerundinganNegar.a C Unit Perancangan Ekonomi D Pusat Daya PengeluaranNegara 32 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Rukun Negara? I Memelihara keamanan il Menanamkan taat setia III Memupuk keharmonian IV Memberi kebebasan mutlak A I,II dan III C I, III dan IV B I,II dan IV D II, III dan IV 33 Apakah peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)? I Menetapkan manifesto parti il Mengendalikan penamaan calon III Menguruskan pendaftaran pengundi IV Memastikan pengundian berjalan lancar A I,II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 34 Laporan Rahman Talib 1960 diperkenalkan dengan penekanan kepada perpaduan kaum. Antara berikut yang manakah syor laporan tersebut? I Aliran vokasional diperkenalkan II Sistem persekolahan bercorak intergrasi III Sekolah kebangsaan menggantikan sekolah umum IV BahasaMelayu sebagaibahasapengantar sekolah menengah A IdanII C rudanlV B II dan III D I dan IV

[Lihat halaman sebelah] SI]LIT

SULIT
Pakatan
PakatanBertiga PakatanKuasa Tengah

1249ll
PerbelanjaanUS $
125 bilion

A Membeli peralatanPerang B Menjamin keselamatan negara


Memulihkan hubungan diplomatik D Meningkatkan kemasukan pelabur asing 38 Apakah faktor pembubaranLiga Bangsa? A Kemelesetanekonomi dunia B Perluasanpengaruh komunis C Kegagalan menghalangpeperangan D Pengisytiharan kemerdekaan kebanyakan negafa

60 bilion

35 Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama. Antara berikut yang manakahkesanekonomi kepada negara yang menganggotai pakatan tersebut? I Kadar inflasi meningkat II Beban hutang bertambah III Pengangguranbertambah IV Nilai mata wang meningkat C I, III dan IV A I,II dan III D II, III dan IV I,II dan IV B Dasar luar Malaysia

Berkecuali(NAM) Negara-Negara Pergerakan


. Ditubuhkan pada bulan September 1961 . Dianggotai oleh negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan 39 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pergerakandi atas? I Mengekalkan keamanan dunia II Menggalakkan kerjasamaekonomi III Mengukuhkan kerjasama pertahanan negara hubungan IV Menggalakkan anggota A I, II dan III B I. II dan IV C I, [I dan IV D II.m danIV Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN telah berlangsungdi Kuala Lumpur pada November1971.

1971 Sebelum
Selepas1971

Pro-Barat Berkecuali

36 Jadual di atas menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia. Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? A Suasanayang aman di Vietnam B Bantuan pertahanandari Komanwel C Pengaruh Britain di Timur berkurangan D Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

. Britain . Ausffalia . New T,ealarrd 37 Apakah tujuan Malaysia menandatangant


perjanjian pertahanandengan negara di atas?

di mesyuarat atas? 40 Apakahkesandaripada ZOPFAN A Pengisytiharan di keganasan Israel B Penentangan kepadaindustri berat C Penekanan ketenteraan D Perjanjiankerjasama

KERTAS SOALAN TAMAT

@ 2005 Hak Cipta Kerajaan MalaYsia

SULIT

SULIT 1249t2 Sejarah Kertas 2 November 2005

NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN"

z!:an
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO5


SEJARAH
Kertas2 Duajam tiga puluhminit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


I. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan daripada Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. 3. Jawapan Bahagian lr hendaklah ditulis di dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertasjawapan berasinganyang disediaknn. 5. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantar bersamndengan kertasjawapan Bahagian B. A Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah

2
a

4 5 6 B 7 8 9
Jumlah

@ 2005 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT Bahagian A markahl 140


Jawab semua soalan.

L249t2

Hukum Kanun 12

Undang-Undang Rom

Undang-Undang Justinian

tamadunRom. I Rajah di atasmerujuk kepadaperundangan di rakyat merujuk kepadaundang-undang atas? (a) Apakah cara memudahkan . (i) Hukum Kanun 12

(ii) Undang-Undang Justinian

[2 markahl (b) Nyatakan satu daripada bahagian Undang-Undang Rom? [1, markah]

Rom? (c) Berikantiga prinsip dalamUndang-Undang (i) (ii) (iii)


[3 markah] (d) Berikan pendapat anda tgntang kepentingan undang-undang kepada sesebuahnegara.

14markahl
@ 2M5 Hak Cipn Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT
2 Peristiwa Hijrah sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Islam. (a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan dua konsep Hijrah.

1249t2

(i)

(ii)

12markahl (b) Jelaskan peristiwaHijrah? sebab berlakunya

[2 marknh]

(c) Nyatakan penduduk Madinah? Hijrah kepada dua kepentingan (i)

(ii)

12markahl (d) Huraikan dengan ringkas pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. setelah berhijrah ke Madinah.

14markahl
@ 2M5 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

SULIT
Tanaman komersil diusahakan secara meluas oleh pemodal Eropah dan Cina semasapenjajahan di Tanah Melayu. 3 (a) Senaraikandua jenis tanaman komersil yang diusahakanoleh pemodal tersebut.

1249t2

(i)

(ii)

12markahl
(b) Apakah faktor yang menggalakkan tanaman tersebut diusahakan secara meluas?

(i)

(ii)

12markahl komersil. Melayu kurang terlibat dengantanaman (c) Berikandua sebabmasyarakat (i)

(ii)

12markahl tanamankomersil lebih tertumpu di anda, mengapakab sejarah (d) Berdasarkanpengetahuan British? penjajahan pantaibaratsemasa kawasan

[4 mnrkah)

@ 2005 Hak Cipta Kerajaan MalaYsia

10

SULIT

SULIT
Penentangan pemimpin tempatan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak terhadap penjajahan British antara tahun 1831 hingga 1928 boleh dianggap sebagaiasasperjuangan nasionalisme. 4 (a) Berikan dua faktor penentangantersebut.

1249t2

(i)

(ii)

12markahl
(b) Apakah akibat penentangan terhadap pemimpin tempatan tersebut?

(i) (ii)

12mnrkahl yang boleh dijadikaniktibff? tersebut pemimpintempatan (c) Apakah sikapperjuangan


(i)

(ii) 12marlmhl SyarikatBorneoUtaraBritish (SBUB) Mat perjuangan Sallehmenentang (d) Terangkan tentang
di Sabah.

(i) (ii) (iii)

(iv)

14markahl
@ 2005 IIak Cipta Kerajaan Malaysia

1.1

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT

t249t2
, BahagianB
fffi mnrkah] Jawab tiga soalan sahaja.

(a) Huraikan sumbangan tamadun Rom kepada kehidupan hari ini. (b) Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam dalam tamadun China. (a) Bagaimanakahtamadun Islam berkembang ke seluruh dunia.

[lO markah] llD mnrlmhl [12 marknh]

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kesan perkembangan tamadun Islam dalam bidang kesenian. [8 markah]

7 (a) Mengapakah imperialisBarat menjajahnegara-negara Asia Tenggara di antaraabadke-tr5 hingga awal abad ke-20? ll0 marknhl
(b) Terangkan kesan imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara.

ll0 marloahl

8 Penubuhan Malaysia pada tahun 1963 telah menimbulkan reaksi beberapa negara di Asia Tenggara. (a) Jelaskanreaksi di negeri-negeri berikut terhadappembentukanMalaysia. (i) Singapura (ii) Sabah (iii) Sarawak (iv) Brunei [I4 marknh] (b) Huraikan cara penentangan Indonesia terhadap penubuhan Malaysia. [6 markah)

9 (a) Merujuk rajah di atas,mengapakah terbentuknya dua blok kuasatersebut?


pengaruh masing-masing ?

ll2 markahl
[8 rnarknh]

(b) Berdasarkanpengetahuananda,bagaimanakahkedua-duablokkuasatersebutmemperku

KERTAS SOALAN TAMAT

@ 2M5 Hak Cipta'Kerajaan

Malaysia

t2

SI]LIT

i2S05
KERTAS 1 lC 2D 78 8D 13D t4D 19 C 20 A 258 268 31C 32A 378 38C 38 9A 15D ztc 27 C 33D 39B 4A lOC 16D 22B_ 28 A 34C 40A 5D 11C t7 A 238 294 35A 6,4 t2B 18D 248 30D 36C

iii. Menyelesaikan perbalahan antara suku Aus dengan Khazraj |ml iv. Pengiktirafan kerajaan Islam Madinah

[rm]
v. Manyatukan masyarakat Madinah yang pelbagaikaum [|ru] [Pilih mana-mana 2) Nabi Muhammad s.a.w.membina Masjid Nabawi [12] Menubuhkan kerajaan Islam [1m] Madinah sebagai pusat pemerintahan [1m] Piagam Madinah telah digubal [1ru] Kopi [1m] Ladahitamflml Gambir [1ru] Tembakau [lru] Getah [12] Tebu [1ru] fPilih mana-mana 2l Tanah yang subur [1m] Pasaran yang luas [12] Iklim yang sesuai[1n] Galakan daripada kerajaan British [ln] Harga yang tinggi llml fPilih mana-mana 2f Kekurangan modal [1n] Teknologi rendah [m] Berminat mewarisi pekerjaan ibu bapa

(d) i. ii. iii. iv.

KERTAS 2 Bahagian Soalan A: Struktur


1 (a) i. ii. Ditulis dan diukir di atas papat [1m] Dibukukan oleh Maharaja Justinian

3 (a) i.
ii. iii. iv. v. vi. (b) i. ii. iii. iv. v. (c) i. ii. iii.

[rm]
(b) i. Undang-undang sivil [izz] ii. Undang-undangNatural [1m] iii. Undang-undang rakyat lTml .[Pilih mana-manalf (c) i. Seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah [1m] ii. Keberatan hukuman tidak boleh dipengaruhi oleh kelas dan statuspesalah

lrml
iii. Hukuman berdasarkanbukti yang kukuh

Uml
iv. Keadilan terhadap seriap individu [1n] lPilih mana-mana 3l (d) i. Menjamin keamanan [1rz] ii. Kebebasansesebuahnegara [1m] iii. Menjamin kestabilan dan keselamatan negaru llmf iv. Kehidupaa raykat harmoni [lm] v. Membangunkan negara dengan lebih pesat [1tt] [Pilih mana-mana 4l 2 (a) i. Perpindahan orang Islam Makkah ke Madinah [lz] ii. Perpindahansecarasukarela [lm] (b) i. Penentangan hebat orang Quraisy di Makkah [1ru] ii. Untuk menyebarkan agama Islam [lz] iii. Jemputan daripada orang Madinah llml iv. Wahyu daripada Tuhan [1n] fPilih mana-mana 2f (c) i. Menyatukan penduduk Madinah [lru] ii. Terciptanya kalendar Islam [lrn]

lrml
iv. British mengasingkan kaum mengikut pekerjaan [1rn] fPilih mana-mana 2l (d) i. Kawasan pantai sesuai untuk tanaman komersial [lm] ii. Sistemjalan raya yang baik [1n] iii. Tanah lebih datar [1m] iv. Terdapatpelabuhan fiama flml v. Tanah yang sesuai [1ru] lPilih mana-mana 4] (a) i. Pembesarkehilangan pengaruh [1n] ii. Pembesar kehilangan hak memungut cuku llml iii. Undang-undang British yang membebankan rakyat ftml iv, Campur tanganBritish dalam pentadbiran lrml [Pilih mana-mana 2f (b) i. Kehilangan jawatan yang dipegang [1m] ii. Dibuang negei flm)

67

Terdapat pemimpin tempatan yang terkorban [lru] iv. Kawasan pemimpin tempatan diserang dan dimusnahkan llml lPilih mana-mana 2l (c) i. Menentang perluasankuasa penjajah [ltn] ii. Berani mempertahankan tanah air daripada penjajah [lml iii. Cinta kepada tanah ak [1m] iv. Sikap kerjasama |ml v. Sanggupberjuang untuk negara [1m] IPilih mana-mnna 2f (d) i. SBUB menguasaikawasannya [lml ii. Beliau merupakan pemimpin daerah' Sugut yang amat berPengaruh dan disegani [1n] iii. Disegani kerana isterinya adalah Puteri Kesultanan Sulu [1m] iv. Beliau juga dikatakan mempunyai kekuatan batin lllnt] v. Pihak SBUB pula tidaklah menghiraukan kedudukan tersebut malah mengenakan di cukai kepala dan cukai Perahu kawasan Mat Salleh [lt?t] vi. Tambahanpula pegawai-pegawai SBUB juga bertindak kasar kepada penduduk tempatan [1m] vii. Pada tahun 1875 Mat Salleh telah pergi ke Sandakan untuk berunding dengan SBUB tetapi tidak dilaYan [1tn] viii. Sebaliknya gabenor Beaufort yang baru kembali dari Sandakan telah bertindak menyerang dan membakar kampung Mat Salleh [1tz] ix. Mat Salleh terpaksa melarikan dn llml x. Mat Salleh seterusnya melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya pada 9 Julai 1897 Uml xi. Selepasitu SBUB telah menawarkanpelan damai dengan Mat Salleh, iaitu dengan menawarkan Tambunan kePada Mat Salleh. Tetapi tidak ditunaikan [ltn] xii. Mat Salleh merasatertipu lalu menyerang sekali lagi kubu SBUB [1n] xiii. Mat Salleh dikatakan meninggal dunia pada 31 Januari 1900 [1n] [Pilih mana-mana 4l iii. Bahagian B: Soalan Esei Soalan 5 Ceraian (a) F1 ... Menggunakan sistem pemerintahan berbentuk republik [1n]

F2 ... Mengamalkan Undang-undang Justinian [1n] F3 ... Mengubahsuaikan daripada tulisan orang Yunani [1m] F4 ... Membina bangunan Colloseum [1n] F5 ... Membina saliran air bersih bernamaAquaduct

Uml
F6 ... Mengambil falsafah Yunani [1ru] F7 ... Mewarisi sistem tulisan rumi kini [lzt] F8 ... Penyatuan wilayah yang ditakluki oleh Julius Caesar menjadi empayar [1zr] F9 ... Undang-undangRom turut digunapakai seperti undang-undangsivil [1m] F10... MengamalkanagamaKristian [ln] [Maksimum: l0 markahl Ceraian (b) Fl ... Peperiksaan terbahagi kepada tiga peringkat

frm]
F2 ... Tahap pertama llml H2a... Peperiksaan akan diadakan di peringkat daerah Ilml H2b... Tahap pertama sama seperti ijazah llml F3 ... Tahapkedua [1m] H3a... Tahap kedua sama seperti sarjana [lm] H3b... Peperiksaanakan diadakan di kota [1rn] F4 ... Tahap ketiga llml H4a...Tahap ketiga sama seperti doktor falsafah [1m] H4b... Peperiksaandiadakan di depan Maharaja [lttt] F5 ... Perlaksanaanpeperiksaansangatketat [1m] F6 ... Sesiapayang didapati meniru akan dikenakan hukuman bunuh [1m] F7 ... Orang yang mengambil peperiksaan akan dikurung [12] F8 ... Makanan disediakan [1m] F9 ... Pemeriksa juga dikurung beberapahari sebelum peperiksaan [1m] F10...Ini untuk mengelakkan penipuan [hz] [Maksimum: lO marl<ahl Soalan 6 Ceraian (a) Perdagangan Fl ...Tamadun Islam berkembang ke seluruh dunia melalui perdagangan[1m] F2 ...Sifat bersopansantunpedagangmenarik minat

Uml
F3 F4
Arab, India, dan China menyebarkan ...Pedagang dakwah Islamiah ke Asia Tenggna llml ...Mereka telah lama menjalinkan hubungan perdagangan dengan pelabuhan penting di Asia Tenggara seperti pelabuhan di Selat Melaka, pelabuhan di Teluk Siam,

68

pelabuhan di IndoChina, pelabuhan di Kepulauan Rempah, pelabuhan di Laut Jawa

Irml
...Kepercayaandan amalanbaru sentiasa menjadi tajuk perbualan mereka yang berada di sini [1 m ] F6 ...Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam menyebabkan perkara tersebut menjadi ikutan penduduk sekelompok llml F7 ...Perkampungan menjadi pusat perbincangan ini tentang agama Islam dalam kalangan pedagang yang menetap di situ [lru] F8 ...Semangat dakwah Islamiah pedagang Arab, India, dan Cina menarik perhatian penduduk tempatan di bandar-bandar pelabuhan [1m] F9 ...Beberapaulamajugadibawauntukmenyebarkan Islam [1m] F10 ...Bagi meneruskan kegiatan dakwah, mereka tinggal selama beberapa bulan atau sesetengahnyamenetap di pelabuhan di Asia Tenggaru lLml Fll ...Sifat berhemah dan lemah lembut semasa menyampaikan ajaran Islam diamalkan oleh pedagang dan ini menyebabkan Islam cepat tersebar [12] F12 ...Ramai penduduk tempatan memeluk Islam kerana tertarik dengan sifat mahmudah yang ada pada pedagang [12] F13 ...Mahmudah bermaksud sifat terpuji seperti bersopan santun, lemah lembut dan ikhlas F5

Perkahwinan F21 ...Perkahwinan sahsiahberlaku dalam kalangan kerabat diraja sahaja flmf C2la...Di Melaka, puteri-puteri Sultan Muzafar Syah dan Sultan Mansur Syah telah dikahwinkan denganraja Siak, Kampar, Jambi dan Inderagiri di Sumatera atan flm) C2lb...Raja Kedah dan Raja Pahangjuga berkahwin dengan puteri raja Melaka [1n] F22 ...Negeri-negeri tersebut diislamkan melalui perkahwinan [lrn] F23 ...Perkahwinanbiasa berlaku antaraulama Islam dari India dan Semenanjung Tanah Arab atau pedagang Islam dengan penduduk tempatan

lrml
F24 ...Secara tidak langsung, Islam tersebar dalam kalangan keluarga dan masyarakat sekeliling orang yang dikahwini [12] Pengislaman Golongan Raja dan Bangsawan F25 ...MasyarakatMelayu sangatmentaati golongan pemerintah [1m] F26 ...Rajadangolonganbangsawan telahmempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat[Im) F27 ...Apabila raja memeluk agama Islam, rakyat akan mengiklti llml CZTa...Pengislaman Megat Iskandar Syah telah diikuti oleh pembesar Melaka, keluarga diraja, dan rakyat Melaka [lru] C2Tb...Pengislaman Raja Malik al-Salih di pasai mengakibatkan para pembesar turut memeluk agama Islam [1m] F28 ...Melaka dan Pasai menjadi kerajaan Islam yang kukuh dan kuat menerusi usaha pihak pemerintah [1m] fMaksimum: 12 markahl Ceraian (b) F1 ...Kesenian selepas kedatangan Islam memaparkan suatu pernyataan tentang agama yang menggabungkan elemen keagamaan dan kehalusan seni tempatan [1ru] F2 ...Seni bina dalam masyarakat Melayu menghasilkan binaan untuk tempat berlindung dan binaan yang sesuai dengan kegunaannya

lrml
F14 ...Islam tersebar kerana wujudnya hubungan baik antara pedagang Islam dan pemerintah tempatan [lnt] F15 ...Layanan istimewa biasanya diberikan kepada pedagang yang singgah di kawasan pemerintah tempatan [1m] F16 ...PedagangIslam menggunakankesempatanini untuk berdakwah kepada penduduk setempat [1 m) F17 ...Kejujuran dan sifat amanah pedagang Islam telah menyebabkan ramai di antara mereka dianugerahkanjawatan syahbandar[1m] Fl8 ...Secaratidak langsung, Islam tersebar meluas menerusi peranan syahbandar[1m] F19 ...Syahbandar ialah pentadbir pelabuhan yang bertanggungjawab berurusan dengan setiap pedagang tentang hal perdaganganllml F20 ...Kepentingan syahbandar[lz] H20a...Menentukan kemajuan pedagangan[12] H20b ...Menentukan kej ayaansesebuah pelabuhan [ 1z]

[rm]
F3 ...Binaan utama dalam masyarakat Islam ialah masjid dan tempat untuk menunaikan solat

Irml
F4 ...Masjid mempunyai ciri-ciri khas sepertimihrab, mimbar, telaga dan bumbung .yang khusus

[rm]
F5 ,..Mihrab ialah suatu ceruk di hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk

69

imam ketika solat berjemaah. Tempat khatib atau imam berkhutbah dikenal sebagai mimbar F6 ...Antara masjid tertrla di Tanah Melayu ialah Masjid Kampung Laut, Kelantan, Masjid Peringgit dan Masjid Tengkera, Melaka

lrml

lrml
H6a...Melalui binaan rumah dan istana' ketinggian cita rasa seni orang Melayu dapat dikenal pasti l l ml F7 ...Istana raja dibina dengan indah dan dilengkapi dengan balairung, ruang persemayamandiraja dan balai istiadat. Keindahan ini dapat dilihat pada binaan Istana Melaka llml F8 ...Setiap binaan dilengkapi dengan pelbagai hiasan dalwnan flml F9 ...Motif ukiran sebelum kedatangan Islam adalah berdasarkan corak binatang. Setelah kedatanganIslam, motif ukiran bertukar kepada corak tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan geometri [1rz] Fl0...Ini terbukti pada tapak kebudayaan HinduBuddha di Lembah Bujang [1ru] Melayu mahir dalam seni epigrafi seperti F11...Orang membina batu nisan dan batu bersurat, contoh Batu Bersurat Terengganu [lm] F12...Seni kaligrafi atau seni khat merupakan seni tulisan Islam [1nt] F13...Tulisan khat digunakan dalam hiasan terutamanyadi masjid atau madrasah,pada batu nisan, barang tembikar, mata wang dan pakaian Il m l Fl4...Khat kufi dan khat nasakh disukai oleh masyarakatMelaYu [lnt] F15...Tulisan khat yang terdapat di surau, masjid dan madrasah merupakan petikan ayat al' Quran, terutamanya surah Yasin dan al-Fatihah [1 m ] F16...Tarian, drama, muzik, nyanyian dan wayang kulit merupakan seni persembahan yang diminati oleh masyarakatMelayu [lru] F17...Muzik, tarian dan nyanyian disepadukandalam sesuatupersembahan[1ru] Dabus merupakan contoh seni Fl8...Tarian persembahanselepaskedatanganIslam. Tarian Dabus terkenal di Perak dan berunsurkan keagamaanyang dikaitkan dengankepahlawanan Saidina Ali. 22 orang penari menarikan tarian ini mengfkut pukulan rebanabesar,rebanakecil dan gong [1m] Fl9...Tarian mak inang ditarikan di istanapada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Syah [1n]

F2O...Nazam atau naban merupakan nyanyian yang penting dan sangat ketara menerima pengaruh Islam dan seterusnya menjadi tradisi orang Melayu [lnt] F21...Nazam sangat terkenal di Terengganu dan dilakukan oleh kaum wanita pada majlis perkahwinan, berkhatan serta majlis-majlis lain [1m] F22...Seni dikir dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan komPang [lru] F23...Seni kata lagu bercampur baur antara bahasa Melayu dan bahasa Arab [Im] F24...Kesenian ghazal ialah sejenis puisi Arab yang memuji-muji kebesaran Islam di negeri Johor [Maksimum: 8 markah] lrml Soalan 7 Ceraian (a) Fl ...Kekayaanbahanmentah [1m] Hla...Asia Tenggara sememangnya kaya dengan bahan mentah besertajuga dengan mempunyai tanah yang subur yang sesuai dengan pelbagai tanaman[1m] H1b...Pihak Barat memerlukan bahan mentah ini dalam Revolusi Perindustrianterutamanyabijih timah dan getah [1m] Hlc...Bijih timah yang banyak terdapat di Tanah Melayu, manakala getah sangat sesuaiditanam di Tanah Melayu, Filipina, dan Indonesia.

Irml
Hld...Getah asli sangatdiperlukan oleh kilang-kilang tayar untuk kegunaan kereta dan kapal terbang [1m] F2 ...RevolusiPerindustrian[lm] H2a...Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah telah mengubah corak dasar imperialisme kuasa-kuasaBarat di Timur [1m] H2b...Padakurun ke-15 dan 16, imperialisme kuasa Barat seperti Portugal, Sepanyol, dan Belanda bertujuan untuk mendapatkan barang dagangan mewah seperti teh dan rempah [1tn] H2c...Sejak kurun ke-17, berlaku kepesatansektor perindustrian dalam kalangan negara-negara Eropah telah membolehkan pengeluaran hasil perkilangan yang pelbagai secarabesar-besaran dan berterusan [lrt] F3 ...Sistem pengangkutandan perhubungan llml H3a...Penggunaankapal wap membolehkan banyak muatan dibawa dan mempercepat perjalanan untuk membawa hasil perkilangan dan bahan mentah antara Timur danBarat flml H3b...Pada tahun 1896, pembukaan Terusan Suez

70

telah memendekkan jarak antara Timur dan Barat kerana tidak perlu melalui benua Afrika

lrm]
H3c...Pembukaan Terusan Suez dan penggunaan kapal wap membolehkan kos dijimatkan dan perjalanan lebih selamat [1m] H3d...Perhubungan antara Timur dan Barat telah mencipta era baru setelah penciptaan telegraf

H5c...Terutamanya orang-orang di Timur, mereka bertanggungjawab untuk memimpin dan membawa ke arah kehidupan yang sejahtera

Irml
H5d...Manakala orang Perancis pula berpegang kepada slogan "menyebarkan tamadun" yang bermaksudmenjadi tugasbangsaPerancisuntuk mentamadunkanorang-orangTimur [1n] H5e...Mubaligh Kristian juga berpendapat adalah menjadi tugas mereka menyebarkan agama Kristian kepada penduduk setempat yang dijajah mereka [1ru] [Maksimum: 10 markah] Ceraian (b) F1 ...Selepaspemerintahan Sepanyol flru] Hla ...Sepanyol telah memperkenalkan pentadbiran sama seperti yang diperkenalkan di Mexico

lrml
H3e...Arahan oleh kuasa-kuasa imperialisme Barat kepada pegawai-pegawai mereka di tanah ' jajahan dapat diberi dengan lebih cepat dan berkesanIlal H3f...Manakala ahli-ahli perniagaan di Barat pula dapat berhubung dengan wakil-wakil mereka di Timur [1m] H3 g...Perdaganganantarabangsadapat berkembang dengan lebih pesat kerana urusan perniagaan dapat berjalan lancar flmf F4 ...Persaingan kuasa Barat [lm] H4a...Dasar imperialisme Barat adalah alat yang digunakanuntuk mencapaicita-cita politik Barat demi untuk menjamin kepentingan nasional, khususnya kekuatan strategik dan imej nega.ra yang terlibat [12] H4b...Imperialismeadalahaktiviti untuk meningkatkan imej dan kemegahan negna |ml H4c...Jika semakin banyak tanah jajahan diperoleh, maka semakin dipandang tinggi dan dihormati

[rm]
Hlb ...Paderimerupakangolongan yang berpengaruh dalam pentadbiran flml Hlc ...Gabenor Jeneral merupakan pemerintah tertinggi di Filipina [lru] Hld ...Mahkamah Agung dan Mahkamah Penyiasat merupakan dua badan yang membantu pentadbiran Gabenor leneral llml H1e ...Ketua Datuk Bandar yang berada di bawah Gabenor Jeneral bertanggungjawab terhadap pentadbiran wilayah [1m] Hlf ...Setiap wilayah terdiri daripada bandar-bandar yang ditadbiroleh GabenorKecil Iln] Hlg...Undang-undang tempatan, terutamanya undang-undangIslam tidak diberi ruang untuk dilaksanakan [|za] Hlh ...Gerakan nasionalisme di Filipina tercetus semasapentadbiranAmerika Syarikat [1ru] Hli ...Amerika Syarikat terpaksa menjalankan dasar pentadbiran yang lebih liberal dengan memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam birokrasi pentadbirannya di Filipina

lrml
H4d...Ini menyebabkan negara-negara Barat berlumbalumba untuk menjadi kuasa besar [lru] H4e...Kewujudan sesebuah kuasa besar sering dikaitkan dengan keluasan tanah jajahan yang dimiliki [lru] H4f...British berusaha untuk mengambil keempaG empat Negeri-Negeri Melayu Utara atas dasar kebimbangan terhadap pengaruh kuasa-kuasa lain seperti Perancis,Jerman, danltali llml H4g...Manakala di Burma pula British sanggup menghadapitiga siri peperangandengan rakyat Burma, iaitu Perang Inggeris Burma pertama, kedua, dan ketiga kerana kebimbangan terhadap pengaruh Perancis [1m] F5 ...BebanOrang Putih [1n] H5a...British dan Amerika Syarikat selalu menggunakan slogan "Beban Orang Putih" dalam menjalankan imperialisme mereka [lru] H5b...Kedua-dua kuasa ini selalu berasa diri mereka lebih maju dan bertamadunjadi adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mentamadunkan orang lain [lln]

[rm]
F2 ...Selepas kedatangan Belanda [1rn] H2a ...Pemerintahan Belanda di Indonesia dijalankan secara tidak langsung melalui raja-raja dan pembesar tempatan llmf H2b ...Tidak berlaku campur tangan dalam institusi pentadbiran tradisional walaupun berlaku campur tangan yang jelas dalam aktiviti ekonomi tempatan [lru] H2c ...Pentadbiran Belanda di Indonesia terbahasi kedapa daallml pusat [lzt] C2a ...Pentadbiran - Diketuai oleh Gabenor Jenaral yang

7l

terhadap kerajaan bertanggungjawab Belanda [1zl - Gabenor Jeneral pula dibantu oleh Dewan Hindia Timur, iaitu sebuahbadan penasihat

pengeksploitasian ekonomi dapat dijalankan dengan mudah [1m] [Maksimum: lO markah] Soalan 8 Ceraian (a) i. Fl ...Parti Tindakan Rakyat [1n] H1a...Sejaktahun 1950-anlagi, Singapuraberhasrat bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu

lrml
C2b ...PentadbimntemPatan [1t??] - Merupakan pentadbiran rendah yang dijalankan oleh pembesar tempatan di pengawasan pegawai-pegawai bawah Belanda [1rn] H2d ...Beberapa jabatan kerajaan telah ditubuhkan seperti Jabatan Pelajaranpada 1867 dan Jabatan Pertanian pada l9O5 llml F3 ...SelepaskedatanganBritish [lm] H3a ...British berjaya menguasai Burma setelah berjaya dalam Perang Inggeris-Burma III tahun 1886 [1m] H3b ...Penguasaanini mengakibatkan tersingkirnya institusi raja di Burma [1rz] ialah Burma H3c ...Pemerintahan tertinggi PesuruhjayaTinggi British yang ditempatkan di Rangoon [1m] H3d ...Institusi Hluttaw atau Majlis Diraja telah kehilangan fungsi [1m] seperti Wun, H3e ...Jawatan-jawatan tradisi Myothugyi, Ahmudan dan Athi dimansuhkan H3f ...Permulaan pentadbiran bercorak birokrasi di Burma. Apabila Akta Kampung Hulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889 diperkenalkan. Kedua-dua akta tersebut telah melenyapkan sistem pentadbiran tradisional Burma [lnt] H3g ...Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myooks, iaitu Pegawai Bandaran yang merupakan pegawai pentadbiran awam [lru] H3h ...Sistem undang-undang Barat diperkenalkan dan dijadikan undang-undangutama [1m] H3i ...Undang-undang Barat mengambil alih fungsi raja sebagaipenaungsami-samiBuddha

lrml
Hlb...Lee Kuan Yew dan partinya, PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat dan Lee Kuan Yew ingin mempertahankan kedudukannya sendiri [1zr] Hlc...Menjelang bulan Disember 1961, Majlis Undangan Negeri Singapura meluluskan usul penggabunganinillml ...BarisanSosialis [1m] F2 H}a...Parti pembangkang Singapura yang terbesar, Barisan Sosialis menentang idea pembentukan Malaysia kerana beranggapan satu bentuk penjajahan bant IIml H2b...Barisan Sosialis menuntut supaya pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini

lrml

lrml
F3 ...Parti Buruh [lm] H3a...Parti Buruh pimpinan David Marshall menyokong pandanganBarisan Sosialis [lzt] F4 ...Parti Rakyat Bersatu [1m] H4a...Parti Rakyat Bersatu atat United People'sParty pimpinan Ong Eng Guan turut menyokong pandanganBarisan Sosialis [1m] H4b...Parti Rakyat Bersatu menggesa kerajaan Singapura mendapatkan pandangan rakyat

lt ml 1962 F5 ...Referendum Ilml


H5a...Pada 1 September 1962, satu referendum berhubung dengan persoalan dan syarat penggabungan telah diadakan di Singapura

lrml
H3j ...Ini menyebabkan pengaruh golongan agama merosot [lml H3k ...Sistem undang-undang yang sedia ada juga semakin hilang fungsinYa llml H3l ...Diperkenalkanjuga Majlis Perundangan[1zr] H3m...Jabatan Perhutanan,Kesihatan dan Pelajaran diwujudkan [lru] H3n ...Balai Polis dan kem tentera dibina [12] H3o ...Seramai 40,500 tentera asing telah dibawa masuk pada tahun 1887 llml diperkukuhkan dan H3p ...Kedudukan British

[rm]
H5b...Dalam referendum ini, pengundi-pengundi Singapura memilih penggabungan diadakan mengikut cadangan kerajaan Singapura seperti yang dipersetujui dengan Persekutuan Tanah Melayu pada bulan November 1961

ltml
lt.

F1

...Reaksi segera di Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini [lm]

72

F2 ...Sebabnya [1m] H2a ...Kedua-dua negeri ini telah lama berada di bawah pemerintahan British iaitu Sabah selama 61 tahun dan Sarawak lebih daripada satu abad [1m] H2b ...Ramai yang ingin kekal di bawah pemeritahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri [1m] H2c ...Sebelum ini peluang mereka terlibat dalam politik adalah terhad [1m] F3 ...Di Sabah masih belum terdapat parti-parti politik namun pengumuman tentang gagasan Malaysia oleh Tirnku Abdul Rahman telah melahirkan beberapa buah parti politik di Sabah[12] F4 ...Parti-parti politik ini bertujuan mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan tentang gagasanMalaysia [1m] F5 ...Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu - atau United National Kada4an Organization

tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dikenal sebagaiPerkara 2O }ml H10d...Tuntutan ini kemudiannya turut diterima oleh Sarawak [m] H10e...Perkara 20 menyenaraikan tuntutan Sarawak dan Sabah yang hendak dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia yang baru oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

[rm]
Hl0f...Laporan JAK telah memuatkan tuntutan tersebut yang kemudiannya menjadi asas kepada pembentukan perlembagaanMalaysia yang baru [lrt] H10g...Tuntutan tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak, l ml Hl0h...Sabah dan Sarawak diberikan hak wilayah asingan yang menyentuh perkara seperti Ketua Negeri, bahasa kebangsaan, agama Islam, kedudukan istimewa penduduk asal negeri dan hal ehwal imigresen, kerakyatan, peruntukan kewangan dan pelajaran [lru]
tlI.

(UNKo)[1n]
H5a ...Ditubuhkanpada bulan Disember 1961[lml H5b ...Dipimpin oleh Donald Stephens[1m] F6 ...Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu atau United Sabah National Organization (USNO) llml H6a ...Ditubuhkan pada bulan Disember 196l

trml
H6b ...Dipimpin oleh Datu Mustapha Datu Harun yang mewakili orang Islam di Sabah

lrml
Ft H7a H7b H7c ...PartiPasokMomugun[lru] padabulanJun 1962ftml ...Ditubuhkan ...Dipimpin olehG.S.SundaneUml parti kaum Dusun atau Kadazan ...Merupakan

Irml
F8 ...Parti Bersatu [lrn] HSa ...Dipimpin oleh Khoo Siak Chew [1zr] H8b ...Mendapatsokonganorang Cina [1n] F9 ...Parti Demokratik [m] H9a ...Dipimpin oleh Peter Chin [12] H9b ...Mendapat sokongan orang Cina[lm] F10 ...Parti Perikatan Sabah [1m] Hl0a...Pada bulan September 796I, kelima-lima parti politik, iaitu uNKo, usNo, Parti Pasok Momugun, Parti Benatu dan Parti Demokatik bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah

Irml
H 10b...Kesemuaparti di Sabahmenyokongpenyertaan Sabah dalam Malaysia [1m] Hl0c...Parti Perikatan Sabah telah mensemukakan

...SUPP - Bimbang Sarawak dan Sabah akan dikuasai oleh Persekutuan Tanah Melayu l l ml F2 ...PESAKA, SNAP, UNKO [1zl H2a ...Orang bukan Melayu dan kaum peribumi bimbang mereka akan kehilangan identiti dan dikuasai oleh orang Melayu [1rz] H2b ...Bimbang sumberekonomi Sarawakdan Sabah akandikuasai oleh kerajaanPersekutuan Tanah Melayu (Kerajaan Pusat) [ln] F3 ...Semua parti politik di Sarawak dan Sabah kecuali BERJASA inginkan kemerdekaan terlebih dahulu [1n] F4 ...PANAS, BERJASA, USNO - Membangkitkan isu kemajuan ekonomi dan sosial [1m] F5 ...Menjelang akhir tahun l96I,ramai pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah mulai menyokong pembentukanMalaysia [1m] F6 ...Perubahan sikap ini didorong oleh usaha kerajaanBritish dan Persekutuan TanahMelayu menjelaskantentanggagasan Malaysia dengan mempertimbangkan pandangan penduduk Sarawak dan Sabah [1n] F7 ...Semangatperpaduandan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh para pemimpin Tanah Melayu seperti Tirnku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun V.T. Sambanthan, dan Tun Tan Siew Sin telah membantu kepada perubahansikap ini [1zr]

Fl

73

F8

turut mendapat kerjasama ...Usaha ini daripada pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah seperti Datu Mustapha Datu Harun' Temenggung Jugah, Donald Stephen' Ong Kee Hui, dan StephenKalong Ningkan [1m] F9 ...Parti Bersatu Sarawak atau Sarawak United PeoPle'sPartY (SUPP) llml H9a ...Ditubuhkan pada bulan Jun 1959llml H9b ...Dipimpin oleh Ong Kee Hui [1m] H9c ...Majoriti ahlinya terdiri daripada orang Cina dan sebilangankecil orang Melayu [1m] F10 ...PartiNegara Sarawak[hz] Hl0a...Ditubuhkan pada bulan April 196Ollml H10b...Dipimpin oleh Dato' Bandar Abang Haji MustaPha [lru] H 10c...Kebanyakananggotanyaterdiri daripadaorang MelaYu [hc] Fl1 ...Selepaspengumuman PersekutuanMalaysia' beberapa parti politik telah ditubuhkan di SarawakIlrr] atau F12 ...Parti Kebangsaan Sarawak Bersatu National Parry (SNAP) [1m] Sarawak Hl2a...Ditubuhkan pada bulan April 196l llml H12b...Dipimpin oleh Stephen Kalong Ningkan H12c...Ahli-ahli SNAP terdiri daripada orang Iban F13 ...Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA) lLml Hl3a...Ditubuhkan pada bulan Disember 1961 H13b...Dipimpin oleh Abdul Rahman Yaakub dan Abdul Taib Mahmud [1m] Hl3c...Merupakan sebuah parti berbilang kaum Hl3d...Majoriti ahlinya adalah orang Melayu dan kecil orang Iban dan Melanau dan sebahagian BidaYuh [12] Anak Sarawak[lrn] F14 ...PartiPesaka pada bulan Ogos 1962flm) Hl4a...Ditubuhkan H14b...Dipimpin oleh Temenggung Jugah anak Barieng [1n] Hl4c...Kebanyakanahlinya ialah orang Cina [1m] Fl5 ...SarawakChineseAssociation(SCA) [ltn] Hl5a...Ditubuhkan pada bulan 1962 [lm| Hl5b...Kebanyakan ahlinya ialah ' orang Cina F16 ...Kesemua parti politik di Sarawak ini akhirnya menyokong Sarawak menyertai Malaysia walaupun pada peringkat awalnya mereka menentangkeranamerekainginkan kemerdekaan Sarawak dicapai terlebih dahulu [1m]

Fl'7 ...Hanya SUPP Yang terus menentang pembentukanMalaysia [1m] bulan Oktobet 1962,lirna buah parti Fl 8 ...^pada iaitu PANAS, SNAP, BERJASA, SCA dan PESAKA telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak [lru] F19 ...Parti Perikatan Sarawak telah berjuang ke arah menyokong Sarawak menyertai Malaysia dan berusaha menYekat Pengaruh SUPP l l ml
lv.

F1 ... Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin

menyokong gagasanMalaysia pada peringkat awalnYallml F2 ... Sultan Brunei telah membentuk sebuah suruhanjaya untuk meninjau pendapat rakyat Brunei [1m] F3 ... Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A'M' Azahan menentang gagasan Malaysia kerana PRB ingin menubuhkan Persekutuan Borneo iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah, dan Brunei [1n] F4 ... Anggota PRB menganggap gagasanMalaysia sebagaisatu bentuk neokolonialisrne llml F5 ... A.M.Azaharitelahmelancarkanpemberontakan di bawah pasukanTenteraNasional Kalimantan Utara (TNKU) yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak, Sabah, dan Brunei llml F6 ... Pemberontakanini dilancarkan apabila Majlis Mesyuarat Undangan Negeri Brunei dan sultan Brunei menangguhkan keputusan tentang MalaYsia[1m] gagasan F7 ... A.M. Azahari dan penyokongnya mendapat bantuan dan sokongan daripada Indonesia dan Filipina Ilml F8 ... Pemberontakan Brunei yang berlaku pada 7 Disember 1962 dapat dipatahkan oleh tentera British tetapi A.M. Azahati yang berada di Manila tidak daPat ditangkaP [1m] kemudiannya mendapat Azahari F9 ... A.M. perlindungan politik di Indonesia [1m] [Maksimum: 14 markah] Ceraian (b) Fl ...Indonesia membantah pembentukan Malaysia walaupun pada peringkat awalnya Indonesia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap pembentukanMalaYsia [1m] F2 ...Penentangan Indonesia hanya berlaku pada akhir tahun 1962 ketana Indonesia berpendapat bahawa pembentukan Malaysia merupakan satu

ltml

Uml

lrm)

frm]

lrml

74

bentuk neokolonialisme yang akan mengancam Indonesia[lru] yang disuarakanoleh Parti Komunis F3 ...Pandangan Indonesia (PKI) telah mempengaruhi Presiden Soekamo untuk mengisytiharkan Dasar Konfrontasi [1rz] F4 ...Pada 20 Januari 1963, Indonesia melancarkan Dasar Konfrontasi dari segi ekonomi dan kemasyarakatan terhadap Malaysia dengan konsep Ganyang Malaysia [lru] F5 ...Ganyang Malaysia merupakan dasar Indonesia untuk memusnahkan pembentukan Malaysia

apabila berlaku pemberontakan bersenjata di Indonesia[1ru] Fl5...Jeneral Soeharto telah menggulingkan Presiden Soekarno dalam pemberontakan tersebut flru] F16...Presiden Soeharto telah menghantar Menteri Luar Indonesia, Adam Malik bagi memelihara hubungandiplomatik Indonesia-Malaysia

lrml
F17...Perundingan telah diadakan di Bangkok pada tahun 1966 dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak Hussein [1m] F18...Menjelang bulan Ogos 1966, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ditamatkan [m] [Maksimum: 6 markah) Soalan 9 Ceraian (a) Fl ... Blok Dunia merujuk kepadanegara-negam yang sehaluan yang berusaha untuk bersatu [1m] F2 ... dan bertindak secara bersama dalam menjaga kepentingan ahlillml F3 ... Blok ini wujud dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik, ekonomi atau geografi llml F4 ... Blok Dunia yang terbentuk semasa Perang Dingin adalah yang berasaskan geopolitik [1m] F5 ... Blok kapitalis terdiri daripada negara demokratik [1n] F6 ... Pemilihan kerajaan melalui pilihan raya llml F7 ... Peluangperniagaandan pemilikan persendirian Il ml F8 ... Kebebasanindividu sepenuhnya[12] F9 ... Blok komunis diperintahkan oleh diktator

Uml
F6 ...Antara tindakan Indonesia melalui Ganyang Malaysia ialah menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secarasulit [12] F7 ...Padaperingkat permulaanIndonesiamelakukan serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu dan melakukan pencerobohan udara

Irml
F8 ...Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tidak mengambil sebarang tindakan pada peringkat ini tetapi apabila tentera Indonesia mula melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor, Sarawak, dan Sabah, Malaysia bertindak balas dengan bantuan tentera Komanwel termasuk Britain. Australia. New Zealand, dan Kanada [lru] F9 ...Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain [1m] Fl0...Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung denganpencerobohanIndonesiaterhadapTanah Melayu, Sarawak, dan Sabah [m] F11...Ancaman Indonesia untuk menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak berlaku tetapi sebaliknya tindakan ini telah menjejaskan Indonesia sendiri [lru] Fl2...Malaysia juga terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya apabila Indonesia bertindak memburukkan nama Malaysia di negaraAfro-Asia dan negara Dunia Ketiga [1m] F13...Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak mengadakanlawatan ke beberapa buah negaraAfrika untuk menjelaskanmasalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia [1m] F14...Hubungan tegang antara Indonesia-Malaysia berterusan sehingga bulan September 1965

lrml
F10... Hanya parti komunis sahajadiiktiraf [1n] Fl 1 ... Perniagaan dimiliki dan diuruskanoleh kerajaan

lrml
F12... Kebebasan individu dilindungi dan dikawal llml [Maksimum: 12 markah] Ceraian (b) Fl ...Menyebarkan propaganda [Im] F2...Memberi bantuan kewangan [lru] F3...Kekuatan ketenteraanI lru] F4...Menciptasenjatabaru [1m] F5...Cuba mempengaruhi negara kurang maju [1zl] F6...Menyebarkanideologi ke negara di Timur [lru] F7...Membantu dalam ketenteraanbagi negara yang mengalami masalah politik [1ru] F8...Menyalur bantuan ekonomi [lm] [Maksimum: 8 markah]

75

Anda mungkin juga menyukai