Anda di halaman 1dari 11

SULIT Bahagian A mnrkahl 140

Jawab semaa soalan.

r24it2

Rajah berikut berkaitan dengan sistem perundangankerajaan Melayu di Tanah Melayu sebelum kedatanganpenjajah Barat. Undang-Undang Kerajaan Melayu Undang-undangbertulis (a) Nyatakan dua undang-undangtidak bertulis' (i)

(ii) 12markahl
(b) Senaraikandua undang-undangbertulis.

(i) (ii) 12markahl Melayu. kerajaan (c) Beri dua bukti pengaruh Islam dalamsistemperundangan (i) (ii)
[2 markah] (d) Apakah perkara yang terkandung dalam undang-undangkerajaan Melayu?

(i)

(ii) [2 mnrl<nh] (e) Pada pandangananda, apakah kepentingan undang-undangdalam kehidupan manusia?

(D
(ii) 12markahl

S[]LIT
2 Jadtal berikut berkaitan dengan Zanan Renaissance.

1249t2
Kurun Ke-14 Peristiwa Sejarah
Zarnan Renaissance bermula di Itali

(a) Apakah maksud Renaissance?

fl markahl
(b) MengapakahZaman Renaissancebermula di Itali?

(i) (ii) [2 mnrknh]


(c) Senaraikan dua orang tokoh Rennissance di ltali. (i)

(ii) 12marlcnhl
(d) Apakah kesan Zaman Renaissance?

(i)

(ir) (iii)
13markahl (e) Pada pandangananda, apakahikribar yang boleh diperoleh daripada Zanan Renaissance
untuk kemajuan negara dan bangsa Malaysia?

(i) (ii)
[2 markah]

sulrr
3 Rajah berikut berkaitan dengan kemunculan semangatnasionalismedi Asia Tenggara. Karya kesusasteraan

124912

xl

Faktor Kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara

Sistem nendidikan I
(a) Apakah X dan Y?

Pengaruhluar

X: Y:
[2 markah] (b) Basaimanakahsistem pendidikan dapat membangkitkan semangatnasionalisme?

(i)
(ii)

t2 markahf (c) Senaraikan yang membangkitkan nasionalisme di semangat dua buah karya kesusasteraan Asia Tenggara. (i) (ii) 12markahl (d) Nyatakan dua pengaruh luar yang mempengaruhi kemunculannasionalismedi Asia
Tenggara.

(i)
(ii) 12 markahl (e) Andaikan anda seorang pengerusi persatuan sejarah di sekolah. Cadangkan dua aktiviti persatuanyang boleh memperkukuh semangatnasionalismedan patriotisme dalam kalangan warga sekolah anda.

(i) (ii) 12markahl

SULIT

1249t2

4 Undang-undangTubuh Kerajaan Johor atau Perlembagaan Negeri Johor telah diperkenalkanpada tahun 1895. (a) Siapakah yang memperkenalkanundang-undangtubuh tersebut?

ll markahl (b) Apakah tujuan undang-undangtubuh tersebut diperkenalkan?

(r)
(ii) [2 markah] (c) Berdasarkanundang-undangtubuh tersebut, nyatakan dua syarat penabalanseorangsultan.

(i) (ii) 12markahl (d) Nyatakan bidangkuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan berikutberdasarkan undang-undang tubuh tersebut. (i)
(ii)

Majlis Negeri:
Jemaah Menteri:

12markahl (e) Berdasarkan pengetahuan sejarahanda,apakahkepentingan perlembagaan kepadanegara kita?


(i)

(ii)

(iii)

13markahl

SULIT Bahagian B markahl 160


Jawab tiga soalan sahaja. 5 (a) Terangkanfaktor perkembangan: (i) Kerajaan agraia (ii) Kerajaan maritim

1249t2

16 markahl 16 markahl

(b) Buktikan bahawa kedua-dua kerajaan tersebut saling bergantunganatau saling melengkapi antarasatu sama lain. [4 markah] (c) Berdasarkan pengkajian anda terhadap kedua-dua kerajaan tersebut, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan negara dan bangsaMalaysia. 14 markahl 6 Kerajaan Turki Uthmaniyah telah bermula pada sekitar awal abad ke-14 dan berakhir pada awal abad ke-20. (a) Jelaskansejarahpembentukankerajaan Turki Uthmaniyah. [5 markah]

(b) Terangkan faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah' menyebarkan Islam ke benua Eropah. ll0 markahl (c) Jelaskan iktibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah untuk kegemilangan negara dan bangsa Malaysia. [5 markah] 7 Jadual berikut berkaitan dengan perkembanganpolitik di negara kita sebelum merdeka.

Tarikh
1 Februari 1948

Peristiwa
British membentuk Persekutuan Tanah Melavu

(a) Terangkan faktor British mengambil tindakan di atas.

ll0 markahl
14 markahl

(b) Jelaskantuntutan orang Melayu semasaproses pembentukanpersekutuantersebut.

(c) Berdasarkanpengetahuansejarahanda, apakahkepentinganPersekutuanTanah Melayu 1948


dalam pembentukannegara dan bangsa Malaysia? 16 markahl [2 markah] tI} markahl

8 (a) Apakah maksud pakatan murni?


Melayu mencapai kemerdekaan.

(b) Terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan pakatan murni sehingga Tanah (c) Semangatkerjasama dan toleransi dalam pakatan murni perlu dihayati dan diamalkan oleh
rakyat Malaysia. (D Pada pendapatanda, mengapakahsemangattersebut perlu dihayati dan diamalkan? [4 markah) (ii) Cadangkan empat cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat tersebut oleh warga Malaysia. [4 markah]

SULIT

1249t2

9 Rajah berikut berkaitan dengan tahap perkembangan dasar luar Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 2fi)3.

Tahap Pertama

Tahap Kedua (Berkecuali)

Tahap Ketiga (Berkecuali dan Kepentingan Ekonomi) [8 marknh]

(Pro-Barat)

(a) Jelaskantentang dasar luar Malaysia pada tahap pertama.

(b) Berdasarkanpengetahuansejarahanda,mengapakahMalaysia mengamalkandasarberkecuali mulai tahun l97O? [6 markah] (c) BagaimanakahMalaysia melaksanakandasar luar pada tahap ketiga? [6 mnrkah]

KERTAS SOALAN TAMAT

F2...Sentiasa mengamalkansahsiahyang baik [lz] F3...Mempersiapkan diri dengan kemahiran [ 1m] F4...Pengurusan kewangan[lz] F5...Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda dan keterampilan diri [ln] F6...Menghargai usaha kerajaan rtalam memajukan negara |ml [Maksimum: 4 markah]

ii.

Itali

menjadi

persimpangan utama

ILm] iii. Kemunculanpedagangkaya[Im] iv. Golongan gereja menaungi seniman

lrml
v. Bandar menjadi pusat perdagangan l l ml vi. Pusat pertembunganbudaya [|nt] vii. Semangatinkuiri [in] viii. Pusat perkembanganidea baru [12] lPilih mana-mana 2f (c) i. Leonardo da Vinci [lru] ii. Michelangelo [1ru] iii. FrancescoPetrarch [lnr] iv. Raphael [lru] fPilih mana-mana 2f (d) i. Kekurangan kuasa gereja [lm] ii. Perkembangan teknologi percetakan

ffi,*{Ar.AYSrA200g
KERTAS 1 lD 2A 78 8C 13B 14C 19 D 208 25C 268 31 A 32C 37D 38A 3B 98 15A 2t C 27 A 33 B 39C 4C 1OB 168 22D 28D 34C lCIA 5D 11c t7D 23A 29D 35B 64 12C 18A 24A 30 D 36D

lrml
iii. Perubahangaya hidup rakyat [12] iv. Kewujudan kerajaan pusat [L?r] v. Kuasa golongan bangsawanberkurangan [1m] vi. Perkembangangeografi [lru] vii. Perkembanganmatematik [lm] fPilih mana-mana 3l (e) i. Perlu bersifat berani untuk mencuba sesuatuyang baru [1m] ii. Berpandanganjaah llml iii. Pemikiran positif [1n] iv. Bersikap terbuka [1m] v. Menerima perubahan untuk kebaikan Il ml vi. Bersifat saintifik [1ru] vii. Mempunyai sifat ingin tahu [1n] fPilih mana-mana 2f 3 (a) i. Pengaruh agama menular [lru] ii. Perananmedia massa [lz] iii. Perkembanganperhubungan flmf iv. Kelahiran golongan intelek llrnl [Pilih mana-mana 2f (b) i. Penjajah memberi keutamaan kepada sekolah yang mempunyai bahasa pengantar penjajah [1zc] ii. Pendidikan.untuk golongan elit sahaja l l ml iii. Penjajah bersifat pilih kasih [1n] fPilih mana-mana 2l (c) i. Ke Makam Bonda flmf ii. Melor Kualq Lumpur flml iii. Kerikil-kerikil Tajam llml ' iv. Noli Me Tangere llm) lPilih mana-mana 2l

KERTAS 2
-Bahagian A: Soalan Struktur I (a) i. Adat Temenggung[1m] ii. Adat Perpatih Iln] (b) i. Hukum Kanun Melaka [lm] ii. Undang-Undang Laut Melaka [kc] iii. Undang-Undang Johor [1m] iv. Undang-UndangKedah [lrn] [Pilih mana-mana2l (c) i. Terdapat hukum faraid dalam Adat Temenggung[1n] ii. Undang-undangIslam terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka [12] iii. Nakhoda kapal diumpamakan imam

[rm]
iv. Anak-anak kapal diumpamakanmakmum [rm] lPilih mana-mana 2l (d) i. Hukuman kesalahan jenayah llml ii. Peraturanperkahwinan [12] iii. Menentukan jurai keturunan [kn] iv. Adat pertabalan raja [Im] [Pilih mana-mana 2l (e) i. Menjamin kesejahteraan[1n] ii. Menjamin keselamatan [1m] iii. Menegakkan hak [Im] iv. Mengekalkan kestabilan kerajaan llml fPilih mana-mana 2f 2 (a) i. Kelahiran semula [1rn] ii. Pemulihan budaya[lm] iii. Penghargaanterhadap ilmu [1ru] lPilih mana-mana 1l (b) i. Kedudukan dikelilinei Laut Mediterranean Ilml

(d) i. ii.

Kejayaan Jepun menewaskan China pada

1895 Uml
Perjuangan Mahatma Gandhi di India

lrml
iii. Gerakan Islah [1n] iv. Revolusi China 1911 [1tn] fPilih mana-mana 2f (e) i. Pertandinganlagu patriotik [1m] ii. Pamerantokoh nasionalisme [1m] 4 (a) Sultan Abu Bakar [1m] (b) i. Memantapkan pentadbiran negeri [1zz] ii. Menghalang British dari menguasai negei |ml iii. MembentukinstitusiRajaBerperlembagaan

H3b...Menangkap ikan [12] H3c...Mencarikulit kura-kura llml H3d...Memburubinatang I I rr] H3e...Menghasilkan ubat-ubatan[ lm] F4 ...Kepandaian masyarakat llml H4a...Membina teres di lereng bukit Urfll H4b...Membinasistempengairan[1n] H4c...Membuatterusan[1m] F5 ...Iklim [1zr] H5a...Iklim panas dan lembab sepanjangtahun [12] H5b...Sesuaiuntuk tanaman padi [m] [Maksimum: 6 markah] Ceraian (a)ii. Fl ...Kemahiran masyarakat }ml Hla...Membina kapal layar llml Hlb...Bijak dalam pelayaranflml Hlc...Mampu bertutur dalam pelbagai bahasa [lrn] F2 ...Lokasi[12] H2a...Lembahsungai [1ru] H2b...SelatMelaka [lru] H2c...SelatSunda [1zr] F3 ...Pelabuhan llml H3a...Pelabuhan berkembang menjadi pelabuhan pembekal [1ru] H3b...Tempat persinggahan[1rz] H3c...Berkembang menjadi pelabuhan kerajaan flm) H3d...Mengadakanhubungan dengan luar llml H3e...Terlindung daripada tiupan angin monsun [1m] [Maksimurn:6 markahl , Ceraian (b) Fl ...Kerajaan agraria membekalkan hasil hutan kepada kerajaan maritim [lzn] F2...Kerajaan agraria membekalkan baranganmewah kerajaan maritim [1ru] F3...Kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim [1ru] F4...Kerajaan agraria membekalkan gajah kepada kerajaan maritim [1ru] [Maksimum: 4 marl<ahf Ceraian (c) Fl ..,Manfaatkan kurniaan Tirhan [lru] F2...Perlu memiliki semangatmeneroka [1ru] F3...Menguasai alam sekitar untuk membaiki taraf hidup [1m] F4...Menceburi bidang perdaganganlaut llml [Maksimum: 4 markah] Soalan 6 Ceraian (a) Fl...Dikuasai oleh kerajaanSaljuk [lru]

lrml
iv. Membentuk kerajaan demokrasi [hc] lPilih mana-mana 2l (c) i. BerbangsaMelayu [1ru] ii. Lelaki |ml iii. Beragama Islam [1m] iv. Waris pemerintah Johor [12] lPilih mana-mana 2l (d) i. Kuasa perundangan/legislatif |ml ii. Kuasa pelaksanaan/eksekutitllml (e) i. Menjamin keselamatannegara flm) ii. Menjamin hak asasi rakyat llml iii. Memelihara kecekapan pentadbiran iv. v. vi. vii. Uml Menjamin kebebasanmkyat llml Menjadi rujukan [lru] Sebagaipanduan mentadbir [1m] Undang-undang tertinggi negan llmf lPilih mana-mana 3l

Bahagian B: Soalan Esei Soalan 5 Ceraian (a)i. F1 ..,Kedudukan[lru] Hla...Tanah yang subuh [1m] Hlb...Tanah raraflml Hlc...Tanah pamah [1ru] Hld...Lembah sungai [1m] pedalaman[1rn] H1e...Kawasan H1f...Kawasanberbukit [1n] H1g...Kawasan lereng gunung berapi [1m] F2 ...Sumberat llml H2a...Dapat menampung penanaman[ 1rz] H2b...Mencukupi untuk penanamanpadt }ml H2c...Sumber dari sungai, paya, dan tasik [1m] H2d...Air untuk kegunaan harian [lnr] F3 ...Kegiatan masyarakat [lru] H3a...Menanam padi sawah, padi huma [lzc]

F2...Bebas menjalankan pemerintahan ln] I F3...Pengasasnya ialah Uthman Ertughrul [12] F4...Menakluki Anatolia [lm] F5...Bursasebagaiibu negeri [1m] F6...Orhan I telah melakukan perluasankuasa [kn] [Maksimum: 5 markahf Ceraian (b) Fl ...Penaklukan Constantinople [ln] F2 ...Akhlak yang tinggi F3 ...Semangatkepahlawanan F4 ...Sistem ketenteraanyang tersusun F5 ...Mempunyai tentera berkuda F6 ...Tenterainfantri yang kuat F7 ...Mempunyai armada yang kuat F8 ...Politik Eropah tidak srabil F9 ...Kejatuhan kerajaan Byzantine [lm] Fl0...Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan

C4a...Sir Malcolm MacDonald [|ru] C4b...Sir Edward Gent flm) C4c...L.D. Gammans[lz] F5 ...Ketegasanorang Melayu [12] F6 ...Pe1paduan orang Melayu dari semua golongan

Uml
H6a...Perpaduan rakyatdanrajatelahdapat mengatasi pihak lain yang menyokongMalayan Union

Ilnl

[rm]

F7 ...IIMNO

yang tidak menuntut kemerdekaan

tuh|

[rm]
F8 ...Kebimbangan British terhadap pengaruh pKM

lrml
F9 ...Gesaan PiagamAtlantik 1945 [lm] H9a...Tidak menggalakkan penjajahan lru] I H9b...Meminta negara kolonial memberikan latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempahn Uml [Maksimum: l0 markah] Ceraian (b) Fl ...Penolakan kerakyatan terbuka Malayan Union

rl

Irml

Fl1...Usaha para pendakwah[lm] F12...Dasar bertereskan diplomasi dan toleransi

- [rm]

han

Fl3...Dasar sosial Islam yang berdasarkan kecemerlangan individu dan bukan keturunan Ilml [Maksimum: IO markah] Ceraian (c) Fl...Mampu menerokabidang baru llml F2...Berani mempertahankan kepimpinan berwibawa [1m] F3...Ada kecergasanfizikal dan mental [lm] F4...Pengamalanakhlak n;iria flml F5...Mengamalkan budaya hidup sihat Ilrn] F6...Mengekalkan kestabilan politik [12]

lrm]
F2...Struktur Malayan Union yang tidak disetujui oleh rakyat [12] F3...Mahukan sebuahpersekutuan [lru] F4...Memelihara hak istimewa orang Melaya llml F5...Bahasa Melayu sebagai bahasa kebanesaan

htl nn dtl

yang

lrm]
F6...Orang Melayu mengawal adat istiadat sendiri llml [Maksimum: 4 markah] Ceraian (c) Fl...Sultan sebagaiketua negaraIlz] F2...Kuasa sultan melantik Menteri Besar [bz] F3...Pentadbirandiketuai oleh Menteri Besar [m] F4...Mengasaskansistem pembahagian kuasa antara pusat dengan kerajaan negeri [lm] ferajaan F5...Pengiktirafan ketuanan Melayu [lz] F6...Agama Islam dilindungi [lm] F7...Asas pembentukan masyarakatmajmuk [lz] F8...Menjadi asasperlembagaan negara flml [Maksimum: 6 marl<ah] Soalan 8 Ceraian (a) Fl...Untuk menghasilkan kerjasama[ln] F2...Perundingan pelbagaikaum Ilz] F3...Tolak ansur politik [lm] [Maksimum: 2 markah.]

En
$ Pa
da []

[Maksimum: 5 markah] Soalan 7 Ceraian (a) Fl ...Penyatuan orang Melayu [12] ...Sitap orang Melayu yang sederhana [12] ll H2a...Mereka hanya menulis dalam akhbar, berdemonstrasi, berkongres,dan memujuk Raja_ Raja Melayu untuk menyokong penentangan terhadap British [12] F3 ...Sokongan bekas pegawai British di Tanah Melayu [lm] C3a...Sir Frank Swettenhamflmf C3b...Sir R.O. Winstedt [1m] C3c...Sir GeorgeMaxwell [1n] C3d...Sir Cecil Clementi llml F4 ...Sokongan pegawai-pegawai tinggi British

rf

I'

[rmj

Ceraian (b) Fl ... Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu [lrn]

97

F2 ... Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum [1m] KonferensiKebangsaan F3 ... Penubuhan llml Konvensi Nasional [1n] F4 ... Penganjuran Pilihan Raya [12] Jawatankuasa F5 ... Penubuhan F6 ... Kerjasama UMNO dan MCA dalam pilihan raya llml F7 ... Mengadakan pilihan raya Persekutuan 1955

lrm)
kabinet [ln] F8 ... Pembentukan F9 ... Rombonganrunding kemerdekaan ]ml Parti Negara [lm] F10... Penubuhan [Maksimum: IO markah] Ceraian (c)i. Fl...Kestabilan politik [1rz] F2...Jaminankemajuan negarallml F3...Melicinkan pentadbiranllm) F4...Kekal keharmoniankaum [m] [Maksimum: 4 markah] Ceraian (c)ii. Fl...Penganjuran majlis melibatkan semua seperti rumah terbuka [12] kejiranan [1rn] F2...Kukuh semangat F3...Mengagihkan kekayaan secara adil llnt) bentuk hasutan[1m] F4...Menghalangsebarang fMaksimum: 4 markah] Soalan 9 Ceraian (a) pro Barat [lrt] F1...Dasar

Rahman F2...Diutarakan oleh Tunku Abdul [1m] dasaranti komunis [zt] F3...Mengamalkan F4...Mengamal dasar berbaik-baik dengan negara jiran [7m) MAPHILINDO [1tn] F5...Penubuhan blok sterling [lm] F6...Menganggotai pasaranbebas [lm] FT...Mengamalkan F8...Mencari pasaranbaru flml F9...Berbaik dengan negara bekas tanah jajahan Britain [1zz] fMaksimum: 8 markah] Ceraian (b) Fl ...Mengekalkankeamananllml F2...Menghormatihak asai manusia [1ru] konsep ZOPFAN [ltz] F3...Mengamalkan pengaruhkomunis [1n] F4...Me1emahkan F5...Meluaskanhubungandiplomatik [1m] rundingan [ 1m] F6...Mengutamakan F7...Membela kepentingannegaramembangun[ lru] fMaksimum: 6 markah] Ceraian (c) Fl...Mengamal etika pengurusan kerja yang baik

lrml
Dasar Pandangke Timur [1m] F2...Pengenalan nilai berbaik-baik llru] F3...Mengamalkan Malaysia [1m] F4...Misi perdagangan hubungandua hala llml F5...Menekankan cintakan negaraflml F6...Menekansemangat [Maksimum: 6 markah]

98

SULIT NO.KAD PENGENALAN ANGKAGILIRAN

LEMBAGA PBPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SUIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9


SBJARAH
Kertas 2 Nov./Dis.
^l ztJam

1249t2

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliian anda pada petakyang disediakan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian Soalan I Markah Penuh Markah Diperoleh

2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:


Bahagian A dan Bahagian B.
J.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan tiga soalan daripada Bahagian B. Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang dibekalkan oleh PengawasPeperiksaan.Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi,sila dapatkan helaian tambahan daripada Pengawas Pepe riksaan. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Ikat buku jawapan bersama-samakertas soalan ini dan serahkan kepada Pengawas Peperiksaan p ada akhir p eperiksaan.

10 10 10 10

2
a

4 5 6 B 8 9 Jumlah

20
20 20 20

7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan


atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

20

@ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

Hiltfftfrtil