Anda di halaman 1dari 7

SULIT

LEMBAGA PBPERIKSAAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO7


SEJARAH
Kertas 1 Nov./Dis. I jam

$|lf#ilililfiilfi lil
1249t1
Satujam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


l. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkanruangan yang betul pada kertasjawapan. 4. Hitamknn satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. 5' Sekiranya anda hendak menukarkan iawapan, padarnknn tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkanjawapan yang baru.

@ 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah]

SULIT

SULIT
1 Antara yang berikut, yang manakah sumbansantamadun Mesir Purba? I Kolar kuda II Pedati beroda III Sistem kalendar IV Tulisan hieroglif C mdanIV A IdanlI D IdanlV B II dan III Andaikan anda seorang pembesar pada zamanDinasti Chou di China. Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaananda kepada raja? Melindungiraja I II Menyerahkanufti III Melafazkan taat setia IV Memberi bantuan ketenteraan C I,mdanIV A I, II dan III D II, il dan IV B I. II dan IV . Berbentuk kubah . Siap semasaMaharaja Flavian . Tempat pertarunganpahlawan 3 Maklumat di atas merujuk kepada binaan A, Pantheon B Aqueduct C Acropolis D Colloseum 4 Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada tahun 509 S.M.. Apakah tugas anda? A Merangka undang-undang B Mencadang dasar kerajaan C Melantik pegawai pentadbir D Mengatur strategi ketenteraan 5 Apakah faktor yang menyebabkankerajaan Angkor menjadi sebuahkerajaan yang ulung di Asia Tenggara? Perancangan bandar teratur I il Terlindung daripada bencanaalam III Berhampiran Tasik Tonle Sap IV Iklim sesuaiuntuk pertanian A Idanll B II dan III C ildanIV D ldanIV
@ 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

1249tl
. Nagarakertagama . Hikayat Pendawa Lima Senarai di atas merujuk kepada hasil di kesusasteraan Asia Tenggara. Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan tersebut? dengan hasil kesusasteraan A Dipengaruhi unsur India B Ditulis golongan pendeta C Diminati para bangsawan D Dijadikan dasar perundangan Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan r.a. berjaya meluaskan wilayah Islam? A Semangatjihad dipupuk B Armada laut diperkukuh C Perkahwinan politik digalakkan D Perjanjian dengan pemimpin tempatan dimeterai Pemimpin 1 : KitaperlumenentangMuhammad kerana dia habis-habisan menggugat kedudukan kita sebagaipemimpin. Pemimpin 2:Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan nenek moyang kita. 8 Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah. Apakah kesannyaterhadapNabi Muhammad s.a.w.? A PenyebaranIslam tersekat B Perjanjian damai dimeterai C Penghijrahanbaginda ke Habsyah D Pemulauanterhadap keluarga baginda Tahun 627 Masihi

Peristiwa
Perans Khandak

Jadual di atas berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara orang Islam dengan pihak Quraisy Makkah. Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w. dalam peperangantersebut? A Menggali parit B Perang gerila C Serang hendap D Membina tembok

26

SULIT

SULIT
Tahun

1249tt
Peristiwa
Menentukan kemajuan perdagangan

630 Nabi Muhammad s.a.w. membuka Masihi semulakota Makkah.


10 Apakah kepentingan peristiwa di terhadapkerajaan Islam Madinah? A Meningkatkan kemajuan ekonomi B Penerusansistem kabilah C Memperkukuh negara D Pertambahanpenduduk atas

Berurusan dengan pedagang 14 X dalamrajah di atasialahjawatan dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Apakah jawatan tersebut? A Temenggung C Laksamana B Syahbandar D Bendahara

Motif Seni Ukiran Orang Melayu Istilah


Mudejar Maksud Orang Islam setempat yang tinggal dalam kawasan pemerintahan orans Kristian. Orang tempatan yang beragama Kristian yang mengamalkan kebudavaanIslam. Sebelum Islam Binatang seperti burung dan ayam Selepas Islam

Mozarab

L5 Jadual di atas menerangkanperubahanmotif dalam seni ukiran orang Melayu selepas kedatangan Islam. Apakah X? I 'Tumbuh-tumbuhan II Cakerawala III Geometri IV Bunga-bungaan A I, II dan III C I, ilI dan IV B I, II dan IV D II JII dan IV 16 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494. Apakah kesan perjanjian tersebut? A Kemunculan negara baru B Keruntuhan institusi beraja C Pembayaranpampasanperang D Pembahagiankawasan pengaruh

11 Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A Kebudayaan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat B BahasaArab digunakan oleh sebahagian masyarakat C Perkembanganilmu pengetahuanmeluas di Eropah D Perluasankawasan penaklukan Islam 12 Apakah sumbangan Battuta yang menjadi Ibn rujukan sehinggakini? A Merancang strategi peperangan B Mengasasteori matematik C Memperkenalkan ilmu perubatan D Mencatat fakta pengembaraan dengan tepat 13 MengapakahSultanMansur Shahmenghantar kitab al-Dur al-Manzum ke SamuderaPasai? A Untuk dibahaskan B Sebagaimas kahwin C Untuk diterjemahkan D Sebagaitanda persahabatan
@ 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Kemerosotankehidupan perbandaran 17 Rajah di atas menerangkan keadaan di Eropah selepaskejatuhan tamadun Rom. Apakah ZamanX? A Zamari Renaissance B ZamanPertengahan C Zaman Peralihan D ZamanGelap

27

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

SULIT
Tokoh

t249tl
Ilasil Karya
. Habis Gelap Terbitlah Terang . Penulisan Seorang Puteri Jawa

Raden Adjeng Kartini 18 Berdasarkanrajah di atas,apakahimplikasinya terhadap ekonomi Tanah MelaYu? I Kewujudan sistem dwiekonomi II Kehadiran buruh Cina III Pembangunan seluruh Tanah Melayu IV Peningkatan pendapatan orang Melayu C ru danlV A IdanII D IdanIV B II dan III

22 Karya di atas mendedahkan tentang A kemunduran rakYat B kemerosotan ekonomi C ketidakadilan undang-undang D kelemahan sistem Pemerintahan

Tahun

Nilai (Dalam Pound Sterling)

Tarikh

Peristiwa

1930 l93r 1932

28 208000 13806000 9 077000

Mesyuarat antara Dato' Maharaja 2l Julal. Lela. dengan pembesar-Pembesar 1875 Melayu di Durian Sebatang. 23 Peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. Apakah kesan peristiwa tersebut? A Pengurangan kuasa sultan B PemecatanSultan Ismail C Pembunuhan J.W.W. Birch D Pemansuhanjawatan Residen

19 Berpandukan jadual di atas, mengapakah nilai eksport getah Tanah Melayu mengalami kemerosotan sekitar tahun 1931 - 1932? A Kekurangan buruh di ladang B Persaingandengan Pemodal asing C Wabak penyakit melanda tanaman D Zaman kemelesetan ekonomi dunia Tokoh A: Hasil keluaran kilang kita semakin meningkat. B : Tapi, kita tidak dapat menjual Tokoh kesemuanyadalam negara. Tokoh C: Apakah tindakan kita, tuan? 20 Dialog di atas mungkin berlaku di Eropah pada abad ke-17. Apakah tindakan yang akan diambil oleh tokoh A? A Mencari pasaran B Mencipta kapal waP C Mendirikan lebih banYak kilang D Mengadakan hubungan diPlomatik 21 Apakah tuntutan gerakan nasionalisme tahap awal di Filipina? A Hak mengundi B Hak kebebasan bersuara C Pengembaliankuasa raja D Pemerintahan kerajaan sendiri
@ 2M7 Hak Cipn Kerajaan MalnYsia

24 HajiAbdul RahmanLimbong telah memimpin penduduk tempatan Kuala Telemong, Terengganu menentang British' Mengapakah penentangan itu dilakukan? A Pengenalan pendidikan sekular B Pengenalan Peraturan taxah C Perlucutan jawatan Pembesar D Pembunuhan Penduduk temPatan

. Peperangan Denmark- 1864 dengan . Peperangan Austria- 1866 dengan . Peperangan Perancis 1870 dengan
Senarai di atas menunjukkan peperangan yang melibatkan negara Jerman. Mengapakah peperangan tersebut berlaku? A Seranganbalas B Penyatuan negara C Penguasaanekonomi D Kediktatoran pemerintah

28

SULIT

SULIT 26 Antara yang berikut, yang manakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? I Rakyat il Kerajaan III Pembesar IV Kedaulatan A I, II dan III B I, II dan IV C I. III dan IV D II. m dan IV

1249/r
Sistem Ahli - Januari1951hinggaJun 1955
30 Apakah kepentingan pembentukan sistem di atas? I Melatih berkerajaan sendiri U Memulakan proses perpaduan III Memperoleh kerakyatan yang sama IV Mendapatkan sokongan padu rakyat A I. II dan III B I, II dan IV C I, ilI dan IV D II III dan IV

Tlahun 1946

Peristiwa
PengenalanMalayan Union

27 Apakah kesan peristiwa di atas terhadap orang Melayu? A Perpaduan kukuh B Ekonomi meningkat -C Budaya berkembang D Kuasa sultan bertambah

31 Suruhanjaya Reid dibentuk di

Tanah Melayu pada tahun 1956 sebagaipersediaan kemerdekaan.

Apakah tugas suruhanjayatersebut? A Menganjurkan rundingan antara kaum B Melantik pegawai pentadbiran baru C Mencadangkan tarikh pilihan raya D Merangka perlembagaan

. Negeri-Negeri Selat . Negeri-Negeri Melayu Bersekutu . Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

32 Kemenangan Barisan
Malavan Union

28 Rajah di atas menunjukkan perubahan pentadbiran British di Tanah Melayu. Apakah tujuan British melakukan perubahan di atas? A Melicinkan pentadbiran B Memajukan penduduk tempatan C Menghapuskan sempadan negeri D Menghapuskanpengaruh komunis

Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim pada bulan April 1961 membimbangkan kerajaan Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Mengapakah kerajaan Singapura bimbang dengan kemenanganitu? A Melambatkan penyertaan dalam Malaysia B Memecahbelahkan perpaduan rakyat C Menggugat rancangan kemerdekaan D Mengukuhkan kedudukan British

Thhun t96l 1962

Parti
Parti Perikatan Sabah

Piagam Atlantik 1945


29 Apakah gesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang terkandung dalam piagam di atas? A Dasar liberalisasi B Amalan realpolitik C Dasar dekolonisasi D Amalan monarki
'@ 2007 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Parti PerikatanSarawak

33 Apakah persamaan perjuangan parti politik


di A B C D atas? Menyekat pengaruh komunis Mengembalikan kuasa rakyat Menuntut kemerdekaan negeri Menyokong gagasanMalaysia

29

[Lihat halaman sebelah] SULIT

SULIT
PUTRAJAYA - Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan Selasa, 16 lanuai 2007 sebagai tarikh penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri (DUN) Batu Talam, Raub, Pahang, manakala pengundian pada Ahad, 28 Janaari 2O07 . Sumber: Berita Harian. 6 Januari 2007 qleh agensidi atas? A Nanas dan kopi B Kelapa dan koko C Tembakau dan teh D Getah dan kelapa sawit

1249tl
37 Apakah tanamankomersial yang diusahakan

34 Jika seseorang berminat untuk bertanding


dalam pilihan raya di atas, apakah syaratsyarat yang perlu dipenuhi? I Bebas daripada kemuflisan II Melepaskanjawatan dalam kerajaan III Menjadi ahli dalam sebuahparti politik IV Berumur tidak kurang daripada 21 tahun A I,II dan III C I, III dan IV D II, III dan IV B I, II dan IV

Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika.

38 Pernyataandi atas merujuk kepada cabaran


keempat Wawasan 2020. Apakah yang dapat merealisasikancabaran tersebut? I Kecemerlanganbudaya II Kemampuan para pemimpin III Keunggulan institusi keluarga IV Keberkesanansistem pendidikan A I, II dan III B I. II dan IV C I.mdanIV D II, m dan IV

35 PerlembagaanMalaysia menetapkanbidang
kuasa Yang di-Pertuan Agong. Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda? I Membubarkan Parlimen II Mengisytiharkan darurat III Mengetuai Kerajaan Persekutuan IV Mempengerusikanperkhidmatan awam A IdanII C ru d a n IV D IdanlV B II dan III

39 BagaimanakahPerang Dunia Kedua (1939 1945) bermula di Eropah? A Rusia memasuki Berlin B Jerman menyerang Poland C Itali mencerobohPerancis D Austria mensancam Serbia

36 X A B C D

dalam rajah di atas merujuk kepada Jawatankuasa Kabinet Majlis Gerakan Negara Majlis Angkatan Tentera Antara Kerajaan Jawatankuasa KEJORA (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara) KETENGAH (-embaga Tengah) Kemajuan Terengganu DARA (Lembaga Kemajuan PahangTenggara)

. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) - r96l . Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) - 1967 40 Kedua-dua pertubuhan di atas mempunyai matlamat yang sama iaitu A menyelaraskansistem pentadbiran B mengadakanpakatan ketenteraan C mewujudkan kebudayaan serantau D menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang

KERTAS SOALAN TAMAT


@ 2N7 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

30

SULIT

ffi

':e00.z
3D 9A 15C 2IB 27 A 33D 39B 4A 1OC 16D 22A 28A 34B 40D 5C 11A 17D 23C 29C 35A 6A I2D 18A AB 308 36B

KERTAS 1 2C lC 8D 7B 148 13C 2OA 19D 268 258 32C 3l.D 38C 37D

Anda mungkin juga menyukai