Anda di halaman 1dari 7

!t!tll!

x
m tffi n ru

SULIT 1249tl
Sejarah Kertas I Nov./Dis. 2006 1jam
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

x
ffi

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006

SEJARAH
Kertas 1 jam Satu

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBFRITAHU


l. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menghitamkanruangan yang betul pada kertasjawapan. 4. Hitamkan satu ruangan salaja bagi setiap soalan. 5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitarnknn jawapanyang baru.

@ 2M6 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelahl SULIT

SULIT
Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas. I Merujuk pernyataan di atas, aPakah kesimpulan yang dapat dibuat? A Upacara pemujaan semangat B Konsep kehidupan selePasmati C Percayakepada kelahiran semula D Amalan penyembahannenek moyang menjalankan telah Masyarakat Indus hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia. 2 Apakah bukti arkeologi Yang menyokong pernyataandi atas? A Cap mohor - B Batu bersurat C Tembikar tanah D Gendang gangsa

1249ll
5 BagaimanakahRom menjadi sebuahrepublik pada tahun 509 S.M.? A Penaklukan orang gasar B PenjajahanJulius Caesar C PertabalanMaharaja Augustus D Pemberontakangolongan patrician Undang-undangyang tegas Tiada perasaanbelas kasihan harus Penguatkuasaan dipelihara 6 Berdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan? A Hakim dibayar gajiyang tinggi tentera B Rakyat di bawah penguasaan C Raja harus memiliki kuasa yang utuh kalangan dariPada dilantik D Juri bangsawan

3 Rajah di atas menunjukkan pertembungan tamadun awal. Apakah kesanpertembungantersebutkepada tamadun Indus? A Pembinaanbandar terancang B Peningkatanteknologi pertanian C Perluasankawasan Pemerintahan D Perkembanganhasil kesusasteraan

ffi
Tlulang oracle

Tembikar Qing Pai Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua? A Pusat pengumpulan barang B Sebuahpelabuhan entreport C Hubungan baik dengan China D Kerajaan tertua di Tanah MelaYu Bagaimanakah cara hidup masyarakatArab Jahiliah? A Memencilkan diri B Mengelakkan ancaman musuh C Mengamalkan semangatkesukuan D Mengamalkan kepercayaanpoliteisme

4 Antara yang berikut, yang manakahberkaitan dengan gambar di atas? A Pengenalansistem tulisan B Senjata untuk berPerang C Alat upacarapengebumian D Lambang statusmasYarakat
@ 2006 Hak Cipta Kerajaan MalaYsia

t4

SULIT

SULIT
Thrikh Peristiwa

L249tl

6 Ogos610M.(17 Wahyu pertama Ramadhan) kepada Nabi


Muhammad s.a.w. 9 Peristiwa di atas menunjukkan A agama Islam tersebar B kemunculan kerajaan Islam C penentangan Arab Quraisy terhadap Islam D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

13 Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan


Islam di atas? A Pengislamanrakyat B Pengislaman pemerintah perdagangan C Penguasaan D Penghapusan pengaruh Hindu

t4 Meng'apakah undang-undang Islam sukar


dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara? A Pembesarkurang memberi galakan B Mendapat tentangan daripada penduduk C Masih terikat dengan undang-undang adat D Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan

Undang-undang bertulis Undang-Undang Laut Melaka 10 Rajah di atas menunjukkan undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanart Melayu Melaka. Apakah persamaan undang-undang tersebut? A Peraturan berkeluarga B Pantanglarang anggota masyarakat C Penetapantugas raja dan pembesar D Penetapan tanggungjawab dan hukuman 11 Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentangajaran Islam? I Prinsip persamaantaraf II Perbezaan dari segi kepercayaan III Terpengaruhdengan Bani Qainuqa' IV Tanggapan salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II.mdanIV . EmpanganAbu Musa - Basrah . TerusanAmirul Mukminin - Mesir 12 Apakah tujuan pernbinaan sistem pengairan di atas? A Membekalkan air bersih B Mengatasi masalahbanjir C Meningkatkan pengeluaran pertanian D Menyimpan air untuk musim kemarau ..
@ 2006 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

l5 Apakah ciri matrilineal dalamAdat Perpatih?


A B C D Pelantikan ketua adat Nasab keturunan bapa Perkahwinan luar suku Perempuanmewarisi harta Negara Sepanyol Portugal

Tokoh
Ferdinand Aragon Putera Henrv

L6 Berdasarkan jadual di atas, yang manakah


berkaitan dengan tokoh tersebut? A Penerokaankawasan Timur B Pelayaranmengelilingi dunia C Perebutan takhta pemerintahan D Peperangan semasa mazhab Kristian

l7 Apakah pengajaran kepada masyarakat


Tanah Melayu sekiranya ingin menguasai semula perlombongan bijih timah daripada pelombong Eropah pada abad ke-20? I Mengumpul modal II Menguasaiteknologi III Membayar pampasan IV Mempunyai ilmu pengetahuan A I, II dan III B I, II dan IV C I.IIIdanIV D II, III dan IV,.

15

ll,ihat halaman sebelahl SULIT

SULIT
Tahun 19 1 0 1920 r930
Pemodal China 7\Vo 64Vo 37Vo

1249lr
Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920 di Tanah Melayu? I Menyekat pengaruh komunis II Mengawal aktiviti sekolah Cina III Mengurangkan kadar buta huruf penggunaan bahasa IV Mengehadkan ibunda A IdanII B II dan III C mdanIV D IdanIV

18 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan pemodal China dalam sektor perlombongan bijih timah merosot? A Gangguan kongsi gelap B Pengenalan kapal korek C Kekurangan tenaga mahir D Peningkatan kemasukan buruh

Tahun 1887 1889

Perkara
Akta Kampung Ulu Burma Akta Perkampungan Burma

L9 Pada tahun 1917, undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah mengasingkan insurans nyawa daripada insufans A kesihatan B kebakaran C kenderaan D perkhidmatan

Apakah implikasi pengenalan akta di atas kepada Burma? A Pengaruh golongan agama meningkat B Sistem pentadbirantradisional terhapus C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan D Pendapatanpenduduk tempatan merosot

25 November1913- Akta TanahSimpanan Melayu


20 Apakah kesan pengenalan akta di atas terhadap orang Melayu? I Peningkatan taraf hiduP II Penerokaan kawasan baru III Pengekalan pemilikan tanah pertanian tradiIV Pengekalan aktiviti sional A IdanII B II dan III C mdanIV D IdanIV

24 Pembesar Mandarin di Vietnam dipilih


melalui A peperiksaan B pemilihan rakyat C pelantikan maharaja D persetujuangolongan bangsawan

Sistem pendidikan di Indonesia awal abad ke-19


Bandar Anak golongan priyayi

Kampung Anak orang kebanyakan

25 Berdasarkan maklumat di atas, apakah tujuan


Belanda mengasingkan sistem pendidikan tersebut? pemberian A Mengelakkan masalah bantuan B Menyekat penghijrahan penduduk ke bandar C Memecahbelahkan perpaduan penduduk tempatan D Menghapuskan amalan tradisi penduduk tempatan

21 Mengapakah sistem pendidikan pada zaman penjajah gagal menyatupadukan kaum di Tanah Melayu? A Penubuhansekolah Inggeris B Pengaruh golongan mubaligh C Pengamalan asuhan keluarga D Perkembangan sekolah vernakular
@ 2006 Hak Cipta Keraiaan Malaysia

t6

SULIT

SULIT
26 Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal? A Sekatan pengaruh luar B Perjuangantidak berkesan C Kekurangan sumber kewangan D Sokongan pemerintah tempatan

1249tt
Tarikh Peristiwa 8 Februari Vyner Brooke menyerahkan 1946 Sarawak kepada kerajaan
British.

32 Mengapakahpenyerahantersebutditentang
kaumtempatan olehpemimpindanpersatuan Sarawak? A Penentangan Majlis Negeri B Penipuanterhadappembesar hak C Penghapusan istimewaperibumi D Percanggahan dengan Perlembagaan 194I

27 Apakah implikasi

pelaksanaan birokrasi Barat kepada negara Thai? A Persaingankuasa Barat B Pemantapankuasa raja C Pengekalan kemerdekaan D Penguasaan ekonomi oleh pembesar

28 Apakah kesan dasar pentadbiran British di


Tanah Melayu pada awal abad ke-20? I Pembukaan bandar baru II Pertambahan buruh asing III Pengenalan pendidikan vernakular IV Peningkatan taruf hidup penduduk tempatan A I. II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, m dan IV

33 MengapakahJata Negara penting kepada


warganegara Malaysia? I Memupuk perpaduan waja il Menanam semangat III Mengukuhkankedaulatansultan patriotisme IV Menerapkan semangat A I, II dan III B I, II dan IV C I, nI dan IV D II, III dan IV Pembangunan 34 ApakahtindakanKementerian Negara dan Luar Bandar untuk menilai pelaksanaan program RancanganMalaya Kedua? Buku Merah A Memperkenalkan B MenubuhkanMajlis AmanahRakyat C MerangkaPelanInduk Perindustrian
D Melaksanakan Negara Dasar Pertanian

Islahbolehberkembang 29 Mengapakah Gerakan di Negeri-Negeri Selat? A Tiada tentangan agama B Banyaksumber kewangan C Ramai pemimpin berkaliber D Tiadasekatan undang-undang . Pengasuh,1918 . Majalah Garu,1924 . Bulan Melayu, 1930
majalah di afaspenting ketika itu? 30 Mengapakatr A B C D Menghayati alaran agama Menghargai warisan bangsa Meningkatkan kemajuan bangsa Menggalakkan budaya membaca

Temasya SukanMalaysia(SUKMA)

35 Apakah faedah yang diperoleh daripada


sukandi atas? luar I Menangkisancaman II Memupuk semangat setiakawan IllMenyatupadukan penduduk berbilang kaum kerjasama negeri IV Mewujudkansemangat terlibat A I. II dan III B I, II dan IV C I . md a n I V D II, m dan IV

31 Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang


dikuatkuasakanpada tahun 1895 mempunyai ciri asasbagi pembinaannegaradan bangsa. Apakah buktinya? A Pemerintahan raja berkuasa mutlak B Perlembagaan bertulis yang lengkap C Pengiktirafan kerakyatan pelbagai kaum D Persamaandengan Hukum Kanun Melaka
' @ 2006 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

t7

[Lihat halaman sebelah] ST]LIT

SULIT

1249ll
38 Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas Perang Dunia Kedua? I Membentuk kerajaan baru kaum II Mewujudkan PerPaduan III Membangunkan sektor ekonomi IV Menghapuskanwarisan Penjajah C I, ilI dan IV A I,II dan III D II, III dan IV B I, II dan IV 39 Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel? A Membiayai PengajianPelajar B Memajukan sektor Pertanian C Menggalakkan aktiviti pelancongan D Menyediakan kemudahanPerubatan

36 Apakah langkah yang perlu diambil bagi menghadapi cabaran di atas? A Kekayaan negara dikongsi B Pelaburan asing ditingkatkan C Peluang pekerjaan ditambah D Budaya cemerlang diamalkan

Perikatan Kuasa Tengah(1882)

Austria-Hungary

40 Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan


37 Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abadke-19. Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut? A Perebutan bahan mentah B Peningkataanekonomi dunia C Permulaan Persaingankuasa sejagat D PembentukanPerPaduan perkembangan teknologi tersebut kepada Malaysia? I Peningkatankadar celik huruf II Penyatuandunia tanPa semPadan III Pembentukanmasyarakat berpengetahuan IV Penyebaranmaklumat dalam masa yang singkat C I,ildanIV A I, II dan III D II, III dan IV B I, II dan IV

KBRTAS SOALAN TAMAT

@ 2006 Hak Cipta Kerajaan MalaYsia

18

SULIT

IA'2006
KERTAS 12A 18 8C 79 1.4C 138 20c 19B 268 25C 32D 31B 38A 37C 3A 9D 15D 2lD 27 C 33 B 39A 4A 10D 16A 22A 28A 34A 40D 5D 11B 178 238 29D 35D 6C 12C 188 241' 30C 36A

Anda mungkin juga menyukai