Anda di halaman 1dari 13

Bab 10

Tipografi
Pengenalan
• 1. tipografi adalah seni menyusun
atur atau mereka letak huruf yang
menarik.
• 2. tipografi juga merujuk
perancangan dan penentuan bentuk
huruf atau tulisan sesuatu kerja
pencetakan
Muka taip
• 1. muka taip merupakan jenis – jenis
tulisan sebagai alat penyampai
mesej.
• 2. kurun ke – 6 hingga ke – 10
berlaku perkembangan dimana
kurun ke -15 bentuk tulisan italik
muncul dalam bentuk skrip atau
kursif.
Kategori muka taip
• 1. muka taip peraga – besar, tebal
dan gelap.
• 2. mudah menyampaikan maklumat
contoh pada iklan, tajuk utama dan
papan bilbod.
Klasifikasi Muka Taip
• 1. Blackletter
• 2. roman moden
• 3. Skrip atau Kursif
• 4. Dekoratif
• 5. Serif
• 6. Sans Sarif
ANATOMI MUKA TAIP
• 1. Point
• 2. Pica
• 3. Ens dan Ems
• 4. Saiz Muka Taip
• 5. Rekaan Huruf
• 6. Jarak dan Penyusunan Huruf
Contoh seni tipografi
Pelbagai cara penyusunan
Seni tipografi