Anda di halaman 1dari 61

JAMAL, AMIN & PARTNERS

Siti Fatimah bt Abu Bakar Nur A isyah bt Mohd Sidek Rabiatul Adawiyah bt Abdul Rahim Abidatul Mardhiah bt Jamalludin

LATAR BELAKANG FIRMA JAMAL, AMIN & PARTNERS


Ditubuhkan

-tahun 1992 bermula dengan sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan perakaunan sahaja
telah

diusahakan oleh Tuan Haji Jamaluddin Bin Shahidan

menimba

pengalaman selama tiga tahun untuk mendapatkan kelayakan sebagai Chartered Accountant memohon lesen untuk syarikat ini dua tahun kemudian.

Tuan Haji Jamalludin dengan rakannya Tuan Haji Aminuddin Bin Yahya, memohon lesen untuk membuka sebuah firma yang ditubuhkan di bawah nama `Jamal, Amin & Partners(JAP). meluaskan perniagaan ke serata negara dengan pembukaan 17 cawangan Jumlah pekerjanya kini juga mencapai 100 orang

KOD DAN ETIKA PROFESIONAL Definisi dan kepentingan kod dan etika profesional
sistem

atau kod etika- menerangkan bagaimana seseorang individu itu berkelakuan dalam masyarakat - tujuan atau kualiti yang mencerminkan atau menggambarkan pekerjaan seseorang atau seseorang yang professional

Profesionalisme

y y y y y

Kod dan etika- prinsip-prinsip dan peraturan memberi panduan kepada ahli-ahlinya memastikan akauntan bertauliah bertindak dalam keadaan yang baik memimpin dan menguatkan ikatan di antara ahli-ahli professional mendapatkan keyakinan daripada pelanggan dan orang awam pihak pengurusan anjurkan kursus bagi para pekerja dan mengadakan kelas bagi pekerja-pekerja baru

membincangkan

mengenai kerja-kerja dalam ruang lingkup proses sesuatu kerja

Kursus-kursus -

meningkatkan mutu kerja dan persembahan pekerja, memberi nafas yang baru agar sentiasa komited dalam kerja minggu

menjalankan mentor-mentee setiap mengajak

para pekerja agar sentiasa memperbaiki diri dan mengingati bahawa setiap perkara yang dilakukan tanpa hubungan dengan Allah akan menjadi sia-sia

Dilema Etika
melibatkan pertelingkahan di antara dua pilihan moraliti. Situasi- konflik peraturan moral dan tanggungjawab etika untuk membuat keputusan kepada dilema moraliti yang tidak dapat ditoleransi pengguna tidak akan percaya akan kredibiliti seseorang profesional itu mahupun organisasinya mampu mempengaruhi ekonomi negara
pekerja para situasi

JAP jarang menghadapi situasi dilema etika. dilema etika biasanya dilalui oleh pelanggan mereka

PENIPUAN DAN KESALAHAN (FRAUD AND ERRORS) Definisi Penipuan(Fraud) dan Kesalahan(Error)
sesuatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau sekumpulan individu terhadap penyata kewangan Kesalahan- sesuatu kesalahan yang tidak disengajakan di dalam penyata kewangan syarikat kes penipuan tidak berlaku di dalam firma JAP ini. berlaku di dalam syarikat-syarikat yang diaudit oleh mereka
Penipuan-

kes-kes

penipuan melibatkan juruaudit dan akauntan di dalam

syarikat pihak pengurusan syarikat yang menyeleweng rekod pembelian yang tidak dicatat jumlah aset sebenar yang tidak tepat tiada rekod pembelian aset dan sebagainya beberapa buah syarikat kecil yang diaudit oleh mereka yang melakukan banyak kesalahan di dalam penyata kewangan tidak mampu menyediakan penyata kewangan yang sebaiknya mengikut piawaian yang ditetapkan.

BUKTI AUDIT, PROSEDUR AUDIT & KERTAS KERJA AUDIT Bukti Audit
pertimbangan juruaudit dalam membentuk pendapat tentang penyata kewangan Bukti berbentuk tindakan (pemerhatian)- tatacara sistem perakaunan yang dilaksanakan oleh kakitangan pelanggan Cth; tatacara pembayaran gaji, penyediaan pesanan belian, merekod urus niaga Data perakaunan sokongan-rekod pelanggan yang mengandungi maklumat berkaitan dengan sistem perakaunan
mempengaruhi

bukti pertama itu tidak mencukupi untuk menguatkan keyakinan juruaudit melahirkan pendapat pengesahan dan pengakuan bertulis yang diterima daripada pihak luar maklumat lain yang disediakan sendiri oleh juruaudit diterima secara langsung oleh juruaudit daripada pihak luar
bukti

jika

yang didapati daripada pihak ketiga adalah paling kukuh

Definisi Prosedur Audit dan JenisJenisjenisnya


audit merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh juruaudit untuk mengumpul bukti audit bertujuan untuk menggariskan kesimpulan berdasarkan pada pendapat juruaudit prosedur audit - cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan oleh juruaudit untuk mengumpul dan mentafsirkan bukti audit. Tuntutan daripada ISA 315
Prosedur

juruaudit menjalankan ujian kawalan bagi menguji keberkesanan kawalan operasi y prosedur substantif- berdasarkan pada penilaian risiko salahnyata yang material, juruaudit menjalankan kendalian pengurusan y Jenis-jenis prosedur audit : Pengesahan (confirmation), Dokumentasi (documentation), Perlaksanaan semula, Pemeriksaan fizikal , Pertanyaan pelanggan & Pemerhatian
y

SebabSebab-sebab penyediaan kertas kerja


juruaudit dalam perancangan tahun semasa dan perjanjian yang akan datang memudahkan juruaudit dalam penyeliaan dan imbasan kerja-kerja yang dilakukan oleh kumpulan audit
memperuntukkan memudahkan

titik permulaan fizikal dalam menilai kecekapan

pekerja menyokong juruaudit dalam memberikan jaminan yang bersesuaian -audit yang dijalankan tepat dan berdasarkan piawaian pengauditan memperuntukkan bukti-bukti - menyokong pendapat juruaudit

Risiko & Materialiti


Risiko y memberi pendapat yang salah / tidak tepat terhadap penyata kewangan y tiga komponen risiko : risiko tersirat risiko kawalan risiko pengesanan

Materialiti
merancang audit dan melakarkan kaedah-kaedah audit y Langkah-langkah dalam mengaplikasikan materialiti menentukan nilaian utama mengenai materialiti menentukan penyalahnyataan yang bersesuaian  menganggarkan kesalahan tersebut dan membandingkan dengan penilaian utama mengenai materialiti.
y

Perancangan Audit
Aktiviti Perancangan Permulaan
y y y y y

aktiviti pra-perancangan mendapatkan maklumat latar belakang pelanggan termasuklah tanggungan liabiliti menjalankan prosedur analitik permulaan, menilai risiko dan materialiti memahami sistem kawalan dalaman pelanggan dan menilai risikoi kawalan memperkembangkan rancangan audit dan menyediakan audit program.

Surat Perlantikan (Management letter)


aturan rasmi yang wujud di antara juruaudit dan pelanggan y kandungan - objektif audit penyata kewangan, tanggungjawab pengurusan terhadap penyata kewangan, skop audit
y

Prosedur Analitikal y analisis kepentingan nisbah dan aliran dan juga keputusan penyiasatan ketidakseimbangan y tiga peringkat:  peringkat perancangan  peringkat percubaan  peringkat penyelesaian.

Kawalan dalaman
Definisi
y

Di

lakar

dan

oleh

pengurusan

entiti

yang

dipertanggungjawabkan oleh kuasa-kuasa tertentu untuk memperuntukkan jaminan yang bersesuaian berkenaan pencapaian objektif bagi kategori-kategori berikut:

y y y y

Keberkesanan dan kecekapan operasi Kesahihan dan pemasaan laporan kewangan Pengelakkan dan pengesanan penipuan dan ralat Kepatuhan pada pengaplikasian peraturan dan undangundang

Komponen kawalan dalaman:


y y y

Kawalan persekitaran Proses penilaian risiko entiti Sistem maklumat dan pemprosesan urusniaga yang berkaitan relevan dengan laporan kewangan dan komunikasi

y y

Kawalan prosedur Kawalan pengawasan

I. Kawalan persekitaran
y

Faktor- faktor yang mempengaruhi kawalan persekitaran:


Komunikasi dan penguatkuasaan terhadap nilai etika dan integriti  kecekapan komitmen Penglibatan korporat yang dipertanggungjawabkan

 falsafah dan gaya pengurusan  struktur organisasi tanggungjawab dan kuasa  polisi dan prosedur sumber manusia

II. PROSES PENILAIAN RISIKO ENTITI


y y y y y

Perubahan di dalam persekitaran operasi perniagaan Jabatan baru Sistem maklumat yang baru atau diubah suai Pertumbuhan pesat Teknologi baru

iii. Sistem maklumat dan komunikasi


y y

Kenalpasti dan rekod semua urus niaga yang sah Menghuraikan berasaskan tempoh masa urus niaga

dengan terperinci untuk membenarkan pengkelasan urusniaga yang tepat terhadap laporan kewangan.

Ukur nilai urus niaga dengan membenarkan perekodan nilai ringgit yang betul di dalam penyata kewangan.

Tentukan tempoh masa yang berlaku untuk rekod pada masa yang tepat dalam tempoh perakaunan

Mempersembahkan urus niaga dengan sebaiknya serta pendedahan kewangan. yang berkaitan di dalam penyata

iv. Kawalan prosedur


y y y y

Pengimbasan pencapaian Kawalan pemprosesan maklumat Kawalan fizikal Pengasingan tugas

Kekangan kawalan dalaman entiti


y y y

Pengurusan mencerobohi kawalan dalaman Kesilapan atau kesalahan manusia Pakatan

PERSAMPELAN AUDIT
y y

DEFINISI Merupakan pengaplikasian prosedur audit kurang daripada 100 peratus daripada item yang dipilih dalam baki-baki akaun ataupun kelas urus niaga bertujuan untuk menilai ciri-ciri yang tertentu.

Risiko persampelan
y

Memutuskan bahawa populasi yang diuji adalah tidak diterima yang pada realitinya ia adalah diterima.

memutuskan bahawa populasi yang di uji adalah diterima yang realitinya tidak diterima

Risiko bukan persampelan


y

Faktor menentukan saiz sampel Tahap keyakinan Kadar kesalahan yang diterima Kadar kesalahan yang di jangkakan

Saiz sampel

, keyakinan

= Risiko persampelan

JenisJenis- jenis persampelan audit


1) Persampelan statistik 2) Persampelan bukan statistik

Persampelan statistik
y

Merupakan

kaedah

menggunakan

peraturan

kebarangkalian untuk memilih dan menghuraikan keputusan sampel audit.

Persampelan bukan statistik


y

Menggunakan pertimbangan sendiri berdasarkan pada pengalamannya dalam pemilihan sampel.

Jenis jenis teknik persampelan audit


y

Persampelan bersifat
untuk menganggarkan pembahagian populasi

yang menggambarkan ciri-ciri tertentu. Biasanya kawalan. digunakan untuk membuat ujian

Persampelan unit kewangan


Menggunakan teori dan teknik persampelan bersifat untuk menganggarkan nilai salah nyata bagi kelas urus niaga atau baki-baki akaun.

Persampelan pemboleh ubah klasik


Digunakan untuk menentukan samaada baki akaun mempunyai salah nyata yang material

PENGESAHAN ASET DAN LIABILITI


pengenalan
y

Juruaudit

menggunakan

ujian

substantif

untuk

mengesan kesalahan atau penipuan kewangan yang mempengaruhi secara langsung ketepatan baki-baki akaun yang terkandung

Pengesahan pendapatan
y

Juruaudit menjalankan prosedur audit yang berikut: membandingkan peratusan untung kasar produk dengan tahun lepas Membandingkan hasil yang dilaporkan dengan hasil jangkaan atau bajet Membandingkan hasil bulanan dan aliran produk dengan tahun lepas atau mengikut tempoh.

Pengesahan pembelian
y

Prosedur yang dijalankan oleh juruaudit: Bandingkan pusing ganti pemiutang dan baki bilangan hari bagi akaun pembayaran dengan tahun lepas Bandingkan baki tahun semasa akaun pembayaran dan terakru dengan baki tahun lepas

Bandingkan jumlah yang di hutang dengan pemiutang secara individu bagi tahun semasa dengan jumlah yang di hutang tahun lepas. Bandingkan peratusan hasil atau kos jualan pulangan belian dan diskaun dengan tahun lepas.

Pengesahan penggajian
y

Prosedur yang dijalankan oleh juruaudit; Bandingkan baki tahun semasa gaji dengan tahun lepas Bandingkan peratusan jualan kos penggajian tahun lepas Bandingkan kadar dan statistik utiliti buruh dengan data industri

Bandingkan belanja gaji yang dijangkakan dengan belanja sebenar Anggarkan komisen jualan dengan menggunakan formula komisen untuk rekod jumlah jualan

Pengesahan hartanah dan kelengkapan


y

Juruaudit perlu menjalankan prosedur seperti berikut: Perubahan aset tetap sepanjang tahun, seperti tambahan atau pelupusan aset. Kos yang tepat seperti kos pemasangan, angkutan. Untung atau rugi atas pelupusan aset di rekod dengan tepat dalam penyata untung rugi. Susut nilai di kira dengan relevan atau tepat.

Pengesahan ekuiti pemegang saham dan liabiliti bukan semasa


y

Prosedur audit termasuklah:  bandingkan baki awal dengan baki tahun lepas Menguji ketepatan pengiraan analisis Mengesan entri penambahan dan pembayaran balik dalam buku tunai Hadkan pinjaman yangdikenakan

Pengesahan tunai dan bank


y

Juruaudit melaksanakan prosedur audit yang berikut:  bandingkan setiap baki-baki akaun dengan lejaram Bezakan di antara debit dan kredit bagii setiap baki akaun

Pastikan

bahawa penyata penyesuaian bank di

sediakan tepat pada masanya Periksa semula penyata penyesuaian bank dan beri penumpuan terhadap mana-mana cek yang tidak jelas Dapatkan surat pengesahan daripada pihak bank

COMPLETING AUDIT
y

Penyata kewangan yang telah diaudit


dibentangkan pada AGM hantar pd pemegang saham sekurangkurangnya 14 hari sblm AGM Beserta laporan audit diserah kepada bursa saham tidak lebih daripad 4 bulan dari tahun kewangan terhampir

Proses Akhir Penilaian Pembuktian (Final Evidential Evaluation Processes)


y y

Bukti audit diringkas dan dinilai Dijalankan senior member Prosedur Analitik Akhir Pengimbasan Peristiwa Berikutan Pendedahan Pihak Berkaitan Pertimbangan Usaha Berterusan

1. Prosedur Analitik Akhir


y

ISA 520- untuk penilaian risiko pd permulaan & akhir audit apabila membuat kesimpulan keseluruhan mengenai penyata kewangan. Tujuan: membantu menilai kesimpulan yg dicapai pd komponen penyata kewangan Tentukan sama ada penyata kewangan konsisten dengan pemahaman juruaudit

2. Pengimbasan peristiwa berikut


y

Peristiwa Berubah Memberi kesan kpd kedudukan penyata kewangan Cth: akaun penerimaan yg tidak dikutip membawa kpd muflis krn kemusnahan kedudukan kewangan yang berterusan

Peristiwa Tidak Berubah


Tiada pendedahan peristiwa boleh pengaruhi penilaian yg tepat & keputusan pengguna penyata kewangan Cth: pembelian atau pelupusan perniagaan @ subsidiari yg utma, kehilangan kemudahan disebabkan musibah

3. Pendedahan Pihak Berkaitan 4. Pertimbangan Usaha Berterusan

Perwakilan Pengurusan
y

Surat Perwakilan Untuk menyokong persembahan @ perwakilan lisan yg dibuat Jamal, Amin & Partners Mengurangkan kebarangkalian salah faham Mengingatkan pengurusan tanggungjawab mereka dibawah undang-undang.

LAPORAN AUDIT

Menunjukkan pendapat juruaudit berdasarkan pd kesimpulan yg dibuat drpd bukti-bukti audit yg diperolehi. Secara keseluruhan penyata kewangan Mengikut polisi perakaunan Mengandungi peraturan relevan & patuhi syarat berkanun

Elemen Asas
y y y y

Tajuk Penerima perenggan pengenalan tanggungjawab pengurusan

y y y y

y y

tanggungjawab juruaudit perenggan skop

pendapat juruaudit pada penyata kewangan tanggungjawab lain-lain laporan nama dan tandatangan juruaudit tarikh laporan alamat juruaudit.

Jenis Laporan
y y y y

Laporan tanpa syarat (unqualified report) Laporan bersyarat (qualified) Laporan penafian (disclaimer) Laporan bertentangan (adverse).

TEKNOLOGI
Jamal, Amin & Partners UBS MS Excel

KESIMPULAN