TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa……. Mboten kekilapan Bapa…….sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………..sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta.sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya. mila awit saking punika Bapa….Wb……. . Kasoking katresnan Bapa…. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki.sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan.

.. kadhawuhan : SEPISAN . mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik.kekalih. mila kula sowan ing ngarso panjenengan.. Bapak / Kangmas / Dhimas……. Cekap semanten atur kula.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. Wb… Kulo nuwun . Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga.ing salami-laminipun.... menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah. Wb….. KAPING KALIH . dipun suwun dadosa jatukramanipun………. Wassalaamu’alaikum Wr... sarta putra panjenengan taksih lamban. kula nyuwun pangapunten. Ingkang punika. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun…. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) …. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. kabekta saking awrating tiyang anak-anak. dereng kagungan pacangan. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun.

. Wassaalaamu’alaikum Wr.kekalih. . Wb… Nuwun.. menggah keparengipun Bapak / Kangmas……. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas……. Nuwun. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. Wasana mugi andadosna ing kawuningan.sekaliyan angempalaken balung pisah. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun…….badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan. Namung andadosna ing kawuningan.TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. Wb…. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan.

nuwun.( ingkang mengku gati ).. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan..wigatosing sedya.( alamat besan ). saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh.. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar. Pramila ngemban dhawuh…………. lancer. nuwun matur nuwun.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu…….. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis. Wondene kalampahanipun makaten. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb……. rahayu wilujeng nir ing sambekala. .( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem…….mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu…….( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus………. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa…….

Wb……. karana kiranging suba sita. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan. handadosaken suka bungahing manah.( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. .. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika.

lampah kula sarowang satindak.pirantos pawon…. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak…. Wb…. . kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. maskawin arupi arta Rp………. Kula Nuwun. KAPING KALIH .… Para sesepuh. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya. ngaturaken salam taklimipun . Salajengipun. Wassalaamu’alaikum Wr.lan sanes-sanesipun. Minangka panutuping atur.TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr.kekalih ) : SEPISAN . . Ingkang punika mugi keparenga nampi. nama pun Bagus……. mbok menawi wonten atur kula saklimah. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten.ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan... dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna . kula kinanthen rowang sawetawis. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. Nuwun. Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. kula nyuwun lumunturing pangaksami. Wb….sarimbit.. ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. Cekap semanten. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. pesing ……sesupe…..

kula tampi acanthi suka rena.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. ing mangke kula sendikani. kawilujangane dhumateng kula sawarga. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. Wb………… . Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. Wb……. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. KAPISAN . Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. ANGKA KALIH . Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. Boten langkung dhawah sami-sami. nama Bagus………. Wr. Nuwun. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. Wassalaamu’alaikum. Sakelangkung ing syukur kula. Ingkang punika. sumrambah ing para tamu sadaya . kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. para sesepuh. calon penganten. KAPING TIGA. gumbira marwata suta. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas…….sinartan peparing maneka warna. Cekap semanten atur kula..angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang.

dene hajatipun Bapak…….. .sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.wanci jam……. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha . Kawula nuwun….tanggal kaping……. Kula Nuwun.ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. karahayon. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur.sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. pamong mitra. Wb……. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan... sesepuh ingkang satuhu kula bekteni.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan.TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum. KAPING TIGANIPUN . Bapak / Ibu……….sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon. SEPISAN .rikala dinten………. KAPING KALIHIPUN . Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Para pinisepuh. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Bapak / Ibu……. Keparenga kawula sumela atur.sampun kalampahan dhaup kaliyan………….. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. Wr. rikala nembe eca wawan pangandikan. kabegjan..

saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. dhumateng rama ibunipun. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. lan para pinisepuhipun. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. Wb… . Minangka panutuping atur. KAPING SEKAWANIPUN .