TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. Mboten kekilapan Bapa…….raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud……….sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. mila awit saking punika Bapa…. . Kasoking katresnan Bapa…. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan.Wb…….. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa…….sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta.

. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. mila kula sowan ing ngarso panjenengan. mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih.. Ingkang punika. dipun suwun dadosa jatukramanipun………. Bapak / Kangmas / Dhimas……. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. Wassalaamu’alaikum Wr. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. kula nyuwun pangapunten. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan..kekalih. KAPING KALIH .. . sarta putra panjenengan taksih lamban. Cekap semanten atur kula.. dereng kagungan pacangan. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun.. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga... kadhawuhan : SEPISAN . Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) ….TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. Wb… Kulo nuwun . kabekta saking awrating tiyang anak-anak. Wb…. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun….ing salami-laminipun.

Namung andadosna ing kawuningan. Wb… Nuwun. Nuwun. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas…….badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun.. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. Wasana mugi andadosna ing kawuningan.kekalih. . anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun……. Wassaalaamu’alaikum Wr. menggah keparengipun Bapak / Kangmas…….sekaliyan angempalaken balung pisah. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. Wb….TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR.

Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan.( ingkang mengku gati ).( alamat besan ). saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh.wigatosing sedya. nuwun matur nuwun. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. Wondene kalampahanipun makaten.mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu……. ... Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR. Pramila ngemban dhawuh…………. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara.( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus………. nuwun. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu…….. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa…….Wb……. lancer. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis.. rahayu wilujeng nir ing sambekala.

salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa…….( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. . Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika.. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. handadosaken suka bungahing manah. karana kiranging suba sita.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa….Wb……. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung.

nama pun Bagus……. ngaturaken salam taklimipun .TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr.… Para sesepuh. Wassalaamu’alaikum Wr.sarimbit. Wb…. ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. kula kinanthen rowang sawetawis.lan sanes-sanesipun. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. mbok menawi wonten atur kula saklimah. kula nyuwun lumunturing pangaksami. Cekap semanten. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya.. maskawin arupi arta Rp………. Wb…. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten..kekalih ) : SEPISAN . Salajengipun. KAPING KALIH . . Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. . dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen .pirantos pawon…. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. Minangka panutuping atur. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten. Kula Nuwun. Nuwun.ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan. Ingkang punika mugi keparenga nampi. lampah kula sarowang satindak. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak…. Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna .. pesing ……sesupe…..

Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. sumrambah ing para tamu sadaya . Wb………… . gumbira marwata suta. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Sakelangkung ing syukur kula.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. Cekap semanten atur kula. calon penganten. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. nama Bagus………. Ingkang punika. KAPING TIGA. kula tampi acanthi suka rena. Wb……. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Wr. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. Wassalaamu’alaikum. para sesepuh. ing mangke kula sendikani. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. ANGKA KALIH . Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas……. kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. kawilujangane dhumateng kula sawarga. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Boten langkung dhawah sami-sami.. KAPISAN . panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Nuwun.sinartan peparing maneka warna.

Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. karahayon.wanci jam……..TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum. Bapak / Ibu………. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. . Mboten kesupen Bapak / Ibu……. KAPING TIGANIPUN .sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.rikala dinten………. Kawula nuwun…..ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. sesepuh ingkang satuhu kula bekteni.tanggal kaping……. kabegjan..sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati.sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. dene hajatipun Bapak……. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. Bapak / Ibu……. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon. Wb……. rikala nembe eca wawan pangandikan. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa.. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala. Kula Nuwun. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan. KAPING KALIHIPUN .sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. Keparenga kawula sumela atur. pamong mitra. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu. Wr. Para pinisepuh. SEPISAN .. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha .

kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. Wb… . miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. Minangka panutuping atur. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. lan para pinisepuhipun. saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. KAPING SEKAWANIPUN . saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. dhumateng rama ibunipun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful