P. 1
Tuladha Atur Pasrah Lamaran

Tuladha Atur Pasrah Lamaran

|Views: 353|Likes:
Dipublikasikan oleh nadiadiva

More info:

Published by: nadiadiva on Jan 24, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna. Mboten kekilapan Bapa…….sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa…….sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri.Wb……. mila awit saking punika Bapa….sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan. Kasoking katresnan Bapa…. .. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud……….

Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) ….. kabekta saking awrating tiyang anak-anak.. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga. dereng kagungan pacangan. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun…. Wb…. Cekap semanten atur kula..ing salami-laminipun. Wb… Kulo nuwun . .. kadhawuhan : SEPISAN . Bapak / Kangmas / Dhimas……. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah..TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR.. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. KAPING KALIH . sarta putra panjenengan taksih lamban... Wassalaamu’alaikum Wr. mila kula sowan ing ngarso panjenengan. dipun suwun dadosa jatukramanipun……….kekalih. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun. kula nyuwun pangapunten. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. Ingkang punika.

mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. Wb….sekaliyan angempalaken balung pisah.. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas……. Wassaalaamu’alaikum Wr. Wb… Nuwun. anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun..kekalih. Namung andadosna ing kawuningan.badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken. menggah keparengipun Bapak / Kangmas……. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun……. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. Nuwun. .TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. Wasana mugi andadosna ing kawuningan. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.

mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu…….. saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa……..( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara. rahayu wilujeng nir ing sambekala.. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis. nuwun. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula. . Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu…….( alamat besan ). Pramila ngemban dhawuh………….( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus……….( ingkang mengku gati ). kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar.. nuwun matur nuwun. lancer.Wb……. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan. Wondene kalampahanipun makaten.wigatosing sedya.

mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…..( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. handadosaken suka bungahing manah. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. . karana kiranging suba sita. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker.Wb……. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan.

. mbok menawi wonten atur kula saklimah. kula kinanthen rowang sawetawis. pesing ……sesupe….ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan.. Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun…….… Para sesepuh. maskawin arupi arta Rp………. dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . pangangge minangkan santunipun penganten putri…. Cekap semanten. Salajengipun. Wb…. Ingkang punika mugi keparenga nampi. . Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna .kekalih ) : SEPISAN .lan sanes-sanesipun. Nuwun.sarimbit. kula nyuwun lumunturing pangaksami. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten. Minangka panutuping atur. KAPING KALIH . Wassalaamu’alaikum Wr. ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu.pirantos pawon…. Wb….TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. nama pun Bagus……. . saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak…. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga.. Kula Nuwun. ngaturaken salam taklimipun . Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya.. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten. lampah kula sarowang satindak.

Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. Ingkang punika.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. Wb………… . panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan.. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. gumbira marwata suta. kawilujangane dhumateng kula sawarga. para sesepuh. KAPISAN . Nuwun.sinartan peparing maneka warna. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. sumrambah ing para tamu sadaya . Wb…….TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. Cekap semanten atur kula. ANGKA KALIH . ing mangke kula sendikani. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. KAPING TIGA. kula tampi acanthi suka rena. Wr. calon penganten. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas…….lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Boten langkung dhawah sami-sami. nama Bagus………. Sakelangkung ing syukur kula. Wassalaamu’alaikum.

tanggal kaping……. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. dene hajatipun Bapak……. Para pinisepuh. rikala nembe eca wawan pangandikan. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha . tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon. Wb…….ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Wr. KAPING TIGANIPUN . kabegjan. Bapak / Ibu………. karahayon. Keparenga kawula sumela atur. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. SEPISAN .. Kawula nuwun…..sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya.rikala dinten………. . sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. KAPING KALIHIPUN .. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa.TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan.. Kula Nuwun. Bapak / Ibu…….sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih……….sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.wanci jam……..sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. pamong mitra. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu.

lan para pinisepuhipun. saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. KAPING SEKAWANIPUN . mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. Minangka panutuping atur. dhumateng rama ibunipun. Wb… . lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->