P. 1
Tuladha Atur Pasrah Lamaran

Tuladha Atur Pasrah Lamaran

|Views: 315|Likes:
Dipublikasikan oleh nadiadiva

More info:

Published by: nadiadiva on Jan 24, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2015

pdf

text

original

TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

Kasoking katresnan Bapa….sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan.sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta. mila awit saking punika Bapa…. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………. Mboten kekilapan Bapa……. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki.raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.Wb……. .ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa……. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr..sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa……. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya.sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung.

mila kula sowan ing ngarso panjenengan... dereng kagungan pacangan.. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah.. Wb…. Bapak / Kangmas / Dhimas……. kula nyuwun pangapunten. Ingkang punika. KAPING KALIH . menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih...TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. .. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun….ing salami-laminipun.. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb… Kulo nuwun . Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) …. kabekta saking awrating tiyang anak-anak. sarta putra panjenengan taksih lamban. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun. dipun suwun dadosa jatukramanipun………. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. kadhawuhan : SEPISAN .kekalih. Cekap semanten atur kula.

. anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun.badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken.TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. Wasana mugi andadosna ing kawuningan. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun. Wb… Nuwun. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas…….kekalih.sekaliyan angempalaken balung pisah. menggah keparengipun Bapak / Kangmas…….. Namung andadosna ing kawuningan. Wassaalaamu’alaikum Wr. Nuwun. Wb…. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun……. . Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.

Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu……. Wondene kalampahanipun makaten. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula.wigatosing sedya.( alamat besan ). lancer.. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus………. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan. rahayu wilujeng nir ing sambekala..mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu……. .( ingkang mengku gati ). Pramila ngemban dhawuh………….Wb……. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa…….( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar.. saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh. nuwun.. nuwun matur nuwun.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR.

mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat.Wb……. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama.. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. handadosaken suka bungahing manah. .TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. karana kiranging suba sita. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika.

Nuwun. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. Minangka panutuping atur.ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan.… Para sesepuh.. Kula Nuwun. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. Wassalaamu’alaikum Wr. kula nyuwun lumunturing pangaksami. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya. Ingkang punika mugi keparenga nampi.kekalih ) : SEPISAN . ngaturaken salam taklimipun . Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. Cekap semanten. KAPING KALIH . Wb…. nama pun Bagus…….sarimbit. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten. Salajengipun. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna . dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. lampah kula sarowang satindak.TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr.pirantos pawon….lan sanes-sanesipun. mbok menawi wonten atur kula saklimah.. Wb…. pesing ……sesupe…. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak….. maskawin arupi arta Rp………. . .. kula kinanthen rowang sawetawis. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten.

Wr.sinartan peparing maneka warna. KAPING TIGA.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ).. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. Cekap semanten atur kula. Wb………… . kula tampi acanthi suka rena. nama Bagus………. kawilujangane dhumateng kula sawarga. Wassalaamu’alaikum. Nuwun. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. sumrambah ing para tamu sadaya . mugi keparenga maringi agunging pangaksama. calon penganten. gumbira marwata suta. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. Ingkang punika. Sakelangkung ing syukur kula.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. ANGKA KALIH . Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas……. Wb……. Boten langkung dhawah sami-sami. KAPISAN . Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. para sesepuh. ing mangke kula sendikani.

KAPING TIGANIPUN . Bapak / Ibu………. sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Kawula nuwun…. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan.tanggal kaping……. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu. SEPISAN ... Wr.. Bapak / Ibu…….wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala..rikala dinten……….TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum.wanci jam……. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung.. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. rikala nembe eca wawan pangandikan. Para pinisepuh. Keparenga kawula sumela atur. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. kabegjan.sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. karahayon. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. dene hajatipun Bapak……. . Wb……. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan.sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha . tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon.sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. KAPING KALIHIPUN . pamong mitra.sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih……….ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. Kula Nuwun.

Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. lan para pinisepuhipun. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. KAPING SEKAWANIPUN . saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. dhumateng rama ibunipun. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. Minangka panutuping atur. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. Wb… .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->