TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung.. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa……. mila awit saking punika Bapa…. . Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud……….ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri.Wb……. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta. Mboten kekilapan Bapa…….sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa……. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya. Kasoking katresnan Bapa….sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan.

punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. Ingkang punika. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. mila kula sowan ing ngarso panjenengan. kadhawuhan : SEPISAN . kula nyuwun pangapunten.. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik..ing salami-laminipun. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah. dereng kagungan pacangan.. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.. dipun suwun dadosa jatukramanipun………. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun…. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga.. Bapak / Kangmas / Dhimas……. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun.. kabekta saking awrating tiyang anak-anak. Cekap semanten atur kula. Wb…. Wb… Kulo nuwun . Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) ….kekalih. mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih. KAPING KALIH .. Wassalaamu’alaikum Wr. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau.. sarta putra panjenengan taksih lamban. .

andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas……. anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan.TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. Wassaalaamu’alaikum Wr. Wasana mugi andadosna ing kawuningan. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun……. Nuwun. Namung andadosna ing kawuningan.sekaliyan angempalaken balung pisah. . Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan. Wb…..badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken.. menggah keparengipun Bapak / Kangmas…….kekalih. Wb… Nuwun.

( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus……….( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara.wigatosing sedya. . kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa……. rahayu wilujeng nir ing sambekala.( ingkang mengku gati )..mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu……. saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR. Pramila ngemban dhawuh…………. lancer. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan.. nuwun matur nuwun. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr..( alamat besan ). Wondene kalampahanipun makaten.Wb……. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula.. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu……. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar. nuwun.

mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR.( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae.Wb……. handadosaken suka bungahing manah. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. karana kiranging suba sita. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. . salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……..

kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. Minangka panutuping atur. Wb….. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. Cekap semanten. KAPING KALIH . Nuwun. kula kinanthen rowang sawetawis. pesing ……sesupe….lan sanes-sanesipun.ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan. kula nyuwun lumunturing pangaksami. Salajengipun.kekalih ) : SEPISAN . Kula Nuwun.TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr.sarimbit. . lampah kula sarowang satindak. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten. Wb….. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. maskawin arupi arta Rp……….pirantos pawon…. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya. Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. Ingkang punika mugi keparenga nampi. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak…. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten. ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. nama pun Bagus……. . Wassalaamu’alaikum Wr. mbok menawi wonten atur kula saklimah.. dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . ngaturaken salam taklimipun . Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna . kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun..… Para sesepuh.

kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. Wassalaamu’alaikum. para sesepuh.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah.sinartan peparing maneka warna. sumrambah ing para tamu sadaya .. KAPISAN . Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. Sakelangkung ing syukur kula. ing mangke kula sendikani.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Ingkang punika. Nuwun. gumbira marwata suta.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. Cekap semanten atur kula. Boten langkung dhawah sami-sami. kawilujangane dhumateng kula sawarga. calon penganten. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. ANGKA KALIH . dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. Wb………… . KAPING TIGA. nama Bagus………. Wr. kula tampi acanthi suka rena. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. Wb……. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas……. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula.

.sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. SEPISAN . kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu..rikala dinten………. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. Kawula nuwun…. . dene hajatipun Bapak…….. Wr..tanggal kaping……. karahayon. KAPING KALIHIPUN . sesepuh ingkang satuhu kula bekteni.wanci jam…….sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. pamong mitra. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala.. Kula Nuwun. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Bapak / Ibu……….sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. Keparenga kawula sumela atur. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa. rikala nembe eca wawan pangandikan.ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. kabegjan. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. Para pinisepuh. KAPING TIGANIPUN . Wb…….sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. Bapak / Ibu……. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha .TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum.

kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. Wb… . miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. lan para pinisepuhipun. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. KAPING SEKAWANIPUN .Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. dhumateng rama ibunipun. Minangka panutuping atur. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful