TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa……. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan. Kasoking katresnan Bapa….Wb…….sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta.ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri..raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………. . Mboten kekilapan Bapa……. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. mila awit saking punika Bapa…. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….

mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.. Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) ….. Cekap semanten atur kula. kadhawuhan : SEPISAN .. Wb… Kulo nuwun . ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun.. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah. Wassalaamu’alaikum Wr. dipun suwun dadosa jatukramanipun………. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau.. kabekta saking awrating tiyang anak-anak. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun…. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. Wb…. kula nyuwun pangapunten. Bapak / Kangmas / Dhimas……. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun. dereng kagungan pacangan. ..ing salami-laminipun.. sarta putra panjenengan taksih lamban.kekalih. mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih..TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. Ingkang punika. mila kula sowan ing ngarso panjenengan. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga. KAPING KALIH .

Wasana mugi andadosna ing kawuningan. Nuwun. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. Wb… Nuwun. menggah keparengipun Bapak / Kangmas……. Namung andadosna ing kawuningan. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun.sekaliyan angempalaken balung pisah.TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas……. Wb…. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun……. . anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. Wassaalaamu’alaikum Wr...badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken.kekalih. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih.

.. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula.( alamat besan ). Pramila ngemban dhawuh………….mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu…….. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh. nuwun matur nuwun.Wb……. nuwun. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan. rahayu wilujeng nir ing sambekala.( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara.. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu……. lancer. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis.TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR.. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa…….( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus……….wigatosing sedya. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar.( ingkang mengku gati ). Wondene kalampahanipun makaten.

TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan.. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. karana kiranging suba sita. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung.Wb……. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae.( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat. . handadosaken suka bungahing manah.

Wb….TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. . Ingkang punika mugi keparenga nampi. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. Nuwun. nama pun Bagus……. Wb…. mbok menawi wonten atur kula saklimah.. Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna . ngaturaken salam taklimipun .pirantos pawon…. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. maskawin arupi arta Rp………. kula nyuwun lumunturing pangaksami.lan sanes-sanesipun. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. Salajengipun..kekalih ) : SEPISAN .. Wassalaamu’alaikum Wr. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak….. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. . ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya. dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . lampah kula sarowang satindak. pesing ……sesupe…. Minangka panutuping atur. Cekap semanten.… Para sesepuh. KAPING KALIH . kula kinanthen rowang sawetawis. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten. Kula Nuwun.ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan.sarimbit. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten.

Wr. Boten langkung dhawah sami-sami.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan.sinartan peparing maneka warna. Wb……. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. KAPING TIGA. Cekap semanten atur kula. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. gumbira marwata suta. kula tampi acanthi suka rena. Wassalaamu’alaikum. para sesepuh. sumrambah ing para tamu sadaya . nama Bagus……….angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. Wb………… .. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. ing mangke kula sendikani. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. KAPISAN . Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. kawilujangane dhumateng kula sawarga. Sakelangkung ing syukur kula. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas……. Ingkang punika. calon penganten. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. Nuwun. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. ANGKA KALIH . kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang.

sesepuh ingkang satuhu kula bekteni.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. rikala nembe eca wawan pangandikan. kabegjan. Mboten kesupen Bapak / Ibu…….sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu. Kawula nuwun….TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum.tanggal kaping…….. Wr. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati.ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya..sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya.. pamong mitra.wanci jam……. Bapak / Ibu……. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. Kula Nuwun.. SEPISAN .sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. KAPING TIGANIPUN .. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa. Keparenga kawula sumela atur. dene hajatipun Bapak…….rikala dinten………. karahayon. Para pinisepuh. . Wb…….sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha . Bapak / Ibu………. KAPING KALIHIPUN .

Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. Wb… . saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. KAPING SEKAWANIPUN . dhumateng rama ibunipun. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. lan para pinisepuhipun. Minangka panutuping atur. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful