TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri. . Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan.sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. Kasoking katresnan Bapa….raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta..sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa……. mila awit saking punika Bapa…. Mboten kekilapan Bapa……. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya.sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….Wb……. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.

. kabekta saking awrating tiyang anak-anak.. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga.kekalih. kadhawuhan : SEPISAN . ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun.. . Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. Ingkang punika. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun.. Wb….. KAPING KALIH . mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih. dereng kagungan pacangan. sarta putra panjenengan taksih lamban. Wb… Kulo nuwun . mila kula sowan ing ngarso panjenengan. kula nyuwun pangapunten. dipun suwun dadosa jatukramanipun………. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.. Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) …. sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris.ing salami-laminipun. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun….. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah. Cekap semanten atur kula.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR. Bapak / Kangmas / Dhimas…….. Wassalaamu’alaikum Wr.

Wassaalaamu’alaikum Wr. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun.. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas…….kekalih. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. .. Nuwun.badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan. Wb….TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. menggah keparengipun Bapak / Kangmas……. Wasana mugi andadosna ing kawuningan. Wb… Nuwun.sekaliyan angempalaken balung pisah. anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. Namung andadosna ing kawuningan. mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun…….

. rahayu wilujeng nir ing sambekala. nuwun matur nuwun. kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis..( alamat besan ).( ingkang mengku gati ). saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh. Pramila ngemban dhawuh…………. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu…….TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. Wondene kalampahanipun makaten. lancer..wigatosing sedya..( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus……….. nuwun. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan.( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa…….Wb…….mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu…….

. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan.Wb…….( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama.( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. karana kiranging suba sita. handadosaken suka bungahing manah. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung.. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh.

mbok menawi wonten atur kula saklimah. pesing ……sesupe…. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten. pangangge minangkan santunipun penganten putri…. kula kinanthen rowang sawetawis. dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . kula nyuwun lumunturing pangaksami. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga.lan sanes-sanesipun. ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. nama pun Bagus……. para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. maskawin arupi arta Rp………. Salajengipun. Ingkang punika mugi keparenga nampi. Nuwun. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten...TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. Wb….kekalih ) : SEPISAN . . ngaturaken salam taklimipun .ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan. Wb…... Cekap semanten. lampah kula sarowang satindak.sarimbit. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. KAPING KALIH . Minangka panutuping atur. Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna . Kula Nuwun.… Para sesepuh. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya.pirantos pawon…. Wassalaamu’alaikum Wr. . Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak….

kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. Wassalaamu’alaikum. Cekap semanten atur kula. kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca. Ingkang punika.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Wb………… . para sesepuh. Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. Boten langkung dhawah sami-sami. ing mangke kula sendikani. kula tampi acanthi suka rena. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. Wr.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. gumbira marwata suta. kawilujangane dhumateng kula sawarga. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi.sinartan peparing maneka warna. calon penganten. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas…….. Sakelangkung ing syukur kula. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Wb……. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Nuwun. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. sumrambah ing para tamu sadaya . Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. KAPING TIGA. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. KAPISAN . nama Bagus………. ANGKA KALIH .

kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. SEPISAN . sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha .wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. pamong mitra. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan... Wb……. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya.. sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala.TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum.rikala dinten……….sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. Kula Nuwun. KAPING TIGANIPUN . Para pinisepuh. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa.sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. Keparenga kawula sumela atur. kabegjan. Wr. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon.wanci jam……. dene hajatipun Bapak……. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung.ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek.. rikala nembe eca wawan pangandikan. Bapak / Ibu……….sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. Kawula nuwun…. karahayon.tanggal kaping……. KAPING KALIHIPUN . . Bapak / Ibu…….sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan..

saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. Wb… . Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. lan para pinisepuhipun. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. Minangka panutuping atur. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. dhumateng rama ibunipun. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. KAPING SEKAWANIPUN . Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful