TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 ) SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA SAKING CALON KADANG BESAN Assalamu’Alaikum

WR. Wb… Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi, panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha mudha ingkang bagya mulya. Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih saliranipun Bapa……..sekaliyan. Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang. Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun. Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha babaring sedya. Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi. Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah

raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun.sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning sepuh miwaha siwi mahargya suta. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. .sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud………. mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya. Kasoking katresnan Bapa….sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel ngentheng-enthengi anggenipun Bapa…….ing pangajab pinangka agemanipun badhe / calon penganten putri. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang sampun lumampah ing tlatah kampong mriki.sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra pangaksama ingkang agung. mila awit saking punika Bapa…. Mboten kekilapan Bapa…….sekaliyan menawi wonten gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah kasusilan. Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna.Wb…….

mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng panjenengan kekalih. dereng kagungan pacangan. ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun. sarta putra panjenengan taksih lamban... kabekta saking awrating tiyang anak-anak. Wb…. mila kula sowan ing ngarso panjenengan. Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau. Nyendikani dhawuhipun Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) …. Wb… Kulo nuwun . dipun suwun dadosa jatukramanipun………. menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel sarjuning manah... menawi wonten sarjuning penggalih sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris. Ingkang punika. kadhawuhan : SEPISAN . sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah sarik. punapa dene tinakdir dening Gusti Allah SWT dados jodhonipun.. Bapak / Kangmas / Dhimas……. Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak kluwarga. kula nyuwun pangapunten.. Wassalaamu’alaikum Wr. KAPING KALIH . .ing salami-laminipun.. mugi keparenga panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.. awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun kayungyun dhateng ingkang putra nama pun…. Cekap semanten atur kula.kekalih.TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 ) Assalamu’Alaikum WR.

mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih.badhe kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta anyumanggakaken. Namung andadosna ing kawuningan. menggah keparengipun Bapak / Kangmas…….sekaliyan angempalaken balung pisah. Wb…. saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas……. Nuwun. Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun…….kekalih. Wassaalaamu’alaikum Wr. . anak kula punika lare cubluk sanget kirang ing seserapanipun. andadosaken bingahing manah kula kekalih saha salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salamilaminipun. Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN ( WANSULAN PANGLAMAR ) Assalamu’Alaikum WR. caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi kula angaturaken palenggahan. Wb… Nuwun. Wasana mugi andadosna ing kawuningan...

.. Pramila ngemban dhawuh…………. Wondene kalampahanipun makaten.wigatosing sedya..( besan ) kula kinen masrahaken putra temanten kakung pun Bagus………. kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis.Wb…….TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 ) Assalamu’Alaikum WR.( ingkang mengku gati ).mugi katur panjenenganipun Bapa saha Ibu……. saking wisma palereman ( menawi sampun kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh.( alamat besan ). kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar. keparenga hing mangke temanten kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih saliranipun Bapa……. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb… Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira wonten panjenengan sadaya dalasan kula.( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara. nuwun matur nuwun. kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula pendhet saking dalem……. Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi ) keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu……. rahayu wilujeng nir ing sambekala. nuwun. lancer...

Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para kadang panekaring putra temanten kakung. mugi laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung.TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG Assalamu’Alaikum WR. karana kiranging suba sita.Wb…….( mengku gati ) karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker. kalentuning basa sastra anggen kula matur kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan. salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa……. handadosaken suka bungahing manah. awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng. Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.. mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat.( mengku gati ) tansah tumadhah lubering pangaksama. Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika. mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pungkasaning atur kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…. . Wb… Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan. Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae.

Nuwun. Nyuwun pangapunten dene kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya.. dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen . kula nyuwun lumunturing pangaksami. Kula Nuwun. Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem pun……. KAPING KALIH . Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun agenging pangapunten. Wb…. Wb…. Salajengipun. ngaturaken salam taklimipun . ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa dene para tamu. lampah kula sarowang satindak. Cekap semanten. . Ingkang punika mugi keparenga nampi. kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas / Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing panjenengan lumeber ing sadayanipun. saperlu kula matur ing ngarsanipun bapak…. mbok menawi wonten atur kula saklimah.kekalih ) : SEPISAN . para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. . kula kinanthen rowang sawetawis. pangangge minangkan santunipun penganten putri…...sarimbit. Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna .… Para sesepuh. nama pun Bagus…….ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara……putri panjenengan.pirantos pawon…. Wassalaamu’alaikum Wr. pesing ……sesupe…. maskawin arupi arta Rp……….lan sanes-sanesipun. Minangka panutuping atur.. kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga. kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten.TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr.

Wassalaamu’alaikum. kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang. Mugi pangajab lan pandonga wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan. ing mangke kula sendikani. Nuwun. Boten langkung dhawah sami-sami. Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten. dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi. panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang sampun kula cawisaken. Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas……. Cekap semanten atur kula.angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak…. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh panjenengan sakanca.. sumrambah ing para tamu sadaya . para tamu kakung putri ingkang kula kurmati.TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN Assalaamu’alaikum Wr. gumbira marwata suta. KAPISAN . Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah. kawilujangane dhumateng kula sawarga. Ingkang punika. ANGKA KALIH . Wb………… .sinartan peparing maneka warna. calon penganten. KAPING TIGA. Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun. Wr.lumantar Bapak / Sedherek…… Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ). Senadyan namung sagaduk kuwawi kula. nama Bagus………. para sesepuh. Sakelangkung ing syukur kula. mugi keparenga maringi agunging pangaksama. Wb……. Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar panjenengan. kula tampi acanthi suka rena.

ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur para sanak sadherek. KAPING TIGANIPUN .. Kawula nuwun….sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. pamong mitra.. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala. Bapak / Ibu……….wanci jam……. Para pinisepuh. Kula Nuwun. rikala nembe eca wawan pangandikan. SEPISAN . kabegjan.. sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan. Keparenga kawula sumela atur.. anggempil kamardikan panjenengan sekaliyan. tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon..sekaliyan anggenipun hamengku gati ndhaupaken putranipun ingkang sesilih………. Kula minangka talanging basa cundhakaning atur. Wb……. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu bagya mulya. Wr.rikala dinten………. dene hajatipun Bapak……. Bapak / Ibu…….sakulawangsa kanthi suka bingahing manah ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN Assalaamu’alaikum. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan. Mboten kesupen Bapak / Ibu……. KAPING KALIHIPUN . sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. minangkani pamundhutipun ingkang hamengku gati. Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung.wonten ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala. . Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa. karahayon.sampun kalampahan dhaup kaliyan…………. kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para tamu.tanggal kaping……. sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya saking Gusti Ingkang Maha .

dhumateng rama ibunipun. saha kirang mranani anggenipun mapanaken palenggahan. KAPING SEKAWANIPUN . saged mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng negari.Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT. lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung. kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami. Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun. miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun ngladosaken pasugatan. bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun ngacarani. Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. lan para pinisepuhipun. saha kirang trapsilaning atur kula kersaa para tamu angluberaken samodra pangaksami. Minangka panutuping atur. Wb… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful