Assalamu'alaikum wr.wb.

Dumateng Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Dunateng Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Ugi dumateng Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Inggih meniko panjenganinipun bapak kepala desa engkah tansah dahat kinurmatan Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bp ......(duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat, awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng, kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.' Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri. Kula aminangkani Bp/Ibu .........(pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ...........(duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung.

.....(pemangkugati)........... mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem.(jeneng desa)... menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat..... Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga samisami sesarengan.wb. keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih.(pemangkugati).. menggah salam taklimipun Bp/Ibu .. nir-wikara... guyub rukun.....Ingkang sepisan. kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan......(jeneng desa). sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami.......... para pengombyong temanten kakung/putri saking ... nir-ingsambekala...(pemangkugati)......... Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga ....................” Salajengipun.. bagya mulya..........(desa). lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu .. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr..... ngriki kaliyan ........ sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah.. saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu ............... migunani dhateng sesami.... inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten......(jeneng desa)... wiwit donya dumugi akhirat. Kaping kalihipun........ nir-baya... kula namung saged ngaturaken sugeng kondur...(besan)....... atas nami Bp/Ibu ............. Bp/Ibu .......(pemangkugati). gotrah kulawarga.(besan). sinartan nyuwun wewahing pangestu.... keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri .. migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti. lan menawi pinuju wonten .... sakulawarga...... mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah............. Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan..(pemangkugati). warohmah.. Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur.... Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula. dalah gotrah kulawarga... katur dhumateng Bp/Ibu .............. mawantu-wantu panyuwunipun Bp/Ibu ...... ingkang mugi tansah pikantuk berkah... kula tampi ..... atut runtut.... .. enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah.. mawaddah.

Billahittaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum wr. Akhirulkalam. kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah.Ing wasana. anggen kula nampi. mboten andadosaken sarjuning penggalih. . mbok bilih anggen kula matur.wb. kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful