Assalamu'alaikum wr.wb.

Dumateng Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Dunateng Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Ugi dumateng Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Inggih meniko panjenganinipun bapak kepala desa engkah tansah dahat kinurmatan Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bp ......(duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat, awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng, kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.' Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri. Kula aminangkani Bp/Ibu .........(pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ...........(duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung.

.. warohmah. keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri .. Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga .... migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti... katur dhumateng Bp/Ibu ... wiwit donya dumugi akhirat... Bp/Ibu ............... Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula...(pemangkugati)...................(desa). atut runtut.....(pemangkugati).............. para pengombyong temanten kakung/putri saking .(jeneng desa).. lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu . nir-ingsambekala. mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem. bagya mulya.............................. atas nami Bp/Ibu .... guyub rukun......... sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami.. enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah............ ingkang mugi tansah pikantuk berkah........ lan menawi pinuju wonten ... ngriki kaliyan . nir-wikara...(pemangkugati).(pemangkugati).” Salajengipun....Ingkang sepisan.. sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah. migunani dhateng sesami................. Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur........ dalah gotrah kulawarga.... keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih.......... ....... mawaddah..(besan)...wb. gotrah kulawarga... inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten.. Kaping kalihipun.... menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat..... saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu . mawantu-wantu panyuwunipun Bp/Ibu .. Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan............ nir-baya.. sinartan nyuwun wewahing pangestu.(jeneng desa).(jeneng desa)... Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga samisami sesarengan.. kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan.. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr... menggah salam taklimipun Bp/Ibu ... kula tampi . kula namung saged ngaturaken sugeng kondur. mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah.. sakulawarga......(pemangkugati).....(besan).

mbok bilih anggen kula matur. Akhirulkalam. kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.wb. . Billahittaufiq walhidayah. anggen kula nampi. Wassalamu'alaikum wr.Ing wasana. mboten andadosaken sarjuning penggalih. kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah.