P. 1
Atur Panampi Temanten

Atur Panampi Temanten

|Views: 1,109|Likes:
Dipublikasikan oleh TholibKarmono

More info:

Published by: TholibKarmono on Jun 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dumateng Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Dunateng Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Ugi dumateng Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Inggih meniko panjenganinipun bapak kepala desa engkah tansah dahat kinurmatan Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bp ......(duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat, awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng, kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.' Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri. Kula aminangkani Bp/Ibu .........(pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ...........(duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung.

Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur................ mawantu-wantu panyuwunipun Bp/Ibu ...(jeneng desa)...... katur dhumateng Bp/Ibu .wb... menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat...........(desa). migunani dhateng sesami.......... kula tampi .. lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu . nir-baya.. gotrah kulawarga....” Salajengipun.. sakulawarga.... Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga samisami sesarengan....... nir-wikara..(besan). bagya mulya... Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan....(pemangkugati)............. nir-ingsambekala...... Kaping kalihipun..... atut runtut.(pemangkugati)...... Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula........ warohmah.(jeneng desa).. menggah salam taklimipun Bp/Ibu ... wiwit donya dumugi akhirat.(pemangkugati)............. inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten...(pemangkugati)....... mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem. sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami.. kula namung saged ngaturaken sugeng kondur..... mawaddah..Ingkang sepisan. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr. para pengombyong temanten kakung/putri saking .. ngriki kaliyan ...(pemangkugati)..... enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah..... atas nami Bp/Ibu ....... sinartan nyuwun wewahing pangestu.... keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri ......(besan)...... sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah....... mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah. migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti... lan menawi pinuju wonten ...... Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga . . dalah gotrah kulawarga.. Bp/Ibu ....(jeneng desa).......... keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih......... saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu .................... kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan.... ingkang mugi tansah pikantuk berkah.... guyub rukun..

anggen kula nampi. .Ing wasana. Billahittaufiq walhidayah. mbok bilih anggen kula matur. Wassalamu'alaikum wr. Akhirulkalam. mboten andadosaken sarjuning penggalih. kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.wb. kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->