P. 1
Atur Panampi Temanten

Atur Panampi Temanten

|Views: 1,032|Likes:
Dipublikasikan oleh TholibKarmono

More info:

Published by: TholibKarmono on Jun 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dumateng Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Dunateng Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Ugi dumateng Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Inggih meniko panjenganinipun bapak kepala desa engkah tansah dahat kinurmatan Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bp ......(duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat, awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan ageng, kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.' Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri. Kula aminangkani Bp/Ibu .........(pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ...........(duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung.

....(besan). mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem.. sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah............ Kaping kalihipun..... ... guyub rukun........ sinartan nyuwun wewahing pangestu....... nir-baya...wb.. saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu . inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten......(jeneng desa)...... keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih.. Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga samisami sesarengan... lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu ......... Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula..(desa). mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah. menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat.(pemangkugati)... Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur..(pemangkugati). bagya mulya... menggah salam taklimipun Bp/Ibu ..(pemangkugati).... nir-ingsambekala...... mawaddah.. Bp/Ibu ............(pemangkugati).(pemangkugati)........ dalah gotrah kulawarga.......... atut runtut......... atas nami Bp/Ibu .. mawantu-wantu panyuwunipun Bp/Ibu ..... migunani dhateng sesami.... kula namung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga ........ keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri ...... nir-wikara........(jeneng desa).......... gotrah kulawarga......” Salajengipun.......... warohmah........ enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah... para pengombyong temanten kakung/putri saking .. ingkang mugi tansah pikantuk berkah.. sakulawarga...Ingkang sepisan.. sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami... ngriki kaliyan ..... wiwit donya dumugi akhirat. lan menawi pinuju wonten .........(jeneng desa).................. Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan.(besan).. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr.. kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan.. katur dhumateng Bp/Ibu ... migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti. kula tampi .......

Akhirulkalam. mbok bilih anggen kula matur. Wassalamu'alaikum wr. anggen kula nampi. kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.wb. Billahittaufiq walhidayah. kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah.Ing wasana. . mboten andadosaken sarjuning penggalih.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->