Anda di halaman 1dari 49

HBQE 1103 ULUM AL-QURAN (SMP) (HBQE 1103 SMP)

COURSE TOPIC

TOPIK 1 : MAKNA ULUM AL-QURAN

BAHAGIAN PERTAMA : TUTORIAL/HURAIAN DAN PENJELASAN (40 MINIT) 1.0.PENGENALAN :

Tersusun dalam bentuk Idhafi Ulum al-Quran bermaksud : beberapa ilmu yang ada hubunagn dengan al-Quran yang diwahyukan . 1.1. MAKNA Ulum jamak dari kalimah ilm . Ilmu dari sudut bahasa kalimah masdar bererti memahami Memahami dan mengetahui ( ) dimaksudkan juga dengan ketetapan dalam berfikir () Beberapa definisi oleh ahli-ahli ilmu : - Ahli Falsafah ( : ) Gambaran terhadap saesuatu yang wujud dalam aqal atau pemikiran () Golongan Materialis ( : Keyakinan-keyakinan berdasarkan kepada pancaindera semata-mata Dengan makna ilmu ialah maklumat atau fakta yang mengaitkan dengan kehidupan dan perundangan hidup). Pandangan Syarak (: ) Ilmu ialah mengenal Allah dan tanda-tabnda kewujudan dan kekuasaan Allah - dalam perbuatanNya terhadap makhluknya. Pandangan pentakrif pengkaji ilmu Ulum al-Quran : Ilmu pada pandangan ahli ulum alQuran ialah sekumpulan maklumat yang didapati degan cara yang munasabah - topic kajian tujuan kajian dan berupa tasawwur atau tasdiq. 1.2. MAKNA AL-QURAN : 1.2.1.Al-Quran Menurut Bahasa :

Lafaz al-Quran berbentuk masdar ertinya bacaan - bermaksud ) ) )

yang dibaca (

Adakah diambil dari kalimah lain atau kalimah khas bagi al-Quran . Ada beberapa pendapat :

Al- Asyari diambil dari jkalimah( ) kerana al-Quran kitab suyci yang menghimpunkan intisari ajaran al-Quran.

Al Zajjaj : lafaz al-Quran berwazan ( ) diambil dari kalimah bererti himpunan - AlQuran kitab suci yang menghimpunkan intisari ajaran-ajaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al Lihyani : Diambil dari ( : ) al-Quran bermakna ( ) yang di baca. Al Syafei : Kalimah al-Quran adalah kata nama khas (tidak diambil dari mana-mana perkataan lain) sama seperti kitab : Taurat , Zabur dan Injil). Kesimpulan : Pendapat Al Shafei lebih tepat. Al-Quran disebut juga al-Furqan : ()

1.2.2. Al-Quran menurut Istilah:

Al-Quran Kalam Allah bukan kalam manusia : Kalimah kalam di maksudkan dengan dua pengertian: Proses Percakapan Hasil dari proses Percakapan Kalam ada dua jenis : Kalam lafzi : Proses percakapan manusia sehingga mengeluarkan bunyi ) dan kalam nafsi : Prosespercakapan yang berlaku dalam akalnya dan tidak dikeluarkan melalui lidahnya . Seperti firman Allah : Kalam Allah kadangkala dimaksudkan dengan kalam lafzi . Golongan Mutakallimin mengunkakan kalam Allah dengan maksud kalam nafsi. Golongan ( ) Menggunakan kalam Allah dengan maksud kalam lafzi ada juga mengunakan maksud kalam nafsi( ) Bertujuan memudahkan untuk mengambil istidlal.

1.2.3. Makna Al-Quran Pada Pandangan Mutakallimin () Mutakallimin menggunakan kalam Allah dengan maksud kalam nafsi : Kerana kalam Allah perlu di kaji berdasarkan dua aspek : i) Kalam Allah Paling Istimewa ii) Kalam Allah bersifat qadim bukan makhluk.

Kalam Allah nafsi ada dua maksud : i) menggunakan proses percakapan ( ) ii) maksud hasil dari proses percakapan () Segolongan ulamak mentakrifkan kalam Allah bersifat qadim dalam bentuk kalimah bayangan ( ) yang terdiri dari awal surah al-Fatihah hingga surah al-Nas. Berdasarkan Kalam Allah nafsi dengan maksud hasil proses percakapan Takrif al-Quran ialah kalimah-kalimah dalam bayangan sahaja yang bersifat azali dan (() tersusun) dengan( ( ) Tidak tertakluk dengan masa yang bersifat baharu). Tidak berbentuk huruf yang diturunkan yang terlintas di fikiran dan yang wujud pada ruh.

1.2.4.Makna Al-Quran Menurut Golongan Usuliyyin , Fuqaha dan Lughawiyyin Kumpulan kalimat yang diturun kepada nabi bermula surah al-Fatihah hingga An Nas. 3

Huruf-huruf yang tertulis dalam mushaf.

1.2.5. Kesimpulan Makna al-Quran :

Takrif panjang : Al- Quran adalah kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mashaf , yang dipindahkan dari satu generasi ke astu generasi secara tawatur dan mendapat pahala dengan pembacaannya. Takrif pendek : Kalam allah yang diturunkan kepada Nabi Kuhammad s.a.w. bermukjizat. Takrif lain : Kalam Allah yang dipindahkan dipndahkan ke dalam mashaf secara mutawatir. Takrif sederhana : Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang dipindah secara tawatur dan mendapat pahala dengan pembacaannya.

1.3. MAKNA GABUNGAN ULUM DAN AL-QURAN (ULUM AL-QURAN)

Ulum al-Quran adalah tarkib Idhafi ) ) : Bermaksud Sekumpulan ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. Dalam pengertian ini termasuk ilmu ; Tafsir, ilmu Qiraat , Ilmu Rasm Uthmani, Ilmu Ikjaz, Ilmu asbab al-Nuzul , ilmu Nasikh, dan mansukh dll.

1.3.1. Bidang dan Skop Perbahasan Ulum al-Quran : As-Sayuti berpendapat ; ilmu kejuruteraan, ilmu perubatan dsb termasuk dalam Ulum alQuran. Abu bakar al-Arabi dalam kitabnya) : ( Ulum al-Quran berjumlah 77,450 ilmu iaitu satu jumlah emapt kali ganda dari kalimah-kalimah al-Quran. Kesimpulan dari dua tokoh di atas segala ilmu yang disentuh dlm al-Quran adalah ilmu Ulum. Ulum al-Quran aialah satu kajian atau perbahasan yang berkaitan dengan al-Quran dari segi ; penurunan, penyusunan, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, ikjaz, nasikh mansukh, penjelasan terhadap kekeliruan atau salah faham terhadap al-Quran dsb. Perbahasan berkaitan Ulum al-Quran meliputi bidang-bidang berikut ; Ilmu tafsir dan alTakwil, Ilmu Ikrab al-Quran, Ilmu Qiraat, Ilmu nasikh mansukh, Ilmu Sebab Nuzul, Ilmu Makki dan madani, Ilmu fadail al-Quiran, Ilmu Nuzul al-Quran, Ilmu Gharib al-Quran, Ilmu Amthal al-Quran, Ilmu Majaz al-Quran, Ilmu ayat Muhkamat dan Mutasyabihat, Ilmu Jadal al-Quran dan Ilmu Aqsam al-Quran.

Perbahasan Ulum Al-Quran :

- - - - -

1.3.2. Faedah Mempelajari Ulum al-Quran :

Memberi faedah yang besar kepada individu dan masyarakat dan dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Quran : Menambah keyakinan kepada pengkaji al-Quran. Mengetahui sejarah dan perkembangan Membantu memahami kandungan al-Quran Mempelajari ilmu serta ayat nasikh dan mansukh Asbab alNuzul dan yang berkaitan. Memahami kalam Allah seperti diterangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mengetahui metod ahli tafsit mentafsir al-Quran. Mengetahui keistimewaan ahli tafsir Dapat mentafsir al-Quran dengan baik.

RUMUSAN : Kalimah Ulum adalah jamak kepada kalimah ilmu yang membawa erti memahami dan mengetahui. Kalimah kalam boleh dimaksudkan dengan pengertian, proses percakapan dan hasil proses percakapan Terdapat dua jenis kalam iaitu kalam lafzi ) ( dan kalam nafsi ( ) Al-Quran di takrif sebagai : Kalam allah yang bermukjizat, diturun kepada nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mashaf, dipindah dari satu generasi ke generasi secara tawatur dan mendapat pahala dengan membacanya : ( ) KATA KUNCI AL-QURAN ILMU KALAM-KITAB ULUM.

BAHAGIAN KEDUA PERSOALAN DAN PERBINCANGAN PENGERTIAN ISTILAH : 9 -- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5

9 9 1. Jelaskan satu pengertian sahaja bagi : pengertian al-Quran menurut bahasa, menurut istilah dan pandangan mutakallimin. 2. Sebutkan bidang-bidang yang berkaitan dengan ulum al-Quran. 3. Berikan dua (2) faedah mempelajari Ulum al-Quran. BAHAGIAN KETIGA : MOTIVASI DAN PENUTUP (5 Minit). TOPIK 2 : SEJARAH PERTUMBUHAN AL-QURAN DAN PENULISAN KITABNYA 2.0. PENGENALAN Membincang intipati sejarah pertumbuhan, penulisan Ulum Al-Quran Zaman Nabi Ulum alQuran yang mudawwan , perkembangan zaman moden dan faedah.

2.1. ULUM AL-QURAN PADA MASA NABI DAN SAHABAT

Nabi Muhammad dan para sahabat mengetahui makna al-Quran dan ilmunya tetapi belum tertulis dan dibukukan. Kerana Allah pasti mampu mengumpul wahyu dalam dada nabi. Firman Allah : Sebaik sahaja nabi menerima wahyu Baginda terus menyampaikan kepada para sahabat sehingga dapat baca dengan baik memahami erti dan rahsianya dan menjelaskan penafsitrannya. Firman Allah : Para sahabat mempunyai kekuatan menghafal. Kerana itu mereka mampu memhami ulum al-Quran dan Ijaznya . Kebanyakan mereka ummi , tidak mempunyai kelengkapan alat penulisan justeru itu Rasulullah melarang mereka menulis- dikhutairi percampuran al-Quran dengan bukan alQuran. Semakan Kendiri : Para sahabat tidak memerlukan pembukuan al-Quran kerana : i) - Para sahabat : daya ingatan, kecerdasan berfikir-tanggapan mendalam-kemampuan bahasa . - Kebanyakan mereka adalah ummi - Ketika menghadapi masalah mereka terus berbincang dengan nabi. - Belum ada peralatan penulisan - Tegahan daripada Rasulullah. ii) Demikian zaman Nabi , khalifah Abu Bakar dan khlifah Umar Zaman Khalifah Uthman : Negara Islam berkembang Orang arab bercampur dengan orang asing . - Wujudnya perselisihan antara kaum muslimin tentang al-Quran. - Jika al-Quran tidak dibukukan kekuatiran timbul bencana dan kerusakan. - Uthman memerintah al-Quran dikumpul dan di selaras dalam satu mashaf dinamakan mushaf Uthmani. - Khalifah Uthman meletakkan dasar pertama yang kita namakan Ilmu Rasmil Quran atau Ilmu Rasmil Uthmani. Kenapa bentuk tulisan perlu dikekalkan kaedah penulisannya : - Masa pemerintahan khalifah Ali kemurniaan Bahasa Arab di nodai- rosak bahasa. 6

Beliau memrintah Abu Aswad Af-Duali mencipta kaedah bagiu menjaga bahasa Arab. Justeru itu khalifah Ali meletakkan dasar pertama - Ilmu Nahu Ikrab al-Quran. Zaman Umaiah cita-cita para sahabat dan tabiin - berlakuk penyebaran Ulum alQuran. Dianggap langkah pendahuluan pembukuan ilmu Ulum al-Quran. Tokoh tokoh penyebar Ulum al-Quran secara riwayat : Khalifah empat , Ibnu abbas, Ibnu Masud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asari, dan Abdullah bin Zubair. Tokoh Ulum al-Quran dari Tabiin : Mujahid, Ata b. Abu Rabah, Ikrimah, Qatadah, Al hasan Al basri, Said bin Jubir dan Zaid Al Aslam.

2.2. PEMBUKUAN TAFSIR AL-QURAN Kitab-Kitab Ulum telah di tulis. Penulisan tafsir al-Quran adalah induk dari ilmu-ilmu al-Quran. Pengarang Tafsir pertama ialah Syubah bin Hajjaj , Sufyan bin Uyainah dan Waki bin al Jarrah- Koleksi pendapat sahabat dan tabiin. Ibnu Jarir Al tabari - Tafsir al tabari dinamakan : Tafsir Al Tabari(Kitab Tafsir Paling Besar) menggunakan kaedah - mengemukakan pendapat ulamak secara perbandingan . Menerangkan Ikrab dab intibat hukum. Banyak terdapat koleksi kitab tafsir dengan mengumakan tafsiran dalam pelbagai sudut : huraian susunan, focus hal yang kurang relevan dengan syariat, panjang, ringkas, menggunakan kaedah tafsir bi al Rayi , mentafsir ayat keseluruhan, sebahagian, surat, beberapa ayat hukum . dll.

2.3. PEMBUKUAN CABANG-CABAG ULUM AL-QURAN SELAIN TASSIR Ulamak abad ke II H Ali Ibnu Madini menulis kitab Abu Ubaid M Ayub Al-Dhiris - Muhammad bin Khalaf

Ulamak abad ke IV Abu Bakar al Sajistani ( Abu Bakar Qasim ( Abu Hasan alAsari ( Abu Muhammad bin Ali ( -Muhammad bin Ali al Adwafi ( 02 jld.

Ulamak Abad Ke V Ali bin Ibrahim b. Said Al Khufi Abu Amr al Dani. Lahir berbagai-bagai bidang Ilmu al-Quran : ( )

Ulamak Abad Ke VIII - Perkembangan sangat pesat Muncul pengarang yang mashyur. Antaranya : Imam Ahmad Abu Zubair- Imam Najmuddin AThufi Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah Badruddin Az Zarkasyi Abu Hasan al Mawardi.

Ulamak Abad Ke IX Muncul pengarang hebat antaranya : 7

- -

Ulamak Abad Ke X H. Imam Jalaluddin Al-Sayuti menulis 3 buah Kitab ( - )

Rumusan : Rujuk m.s 26-29.

2.4. TIMBULNYA ISTILAH ULUM AL-QURAN YANG MUDAWWAN ATAU SISTEMATIK Istilah Ulum al-Quran Mudawwan atau sistematik . Pendapat para ulamak : Rujuk : Dr Subhi Al Salih bermula abad ke III H. Imam Marzuban pling akhir abad ke III H paling akhir abad ke IV H. Syeikh Abdul Azim Al Zarqani ( Wujud abad ke V H Jamhur Ulamak bermula sejak abad ke VII H Prof Dr T.M. Hasbi Ash-Shidiqi bermula abad ke VII H.

Secara analisis : Pendapat jamhur Ulamak paling kuat. Iaitu akhir abad ke VII H sesuai dengan pendapat Jamhur Ulamak. atau abad ke IV. Lahirnya istilah Ulum al-Quran yang Mudawwan . Maksudnya al-Quran yang sudah sistematik, ilmiah dan integrative setepatnya pada abad ke VII H- Sebab istilah-istilah Ulum al-Quran yang terdapat pada kitab-kitab pada abad ke III dank e V H itu barulah Ulum Al-Quran Idhafi yang masih berdiri sendiri , belum sistematik, belum ilmiah dan mudawwan.

2.5. PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN PADA ZAMAN MODEN Setelah wafatnya Imam As Sayuti tahun 911 H terhenti penulisan Ulum al-Quran dan penulisannya sampai abad ke XIV H. atau bad moden. Diantara para ulamak yang menulis tafsir/Ulum al-Quran Penulis pada abad moden antaranya : Adahlawi ( Tahir Al Jazairi Abu Daqiqah M Ali Salamah Muhammad Bahith Dan lain-lain penulis ruj : ms 32-33

Cabnag-cabag ilmu al-Quran : 8

Daripada topic-topik utama tersebut ulamak cuba menghalusi dan mendalami topic-topik dalam penulisan ilmiah mereka di antaranya contohnya : " " " "" "

RUMUASAN Nabi Muhammad dan para sahabat sangat mengetahui makna al-Quran Para sahabat mempunyai keistimewaan Arabiyyah kecederdasan kuat hafalan Syukbah bin Al Hajjaj orang pertama mengarang tafsir - pendapat Tabiin. Antara cabang ilmu al-Quran : T6afsir dan takwil, ilmu Ikrab (analisis nahu al-Quran), ilmu nasikh dan mansukh , ilmu sebab nuzul dll.

KATA KUNCI Abad ilmu kitab- mudawwan tafsir ulamak-Ulum al-Quran.

BAHAGIAN KEDUA : (15 MINIT) PERSOALAN DAN PERBINCANGAN : UJIAN 1 1. Senaraikan 5 Kitab-Kitab Ulum al-Quran yang ditulis pada abad ke tiga Hijrah. 2. Abad ke berapakah penulisan Ulum al-Quran terhenti tetapi ada seorang ulamak sahaja yang aktif menulisnya, nyatakan nama penulis tersebut dan 3 buah kitab yang dihasilkannya. UJIAN 2 1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah mudawwan 2. Selain daripada kitab tafsir , huraikan tiga cabang ilmu Ulum al-Quran yang dihasilkan dalam zaman mudawwan dan apakah faedah kajian tersebut kepada kita. 3. Dewasa ini terdapat juga laporan akhbar mengenai masyarakat yang membungkus makanan menggunakan kertas yang bercetakkan ayat-ayat al-Quran . Sebagai guru pendidikan Islam yang peka, apakah tindakan yang wajar dilakukan bagi membenteras gejala itu di sekolah dan dalam masyarakat setempat anda. 4. Nyatakan dua (2) sebab para sahabat Rasulullah saw tidak perlu kepada Ulum al-Quran. 5. Pada pandangan anda kenapakah sesuatu bentuk tulisan perlu dikekalkan kaedah penulisannya . Mungkinkah ia berkaitan dengan keaslian ilmu dan pengekalan kebudayaan sesuatu bangsa. Bincangkan.

BAHAGIAN C PENUTUP/MOTIVASI SEKIAN 9

TOPIK 3 : NUZUL AL-QURAN


BAHAGIAN PERTAMA : (35 MINIT) Perbincangan, penerangan , penjelasan fakta.

3.0 PENGENALAN Membicnagkan perkara asas nuzul al-Quran : Makna nuzul-tahap penurunan al-Quran Membinacangkan himat penurunan al-Quran secara beransur-ansur Membinacang hakikat wahyu dan pengertian dan jenis wahyu

3.1 PENGERTIAN DAN CARA PENURUNAN Al Quran membawa pertunjuk kitab mukjizat kepada Rasulullah Penurunan dalam dua peringkat : i) Secara sekaligus dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah ii) Secara beransur-ansur kepada nabi Muhammad Penurunan 22 tahun 22 bulan 22 hari.- mengandungi hikmat, petunjuk penjelasan dan ikutan. Nuzul di sebut dalam al-Quran : - Penggunaan perkataan berbeza mempunyai maksud yang sama disebut 307 kali.

3.1.1. Pengertian Nuzul Al-Quarn Bahasa : Turun dari tempat yang tinggi Sebagai majaz (menunjukkan ketinggian alQuran. Istilah : Penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah (dilangit dunia) kepada nabi melalui perantaraan malaikat selama 23 tahun.

3.1.2.Cara Penurunan Nuzul Al-Quran Tahap Pertama : Penurunan secara sekaligus ( ) ada dua tahap : i) Turun al-Quran ke Luh Mahfuz Berlaku sekaligus bertujuan untuk membuktikan kekuasaan Allah semua perkara ada perancangan dan peraturan . Firman Allah SWT : Hikmat penurunan di Luh Mahfuz : i) Membezakan al-Quran dengan kitab Samawi yang lain ii) Menunjukkan dan membuktikan keunggulan dan ketinggian al-Quran dan iii) Menunjukkan Allah Maha Berkuasa menjadikan langit dan Maha Mengetahui Kedudukan Luh mahfuz. Tahap kedua : Turun dari Luh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia : Firman allah SWT : - - Pendapat pertama : Al-Quran di turun kepada Nabi selama 23 tahun . Untuk itu ulamak berselisih pendapat :

10

Pendapat pertama : Pendapat Ibnu Abbas dan majoriti ulamak . Penurunan peringkat ini secara sekaligus ke Baitul Izzah iaitu pada malam yang diberkati , malam kemuliaan, iaitu malam al-Qadar bulan Ramadhan. a) Ibn Abbas - di turunkan secara sekaligus ke langit dunia : Firman Allah b) Ibn Abbas juga ada mengatakan sebagaimana hadis Al-Quran diturunkan pada malam al-Qadar dalam bulan Ramadhan ke langit dunia secara sekaligus kemudian secara beransur-ansur Pendapat Kedua : Pendapat yang dikemukakan oleh ulamak hadis dan fekah kalangan Tabiin . Al Syabi berpendapat apa yang dimaksudkan dalam ketiga-tiga ayat tersebut ialah permulaan turunnya wahyu kepada Nabi pada malam al-Qadar kemudian al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. menurut al-Syakbi al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat : kepada Rasulullah : Firman Allah 605 " Pendapat ketiga : Pendapat ijtihad ulamak tafsir Berdasarkan ketiga-tiga ayat di atas mereka berpendapat , penurunan al-Quran ke langit dunia selama 23 malam al-Qadar. Lantaran itu Allah menentukan al-Quran yang akan diturunkan kepada Nabi pada tahun tersebut. Rumusan : Pendapat yang lebih kukuh adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Al-Quran diturun secara sekaligus pada malam al-Qadar ke Baitu Izzah dan turunkan secara berperingkat selama 23 tahun.

3.1.3 Hikmat Penurunan al-Quran dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah Untuk membezalan al-Quran dengan kitab Samawi . Pada mulanya di turun sekaligus kemudian di turun secara beransur-ansur. Membuktikan keunggulan dan ketinggian al-Quran Menunjukkan kekuasaan Allah meletakkan al-Quran sebanding dan sesuai dgn ketinggianya. Untuk memuliakan manusia pada pandangan malaikat - mengumumkan Allah merahmati manusia. Supaya menusia mengambil pengajaran- Al-Quran sesuatu amat bernilai-penurunanya rapi.

3.1.4 Penurunan beransur-ansur (Selepas baitul Izzah) Firman allah : 605 Firman Allah : 683-681 Firman Allah : 21 Penurunan al-Quran pada peringkat ini adalah beransur-ansur bermula 17 Ramadhan sehingga wafat nabi. Umamak besrselisih pendapat tentang tempoh masa : i) Diturun secara beransur-ansur kpd Rasulullah Selama tempoh 20 tahun ii) Al-Khudari dalam Kitabnya (Tarikh al Tasyrik) - mengambil masa 22 tahun 2 bulan20 hari bermula 17 Ramadhan tahun 41 Nabi lahir tahun 10 Hijrah. iii) Pendapat lain mengambil masa 23 tahun iv) Ada pendapat mengatakan 25 tahun. v) Kesimpulan : Ulamak bersepakat mengatakan bahawa lama masa nabi di Madinah selepas 10Hijrah Sabda Rasulullah SAW bermaksud : Rasulullah telah dibangkit menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, Baginda menetap di Mekah selama 13 tahun , kemudian berhijrah dan menetap di Madinah selama 10 tahun, serta wafat dalam usia 11

63 tahun . Justeru itu dalam tempoh perutusan sebagai Rasul hingga wafat itulah Baginda menerima wahyu . Berdasarkan 4 pendapat , pendapat kedua adalah pendapat yang paling tepat dan di terima umum.

3.2. HIKMAT PENURUNAN SECARA BERANSUR-ANSUR Untuk memudahkan nabi menghafal dan memahami maksud serta kandungannya dan supaya mudah meresap ke dalam jiwa : Firman Allah 21 - Supaya nabi sentiasa bergembira dan terhibur lantaran wahyu sentiasa turun : Nabi sentiasa mendapat perhatian dengan kedatangan malaikat serta mendapat penghargaan. Sebagai senjata untuk menentang dan menandingi mereka yang tidak mempercayai al-Quran Memudahkan nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya bahasa Arab Ummi. Membasmi dan membentuk adat tradisi serta pegangan bahasa Arab waktu itu secara beransur-ansur dan perlahan-lahan . Sesuai dengan keadaan dan suasana semasa Membezakan pengurniaan kitab kepada nabi dan Rasul sebelumnya. Untuk menyesuaikan dan menjawab pertanyaan yang di ajukan kepada Baginda . Contohnya ayat : 9 678 Membuktikan al-Quran daripada Allah Untuk meneguh dan menguatkan hati Rasulullah yang menghadapi tugas berat dan menempuh pelbagai rintangan dalam berdakwah. : 24 Mukjizat dan senjata untuk menentang orang yang tidak mahu menerima kebenaran alQuran dan dakwah : 22 Mudah di hafal dan di fahami : Al-Quran daripada Allah yang berkuasa dan bijaksana :

3.3. WAHYU Al-Quran diturun kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu Mengandungi prinsip, perundangan, peradaban, pertunjuk serta panduan kepada umat manusi Al-Quran Kalam allah yang azali , di tegaskan oleh Allah , antaranya : i) Al-Quran terjamin kesucian hingga kiamat : ii) Dijamin tidak berubah dan diubah : 77 Pewrkataan Wahyu berasal dari perkataan Arab. Digunakan dalam al-Quran dalam 32 surah dan perkataan al-Wahyu di gunakan dalam al-Quran sebanyak 68 kali bentuknya berbeza: i) Perkataan Yuha ( : ) ii) Perkataan Auha 9 iii) Perkataan Yuhuna ( 9

3.3.1. Pengertian Wahyu Dari sudut Bahasa : i) memberitahu sesuatu dengan cara yang tidak jelas ii) Sesuatu yang ditulis atau al-Risalah yang membawa maksud kerasulan. Iii) sesuatu yang ditulis /termaktub Pengertian Istilah : i) Segala yang disampaikan oleh Allah secara rahsia kepada para nabi spt al-quran 12

ii)

Membawa pengertian yang lebih umum dari al-Quran . Kerana al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad , tetapi tidak semua wahyu itu berupa al-Quran Dimana ada yang berupa hadis, kitab taurat, kitab zabur dan Injil adalah wahyu Allah. Rumusan : Penurunan wahyu menurut pengertian Istilah ialah penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat selama 23 tahun.

3.3.2. Jenis-Jenis Wahyu Wahyu termasuk segala jenis percakapan di antara seseorang hamba dengan Tuhan. Firman Allah : 653 Wahyu dalam bentuk ilham iaitu Allah mencampakkan dalam hati Rasulnya dalam bentuk ilmu dan pengetahuan yang benar Wahyu dalam bentuk ilmu yang benar : Sebagai contoh Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya : 601 Wahyu datang dengan perantaraan Jibril : 68 Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad di atas langit ketujuh malam IsraMikraj.

3.3.3. Cara Penurunan Wahyu Maksudnya cara penurunan al-Quran : Penurtunan wahyu dengan erti al-Ihaa ( Iaitu memberi wahyu. Di bahagikan kepada tiga jenis seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT : 46 i) Wahyu yang diturunkan daripada Allah melalui ilham tanpa sebarang perantaraan : ii) Rasul mendengar kalam Allah atau Allah berbicara dengan mereka di sebalik hijab atau tabir : iii) Menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril : - Nabi dapat melihat sendiri kehadiran Malaikat Jibril : Pertama : Melihat dalam rupa bentuk yang asli Contohnya ketika di Gua Hira . Kedua : Malaikat Jibri menemu nabi dengan menyamar meneyerupai bentuk manusia biasa - Sewakatu nabi bersama sahabat dalam satu majlis - Nabi tidak dapat melihat Jibril - tetapi Baginda hanya mendengar dan dapat mengetahui kedatangan Jibril melalui suara seperti suara lebah atau bunyi loceng. Penurunan Wahyu dengan Erti Al Muha Bih () Ada dua jenis : i) Al-Quran ii) Al-Hadis : Pada dasarnya hadis adalah ucapan nabi , namun sebenarnya wahyu dari Allah :

3.3.4. Keraguan tentang Wahyu Dan Jawapan Pendapat Ilmiah Yang Menyokong Wujudnya Wahyu. Semua ilmu milik Allah Allah member ilmu dengan cara yang tertentu . Hiraki tersebut di gambarkan : Wahyu Ilham Intuisi Aqal- dan pancaindera. Dari hiraki di atas sumber ilmu pertama bagi orang Islam khasnya ilmu yang berkaitan ; ketuhanan , akidah, hukum-hukum syariat, (hukum haram halal, akhlak, ibadat, munakahat , muamalat, jenayah dsb) Semuanya melalui ilmu naqli. Wahyu juga termasuk Hadis Qudsi dan Hadis Nabawi yang sahih. : Firman Allah 3-2 Segala ilmu syariat disampaikan kepada rasul rasul menyampaikan kepada manusia. 13

Ada kalangan manusia tidak menerima malah menentang kewujudan wahyu berhujah berdasarkan dalil Aqal semata-mata ilmu bagi mereka maklumat-maklumat yang pasti yang diyakini yang wujud hasil dari kajian dan pengamatan terhadap alam. ilmu berdasarkan aqal dibantu oleh deria . Hujah-hujah dan dalil ilmiah menolak pandangan mereka :

1) Hujah 1 HEPNOTISME ( ) ia itu ilmu pukau i) Manusia mempunyai aqal batin ii) semasa dia di pukau , dia dapat melihat dan mendengar lebih baik , membaca tanpa melihat semuanya tak berlaku di alam nyata. iii) Pemukauan bergantung kepada kekuatan aqal batin iv) Pemukauan sampai kepada peringkat di mana orang yang di pukau tadi keluar dari jasadnya sementara jasad pula kelihatan seperti mati v) ada roh bagi setiap jasad vi) Roh bebas dari jasad vii) roh tidak musnah viii) Roh ada hubungan dengan roh-roh terdahulu , bila ia bercerai dari jasad. ii) Fakta di atas dapat dilihat tanda-tanda kewujudan Allah : iii) Wujudnya hubungan anatara malaikat dan Rasul : kalau manusia biasa seperti ahli pukau dapat memukau manusia lain , apakah tidak lojik malaikat boleh memukau rasul dan menyampaikan wahyu. 2) Hujah 2 Rekaan baru boleh mewujudkan telefon, wireless , mikrofon, telesisyen dan radia yang membolehkan manusia berinteraksi . Allah dapat mewujudkan wakyu. 3) Hujah 3 Rekaan-rekaan yang telah mewujudkan sistem rakaman yang dapat merakam segala suara . 4) Hujah 4 Kita dapati ada binatang yang cara hidupnya mempunya keistimewaan tersendiri . Contohnya semut dan lebah. Secara lojiknya binatang ini tentulah mempunyai akal kerana dapat mengatur hidup mereka dengan begitu rupa. Jelas wahyu adalah perkara yang sememangnya berlaku . Ini kerana wahyu adalah kalam Allah.

RUMUSAN: Nuzul menurut bahasa ialah turun dari tempat yang tinggi . Menurut Istilah penurunan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah - kepada Nabi melalui Jibril selama 23 tahun. Penurunan secara sekaligus dan secara beransur-ansur Hikmat penurunan al-Quran membezaklan antara al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainmembuktikan keunngulan dan ketinggian al-Quran serta martabat nabi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi mengandungi prinsip perundangan, peradaban, petunjuk serta panduan kepada umat manusia dan segala makhluk di dunia sehingga hari kiamat.

KATA KUNCI Kitab Mukjizat Nuzul Wahyu.

14

BAHAGIAN KEDUA : Persoalan, Pendapat dan Perbincangan : 25 minit Pengertian Istilah : - ( ) - ( ) - ( -) - ( ) - - - ( ) - )( 1. Jelaskan pengertian Nuzul al-Qyran : Menurut bahasa dan menurut Istilah. Dan jelaskan maksud penurunan al-Quran secara Jumlatan wahidan dan nuzul secara munajjam. 2. Nayatakan 5 sahaja hikmat al-Quran di turunkan secara beransur-ansur.

3. Senaraikan tiga sahaja jenis wahyu . Dan huraikan secara ringkas penurunan wahyu dengan erti al-Ihaa ( ) dan penurunan wahyu dengan erti al-Muhaa bih () 4. Nyatakan hujah-hujah penentang kewujudan wahyu. Dan jelaskan 3 hujjah bagi menolak hujah-hujah penentang dengan mengemukakan dalil-dalil ilmiah.

BAHAGIAN KETIGA : 5 MINIT MOTIVASI DAN PENUTUP SEKIAN.

15

TOPIK 4 : ASBAB AL-NUZUL


BAHAGIAN A (35 MINIT)

4.0 PENGENALAN Memberi gambaran asas ;i) makna sebab nuzul ii) fungi mengetahui sebab nuzul iii) cara mengetahui iv) Uslub menunjukkan sebab nuzul , v) Pembehagaian sebab nuzul. 4.1. DEFINISI ASBAB AL-NUZUL Pengertian sebab nuzul : sebab-sebab turun ayat al-Quran Istilah : Suatu yang kerananya diturunkan bagi menjelaskan hukum pada hari tejadinya: maksudnya peristiwa yang terjadi pada masa nabi , atau pertanyaan yang diajukan kepadanya.- lalu turun ayat bagi menjelaskannya. a) Seperti perbezaan pendapat antara suku aus dan Khazraj sehingga boleh mencetuskan pergaduhan : b) Peristiwa yang merupakan kesalahan yang dilakukan - misalnya seseorang yang sedang mabuk menjadi imam sembahyang : c) Harapan atau keinginan yang kuat : Contoh i) Umar berkata Wahai Rasulullah bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim tempat solat . lalu turun ayat : 614 (ii) Bagaimana , bila mana memerintah isteri memakai hijab satu ketika isteri Rasulullah SAW berkumpul dan mereka saling cemburu , lalu aku berkata : )4 9 (iii) Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi , contoh ayat : Kata-kata pada hari tejadinya dalam definisi di atas merupakan batasan yang sangat perlu untuk mengecualikan ayat atau beberapa ayat yang turun pada mulanya tanpa didahului oleh sebab , yang mebincangkan sebahagian peristiwa atau keadaan yang telah berlalu atau yang akan terjadi

4.2. FUNGSI ASBAB AL-NUZUL Mengetahui kebijaksanaan Allah secara terperinci mengenai syariat yang diturunkannya. bagi orang mukmin imannya akan bertambah , bagi yang kafir dengan hukum-hukum yang tegas itu akan mendorong ia beriman . Membantu memahami ayat-ayat berkaitan dan menghilangkan kesamaran berkaitan dengannya. Al Wahidi mengatakan : Tidak mungkin mengetahui tafsir sesuatu ayat tanpa memiliki kisah dan penjelasan mengenai peristiwa turunnya. Fungsi ini akan dijelaskan melalui tiga contoh i) Firman Allah :6649 ii) Firman Allah : 177 9 iii) Urwah bin al-Zubair berasa sukar memahami kefarduan Sai antara Safa dan Marwah yang ada pada firman Alah : 647 9 Sebab Nuzul seperti yang di nyatakan oleh Aishah : i) Menolak andaian berlakunya hashr (pembatasan) daripada ungkapan yang zahir menampakkan adanya perbatasan hasr ) Firman Allah : 9 - 634 Asyafei berpendapat : hashr dalam ayat di atas tidak menjadi tujuan . - As16

ii)

iii) iv) v)

Subki mengutip dari Assyafei sesungguhnya kaum kafir , ketika mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan olehnya serta mereka bersikap menentang dan memusuhi , maka turunlah ayat ini . Imam al-haramain. Mentakhsiskan hukum dengan sebab nuzul , menurut mereka yang berpendapat bahawa ketentuan ( alIbrah )berlaku untuk kekhususan sebab, , bukan keumuman lafaz () Mengetahui bahawa sebab nuzul tidak keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan bila ada yang mentakhsiskannya () Mengetahui orang yang secara khusus ayat itu turun berkenaan dengannya. Contoh ayat : 66 Memudahkan hafalan , pemahaman dan peneguhan wahyu dengan hati setiap yang mendengarnya.

4.3. CARA MENGETAHUI ASBAB AL-NUZUL Sabda Rasulullah SAW Berhati-hati (dalam meriwayatkan) hadis , kecuali yang benarbenar kalian ketahui sebab barangsiapa yang mendustakan atas diriku secara sengaja, maka hendaklah bersiap-siap menempuh neraka. Dan barang siapa berdusta atas al-Quran tanpa ilmu, maka (juga) bersiap-siap menempah neraka. Dari dasar (hadis) inilah , tidak boleh menagatakan sesuatu tentang sebab nuzul kecuali dengan meriwayatkan dan mendengar dari mereka yang menyaksikan turunnya al-Quran, mengetahui sebab-sebabnya dan menelitinya. Bila mana sebab nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat maka boleh diterima, meskipun tidak dikkuatkan dengan riwayat lain. Sebab nuzul diriwayatkan melalui hadis mursal , sanadnya (gugur seorang sahabat) hanya sampai kepada Tabiin tidak diterima kecuali di sokong oleh hadis mursal lain.

4.4. USLUB-USLUB ASBAB AL-NUZUL Uslub yang secara terang menggunakan kata sebab, misalnya di katakana : sebab nuzul ayat ini adalah begini-begini Tidak di gunakan uslub yang jelas . akan tetapi digunakan kata fa yang termasuk ayat yang turun setelah menjelaskan sesuatu peristiwa. Pada masa lain, Rasulullah SAW ditanya, lalu wahyu turun dan beliau menjawab pertanyaan itu dengan wahyu tersebut. Kadang-kadang tidak digunakan uslub yang secara jelas mengandungi kata sebab, tidak disertakan dengan fa dan juga tidak berkaitan dengan jawapan dari persoalan yang ditujukan kepada Nabi SAW. Dari sini bila ada dua uslub mengenai ayat yang sama, yang satu jelas menunjukkan sebab nuzul ayat atau beberapa ayat dan yang kedua tidak secara jelas, yang jelas itulah yang kita ambil sebagai sebab nuzul. Contih : - 112

17

4.4. PEMBAHAGIAN NUZUL AL-QURAN BERSEBAB i) Satu ayat satu sebab nuzul : Contoh ayat 214 SDurah al-Syuara : 9 9 ayat ini diturunkan untuk membalas celaan serta mencela Abu Lahab yang mencaci dan mencela nabi. Satu ayat dan beberapa sebab nuzul : Masalah ini berlaku apabila terdapat dua atau lebih riwayat mengenai satu ayat al-Quran yang diturunkan. Untuk menghuraikannya ia berkisar salah satu dari enam keadaan : a) mPertama nabi sakit kedua perihal seekoor anak anjing masuk rumah nabi mati maka turun ayat : -6 9 2 b) Sekiranya kedua-dua riwayat yang diterima adalah sahih , namun antara keduanya masih boleh ditarjihkan diantara salah satu daripada keduanya disebabkan salah satunya lebih sahih di antara yang lain. Contohnya ayat : 74 c) Sekiranya kedua-dua riwayat adalah sahih , dan diantara kedua-dua riwayat tersebut pula tidak dapat ditarjihkan diantara satu sama lain, maka dalam keadaan tersebut hendaklah diterima kedua-duanya riwayat tersebut sebagai sebab nuzul. : contoh ayat 5 d) Sekiranya kedua-dua riwayat yang dinyatakan sama-sama sahih dan tidak dapat ditarjihkan diantara satu sama lain serta ia juga tidak dapat dikumpulkan serentak disebabkan oleh jarak masa yang jauh. Contoh : 615 9 e) Apabila kedua-dua riwayat atau ungkapan atau lafaz itu tidak tegas . Contoh perawi berkata : Aku mengira ayat ini diturunkan mengenai hal ini. f) Apabila salah satu daripada ungkapan riwayat itu tidak tegas. Contoh perawi berkata : Ayat ini diturunkan mengenai perkara ini contoh ayat : 122 9 Satu Nuzul untuk banyak ayat. Hadis daripada Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh al Tarmizi dan al-Hakim yang bermaksud : Wahai Rasulullah saya tidak pernah mendengar tentang orang perempuan sedikitpun mengenai hijrah. Maka Allah menurun ayat : 684 -Daripada Ummu Salamah Wahai Rasulullah engaku menyebut orang lelaki dan tidak pernah menyebut perempuan Allah turun ayat : 24 12 Ketiga-tiga ayat yang di turunkan bertdasarkan kepada satu sebab sahaja.

ii)

iii)

RUMUSAN : Asbabun Nuzul dari sudut bahasa bermaksud sebab-sebab turunnya ayat -ayat al-Quran kepada Nabi . Pada istilah , sesuatu yang kerananya satu atau beberapa ayat yang diturunkan bagi menjelaskan hukum pada hari-hari terjadinya. Asbab al-Nuzul berfungsi untuk mengetahui kebijaksaanaan Allah secara terperinci syariat yang diturunkannya. Ia bertujuan untuk membantu memahami ayat berkaitan dan menghilangkan kesamaran ayat tersebut. Asbab al Nuzul hanya boleh diketahui dengan menggunakan riwayat yang sahih sahaja. Nuzul al-Quran dapat di bahagikan kepada beberapa bahagian antaranya satu ayat sebab nuzul, satu ayat beberapa saebab nuzul dan satu sebab nuzul untuk ayat banyak.

18

BAHAGIAN B (25 minit) PERSOALAN, PANDANGAN DAN PERBINCANGAN : Kata kunci : Asbab Sahih - Nuzul - Surah - Riwayat dan Uslub. Jelaskan pengertian Asbab alNuzul dari sehi bahasa dan isstilah . Nayatakan dengan contoh. Huraikan du asajhaja fungsi Asbab al-Nuzul Jelas dan huraikan satu sahaja bagi pembahagian nuzul al-Quran.

1. Berikan definisi asbab an Nuzul dari segi bahasa fan syarak . Dan jelaskan dua contoh . 2. Jelaskan dua fungsi asbab al Nuzul . 3. Pembahagian Nuzul al-Quran Bersebab. Ada tiga bahagian : a) Satu ayat satu sebab nuzul b) Satu ayat beberapa sebab nuzul c) Satu sebab nuzul untuk banyak ayat. Hurtaikan maksud satu ayat satu sebab nuzul dan sertakan dengan contoh.

Bahagian C (5 minit) PENUTUP DAN MOTIVASI.

19

TOPIK 5 : SURAH MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH

5.0 PENGENALAN Membincang perkara-perkara yang berkaitan dengan surah Madaniyyah dan Makkiyyah konsep dan keraguan mengenainya. 5.1KONSEP MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH Dikaitakan dengan Ibadat Haji Dalam konteks Ulum Makkah dan Madinah 5.1.1. Pengertian Makki dan Madani ilmu yang membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan bahagianbahagian Al-Quran yang Makki dan Madani. Sebahagian al-Quran di turunkan di Mekah (Makki ) dan sebahagian di Madinah (Madani). Rasulullah tidak menentukan ayat Makki dan Madani. Terdapat 4 pendapat/teori penakrifan ayat Makki dan Madani : (a) Aspek masa penurunan ayat ( ) atau teori Histari -Mana-mana ayat al-Quran diturunkan sebelum Hijrah samada turun di Mekah atau Madinah adalah Makkiyyah : Manakala ayat yang turun selepas hijrah manaya Madaniyyh. Sabda rasulullah " -Pendapat ini paling tepat jika di lihat dari segi kesyumulan dan pengkhususan - pendapat ini mesyhur dan pendapat majoriti. (b) Apek Tempat Penurunan Ayat ( ) atau Teori Geografi. -Mana-mana ayat yang diturunkan di Mekah dan kawasan sekitanya seperi ; Mina, Arafah, Hudaibiyyah adalah di kira sebagai Makkiyyah walaupun ia diturunkan selepas hijrah dan apa-apa surah serta ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya di istilahkan atau surah Madaniyyah. Tempat di sekitar Madinah termasuk Badar , Quba dan Uhud. -Pendapat ini kurang tepat - berdasarkan ayat-ayat al-Quran : Sabda rasulullah SAW : " 9 (c) Aspek Pengkhususan ( )penurunan Ayat ( ) atau Teori Subjek -Bermaksud mana-mana ayat al-Quran yang ditujukan khusus untuk penduduk Mekah di kira sebagai Makkiyyah begitu sebaliknya. -Pendapat ini merujuk kepada firman allah : - yang bermula dengan ) ( ) (

-Teori ini berdasarkan hadis : " " " -Pendapat ini tidak menyeluruh dan banyak keraguan. (d) Teori isi kandungan () -Ini bermaksud teori content analsis iaitu surah atau ayat yang memuatkan cerita-cerita umat dan para rasul terdahulu di namakan makkiyyah . Manakal surah atau ayat yang memuatkan hukum-hukum hudud , faraid dan yang seumpamnya adalah ayat Madani.

20

5.1.2. Ciri-Ciri Makki dan Madani Para ulamak telah menetapkan dua kaedah asas bagi mengenal pasti samada ayat tersebut Makkiyyah atau madaniyyah iaitu : a) Kaedah Naqli : Bermaksud sandaran melalui riwayat-riwayat yang sahih daripada kalangan para sahabat Nabi dan Tabiin. b) Kaedah Ijtihadi : Bermaksud Sandaran melalui penelitian terhadap garis panduan ayat makkiyyah atau Madaniyyah itu sendiri sebagaimana yang telah di tetapkan dan diputuskan oleh para sarjana al-Quran. Ciri-Ciri atau al Dhawabit /Petanda ayat makkiyyah : i) Surah yang mengandungi Sajdah ii) Surah yang mengandungi lafaz 9 iii) Surah yang mengandungi : kecuali surah al-Hajj : iv) Surah-surah yang mengandungi kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu kecualisurah al-Baqarah. v) Surah yang mengandungi kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah al-Baqarah vi) Surah yang di mulakan dengan huruf Hijaiyyah .

5.1.3. Faedah Mempelajari Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah: Abu al-Qasim menyebut Mempelajari kepentingan kedudukan ayat-ayat Makkiyyah dan madaniyyah di dalam al-Quran adalah merupakan salah satu dari ilmu-ilmu al-Quran yang tinggi martabatnya . Secara umum terdapat tiga faedah utama seperti yang di tulis oleh Syeikh Manna : i. Membantu golongan mufassirin dalam mentafsir al-Quran dalam penafsiran tepat. ii. Membantu dalam mendalami gaya bahasa al-Quran dan mengambil pengajaran daripadanya. iii. Membantu dalam mengetahui susur galur Sirah Nabawi melalui ayat-ayat al-Quran dan berpegang dengan sejarah tersebut. iv. Mudah mengetahui mana ayat atau surah yang turun terlebih dahulu kemudian. v. Mengetahui mana ayat atau surah yang bacaannya telah dinasakh dan ayat yang memansuhkhkannya.

5.2. SURAH-SURAH MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH 5.2.1. Blangan dan Nama Surah Menurut jamhur Ulamak keseluruhan suranh dalam al-Quran ialah 114. Ulamak Salaf berpendapat sebanyak 113 kerana menggabungkan surah al-Anfal dengan surah al-Baraah. Al-quran di bahagikan kepada unit-unit kecil merangkumi : juzuk, hizib, rubuk, ain dll. Pendapat jamhur surah-surah makkiyyah berjumlah 86 Surah- disusun menurut urutan turunnya. Surah Madaniyyah terdapat 28 surah disusun menurut urutan turunnya. Surah-surah yang di perselisihkan antara Makiyyah dan Madaniyyah terdapat 12 surah.

5.2.2. Ayat atau Ayat-Ayat Makkiyyah Dalam Surah-Surah Madaniyyah Terdapat 6 surah madani yang terdapat ayat-ayat Makki : i) Al-Baqarah 281 : ii) Al-Maidah 3 : iii) Al-Anfal 30-36 : iv) Al taubah : 128-129 : 21

v) vi)

Al Hajj 52-55 : Muhammad : 13 :

5.2.3 Ayat-Ayat Madaniyyah dalam Surah-Surah Madaniyyah Terdapat 34 surah-surah Madaniyyah yang mengandungi beberapa ayat Makkiyyah .

RUMUSAN Ruj m.s 96-97.

PERBINCANGAN, SOALAN DAN SOAL JAWAB : 1. Terdapat 4 teori bagi mentakrifkan ayat Makkiyyah dan madaniyyah : i) Aspek masa penurunan ayat atau teori Histari ii) Aspek tempat penurunan atau teori Geografi iii) Aspek pengkhususan atau teori Subjek. iv) Teori Isi Kandungan . Huraikan 2 sahaja teori-teri di atas. 2. Jelaskan cirri-ciri Makki dan madani dengan merujuk cirri-ciri ayat makkiyyah (al Dhawabiti) dan sebutkan contoh bagi setiap pettanda. 3. Jelaskan tiga sahaja faedah mempelajari ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. 4. KATA KUNCI Al-Quran Madani - Makkiyyah - Surah - Madaniyyah - Ulama - Makki.

22

TOPIK 6 : PENYUSUNAN AYAT DAN SURAH AL-QURAN


6.0 PENGENALAN Membincangkan konsep penyusunan ayat bilangan ayat penyusunan surah pandangan ulamak mengenai ayat al-Quran . 6.1. KONSEP PENYUSUNAN AYAT 6.1.1. Takrif Ayat Ayat pada bahasa dalam pelbagai situasi ayat al-Quran mempunyai pelbagai makna antaranya : (a) BERERTI (Al-Alamah) alamat atau tanda : ayat 248 Surah al-Baqarah : (b) Bererti (Al Ibrah) iaitu pengajaran Surah An Namlu : 52 " (c) Bererti (al Burhan) Surah Al Rum : 22 Secara terminology Ibrahim al-Abyari mengertikan ayat sebagai : " " sekelopmok al-Quran yang terpisah daripada sebelumnya dan sesudahnya Az Zarqani mengertikan ayat sebagai " " kelompok kata-kata yang memiliki permulaan dan pengakhiran yang terdapat di dalam surah-surah al-Quran. Hubungan makna secara istilah atau terminology dengan makna bahasa atau etimologi di atas sangat erat . Ini disewbabkan : - Ayat al-Quran merupakan mukjizat -Ia juga tanda kebenaran bagi pembawa risalahnya. -Ia juga merupakan pengajaran bagi yang mahu mengambil pengajaran.

6.1.2. Cara Mengenali Ayat Pendapat ulamak terbahagi kepada dua golongan : Jamhur ulamak berpendapat cara kita mengenali ayat hanyalah melalui ketetapan, petunjuk atau tauqifi dari pada rasulullah saw : Contohnya : Sabda nabi dengan itu kita tidak mampu mengetahui ayat-ayat melalui ijtihad dan qias. Ada sebahagian Fawatih dikira sebagai ayat tetapi fawatih tertentu tidak pula dikira sebagai ayat . Contoh dikira sebagai ayat tetapi tidak dikira ayat. Sebahagian ulamak berpendapat penentuan ayat sebahagiannya adalah ketentuan atau taufiqi daripada Rasulullah dan pada sesetengah tempat berdasarkan kepada qias dan ijtihad.

6.1.3. Jumlah Ayat Al-Quran Dalam Kitab al Tibyan Karangan Imam An nawawi ayat al-Quran disepakati ialah 6,200 ayat. Hanya jumlah penambahannya diperselisihkan di kalangan ulamak al-Quran. Sebab perbezaan : i. Ada sebahagian darip[ada mereka memnadnag Fawatih as Suwar adalah sebagai satu ayat manakala yang lain tidak mengira. ii. Kelainan pendapat dalam menentukan fasilah antara ayat atau surah yang satu dengan yang lain. Adakalanya sesuatu ayat tertentu di pandang si[andang sebahagian ulamak sebagai satu ayat manakala ulamak lain memandangnya sebagai terdiri dari dua ayat.

23

6.1.4. Faedah Mengetahui Ayat Menggambarkan keagungan mukjizat Menghayati susunan bacaan Memenuhi rukun-rukun ibadat Memudahkan istidlal hukum

6.1.5. Penyusunan Ayat-Ayat Al-Quran Ijmak ulamak telah menetapkan bahawa urutan ayat sebagaimana yang kita lihat di dalam mashaf adalah berdasarkan tauqif daripada nabi SAW dari allah SWT. Tauqifi bermaksud didasarkan kepada perintah Allah dan petunjuk daripada nabi sesuai dengan petunjuk wahyu yang diterima oleh beliau daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Senarionya seperti berikut : i) Jibril membawa ayat kepada Rsulullah dan member bimbingan perletakan ayat dalam surah-surah. Kemudian Nabi SAW membacakanya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya dengan menjelaskan surah yang menjadi induk ayat itu dan sekaligus tempatnya. ii) Setiap orang yang hafaz keseluruhan al-Quran atau hafaz sebahagiannya menggunakan urutan seperti sekarang. iii) Menurut Ijmak urutan itu tidak dapat diragukan lagi.

Dalilnya : i) Di riwayatkan oleh Imam Ahmad Aku duduk disamping Rasulullah SAW . Tibatiba ada seorang melihat beliau lalu meluruskan sesuatu dihadapan beliau . Kemudian beliau bersabda Jibril telah dating kepadaku lalu memerintahkan kepadaku untuk meletakkan ayat ini ditempat ini dari surah ini.. Ayat ini adalah firman Allah : 80 9 ii) Dari Ibnu Zubair katanya Saya berkata kepada Uthman bin Affan ; Firman allah SWT surah al-Baqarah ayat 234 : Ayat ini telah dinasakhkan oleh ayat lain, mengapa masih engkau tulis ? Uthman menjawab : Wahai bapa saudaraku , aku tidak akan mengubah sesuatu pun dari tempatnya.

6.2. PENGERTIAN SURAH DAN URUTANNYA 6.2.1. Maksud Surah dan Hikmat Pembehagian surah. Secara estimoloji atau bahasa mempunyai bebrapa pengertian : i) ii) iii) As Surah bererti al Manzilah (posisi) surah dari al-Quran telah dikenal kerana posisinya pada suatu tempat secara berdampingan . Masing-masing terputus dari yang lain. Bermakna al-Syaraf (kemuliaan) , yang diambil daripada kata Al Sur yang bererti sesuatu yang meninggi di atas bumi. Sesuatu yang menonjol dan baik dari suatu bangunan , anda dan pagar . Ia diambil dari kata al-Tasur.

Secara termologi , i) ii) Manna al Qattan mentakrifkan sebagai Sejumlah ayat al-Quran paling sedikit tiga ayat ,terdiri atas awal surah dan akhir surah. Surah bererti sekelompok , sejumlah atau sekumpulan ayat-ayat al-Quran yang terbentuk secara tersendiri dengan mempunyai permulaan dan pengakhiran.

24

Surah surah dalam al-Quran berbeza dari panjang danpendek. Yang terpendek surah al Kauthar dan yang terpanjang surah al-Baqarah. Pemmbatasan panjang dan pendek merupakan bidang kuasa allah .

6.2.2. Hikmat Pembahagian Surah-Surah Dalamk Al-Quran Merangsang pengkajian dan penghafazan Menunpukan sesuatu tema Membuktikan kemukjizatan al-Quran. Ada beberapa hikmah pembahagian al-Quran ke adalam surah-surah antara lain : i) Memberi kemudahan kepada manusia dan merangsang mereka mengkaji dan mempelajari al-Quran bahkan menghafaznya. ii) Mengisyaratkan tema atau topic perbincangan. Masing-masing surah membincangkan suatu tema yang jelas. iii) Mengisyaratkan bahawa panjangnya sesuatu surah tidak menjadi syarat kemukjizatanya.

6.2.3. Pengelompokan Surah-Surah al-Quran. Ulamak mengelompakan surah-surah menjadi empat kelompok : i) ii) iii) iv) Al Tiwal terdiri dari 7 surah panjang. Al-Muin merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya sekitar seratus ayat. Al Mathani merupakan surah-surah yang jumlah ayatnya di bawah kelompok al-Muin Al Mufassal merupakan surah-surah yang ada pada bahagian akhir al-Quran. ada mengatakan permulaannya suraf Qaf.

6.2.4. Pendapat Para Ulamak Mengenai Urutan Surah Ada tiga pendapat : i) ii) Pertama bahawa urutan surah tidak berdasarkan tauqifi dari nabi SAW akan tetapi berdasarkan ijtihadsahabat. Pendapat keduaaialah urutan surah-surah semuanya tauqifi dari Rasulullah SAW sebagaimana urutan ayat. Tidak ada suatu surah yang diletakkan tanpa pengajaran dan petunjuk dari beliau. Adayang berpendapat yang menjelaskan sebahagian surah al-Quran tertibnya adalah tauqifi manakala sebahagiannya yang lain berdasarkan ijtihad para sahabat.

iii)

6.2.5. Nama-Nama Surah Ulamak Salaf dan Khalaf menjelaskan nama-nama surah juga adalah tauqifi. Ini bermaksud Nabi sendiri yang memberikan nama-nama surah al-Quran. Sebahagian surah al-Quran hanya mengandungi satu nama : surah al-Nisa al anam dll. 40 surah mengandungi lebih dari satu nama. misalnya surah al-Fatihah di namakan : Ummul Quran- Fatihah al-Kitab As sabul Mathani Al Wafiat dan al Kafiat.

25

KATA KUNCI : Ayat - surah - dalil - tauqifi dan mushaf.

Bahagian B Persoalan , perbincangan dan soal jawab : 1. Terangkan pengertian istilah ayat dengan jelas 2. Nyatakan dua sebab berlaku perbezaan dalam menentukan jumlah ayat ayat-al-Quran UJIAN 2 1. Huraikan denga jelas faedah-faedah yang diperolihi hasil daripada pengetahuan tentang surah-surah al-Quran 2. Huraikan dalil dan pendapat berkaitan dengan penentuan nama-nama surah dalam al-Quran adalah taufiqi dan bukan ijtihadi. 3. Nyatakan pengertian istilah : a) Al-Tiwal b) Al-Muin c) Al-Nufassal d) Al mathani.

BAHAGIAN C Penutup dan motivasi.

SEKIAN

26

TAJUK 7 : MUKJIZAT AL-QURAN


7.0. PENGENALAN Al-Quran sumber rujukan utama mempunyai pelbagai keistimewaan (Mukjizat).

7.1. KONSEP MUKJIZAT Mukjizat al-Quran bermaksud semua makhluk lemah untuk melakukan apa yang di cabar alQuran. Ia bertujuan untuk menzahirkan bahawa al-Quran itu adalah satu kebenaran dan Rasul yang membawanya adalah benar.

7.1.1. Mukjizat Al-Quran dan Kadarnya Golongan kuffar tidak mempercayai al-Quran dating daripada Allah lalu Allah mencabar supaya mereka mencipta al-Quran bermula dengan surah al-Quran.- mencabar mereka mencipta al-Quran - - kemudian mencabar dating sepuluh surah kemudia satu surah kesemua mereka gagal. Dalam menentukan kadar kemukjizatan dalam al-Quran , Syeikh Manna al-Qattan menegaskan bahawa : Kami tidak melihat mukjizat dalam kadar tertentu, ini kerana kami mendapati mukjizat juga terdapat dalam suara hurufnya dan juga dalam kalimah-kalimahnya. Begitu juga ia terdapat dalam ayat dan surah. Justeru al-Quran itu kalam Allah SWT dan cukup.

7.2. KEMUKJIZATAN BAHASA DI DALAM AL-QURAN Bahasa al-Quran ialah bahasa Arab. Penggunaan gaya bahasa canggih dan murni. Tidak dijumpai mana-mana kalam manusia al- Quran adalah mukjizat - pakar-bakar bahasa tidak mampu menyahut cabaran al-Quran. Al-Quran dengan kekuatan bahasa kehalusan susunan penjelasan tuntutan semasa melalui jumlah ismiyyah dan filiyyah , ayat-ayatnya dalam bentuk penafian dan istinbat , al zikri dan al hazf , tarif dan tankir, al taqdim dan takhir, hakikat dan majaz ithab dan Ijaz dan lain semuanya meletakkan al-Quran berada di puncak. Nukjizat juga terdapat dalam susun atur suaranya yang menarik semasa membaca hurufhurufnya , dan ketika mendengar baris, sukun, mad, dengung , ceraian ayatnya. Mukjizat berada dalam lafaznya yang menyumpurnakan setiap makna kini pada tempatnya. Tidak ada satu lafaz yang dikatakan sebagai penambah kepada makna. Bahasa Arab tidak sekali-kali mempunyai kalam yang sempurna dan setara dengan kalam alQuran dari sudut fasahah, keunikan makna-makna yang halus , kaedah-kaedah yang banyak, hikmat-hikmat yang berbagai.

7.3. KEMUKJIZATAN ILMIAH (SAINS) Ramai di kalangan manusia sudah tersasar dari kebenaran ketika mana mereka begitu bersungguh-sungguh untuk menetapkan bahawa al-Quran mengandungi semua teori sains. Setiap kali timbul teori baru dalam sains mereka berusaha mentakwil dan mentafsir al-Quran menepati teori tersebut. Punca kesilapan ialah teori sains itu sendiri yang menerioma perubahan mengikut peredaran zaman kerana menempuh era kemajuan.- banyak teori sains yang menerima perubahan. Teori saions sebenarnya tunjuk kepada kemajuan dan ia akan berubah , teori tersebut boleh terbatal.

27

Mukjizat sains dalam al-Quran menggalakkan manusia berfikir tentang alam . Menggalakkan manusia berfikir tentang kejadian Allah : Firman Allah : 680 10-66 9

7.4. KEMUKJIZATAN TASYRIK (PERUNDANGAN) Masyarakat manusia memerlukan satu system yang memandu mereka dan menentukan keadilan dalam setiap individu Manusi mengetahui bahawa telah banyak mazhab , teori, system , perundangan yang di cipta untuk memndu manusia kea rah kebahagian , tetapi semuanya tidak mencapai matlamat seperti yang terdapat dalam al-Quran melalui ikjaz perundangannya. Aqidah muslim betul dan tepat ia hendaklah mengikut perundagan al-Quran dalam perkara berkaitan kefardhuan dan ibadat. Setiap ibadat yang difardhukan adalah untuk kebaiokan individu di samping itu mempunyai hubungan denagn dengan kebaikan masyarakat. Ibadat sembahyang mencegah dari maksiat dan kemungkaran- sembahyang jamaah adalah dituntut sembahyang jumaat dan dua hari raya akan mewujudkan persaudaraan. Menhadap qiblat , berdoa merupakan Ijaz dari segi tasyrik solat. Ibadat zakat mempunyai mukjizat dari segi tasyrik nya kerana ia mempunyai hikmat. Ibadat Haji mempunyai hikmat-hikmat . Mukjizat dari sudut tasyri. Ibadat puasa mempunyai hikmat tasyri. Kesemua di atas dikatakan mukizat al-Quran dalam Tasyrik. Firman Allah : 9 72 16 Dalam membina keluarga Islam mensyariatkan perkahwinan : 16 Dalam perundangan Islam memancu masyarakat Muslim : 648 9 Dalam perunfdangan Islam Pemerintahan Islam berlandas kepada keadilan : 624 9 Islam menjaga 5 prinsip : i) 668 ii) 1 iii. 3 iv. 27

Kesimpulan al-Quran adalah perundangan yang sempurna untuk melangsungkan kehidupan manusia dalam sebaik-baik keadaan . Ijaz perundangan akan kekal selari dengan Ijaz sains dan bahasa.

RUMUSAN Mukjizat al-Quran bermaksud semua makhluk lemah dan tidak berdaya untuk melakukan apa yang di cabar oleh al-Quran dan bertujuan untuk menzahirkan bahawa al-Quran adalah satu kebenaran dan rasul yang membawanya juga benar. Syeikh Manna al-Qattan menegaskan bahawa mukjizat yang terdapat dalam al-Quran terletak pada suara hurufnya dan kalimah-kalimahnya . Begitu juga terdapat dalam ayat dan surah. Mukjizat bahasa dalam al-Quran : - Penggunaan bahasa Arab kerana terdapat cirri-ciri yang tidak dapat dijumpai din a-mana percakapan amnesia.

28

Maukjizat yang berada dalam lafaznya yang menyempurnakan setiap makna dan tempatnya. Mukjizat yang terdapat dalam susun atur suara yang menarik semasa membaca hurufhuruf , ketika mendengar baris, sukun, mad, dengung dan ceraian ayat.

Tujuan al-Quran diturunkan ialah untuk member hidayat kepada manusia dalam melakukan ibadat kepada Allah. Mukjizat sains dalam al-Quran bukan mengenai teori sains tetapi menggalakkan manusia kea rah berfikir tentang alam serta memerhatikannya.

BAHAGIAN B UJIAN 1 1. Terangkan 5 cara al-Quran mendidik individu supaya menjadi anggota masyarakat yang berperanan dalam menegakkan tasyri Islam. 2. Bezakan antara hasilan kajian sains dengan mukjizat all Quran yang berlaku kepada Rasul.

UJIAN 2 1. Apakah tujuan utama penganugerahan mukjizat kepada rasul-rasul 2. Jelaskan dalil-dalil ayat al-Quran yang menunjukkan al-Quran adalah Kitab yang bermukjizat dari segi bahasa. 3. Banyak rencana dalam Majalah di Malaysia yang mendedahkan perkara-perkara luar biasa yang berlaku di dalam masyarakat. Pada pandangan anda adakah pendedahan ini akan membantu kita mendalami perkara-perkara samiyyat khususnya mukjizat seperti yang terdapat di dalam al-Quran.

BAHAGIAN C

Motivasi dan penutup.

SEKIAN.

29

TOPIK 8 : NASAKH DAN MANSUKH


8.0 PENGENALAN Skop perbincangan dalam topic ini akan membahaskan mengenai beberapa isu yang timbul berkaitan nasikh dan mansukh.

8.1. PENDAHULUAN Nasikh da mansukh adalah antara ilmu yang amat perlu diketahui dalam memahami proses perundangan Islam. Mengenali nasikh dan mansukh adalah perkara utama dalam memahami Islam, lebih-lebih lagi jika terdapat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak dapat di selesaikan kecuali dengan memahami dan mengetahui dalil manakah yag di turun dahulu dan manakah yang diturunkan kemudian.

8.2. PENGENALAN NASAKH Nasikh dalam bahasa arab dalam 4 makna : i. ii. iii. Menghilangkan sesuatu benda dan menghapusnya. Memindahkan sesuatu benda dan mengubahnya tetapi masih mengekalkan keadaannya. Menyalin atau mengutip ( ) Ia bermaksud menyalin dan mengutip tulisan dari satu buku ke buku yang lain. Ayat 29 surah al-Jatiah : Bererti mengubah dan membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai 605 gantinya.

iv.

Nasakh dalam Istilah : Ada beberapa pengertian : i. ii. iii. Mengangkat dalil syarI bermaksud memutuskan dalil tersebut dari diamalkan mukallaf Hukum syarI bermaksud kata-kata allah yang berkaitan perbuatan mukallaf samada arahan melakukan , arahan melarang atau berbentuk pilihan. Dalil SyarI ialah wahyu allah samada di baca atau tidak di baca dan ia meliputi al-Kitab dan al-Sunnah.

Dalam memutuskan nasakh terdapat empat perkara : i. ii. iii. iv. Mansukh mesdtilah daripada hukum sdyarak. Dalil yang mengangkat hukum syarI adalah dari dalil syari Dalil yang mengangkat hukum SyarI diturunkan kemudia dari dalil yang pertama dan tidak bersambung dengan dalil tersbut. Kedua dalil tersebut mempunyai pertentangan yang hakiki.

8.3. PEMBAHAGIAN NASAKH DAN PERUNDANGAN Terdapat 4 bahagian :

30

i.

ii.

iii.

iv.

Nasakh al-Quran dengan al-Quran. Bahagian ini terbahagi kepada tiga , Pertama : nasakh tilawah dan nasakh hukum b) Kedua : Nasakh hukum tidak tilawah ketiga : nasakh tilawah tidak hukum. Nasakh al-Qura dengan as Sunnah. Ulamak berselisih pendapat dengan sebahagiannya bersetuju dan sebahagian yang lain tidak bersetuju. a) Ulamak yang bersetuju : Imam malik, Ashab Abu hanifah , jumhur Mutakalimin di kalangan Asyairah dan muktazilah - mereka berhujah al-Sunnah juga wahyu allah . An Njm : 3-4 Nasakh Sunnah dengan al-Quran. Ada yang mengatakan ia berlaku ada yang mengatakan tidak berlaku. a) Ulamak yang menyokong adalah terdiri daripada Jumhur Fuqaha , mutakallimin. Manakala ulamak yang menafikan ialah al-Syafei . b) Dalil yang menunjukkan nasakh sunnah dengan al-Quran wujud ialah mengadap baitul maqdis dalam sembahyang. : 676 c) Pendapat yang mengatakan ia tidak wujud : 33 Ayat ini member maksud bahawa Sunnah hanya berperanan menerang al-Quran tetapi apabila al-Quran menasakhkan bermakna ia telah terkeluar dari peranannya. Nasakh Sunnah dengan sunnah.

8.4 HIKMAH DALAM NASAKH Menghilangkan kekeliruan : Nasakh yang berlaku dalam syariat Islam bermaksud bahawa Allah SWT telah menasakhkan seluruh agama sebelum Islam dengan agama Islam dan sebahagian hukum dalam syariat ini dinasakhkan dengan sebahagiannya. Kesempurnaan agama Islam : Hikmat allah mewujudkan nasakh dalam Islam ialah menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang mampu menyempurnakan keperluan manusia. Menjaga kemaslahatan manusia : Agama Islam menjadi penyudah sekalian agama sebelumnya. Agama ini mempunyai unsure-unsur yang hidup dan menjaga kemaslahatan manusia. Menjinakkan manusia : Zaman dakwah Rasulullah SAW merupakan sebahagian zaman perpindahan yang amat berat. Iaitu perpindahan daripada aqidah dan adat lama yang menyesatkan kepada yang baru. Memberi kemudahan untuk beramal : Syariat islam diturunkan berperingkat-peringkat dan hukumnya diturunkan sedikit demi sedikit untuk member kemudahan kepada manusia mengamalkannya hinggalah ia cukup sempurna.

8.5. CARA MENGENAL NASAKH Nasakh berlaku ketika terdapat dua dalil dari sumber syarak yang bertentangan dan tidak terdapat disana jalan penyelesaian dari mana-mana bentuk takwil. Dalil yang diturunkan dahulu dinamakan mansukh dan dalil yang diuturunkan berikutnya dinamakan nasikh : Dalil yang menunjukkan perkara tersebut terbahagi kepada tiga : a) Satu daripada nas tersebut telah menunjukkan ia diturunkan kemudia dari nas yang pertama. b) Berlaku Ijma seluruh orang Islam pada mana-mana masa behawa menentukan Nas yang diturunkan dahulu dan Nas yang berikut di turunkan kemudian. c) Terdapat Tariq yang tepat dan sahih dari seorang sahabat yang menunjukkan bahawa telah memutuskan satu nas yang bertentangan itu diturunkan dahulu dan yang kedua diturunkan kemudian.

31

8.6 PERKARA-PERKARA YANG DI NASAKHKAN Takrifan nasakh ialah mengangkat hukum syarie dengan dalil syarI menunjukkan secara jelas bahawa nasakh tidak berlaku kecualai pada hukum- hakam Telah disepakati secara khususnya ia berlaku pada perkara cabang ibdat dfan munakahat. Selain daripada perkara cabang iaitu berkaitan aqidah, akhlak, usul ibadat, usul munakahat, perkhabaran.

8.7 PEMBAHAGIAN NASAKH DARI SUDUT TILAWAH DAN HUKUM Nasakh yang terdapat dalam al-Quran ada tiga jenis : i) Nasakh tilawah dan hukum : Mengikut riwayat Aishah al-Quran ada diturunkan 10 kali susu yang mencukupi anak tersebut menjadi anak susuan dan haram seperti mana anak-anaknya. Kemudian syarat anak susuan di nasakhkan kepada lima kali susu. ii) Nasakh hukum tanpa nasakh tilawah : Di dahulukan sedekah sebelum berkumpa Rasulullah : 61 9 iii) Nasakh Tilawah tidak hukum : Al Quran pernah menurunkan

8.8. AYAT-AYAT YANG MASHYUR BERKAITAN NASAKH MANSUKH Jalaluddin As Sayuti mengumpulkan ayat-ayat nasakh al-Quran sebanyak 22 ayat antaranya : i) ii) Al Baqarah 115 : Ayat ini dinasakh dengan firman allah : Surah al-Baqarah 240 ayat ini dimansukh dengan firman Allah :

KATA KUNCI Dalil - mansukh - Islam - nasakh - Kitab - Nasikh.

BAHAGIAN B Soalan , perincangan dan soal jawab :

UJIAN 1 1. Jelaskan pengertian nasakh dari sudut bahasa dan istilah 2. Apakah berlaku nasakh Al-Quran dengan as Sunnah , jelaskan beserta dalil dan contoh yang bersesuaian. UJIAN 2 1. Terangkan hikmah-hikmah yang diperolihioleh pengkaji al-Quran yang mendalami topic nasakh dan mansukh.

32

2. Imam jaluddin as sayuti menyenaraikan ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan nasakh dan mansukh. Nyatakan dengan huraian yang lengkap lima daripada ayat-ayattersebut. 3. Banyak rencana dalam majalah di Malaysia yang mendedahkan perkara-perkara luar biasa yang berlaku di dalam masyarakat. Pada pandangan anda adakah pendedahan ini akan membantu kita mendalami perkara-perkara samiyyat khususnya mukjijat seperti yang terdapat di dalam al-Quran.

SEKIAN.

33

TOPIK 9 : MUHKAM DAN MUTASYABIH


9.0 PENGENALAN Membincangkan Takrif Muhkam dan Mutasyabih Mutashabih. Pembahagian Mutasyabih - Hikamt

9.1 PENGENALAN AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH Dalam al-Quran terdapat ayat kesemua adalah Muhkam : Firman allah 6 Selain itu terdapat ayat yang menunjukan kesemuanya mutasyabih : 12 Ada ayat yang menunjuk sebahagiannya muhkam dan sebahagiannya mutasyabih : 6 Ayat-atay di atas tidak member makna yang bertentangan antara satu sama lain. Muhkamnya al-Quran bermaksud kesemua ayatnya tersusun kemas, halus tidak terdapat kelemahan dari sudut lafaz atau kecacatan dari sudut makna. Sementara itu makna ayat yang mengatakan ia adalah mutasyabih al-Quran dari konsep ia menyerupai anttara satu ayat dengan ayat yang lain dalam susunan dan kelokannya . Kesempurnaan Mutasyabih al-quran ini sampai ke tahap Ijaz pada lafaz-lafaz dan maknanya. Manakala ayat yang bermaksud sebahagian muhkam dan sebahagian mutasyabih : adalah bermaksud sebahagian ayat al-Quran member makna petunjuk yang jelas mengikut kehendak allah . Sebahagian ayatnya lagi petunjuk ayatnya tersembunyi ini bermaksud ayat-ayat yang jelas maksudnya adalah muhkam manakala ayat-ayat yang tersembunyi maknanya adalah mutasyabih.

9.2. TAKRIF MUHKAM DAN MUTASYABIH Ulamak khilaf beberapa pendapat : i) Muhkam bermakna petunjuk ayat yang jelas dan tidak mungkin ia nasakh , Mutasyabih makna yang tersembunyi tanpa diketahui samada aqal atau pun naqli. Ia adalah apa yang tersimpan dalam ilmu alah seperti berlakunya kiamat , Huruf muqataah. ii) Muhkam adalah apa yang diketahui kehendaknya samada secara zahir atau takwil. Mutasabih adalah tersembunyi dalam ilmu allah SET seperti kiamat, keluar dajal , huruf di permukaan surah. iii) Muhkam ialah apa yang memadai dalam memenuhi tanpa memerlukan keterangan lain. Mutasyabih pula yang tidak memadai dengan ayat tersebut dan memerlukan kepda keterangan.

9.3 PEMBAHAGIAN MUTASYABIH Punca Mutasyabih ialah kesamaran makna dalam lafaz atau kesamaran dalam makna atau kesamaran makna dan lafaz.

34

Mutasyabih dalam lafaz : Mufrad dan murakkab. Mufrad berlaku dari sudut penggunaan kalimah yang pelik atau makna yang berbagai : ) (- Bermaksud ternakan binatang , dalilnya Firman allah yang ada selepas itu : Contoh tasyabbuh dalam murakkab : 2 Tasyabbuh dari sudut makna : Contoh ayat al-Quran yang menyebut tentang sifat Allah , ayat tentang hari kiamat, ayat berkaitan nikmat syurga dan azab neraka. Akal manusia tidak mungkin dapat menyelami hakikat sifat Allah swt, begitu juga tentang kedahsyatan hari kiamat. Tasyabbuh dari sudut lafaz : Contoh nya amat banyak antaranya : 678

9.4 MUTASYABIH DAN KATEGORINYA (a) Semua manusia tidak mengetahui perkara yang betrkaitan dengan zat Allah , hakikat dan sifatnya , waktu kiamat dan seumpamanya tentang perkara ghaib semunya tersimpan disisi Allah : Firman allah : 9 48 23 9 (b) Semua manusia mampu mencapai dan mengetahui nya melalui kajian dan pembelajaran. Ia seperti mutasyabih yang berlaku dengan sebab ijmak . (c) Hanya diketahui dikalangan ulamak : Allah melimpahkan ke adalam hati hati hambanya yang bersedia dan berusaha untuk memahami kitabnya. Al Raghib berkata mutasyabih terbagi kepada tiga : i. Perkara yang tidak dapat diketahui seperti waktu kiamat ii. Perkara yang manusia mengetahuinya. iii. Perkara yang hanya diketrehui ulamak. Seperti doaRasulullah kepada Ibnu abbas :

9.5 HIKMAT-HIKMAT MUTASYABIH a) Perkara yang hanya diketahui Allah b) Manusia mampu mencapai dan mengetahui mutasyabih melalui kajian danb pemelajaran. c) Hanya diketahui di kalangan ulamak. d) Sebahagian dan cubaan terhadap kekuatan umat manusia. e) Menggambarkan kekurangan dan kedhaipan manusia. f) Mendorong usaha-usaha mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. g) Menggalakkan penggabungan dalil-dalil Naqli dan aqli.

9.6 HIKMAT-HIKMAT MUKAMAT a) Menjadi rahmat kepada umat manusia b) Mudah melaksanakan perintah c) Mendorong manusia memahami dan menghayati perintah al-Quran d) Memudahkan belajar isi al-Quran e) Memudahkan penafsiran f) Membantu para dai g) Mempercepat hafazan ayat-ayat al-Quran

KATA KUNCI :

35

Dalil Mutasyabih - Hikmah - Ulama - Muhkamat.

PERSOALAN, PERBINCANGAN DAN SOAL JAWAB :

1. Jelaskan takrif muhkam dan mutasyabih 2. Nyatakan maksud dan sertakan dengan contoh tentang pembahagian mutasyabih : i. Mutasyabih dalam lafaz.Tasyabuh . ii. Tasyabbuh dari sudut makna iii. Tasyabuh dari sudut lafaz dan makna. 3. Nyatakan 3 sahaja hikmat ayat Muhkam dan ayat Mutasyabih.

PENUTUP DAN MOTIVASI

36

TOPIK 10 : AL-QURAN DALAM PELBAGAI ISU


10.0. PENGENALAN Fokus kepada dua isu yang menjadi persoalan kepada masyarakat awam yang mengkaji ulum al-Quran : i) Fawatih As Suwar dan ii) al-Qasm dalam al-Quran.

10.1. FAWATIH AS SUWAR Fawatih as Suwar Pembukaan Surah adalah salah satu bidang Ulum al-Quran yang membincangkan mengenai keindahan al-Quran dan rahsia pembukaan surah al-Quran. Pengertian : Dari segi bahasa Arab , Kalimah Fawatih yang membawa maksud permulaan sesuatu atau pembukaan. Manakala kalimah Suwaradalah jamak bagi surah yang membawa maksud kumpulan ayat-ayat al-Quran yang mempunyai pembukaan dan potongan. Didalam al-Quran terdapat 114 surah , bermula surah al-Fatihah di akhiri surah An Nas. Fawatih as suwar adalah satu ilmu yang membincangkan tentang signifikan setiap pembukan surah di dalam al-Quran. Pembahagian : Terbahagi kepada beberapa kategori : Pertama : Pembukaan surah dengan puji-pujian . Kategori ini terbina daripada pembukaan surah yang bermula dengan puji-pujian terhadap kebesaran-keagongan allah samada dating secara positif atau negative . a) Mengaku ketetapan sifat terpuji bagi Allah terdapat 7 surah : Contoh 6 b) Menafikan dan menyucikan Allah dari sebarang sifat kekurangan terdapat 7 surah . Contohnya : 66 Kedua : Pembukaan Surah dengan huruf Hijaiyyah atau al huruf al-Tahajji () terdapat 29 surah yang di mulai dengan huruf-huruf hijaiyyah . Contohnya - 1 15 03

Ketiga : Pembukaan surah dengan kata seru () a) Permulaan surah surah yang dibuka dengan kata seru yang dituju (al-Mukhatab) kepada 2 pengkhususan . Pertama , kata seru khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 5 surah : Contoh 22 b) Kata seru khusus kepada ditujukan kepada golongan manusia samada secara umum iaitu seluruh manusia (al-Nas) contohnya : 3 Keempat : Pembukan surah dengan jumlah al-Khabariyyah () Ada 23 surah Contoh : 13 Kelima : Pembukaan surah dengan lafaz sumpah (al-Qasm) Kesemua surah dalam kategori ini adalah merupakan ayat Makkiyyah . Terdapat 15 Surah . Contoh : 26

Keenam : Pembukaan Surah dengan lafaz Syarat () Dalam kategori ini terdapat 7 surah yang bermula dengan lafaz tersebut . Contoh : 45 37

Ketujuh : Pembukaan surah dengan lafaz perintah () Terdapat sebanyak 6 surah dan kesemunya merupakan ayat makkiyyah. Contoh : 66 Kelapan : Pembukaan surah dengan lafaz Pertanyaan ( ) Terdapat 6 surah . Firman allah : 77 Kesembilan : Pembukaan surah dengan lafaz doa () Ada 3 surah kesemuanya adalah makkiyyah: 72 9 Kesepuluh : Pembukaan Surah dengan lafaz sebab () Hanya 1 surah sahaja : 605 Kesumpilan : Kesemua pembukaan Surah surah tersebut menepati dua perkara : i. Husnul Al Ibtida ( ) permulaan yang baik dan mencakupi pelbagai aspek. ii. Baraah al-Istihlal ( , ) permulaan yang memenuhi aspek kesesuaian tujuan dan mesejnya.

10.2. AL-QASM DALAM AL-QURAN 10.2.1. Pengenalan Sejarah awal kedatangan Islam menunjukkan betapa tegarnya kaum musyrikin Mekah untuk mempercayai seruan ilahi yang di bawa oleh Rasulullah SAW. Oleh krana bangsa Arab memang suka bersumpah , maka khitab Allah juga menggunakan lafaz al-Qasm untuk meyakinkan sesuatu perkhabaran dan mempercayainya disamping membetulkan mentality manusia terhadap sesuatu penyaksian.

10.2.2 Pengertian al Qasm Al Qasm kalimah bahasa Arab yang bermaksud sumpah.Asasnya , bentuk sumpah atau qasm adalah dimulai dengan lafaz aku sumpah di ikuti dengan huruf al-Ba yang bermaksud dengan dan di ikuti pula dengan perkara atau benda yang hendak disumpah. Contoh : 27 Abu al-Qasim menyatakan bahawa Allah menggunakan uslub sumpah di dalam kalamnya adalah bertujuan untuk penyempurnaan hujjah dan meyakinkannya tanpa ada sebarang kesangsian. Tidak dinamakan uslub sumpah melainkan dengan menyebut nama Allah . Didalam al Quran ada 7 tempat. Diantaranya firman allah SWT : 6 Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya : Contoh 1-6

10.2.3. Pembahagian Qasm Di Dalam Al-Quran Pembahagian sumpah dalam al-Quran terbahagi 2 : a) Secara zahir : bermaksud jelas penggunaan fiil al qasm dan perkara yang disumpah.Adakalanya di buang fiil al-qasm tersebut dan cukup sekadar dimulakan huruf

38

seperti dan contoh : 1-6 b) Secara tersembunyi : bermaksud tidak jelas di dalam penggunaan fiil al qasm dan juga perkara yang di sumpah dengan menggunakan contoh : 576 10.2.4. Faedah Mempelajari Al-Quran Diantara faedah mengetahui peranan uslub sumpah di dalam al-Quran : a) Pemilihan lafaz dan kalmiah di dalam al-Quran dan perbezaan penggunaan uslubnya menunjukkan kepelbagaian motif dan mesej penyampaian kitab tersebut. b) Uslub sumpah dalam al-Quran adalah merupakan satu kaedah yang praktikal dalam meyakinkan sesuatu pengkhabaran dengan tepat dan padat sehingga menjaga akal manusia untuk berfikir secara positif. c) Al-Quran diturunkan untuk sakalian manusia, setiap manusia mempunyai pendirian masingmasing yang sukardi ramal.

KATA KUNCI Al Qasm - fawatih al Suwar - Al-Quran - Hujah - Dalil Kitab.

BAHAGIAN B Soalan Pebincangan : 1. Nyatakan pendapat-pendapat ulamak berkaitan penggunaan huruf hijaiyyah di permulaan surah-surah tertentu al-Quran. 2. Namakan surah-surah al-Quran yang memulakan ayat-ayatnya dengan kata seruan atau nida dan apakah hikmat di sebalik penggunaan kata-kata tersebut. BAHAGIAN C Motivasi dan penutup SEKIAN.

39

SOALAN TUGASAN

Soalan 1 Muhkam dan Mutasyabihat merupakan salah satu skop perbincangan dalam Ulum al-Quran . Skop ini bukanlah di reka oleh ulamak terdahulu bahkan mereka membahaskan berdasarkan ayat 7 Surah Ali Imran . Dalam perbincangan muhkam dan mutasyabih terdapat 2 metodologi yang diguna pakai iaitu : Metod Salafi dan Metod Khalafi dalam menafsir dan mentakwil ayat berkenaan.

Anda di kehendaki menjalankan kajian tentang kedua metodologi ini dengan penumpuan kajian anda terhadap ayat-ayat mutasyabih berhubung akidah ketuhanan . Buat kesimpulan kesesuaian keduad-dua metod Salafi dan khalafi ini.

Huraikan tafsiran ayat 7 Surah Ali Imran sebagai panduan kajian anda sokong hujah anda dengan hadis atau rujukan daripada kitab hasil karya Ulamak Muktabar.

RANGKA PENULISAN.

BAHAGIAN PERTAMA : 1.1. Latar belakang kajian 1.2. Pengertian Tajuk 1.3. Pembatasan kajian/Skop kajian 1.4. Rasional kajian 1.5. Kepentingan kajian 1.6. Objektif Kajian /Tujuan kajian 1.7. Metodologi Kajian

BAHAGIAN KEDUA KONSEP AYAT MUHKAM DAN MUTASYABIH 2.1. Huraian Tafsir ayat 7 Surah ali Imran 2.2. Penenrtian Muhkam dan Mutasyabih 2.3. Contoh-Contoh ayat Muhkam dan Mutasyabih 2.4. Sikap Ulamak terhadap ayat muhkam dan mutasyabih 2.5. Hikmat ayat Muhkam dan Mutasyabih. BAHAGIAN KETIGA METODOLOGI METOD SALAFI DAN KHALAFI 3.1. Metod Salafi 3.2. Metod Khalafi 40

3.3. Contoh ayat mutasyabih tafsir mengikut Salafi dan Khalafi 3.4. Cara Rasaaulullah mentafsir ayat mutastabih.

BAHAGIAN KEEMPAT AYAT-AYAT MUTASYABIH BERHUBUNG DENGAN AKIDAH DAN KETUHANAN.

4.1. Ayat-Ayat Mutasyabih : Akidah dan Ketuhanan 4.2. Penjelasan ayat mutasyabih . 4.3. Tafsiran dan Pendapat Salafi 4.4. Tafsiran dan Pendapat Khalafi

BAHAGIAN KELIMA Kesimpulan tentang kesesuaian mazhab salafi dan khalafi.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

SEKIAN.

41

1. Al-Quran dan Terjemahannya : Al-quran al Karim Wa Tarjumah Manaha bil Lughah Al indunisiyyah . Assaudiyyah . Terjemahan atat 7 Surah Ali Imran. Terjemahannya Dialah yang menurunkan kitab (Al-Quran) kepada kamu . Diantara (isi) ada ayat yang muhkamat , itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat . Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan , maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah . dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami . Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ayat-ayat muhkam ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat di fahami dengan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihat : Ayat yang mengandungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan erti mana yang dimaksudkan kecuali sesudah di selidiki secara mendalam ; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayatayat yang mengenai hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain.(Al-Quranul karim Wa tarjumah Aanaha bi lughah Indunisiyyah : 76). 2. Tafsir Pimpinan al-Rahman.

Tafsir ayat 7 Surah al- Imran.

Maksudnya Dialah yang menurunkan kepada mu (Wahai Muhammad) Kitan Suci alQuran . Sebahagian besa dari al-Quran itu ialah ayat-ayat Muhkamat (yang tetap tegas dan nyata maknya serta jelas maksudnya ) ; ayat-ayat Muhkam itu ialah ibu (atau pokok) isi al-Quran dan yang lain ialah ayat-ayat Mutasyabihat (yang samar-samar tidak terang maksudnya ) . Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing )- adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan kea rah kesesatan , maka mereka selalu menurut apa yan samar-samar dari al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya (Memutarkan maksudnya menurut yang disukainya ). Pada hal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah. Dan Orangorang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama , berkata kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami . Dan tidaklah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. (1972 : 118) . Muhkam yang tetap tegas dan nyata maknaya serta jelas maksudnya . Manakala Mutsyabih maksudnya yang samar-samar tidak terang maksudnya . (1972 : 7)

Ruj ; Hj Muhammad Nor Hj Ibrahim dan Sheikh Abdullah basmih , (1972), Tafsir Pimpinan al Rahman., Kuala Lumpur : Jabatan Perdana Menteri. 42

3. Tafsir Abrul Athir. Ahmad Sonhaji Muhammd (1989 : 101-102) menafsir ayat ini : Dalam al-Quran itu ada ayat-ayat Muhkamat yakni yang terang amknanya , jelas maksudnya dan tidak mngelirukan maka itu lah dia yang dinamakan ummul Kitab - ibu itab yakni tempat sandaran dan ambilan hukum-hukum agama . Ayat-ayat yang muhkamat ini , banyak terdapat dalam al-Quran dan mudah difaham dan di amalkannya. Dalam al-quran itu ada pula ayat-ayat mutasyabihat yakni yang tiada jelas maknya , atau lafaznya didapati ada yang serupa tretapi maknanya berlaianan dan tak mudah pula untuk mmhaminya. Orang-orang yang tidak mahu mengikuti ayat muhkamat , lalu mengikuti ayat mutasyabihat untuk menyesatkan orangyang jahil dan menyebarkan fitnah diantara mereka. Dan merteka itu mencar-cari tafsiran ayat ayat yang mutasyabihat tersebut (yang terkeluar dari tafsiran yang sebenarnya) supaya oran boleh terkeluar dari agamanya. Tak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat ini , seperti bila datangya hari kiamat , keluarnya dajjal, turunya kembali nabi Isa dari langit, erti huruf-huruf yang potong di permulaan surah dan lainya, melainkan Allah sahaja yang tahu. (Ahmad sonhaji Muhammad 1989: 101-103). (Ahmad Sonhaji Muhammad (1989 : 101-102) mendefinisikan maksud ayat muhkamat dan mutasyabih . Muhkamat ialah ayat yang terang maknanya , jelas maksudnya dan tidak mengelirukan. Maka itulah yang dinamakan ummul kitab. Manakala ayat Mutasyabih iaitu ayat yang tidak hjelas maksudnay atau lafaznya di dapati ada yang serupa tetapi maknanya berrlainan da tidak mudah untuk memahaminya. Contoh ayat Mutasyabih . " " melihat zahir lafaz ayat ini , Allah itu ada mempunyai tangan. Tetapi mengikut akal yang sihat dan yang dijelaskan oleh ayat yang muhkamat pula, adalah mustahil allah itu ada tangan seperti manusia maha suci allah. Oleh sebab itu , ayat ini dinamakan mutasyabihat , kerana tiada terang. Bagaimana hakikat tangan Allah itu, maka tiadalah yang mengetahui akan hal itu melainkan allah, begitu juga sebahagian orangorang yang dalam ilmunya dapat mentakwilkan ayat ini di takwilkan kekuasaan allah di atas kekuasaan mereka (Ahmad Sonhaji Muhammad : 1989 : 101-102).

Ruj : hmad sonhaji Muhammad. (1989) . Tafsir al-Quran Abrul Athir . Kuala Lumpur : Pustaka al Mizan).

4. Tafsir al-Azhar : ayat 7 surah ali Imran. (Abdul Karim Abdul Malik Abdul Karim Amrullah , Hamka (Dr, Prof) : 1984 : 104). Ayat-ayat dalam al-Quran ada dua : pertama Muhkam dan kedua mutasyabih . Ayat muhkam misalnya ayatayat yang mengenai hukum , memrinthkan sembahyang membayar zakat, mengerjakan puasa dan haji dan sebagainya. Demikian juga tentang pembahagian waris harta pusaka , muhkam sebab jelas diterangkan misalnya lelaki mendapat dua kali sebanyak yang diterima oleh perempuan. Ayat-ayat muhkam di sebut sebagai ibu dari kitab. Ibu kitab ertinya menjadi sumber hukum . Ayat mutasyabih . Erinyayang asli dari kata mutasyabih ialah serupa-serupa , macam-macam , tidak tepat kepada suatu erti.

Di antara ayat mutasyabih ialah huruf-huruf yang ada di pangkal surah , ( ) kerana dia mungkin hanya semata-mata huruf untuk permulaan surah. Dan mungkin di mengandungi arti sendiri di belakang ayat yang tertulis (HAMKA : 1984 :104).

43

Imam Al Saukani di dalam tafsirnya Fathu al-Qadir , tentang muhkam dan mutasyabih ini . Beliau membuat kesimpulan bahawa seluruh ayat di dalam al-Quran itu adalah muhkam iaitu apabila kita melihat dari segi ayat-ayat yang lain Allah berrfirman : 6 6 " " Imam al Sayukani selanjutnya menjelaskan maksud muhkam di sini , ialah benar ucapannya, jitu maknanya , penuh dengan balaghah fasahah, melebihi segala perkataan

Ada pula ayat yang menerangkan bahawa seluruh ayat-ayat al-Quran itu mutasyabih . Firman allah : 21maksud mutasyabih dengan makna ini ialah bahawa ayat yang satu menyerupai ayat yang lain dalam kebenarannya, dalam kefasihannya, dalam keindahan dan dalam balaghahnya. Demikian kata al Saukani. ( HAMKA : 1984 : 105).

Dalam Tafsir Al Razi setelah menghuraikan beberapa pendapat tentang muhkam dan mutasyabihat ini, akhirnya sampai kepada kesimpulan . Yang maksudnya . adanya ayat mutasyabihat bukanlah penutup pintu buat berfikir, tetapi menambah pahala bagi kesungguhan (HAMKA : 1984 : 105).

Ruj : Abdul Karim Abdul Malik, HAMKA (Prof, Dr) (1984) , Tafsir Al-Azhar . Yayasan Nur alIslam.

5.

Sayid Qutb : Tafsir Fi Zilal al-Quran

Ayat Muhkam : Ayat yang menerangkan prinsip yang jelas dan halus yang menjadi asas akidah , syariat dan peraturan amali bagi kehidupan Islamiyyah . Ayat-ayat yang menerangkan prinsipprinsip akidah dan syariat maka ia dapat di fahami dan dimengerti tujuannya dan maksud-maksudnya dengan jelas dan muktamad dan ayat-ayat ini lah yang menjadi induk kitab Suci al-Quran. (Sayyid Qutb : ). Adapun ayat-ayat yang menerangkan perkara-perkara samiyyat dan perkara ghaib termasuk kejadian nabi Isa a.s. dan kelahirannya , maka ia dating sekadar untuk di fahami maksudmaksud yang dekat serta mem[ercayainya kerana ia terbit dari Allah selaku sumber yang benar , dan ia sukar untuk di fahami hakikat-hakikat dan kaifiatnya kerana kedudukan perkara-perkara ini mengatasi daya-daya kefahaman manusia yang terbatas. (Sayyid Qutb : 294)

Ruj : Sayyid Qutb ( Cetakan Pertama t.t.) , Tafsir Fi Zilal al-Quran , Terjemahan : Yusuf Zaki Hj Yaacob . Kota Bharu : Dian Dar al- Naim Sdn Bhd.

6. Tafsir : Nukhbah Min al-Ulamak (2009) Tafsir al-Muyassar . Allah SWT yang menurunkan ke atas kamu al-Quran , diantaranya ayat-ayat yang jelas dan terang maknanya (dilalahnya) , itulah asal kitab yang di kembalikan ketika berlakunya kesamaran ayat. Dan diantaranya ayat mutasyabihat yang boleh di tanggungkan dengan pelbagai makna, tidak dinyatakan maksud darinya. Dan tidak mengetahui hakikat makna-makna ayat ini melainkan Allah. Mereka berkata kami beriman dengan al-Quran yang dating dari Tuhan kami melalui perantyara lisan Rasulullah sa.w . Sesungguhnya orang yang memahami dan berfikir dan mengambil akan makna diatas wajah yang betul iaiatu orang yang mempunyai akal yang selamat. ( 2009 : 50) 44

Ruj : Nukhbah mn al-Ulamak (2009), Al Tafsir al-Muyassar . Al Saudiyyah : Arabiyyah Al Saudiyyah.

Al Mamlakah al-

Rujukan Kitab-Kitab/Buku : 1. Ku Muhammad Asmadi b.Ku Muhammad Saad (20 Hujjah Akidah Ahlu sunnah Wal Jamaah). Ku Muhammad asmadi (2010 : 204) Menyatakan Ayat al-Quran dapat di bahagikan kepada dua iaitu ayat muhkamat ialah ayat yang terang dan jelas meksudnya serta dapat di fahami dengan terang penjelasannya. Ayat Mutasyabih ialah ayat-ayat yang mengandungi beberapa pengertian dan ia tyidak dapat ditentukan apa maksud sebenarnya , melainkan dengan menyelidiki secara mendalam dan menilai serta berpandukan dalil untuk menentukan maksud sebenar dan ada ayat mutasyabihat tidsak dapat diketahui maksudnya dan hanya allah SWT sahaja yang mengetahui maksudnya., dan inilah pendapat jamhur ulamak dalam memperincikan serta dalam memperjelaskan fungsi kedudukan dan peranan ayat-ayat al-Quran. (Ku Muhammad Asmadi (2010 : 204). Dalil ayat Muhkamat :

Ku Muhammad Asmadi (2010 : 2005) menjelaskan ayat di atas beliau menyatakan Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya , dapat di fahami dengan mudah , manakala pengertian ayat-ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang menganfdungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan erti mana yang dimaksudkan kecuali sesudah diseldiki secara mendalam, atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubung dengan alam ghaib misalnya , ayat-ayat yang membicarakan mengenai hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain.

Ruj : Ku Muhammad Asmadi b. Ku Muhammad Saad (2010). 20 Hujjah Akidah Ahli al-Sunnah Wa al Jamaah Vs Akidah Sesat . Kuala Lumpur : Pustaka al Ehsan.

2. Dr Mustaffa said al-Khind (Aqidah islamiyyah ). Ayat mutasyabihat . Dr mustaffa al-Khind 2004 : 180). Terdapat ayat-ayat al-Quran yang sukar di fahami 9Mutasyabihat) . Ada ayat yang zahirnya menunjukkan ketegasan ( )dan ada yang menunjukkan pilihan ) )Oleh itu, bagaimana hendak mendapatkan titik pertemuan antara kedua-duanya , apakah pula maksud sebenar yang di kehendaki. Begitu juga ayat-ayat al-Qurtan yang mensabitkan Allah mempunyai tangan , wajah dan ayat-ayat yang menunjukkan berada di langit. Betrdasarkan firman allah : 65 Demikaina juga ayat-ayat yang menyebut bahawa allah mempunyai arasy dan Dia bersemayam di atas Arasy. Namun terdapat pula banyak ayat yang mensucikan allah daripada sifat-sifat makhluk. Firman allah : 66

45

DrMustafa al Khind (2004 : 181) menyatakan Persoalan bagaimana sikap orang-orang Islam yang terdahulu (Salaf) terhadap ayat-ayat kesamaran ( . )Pendirian mazhab Salaf tentang hal ini adalah dengan mensucikan allah daripada sifat-sifat yang tidak layak baginya . Mereka beriman dengan ayat ini secara umum sahaja dan menyerahkan perinciannya kepada ilmu allah tanpa sebarang tafsiran dan keraguan. Kebanyakan ulamak yang berfikiran terbuka ) ) pada zaman permulaan Islam berpendapat bahawa mendalami dan berdebat tentang perkara-perkara yang kesamaran bukan menjadi kepentingan umat Islam . malah orang ramai pun tidak memahaminya . Justeru memadailah memahami secara umum sahaja. Rasulullah SAW sendiri pernah menerima katakata seorang hamba perempuan yang beriktiqad bahawa allah berada di langit tanpa baginda meminta penjelasan daripadanya kerana kemampuan akalnya tidak lebih daripadanya.

Metodologi Salafiyyah Mentafsir ayat Mutayabih ; Salafiyyah dalam mentafsirkan ayat mutasyabih. Rabiah ditanya pendapatnya tentang maksud bersemayam ( )dalam firman allah : 4 maksudnya Iaitu (Allah) al rahman yang bersemayam di atas Arasy. Katanya : Bersemayam telah maklum tetapi caranya tidak mampu di fikirkan. Perutusan ini daripada Allah, tugas Rasul menyampaikannya manakala kita wajib mempercayainya. (Dr Mustaffa al Khind:2004 : 184). Di riwayat daripada malik bin Anas bahawa beliau pernah ditanya , bagaiaman cara bersemayam itu, beliau menundukkan kepalanya seraya berkata , Bersemayam telah maklum tetapi caranya tidak mampu difikirkan. Namun begitu mempercayainya adalah wajib manakala mempersoalakannya adalah bidah (Al; Baihaqi : 2/151). Kitab al-Asma Wa As Sifat . Golongan ini menerima dsahaja segala yang berkaitan dengan agama tanpa tafsiran. Hal ini demikan kerana segala yang berkaitan dengan allah dan sifat-sifatnya merupakan sesuatu yang diluar kemampuan aqal. Manusia tidak mungkin memahaminya kecualai dengan membandingkan Allah dengan dirinya. Begitu juga dengan membandingkan alam ghaib dengan alam nyata. Golongan salafiiah juga dalam metafsirkan ayat mutasyabih . dalam hal ini adalah lebih baik akur sahaja kepada nas tanpa mempersoalakna bagaimana dan dimana. Aliran fahaman ini kekal hingga ke zaman kerajaan Abbasiyyah dan selepasnya. Malah ia terus wujud hingga kini walaupun dalam ruang yang sempit. Pelopor aliran ini ialah Imam Ahmad bin Hambal manakala pada zaman selepasnya Imam Abu al-Abbas ibn Taimiyyah. Aliran fahaman inilah yang lebih kuat dan selamat yang akan dijelaskan menrenagkan sifat-sifat allag SWT. ((Dr Mustaffa al Khind : 2004 : 185).

Metodologi Khalafi : kaedah ulamak Khalafi dan guru-guru merka berlainan daripada kaedah ulamak salafi yang berpegang kepada kaedah al-Quran sebagai kaedah mereka. Ulamak Kalam/Khalafi juga beriman dengan allah dan segala yang dui bawa oleh rasulnya. Akan tetapi mereka ingin membuktikan dengan dalil-dalil lojik akal. Mereka memindahkan sega sesuatu keadaan daripada fitrah , perasaan dan daripada interaksi dengan kedua-duanya ketika melihat tanda-tanda keagungan ala mini keapada lingkunagan akal dan penelitian. Dalam aspek lain pula mereka berasa tidak memadai beriman dengan perkara-perkara yang kesamaran secara umum sahaja . Justeru mereka mengumpul kan ayat-ayat yang ada kalanya tampak bertentangan antara satu dengan yang lain seperti ayat-ayat penegasan , dan ayat-ayat yang menunjukkan pilihan , dan ayat-ayat yang menyebutkan tangan , wajah, arah, tempat, melihat allah dan yang seumpamanya . Mereka membukakan ruang berfikir dan melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh golongan Salaf al-Soleh. Setiap masalah yang mereka teliti dirumuskan dalam sesuatu pendapat kemudian mreke melihat ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan ayat-ayat yang sebelumnya lalu mentakwilkannya. Justeru pentakwilan adalah anatara cirri-ciri utama ulamak khalafi. Apabila kajian mereka menafikan arah ( )bagi allah SWT maka pastilah mata manusia tidak dapat melihatnya. Justeru mereka mentakwilkan hadis-hadis tentang manusia melihat allah. 46

Demukianlah pentakwilan adalah antara cirri-ciri utama dan yang membezakan mereka dengan golongan / metod Salafi. (Dr Mustaffa al-Khind : 2004187-188).

Salafi dan Khalafi : Rumusan Tidak syak lagi bahawa yang paling utama dan lebih berhikmah ialah pendekatan golongan salaf yang berpegang kepada kaedah al-Quran . Memadai jika di nukilkan penjelasan Ibni Khaldun dalam bukunya Muqaddimah , oleh yang demikian syarak melrang kita mengkaji sebab-sebab sesuatu . Sebaliknya menyuruh kita mengasakan Nya semata-mata.

Rujukan : Mustaffa said al-Khind & Sheikh Muhyiddin (2004). Aqidah islamiyyah : pengenalan dan Prinsip-Prinsip Umum. Terj : Mohd Yusuf b. Hj Ahmad (Dato) dan Rakan-rakan. Seremban : Jbatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

3. Sid Hj Ibrahim (Akidah ahli sunnah wal jamaaah). Firman allah : 43 Allah SWT bersemayam di atas arasy menurut cara yang layak baginya , kerana allah Azza Wajhalla mahasuci dari segala cara yang difikir dan difahamkan oleh manusia, dimana zat dan sifat Allah taala Qadim tidak dapat di jangkau oleh akal fikiran manusia . (Haji Said Hj Ibrahim, 1989 : 99). Ruj : Said Hj Ibrahim (1998). Akidah Ahli al sunnah Wa al-Jamaah . Makrifah. Kuala Lumpur : Dar al-

4. Ismail bin Omar (manhaj Akidah Ahli Sunnah Wal al-Jamaah)

Ismial bin Omar (1999: 175-176) menyatakan Terdapat ramai dari golongan muslimin yang membuat kesilapan dengan mengatakan bahawa ayat-ayat sifat adalah dari ayat-ayat mutasyabih . maka dengan sebab ini Imam Malik r.m telah menjawab apabila ditanyaklan bagaimana Tuhan Istiwa 9Berada di atas Arasy bahawa Istiwa itu diketahui (akan maknanya) , ada pula caranya tidak diketahui oleh akal. Kaedah ini menolak pendapat golongan ahli tasybih dan ahli tafwidh. Disebabkan ayat-ayat sifat adalah jenis ternyata di dalam al-Quran dan ia bukan dari ayat-ayat mutasyabih , maka ayat-ayat tersebut tidak perlu ditakwil atau dinafikan atau ditafwid. Sesungguhnya setiap penerangan yang dinyatakan di dalam nas-nas yang sahih berkenaan Alah dari makna zahir sifat-sifatNya adalah merupakan kesucian dan kesempurnaan mutlak bagiNya dan tidak menyerupai makhlukNya. Oleh itu makna zahir yang layak bagi kebesaranNya itulah yang hak tanpa memerlukan sebarang takwil atau ubah suai terhadapnya.

Firman allah Surah Ali Imran ayat 7 : Di dalam mensyarahkan makna kalimah , Syeikh abu bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya Aisar Al Tafasir telah mendefinisikan perkataan ; MUHKAMAT sebagai yang zahir serta jelas pendalilannya maknanya. yang tidak ditafsirkan melainkan dengan satu makna sahaja ; contoh seperti ayat ayat hukum daripada halal dan haram , hukum hudud , ibadat , pengiktibaran dan peringatan. (Ismail Omar , 1999 : 467). Perkataan Mutasyabihat pula telah di definisikan sebagai : yang tidak zahir pendalilannya yang boleh ditafsirkan dengan beberapa makna dan dengan itu susah bagi orang47

orang yang tidak kukuh di dalam ilmu mereka mengeluarkan pendapat berkenaan. Ismail Omar , 1977 : 467). Contohnya seperti pembukaan surah-surah ( seperti ; ) dan perkaraperkara ghaib (seperti waktu hari kiamat, keluarnya yakjuj dan makjuj , dajjal, turunya Isa a.s dll). Berkenaan tafsir makna ayat pula, Syeikh Abu bakar al-Jazairi antara lain telah menegaskan dialah iaitu allah Yang Hidup, Yang berdiri dengan sendirinya, yang menurunkan kepada kamu alKitab iaitu al-Quran daripada ayat-ayat muhkamat yang tiada nasakh terhadapnya serta tiada tersembunyi dan terselindung akan makna serta pendalilannya ke atasa yang telah diturunkan berkeaannya. Ayat-ayat ini adalah merupakankebanyakan dari ayat-ayat al-Quran serta ibu dan asal kepadanya. Daripadanya juga terdapat ayat-ayat mutasyabihat yang sedikit bilangannya. Hikmat diturunkannya (ayat-ayat mutasyabihat) ialah untuk menguji dan mencuba sebagaimana ujian terhadap perkara-perkara yang telah dihalalkan dan diharamkan; juga mengukuhkan hidayah dan keimanan terhadap perkara-perkara ghaib ke atas sesiapa yang allah hendak menyesatkannya tenpa pertunjuk darinya . (Ismail Omar, 1999 : 468).

Ruj : Ismail bin Noh , (1999), Manhaj Akidah Ahli sunnah Wa al-jamaah . Shah Alam : Access Infotech (M) Sdn Bhd.

5. Dr Muhammad Naim Yasin ( Iman, Rukun , Hakikat dan Pembatalan).

Dr Muhammad Naim yasin , 2001 : 25-26 Mentafsir ayat surah al-Syura ayat 11 : Imam al-Qurtubiu menyebut ketika menafsirkan ayat Allah Yang maha Mulia namaNya dalam keagunganNya, kebesaranNya, pemerintahanNya , keelokan namanamaNya dan ketinggian sifat-sifatNya tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Dan sifat-sifat makhluk pula tidak serupa dengan sifat-sifat allah . Apa yang telah ditetapkan oleh syarak pada alKhaliq dan makhluk tidak lah serupa pada makna nya yang hakiki , kerana sifat-sifat Allah yang qadim bersalahan denagn sifat-sifat makhluk yang baru. Al Wasiti berkata mana-mana zat tidaklah meyerupai zat allah . mana-mana nama tidaklah menyerupai nama-nama Allah, mana-mana perbuatan tidaklah menyerupai perbuatan Allah. Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah kecuali dari segi lafaz sahaja yang menyerupainya, maha suci zat Allah yang qadim dari menyerupai sifat-sifat makhluk yag baru . Begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. (Dr Muhammad Naim Yasin , 2001 : 26.)

Ruj : Muhammad Naim Yasin (Dr) (2001) . Iman, Rukun, Hakikat & Pembatalannya . Alor Star : Pustaka Dar al Salam, Sdn Bhd.

6. Abdullah Irwani ( Usul al-Aqaid : Asas-Asa Akjidah) Metod Salafi dan Khalafi Salafi dan Khalafi : Yang dimaksudkan dengan salaf , emengikut setengah ulamak ialah mereka yang berada sebelum akhir abad ketiga hijrah. mnakala pendapat yang lain mengatakan ialah mereka yang berada sebelum habis abad kerlima hijrah . Disamping itu ada pendapat lain yang mengatakan gologan salaf ialah sahabat-sahabat nabi , tabiin dan tabiin tabiin. Adapun khalaf ialah ulamak yang berada selepas zaman salaf mengikut pendapat masing-masing (Abdullah Irwani, 1992 : 65). 48

Salafi dan salafi Dalam Mrnafsir ayat 7 surah ali Imr Bagi ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat , golongan ulamak mempunyai dua pendirian : Ulamak salafi : ada diantara mereka mentakwilkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut secara ijmali (ringkas) . dalam beriman dengannya, meeka beriktiqad bahawa ayat dan hadis tersebut mempunyai makna yang tersendiri yang layak bagi kemuliaan dan kebesaran allah. Mereka tidak menentukan apa-apa makna bahkan mereka hanya menyerahkan kepada Allah sahaja. (Abdullah Irwani , 1992 : 65). Adapaun golongan Khalafi mentakwilkan secara tafsil (terperinci) dengan menentukan maknamaknanya menurut apa yang di fahami dalam bahasa Arab. Mereka juga tidak member erti secara zahirnya seperti golongan salaf. (Abdullah Irwani, 1992 : 65). Kedua-dua golongan ini sependapat dalam tujuan membersihkan Allah daripada persamaan dan penyerupaan dengan makhluknya. Kedua-dua golongan ini juga meyakini bahawa maksud lafazlafaz nas bagi hak Allah bukan secara zahirnya seperti yang di beri erti lafaz-lafaz kepada makhluk. Di ana bahasa adalah tidak kesampaian untuk menggunakan lafaz-lafaz yang dinyatakan mengenai hakikat hakikat yang bersangkut paut dengan zat allah (Abdullah Irwani : 1992 : 65).

Mazhab Salaf adalah lebih selamat , lebih mengetahui dan lebih mendalam . Kita tidak boleh berperang kepada mazhab Khalaf kecuali pada ketika khuatir dan bimbang bergoncangnya akidah , atau untuk menjaga akidah orang ramai dari salah faham dan terkeliru terhadap persamaan dan penyerupaan . Oleh itu mazhab Khalaf mentakwilkan lafaz tangan itu sebagai kudrat (kuasa). , muka sebagai zat (hampir) , bererti memuliakan hambanya dan jauh itu bermaksud peghinaan. Seterusnya di takwilkan duduk di atas arasy bermakna pemerintah dan kekuasaan. Ianya tidak bersifat di atas dan tinggi , tidak pula boleh disentuh atau ada sempadan atau kadar atau arah , dimana Allah tidak sedikit pun bersifat seperti yang tersebut ; Allah adalah suci dari bertempat pada satu-satu arah, ia suci dari masuk dan bersatu dalam diri - bagi orang yang menisbahkan Tuhan berada tinggi di atas Arasy dan berada di satu-satu pihak dan arah maka mereka ini tidaklah termasuk mazhab Salaf yang member erti nas-nas secara makna zahir . dan mereka ini juga termasuk lingkungan pengikut mazhab Khalaf bahkan mereka lebih hampir kepada golongan mereka yang menyerupakan Tuhan dengan sesuatu (( yang mana mereka yang mengambil zahir nas sahaja tanpa takwil. (Abdullah Irwani , 1992 : 66).

Ruj : Abdullah Irwani (1992). Usul al-Aqaid : Asas-Asas Akidah . Abdullah, Selangor D.Ihsan : Pustaka salam Sdn Bhd.

Terj : Abdul Majid

49