Anda di halaman 1dari 6

SEJARAH ASAL USUL MASYARAKAT KADAZANDUSUN MELALUI SUMBER LISAN (CERITA) DAN FORUM

Edited By: Fred Apat (mrfred85@gmail.com)

PRAKATA muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tarian


Kepada para pembaca, hasil nukilan dan tulisan dalam artikel ini tradisional dan kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya
adalah dipetik dan disesuaikan oleh penulis daripada forum-forum Kadazandusun ialah Perayaan Pesta Kaamatan yang diadakan pada
yang ada dinyatakan sumber-sumbernya dan tidak melalui kajian setiap tahun. Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku
yang mendalam. Tujuan penulisan ini hanyalah untuk kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum
menghimpunkan pendapat umum tentang sejarah asal usul Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk
Masyarakat Dusun dan Kadazan (KadazanDusun) ke dalam satu Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum
Penulisan yang lebih mudah dibaca, agar setiap orang dapat ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi
memikirkan logik dan kebenarannya. sosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dari
aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik,
1.0 PENGENALAN terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum
KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) Kadazandusun.
yang terbesar di Negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan
petani, tetapi dengan perkembangan sosio- ekonomi yang dicapai oleh Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan
negara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih ke banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan
bidang perkhidmatan, perniagaan dan pertanian moden. Sebelum ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di
Sabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazandusun dikenali negeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna
sebagai Dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. yang sama. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan
Setelah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama "Kadazan" sosio budaya sukukaum Kadazandusun. Dalam aspek ini, tumpuan
secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi, oleh 'kerana masih diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Setiap etnik
terdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti dalam Kadazandusun mempunyai pakaian tradisinya sendiri.
"Dusun", istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi
"Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik
"kesatuan" di kalangan mereka. dan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat
dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi
Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari jumlah 1,8 oleh generasi muda kini. Antara lain alat-alat muzik tradisi yang
juta orang penduduk Sabah, terdapat 372;089 orang Kadazandusun. popular ialah gong, sompoton, kulintangan, togunggu atau togunggak,
Anggaran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 bertambah bungkau, pumpuak, sundatang, suling, turali, tongkungon dan lain-lain
menjadi 433,600 orang, yang mana ianya terbahagi dalam dua lagi. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai
kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut./Sebilangan besar dari budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka
mereka terdapat di daerah Penampang, Putatan, Kawang, Papar, juga berbeza mengikut tempat tertentu. Kebanyakan corak kehidupan
Kimanis, Bongawan, Beaufort, Kuala penyu, Tuaran, Tamparuli, Kota mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat. Adat
Belud, Kota Marudu, Kudat. Pitas, Labuk Sugut, Paitan, Telupid, Ranau, resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat
Tambunan, Keningau, Tenom, Sook, Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Kadazandusun sesuatu kawasan.

Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu,
(KDCA) dan di dalam perlembagaannya, Kadazandusun merujuk kepada tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya
empat puluh etnik seperti berikut: tarikan dan kemeriahan majlis tersebut. Setiap etnik dalam
Bonggi,Lingkabau,Nabai,Tatana,Bundu,Liwan,Paitan,Tangara,Dumpas,Lo Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tarian
bu,Pingas,Tidong,Gana, Lotud, Rumanau,Tindal,Garo,Lundayo, Rungus, tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu.
Tobilung,Idaan, Makiang,Sinobu, Tolinting,Kadayan,Malapi, Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun
Sinorupu,Tombonuo,Kimaragang,Mangkaak,Sonsogon,Tuhawon,Kolobua dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta
n,Minokok,Sukang,Tutung,Kuijau, Murut, Sungai, Bisaya Kesemua etnik Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dalam
ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang,iaitu satu perayaan ini,berbagai acara menarik dan juga budaya kaum
petempatan awal Kadazandusun yang terletak di Kawasan Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Antara lain acara
perkampungan Tompios dalam daerah Ranau. yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan
(http://www.idesa.net.my/modules/news/article.php?storyid=896)
TAHUKAH ANDA??
Sesungguhnya, kaum Kadazandusun ini memiliki banyak Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik
budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal-usul, lagenda dan peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum
perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, Dusun. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian
1
Pantai Barat, Pedalaman, dan Pantai Timur Sabah. Kelompok-kelompok bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka.
Dusun tersebut terdiri daripada 12 suku yang dikenali sebagai suku Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai
Dusun Papar, Dusun Putatan, Dusun Penampang, Dusun Ranau, Dusun dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar,
Lotud, Dusun Kiau, Dusun Rungus, Dusun Tagas, Dusun Tempasuk, ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi
Dusun Tambunan, Dusun Tatana, dan Dusun Tungku atau Begahak. mengembara dan mencari kawasan-kawasan penempatan baru yang
Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak.
menggunakan dialek yang berlainan, tetapi tidak timbul masalah
kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain, lantaran Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh
ciri-ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. pahlawan-pahlawan inilah, mereka akhirnya telah menemui pelbagai
tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka
Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan perolehi. Maka, berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan
nama 'Kadazan'. Pada mulanya 'Kadazan' turut diklasifikasi sebagai dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi
bangsa yang sama serumpun dengan 'Dusun'. Apabila dimensi politik dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan
dilibatkan untuk mengelaskan suku-suku tersebut, keadaan menjadi penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada
tidak menentu. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan masa sekarang.
budaya serupa, meskipun dengan perbezaan dalam dialek. Hal Yang
membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor Sebenarnya, jika dilihat daripada konteks masyarakat,
kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Bangsa Kadazan, Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun
menduduki tanah delta yang landai, yang sesuai untuk sawah pertanian, yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini
manakala bangsa Dusun pula, biasanya menduduki kawasan-kawasan begitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang
berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Perkataan besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah
"Kadazan" bermaksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsa berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan
Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar-bandar, yang terdapat pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun.
kedai-kedai, pendekkata kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini
yang hidup didalam bandar. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada
"Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Secara generasi yang lain.
teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan
bukannya Khadazandusun, memandangkan mereka ini adalah dari suku Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang
kaum yang sama. adalah pelbagai. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan
Pelancongan Negeri Sabah, Encik Chua Tek Luwi, masyarakat
2.0 LAGENDA NUNUK RAGANG mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum
Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama KadazanDusun ini. Selain itu, tanpa disedari ekoran daripada
hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para ahli perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada
Sains Sosial dan cerita legenda. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan perpecahan kepada kaum KadazanDusun. Namun, perpecahan ini
yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara
masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara
oleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun
masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai itu sendiri.
bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama
Nunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempat Bagi perspektif golongan muda pula, mereka ini kurang
tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita
sekarang terletak di Daerah Ranau. Nunuk Ragang dikatakan lagenda yang lain. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun
mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang. mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Hal ini berlaku disebabkan
Sungai-sungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada
Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. Oleh itu, adalah
perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan
pelosok tempat di Negeri Sabah. juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Jika diamati
keseluruhan cerita Nunuk ragang ini, secara simboliknya ia
Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di
masyarakat KadazanDusun itu sendiri, pokok atau pohon Ara tersebut kalangan masyarakat KadazanDusun.
adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya, daun-
daun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak Oleh itu, sebagai ahli masyarakat Sabah, sudah menjadi satu
tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada
bersaiz 240 kaki persegi. Pada mulanya, nenek moyang mereka hidup agar ia tetap kekal dalam nilai estetika kebudayaan masing-masing.
2
Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini, ia mempunyai nilai
perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini,
perpaduan itu kekal dalam masyarakat kita. terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Saiz pokok Nunuk itu
(http://www.pensabah.gov.my/SETIA/artikel/lagenda_nunuk_ragang. sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahan-dahannya
htm) condong ke arah sungai Liwogu. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke
sungai, sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat,
3.0 TEORI SAINS SOSIAL bergayut, berteduh dan sebagainya. Penduduk di sini sangat ramai,
Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari
kadazandusun. jam 1.00 petang hingga 4.00 petang, ketika itulah ramai penduduk
3.1 Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari (tidak kira tua, muda, gadis, pemuda dan anak-anak dsb..) turun
keturunan "Mongoloid" (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R. bermandi-manda di sungai Liwogu, sementara yang lain memanjat,
Williams: 1965); bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang
3.2 Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan Nunuk tersebut.
"Indo-Malayan" (T.R. Williams: 1965).
3.3 Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada
kaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen Rutter:19220 masa yang hampir sama, kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini
3.4 Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah banjir. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana
keturunan orang purba Gua Madai. seperti itu dari jarak jauh, sama ada dari puncak bukit mahupun dari
sebarang sungai Liwogu, pemandangannya sangat menakjubkan. Pokok
Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang".
bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini - "NUNUK RAGANG".
Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan 4.0 KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG
dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni
Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai tempat ini dalam keadaan bebas, menikmati berbagai-bagai jenis
yang lebih besar, yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). bekalan makanan yang mencukupi, baik makanan daripada hutan
Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahan- mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian.
merahan" masing-masing dengan telatah dan perangainya. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling
perkampungan Nunuk Ragang ini. Kehidupan mereka aman dan damai,
Di bawah pohon, di tebing sungai dan di atas sepanjang bersatu padu, mogitabang-tabang, mogiuhup-uhup, otoluod, obinsianan,
juntaian akar Nunuk - penuh dengan lembaga itu. Pantulan warna ke orulan, ohinomod, aparu, onimot, obingupus, okupi, obintinong,
"kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke obingkanggau, obintumbayaan, obinronok, obiniangasan, otuyu,
arah tubuh lembaga-lembaga itu. Oleh yang demikian, Nunuk itu obingopi, mamantang, otorini, opori, oining, obintudau, osuau,
kelihatan seolah-olah "merah" lalu ia dipanggil Nunuk Ragang. opohawang, obulun om onitinginawo. Hidup yang tenang dan tenteram
(Aragang/Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Merah. itu telah membolehkan mereka berfikir sambil menerokai "teknologi
baru" bagi menambah kecekapan, menamnbah dan memudahkan urusan
Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Bidang bidang yang
adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka,
merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. Sebenarnya, tokuluk (sirung, linumbagai, golong, sinandang, limpogot, dll), peralatan
manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat pertanian (seperti ragus, basung, dangol, gagamas, kakali, guyudan,
dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. kisaran, tosung, rilibu/raya dll).

Sejak itu, nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" Peralatan perikanan (seperti tundalo, siud, bangkala,
rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah tambong, bubu sawak dll), peralatan penternakan(lukug, gading dll ),
dari kawasan ini. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk peralatan memburu (sopuk, tuwil, gaba, sungul, balatik, paliw, tandus,
Ragang, nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok ramok, rungkasip, tabpai, sodik, tungkakub, pimpig, tawos dll),
Nunuk, yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung, sompoton, turali,
menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. Masyarkat bungkau, suling pumpuak, dll), peralatan dan produk-produk
Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan ekonomi(seperti Bohungon, Basung, kakanan, luping, sigup, sada toosin,
tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Untuk bilis, tipun, paha, tusi dll).
memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan
Kadazandusun Sabah (KDCA), pada tahun 1969 telah meminta bantuan Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung
daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan
Peringatan Nunuk Ragang yang telahpun siap dibina pada 23 Labuk, di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan
September, 1995. yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. Ini diikuti
3
dengan perkahwinan di antara anak perempuan Ketua orang
Kadazandusun dengan seorang pahlawan China yang kaya. Sejak itu, 5.0 LAGENDA PESTA KAAMATAN
penduduk Nunuk Ragang telah bertambah dengan banyaknya sehingga Pesta Kaamatan atau "Magavau" dalam bahasa kadazan,
menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan makanan dalam kawasan merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon"
dan persekitaran dan perkampungan Nunuk Ragang. iaitu semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum
kadazandusun sejak zaman berzaman. Perayaan "Magavau" ini biasanya
Tambahan pula penduduk.penduduk Nunuk Ragang sudah diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Kaamatan yang kita
mula ingkar terhadap Tuhan Kepercayaan mereka, iaitu Kinoingan dan rayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan
tidak lagi mengamalkan adat-istiadat yang diperturunkan kepada Koloni sebagai Cuti Umum sejak tahun 1960 lagi. Beliau yang
mereka sejak kaum Kadazandusun dicipta oleh Kinoingan. Ada yang bertanggungjawab untuk mengusulkan agar Pesta Kaamatan ini
menceritakan bahawa akibat dari keengkaran dan pelanggaran agama, diisytiharkan sebagai Cuti Umum ialah Allahyaraham YAB Tun Haji
Kinoingan telah menghukum penghuni Nunuk Ragang sehingglah mereka Mohamad Fuad Stephens, SMN, PSM. SPDK, PNBS, bekas Ketua
sedar, insaf dan bertaubat mengenai kesilapan mereka itu. Menteri Sabah yang pertama.

Terdapat cerita di mana pada suatu hari, sedang mereka Perayaan Kaamatan yang juga merupakan, perayaan
menanam padi huma(tidong) secara bergotong -royong (mogitatabang), kebudayaan tahunan oleh masyarakat Kadazandusun dan amat sinonim
tiba-tiba mereka dengar suara manusia dari dalam tanah, lalu dengan masyarakat petani, sebagai satu acara kesyukuran terhadap
merekapun mengorek tanah itu. Mereka dapati satu lubang yang besar, penghasilan padi pada tahun semasa. Idea untuk mengadakan
penuh dengan manusia berbagai bangsa. Ketua manusia dari dalam sambutan ini mula dicetuskan oleh mendiang Orang Kaya Kaya (OKK)
tanah itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang Nunuk Sodomon selaku Ketua Anak Negeri Keningau pada tahun 1956.
Ragang kerana membebaskan mereka dari dunia di bawah bumi Selepas itu, semua ketua-ketua suku Kadazandusun dari pelbagai
(Kolungkud). Ketua itu juga menerangkan hasrat mereka iaitu untuk daerah mula menunjukkan respon positif dan perayaan di peringkat
mengambil alih semua kawasan perkampungan Nunuk Ragang serta negeri pertama kali diadakan pada 30 Jun – 1 Julai 1960 di Padang SM
persekitarannya. Hanya tujuh (7) bulan sahaja masa diberi kepada St.Michael, Penampang. Selepas sekian lama, pada tahun 1986,
penduduk-penduduk Nunuk Ragang untuk berhijrah dan meninggalkan Kadazandusun Cultural Assocation (KDCA) memutuskan bahawa tarikh
kawasan Nunuk Ragang, Selepas pemberitahuan orang-orang dan perayaan kaamatan ditetapkan pada 30-31 Mei dan pelancaran
bawah bumi itu, keluarlah mereka beramai-ramai dan seterusnya perayaan pada 1 Mei. Perayaan kaamatan mempunyai 2 unsur utama
menghilangkan diri. yang merupakan nadi dan identiti perayaan ini. Unsur pertama atau
identiti utama ialah pemujaan semangat padi, yang dikenali sebagai
Selepas kejadian itu, ketua masyarakat Nunuk Ragang mula Magavau (restoration ceremony). Masyarakat Kadazandusun
diserang mimpi-mimpi ngeri. Pakar-pakar penterjemah mimpi semua mempercayai bahawa padi mempunyai ‘semangat’ yang dikenali sebagai
berpendapat bahawa penduduk-penduduk Nunuk Ragang akan Bambarayon. Kepercayaan ini timbul ekoran cerita lagenda tentang
mengalami tujuh (7) jenis penderitaan sekiranya mereka terus Kinoringan (tuhan) yang mengorbankan anak perempuannya yang
berdegil dan tidak mahu meninggalkan Nunuk Ragang.Tidak lama tunggal iaitu Huminodun, yang telah dibunuh, dibelah 7 dan ditanam.
kemudian, sungai Liwogu dikatakan telah menghakiskan tebingnya dan Kemudian tumbuhlah pokok padi yang membolehkan manusia boleh
pokok Nunuk Ragang mula tertumbang. Pada masa yang sama penyakit hidup. Mitos ini telah menjadi lagenda masyarakat Kadazandusun
cacar "rakit" yang dahsyat mula menyerang penduduk Nunuk Ragang. turun temurun yang menyebabkan timbulnya kepercayaan terhadap
semangat padi serta keajaiban angka 7. Pemujaan ini dikendalikan oleh
Ketua kaum Kadazandusun itu kemudiannya membahagi- Bobolian, yang dikatakan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan
bahagikan orang-orangnya dalam tujuh (7) kumpulan lalu mengarahkan alam ghaib. Upacara magavau yang sinonim dengan istilah moginakan,
ketua-ketua kumpulan supaya pergi mengembara untuk mencari secara simboliknya bertujuan berterima kasih, memohon kemaafan
kawasan penempatan baru. Ketua kaum Kadazandusun itu pada mulanya (sekiranya ada padi/beras yang disia-siakan) serta harapan agar hasil
diterbangkan oleh ayam besar yang sakti, mula-mula ke Ranau padi pada masa akan datang lebih baik.
kemudian ke Tambunan, Keningau, Kota Belud dan beberapa tempat
yang lain. Setiap kali ayam sakti itu tiba di sesuatu tempat ia akan Ratu Kaamatan atau Unduk Ngadau juga merupakan identiti
mengais-ngais serta meratakan kawasan itu sehingga menjadi satu perayaan Kaamatan. Selari dengan upacara Magavau yang timbul
dataran luas bagi menempatkan orang-orang Kadazandusun di kawasan ekoran kepercayaan terhadap Bambarayon, maka Unduk Ngadau tidak
itu. Semasa berhijrah. sungai-sungai tempatan telah dijadikan dapat dipisahkan dalam perayaan ini. Pertandingan ini adalah bagi
panduan kepada ketua-ketua pengembara dan rombongan masing- mengingati lagenda Huminodun, yang telah dikorbankan oleh
masing menyebabkan mereka terpisah-pisah sebagaimana ia Kinoringan demi manusia di muka bumi. Huminodun dibelah 7, ditanam
diperlihatkan oleh pecahan kesukuan kaum Kadazandusun di seluruh dan kemudian tumbuhlah pokok padi, yang menjadi makanan ruji
Sabah pada masa kini. Setiap kumpulan telah membentuk dan hampir seluruh dunia. Itulah sebabnya angka 7 dianggap angka
membangunkan penempatan masing-masing sambil memperkukuhkan keramat bagi Kadazandusun, bahkan kini wujud 7 istilah bagi padi iaitu
keunikan kemasyarakatan mereka sendiri. Som-puun, Son-guas, Son-rawoh, Son-gi-ih, Son-wawar, Som-putul dan
4
Som-bilod. Simboliknya, Unduk Ngadau yang diambil dari perkataan binatang-binatang ternakan turut musnah. Dalam mengharungi
Tunduk do Tadau mencerminkan gadis Kadazandusun yang lemah malapetaka alam itu, beberapa orang kampung didatangi mimpi yang
lembut tetapi tegas/berani, berketrampilan, berpendirian dan serupa. Kononnya mala petaka yang menimpa mereka akan berakhir
berperanan dengan baik dalam masyarakat. jika seorang perempuan cantik yang berhati mulia dapat dijadikan
korban kepada batu itu.
Kini, setelah hampir 50 tahun Kaamatan dirayakan secara
rasmi, sambutan ini telah menghadapi beberapa penyesuaian dengan Hebohlah orang-orang kampung memperkatakan tentang
pengisian acara seperti Sugandoi, Tarian Tradisi, Sukan Tradisi, mimpi itu. Maka Tok Ketua pun memanggil anak-anak buahnya ke balai,
Pameran dan sebagainya bagi menjadikan lebih menarik dan ‘sosial’. lalu berbincang tentang mimpi berkenaan. Walau bagaimanapun,
Dalam konteks negara, sejak tahun 2001, Kaamatan telah disambut di mereka tidak sampai hati untuk mengorbankan nyawa manusia.
peringkat kebangsaan, yang merupakan pengiktirafan terhadap Keputusan berdasarkan persetujuan ramai itu telah didengar oleh si
Kadazandusun secara menyeluruh. Cabaran utama Kaamatan pada masa Kinomulok, anak gadis Tok Ketua. Secara senyap-senyap Kinomulok
kini ialah dengan wujudnya unsur-unsur commercialitation, iaitu menyusup ke kawasan batu yang kian membesar itu lalu terserempak
motivasi Kaamatan yang salah . KDCA berketetapan bahawa Kaamatan dengan beberapa orang bobolian(pendeta). Si Kinomulok bertanya
kini telah menjadi ‘milik’ masyarakat Malaysia, tetapi haruslah dengan kepada mereka akan kebenaran firasat mimpi yang diheboh-hebohkan
motivasi yang ikhlas, berpaksikan semangat konoringan dan huminodun. itu dan Bobolian mengiakannya. Gadis yang cantik dan berhati mulia itu
(http://gerbangpitas.blogspot.com/2008/05/perayaankaamatan.html) tidak sanggup membiarkan orang kampungnya menderita apatah lagi
mati kebuluran. Dia menawarkan diri untuk dijadikan korban tetapi
Mitos Asal-Usul Kaamata orang-orang kampung yang berada di kawasan batu itu menolak
Mitos 1 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusun- tawarannya. Tiba-tiba kedengaran bunyi guruh yang amat kuat diiringi
kadazandusun-siri-sabah-2.html) kilat sabung¬menyabung. Dengan tidak semena-mena si Kinomulok
Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan telah disambar petir.
lokasi suku kaum Dusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa
maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan(Dewa) dan Tubuhnya bercerai-berai. Kononnya darahnya bertukar
isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang menjadi padi. Giginya menjadi jagung manakala isinya pula menjadi
bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Dusun timun. Pada malam selepas keja¬dian tersebut, orang-orang kampung
daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, bermimpi bertemu dengan si Kinomulok. Dia berpesan agar orang-
maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka orang kampung menghadiahkan tujuh tangkai padi kepadanya setiap
Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat kali selepas musim menuai padi. Dia juga meminta agar pokok jagung
istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah dan timun ditanam di bendang atau di sawah padi. Sebab itulah
mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan sehingga kini jagung dan timun masih ditanam di bendang dan di sawah
utama kepada kaum Dusun. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. padi. Kononnya, selepas si Kinomulok disambar petir baharulah batu itu
Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih berhenti membesar dan lembah kembali subur. Adalah dipercayai batu
padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai itu ialah Gunung Kinabalu yang ada sekarang. Masyarakat Dusun juga
semangat yang diberi nama "Bambazon". Bermula dari kejadian inilah percaya roh si Kinomulok telah menjelma dalam bentuk Bambarayon
orang-orang Dusun memulakan upacara Pesta Kaamatan(Pesta Menuai). yang menjadi semangat padi. Bambarayon ialah sejenis burung layang-
Perayaan seumpama ini dirayakan dengan harapan agar rezeki yang layang yang berjambul. Secara alamiah, Bambarayon atau burung
akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan layang-layang tidak memakan padi. Serangga merupakan makanan
terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah utamanya. Di samping itu, burung layang-layang sering kelihatan
selamat dimasukkan ke dalam ketawai/tangkob (bekas tempat berterbangan di kawasan bendang dan sawah padi. Dengan demikian
menyimpan padi). Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga gerak tari Sumazau juga telah dikaitkan dengan Bambarayon yang
mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan dianggap oleh suku kaum Dusun sebagai samangat padi.
masyarakat Kaum Dusun akan Dewa Kinoingan yang sanggup
mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan 5.1 Asal Usul Magavau
orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut
dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Walau bagaimanapun ianya
Mitos 2 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusun- tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan
kadazandusun-siri-sabah-2.html) (Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan
Dikisahkan, masyarakat Dusun pada zaman silam tinggal di yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang
suatu lembah yang subur. Pada satu hari berlakulah satu kejadian yang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan
ganjil, dimana segumpal batu telah tumbuh di satu kawasan dalam yang mencukupi, maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak
lembah tersebut. Kian hari batu itu kian membesar. Kian hari kian kesayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya
panas pulalah cuaca di lembah itu. Akhirnya lembah yang subur itu dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat
kering kontang akibat ditimpa bencana kemarau. Tanam-tanaman serta Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan
5
yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih
tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat
Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan
bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama
"Bambazon".Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun
memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang kita
rayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki
yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan
terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah
selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat
menyimpan padi. Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga
mengingatkan kita akan rasa penghargaan dan penghormatan
masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang
sanggup mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk
menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran.

6.0 KESIMPULAN
Pada dasarnya bangsa Kadazandusun bertutur bahasa Kadazandusun
yang disandarkan pada dialek Bunduliwan dan diperkayakan dengan
dialek-dialek etnik yang lain. Meskipun bahasa Kadazandusun
mempunyai berbagai dialek berdasarkan dialek Bunduliwan, mereka
saling mengerti di antara satu dengan lain. Bahasa Kadazandusun boleh
dibahagikan dalam empat kumpulan dialek seperti berikut;

 Dialek Kadazandusun Pantai Barat


 Dialek Kadazandusun Pantai Timur
 DialekKadazandusun Utara
 Dialek Kadazandusun Pedalaman

Radio dan surat khabar adalah dua media penting sebagai saluran
untuk pengembangan Bahasa Kadazandusun