Anda di halaman 1dari 5

Aspek Bahasa dan Kajiannya. (Kumpulan Siri Ceramah Peristilahan).

Penulis : Asmah Haji Omar.


Bahasa boleh dikatakan merupakan satu daripada media yang digunakan
untuk semua berkomunikasi. Fungsi bahasa juga boleh dikatakan mampu
mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Hal ini kerana bahasa membolehkan
kita berinteraksi dengan orang ramai, dengan jiran, dengan kawan, dengan ahli
keluarga dan pihak lain. Dengan ini, kita boleh meluahkan pandangan atau pendapat
kita tentang sesuatu isu dan mengeluarkan perasaan kita kepada orang lain. Di
seluruh dunia terdapat berbagai-bagai jenis bahasa yang dimiliki oleh kaum masing-
masing. Persoalannya, apa itu bahasa?
Pertama sekali, bahasa merupakan sesuatu yang dianggap sebagai sistem
lambang. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi atau perhubungan antara
manusia. Bahasa merupakan sistem lambang yang mampu mengaitkan maksud
atau fikiran manusia dengan sesuatu benda supaya pengguna bahasa dapat
memahami sesuatu benda yang diperkatakan. Contohnya, sekiranya seseorang
sedang berfikir tentang seni dan dia telah meluahkan fikiran tersebut dengan
menggunakan bahasa. Dengan ini, pengguna bahasa iaitu pendengar akan
memahami tentang fakta yang ingin disampaikannya. Alam ilmu bahasa lambang
diertikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan atau yang disebutkan dari mulut
seseorang sebagai mewakili apa yang ada dalam kepala atau fikiran seseorang itu.
Sebelum mempunyai bahasa, isyarat telah digunakan dan mewakili sebagai tahap
permulaan alat komunikasi antara manusia. Contohnya, bayi yang masih kecil dan
belum mempunyai bahasa, mereka menyatakan rasa dengan menggunakan isyarat
seperti menangis, ketawa, gerak tangan, gerak kaki dan lain-lain isyarat. Dengan ini,
orang dewasa pun mengetahui tentang keperluan bayi tersebut. Selain itu, perkataan
yang dicipta walaupun merupakan perkataan yang sama tetapi memiliki makna yang
berbeza dalam bahasa yang berbeza. Buktinya, perkataan pusing dalam bahasa
Melayu merujuk kepada merayau atau berjalan-jalan manakala bahasa Indonesi pula
merujuk kepada perasaan pening kepala. Pendek kata, bahasa ini penting kepada
manusia kerana dengan adanya bahasa maka manusia boleh menunjukkan
perbezaan dengan binatang. Manusia yang tidak ada bahasa boleh diibaratkan
seperti binatang kerana penggunaan isyarat sahaja tidak mampu menyatakan
kemahuan fizikal atau mental seseorang.
Dalam kajian, ahli bahasa telah menumpu kepada permikiran manusia. Ahli
bahasa menumpukan kepada pemikiran manusia yang digambarkan oleh unsur
dalam bahasa dan bagaimana manusia boleh memperoleh bahasa. Akhirnya, tidak
ada seseorang ahli bahasa boleh menjelaskan konsep dan peraturan yang berlaku
dalam otak orang ramai sejak kanak-kanak. Oleh itu, mereka mempuat keputusan
iaitu itu adalah peraturan Tuhan. Mengikut Noam Chomsky, kanak-kanak
mempunyai peraturan-peraturan bahasa dalam kepalanya sejak lahir. Selain itu,
Sapir-Whorf telah membuat satu hiptesis tentang penglihatan dan bahasa. Beliau
menyatakan bahawa manusia mempersepsi atau melihat alam sekelilingnya melalui
bahasa. Contohnya, perkataan salji dalam bahasa Melayu merupakan makna untuk
snow. Dengan itu, orang Melayu akan mengenal tentang salji daripada buku atau
cerita televisyen degan mengenali perkataan salji.
Di samping itu, bahasa juga mempunyai perkaitan yang rapat dnegan budaya.
Bahasa ini penting dikatakan penting dari segi keagamaan khususnya semasa dalam
keadaan sembahyang. Contohnya, dalam agama Islam, bahasa atau khasnya ayat
al-Quran mempunyai nilai supernatural yang amat tinggi. Buktinya, ayat-ayat itu
mesti diucapkan dengan betul, tidak boleh ada kesilapan. Hal ini kerana kesilapan
seperti ini dianggap kesilapan besar yang membawa kepada dosa. Sebaliknya,
istilah budaya dalam kajian bahasa mempunyai tiga pengertian iaitu pengertian ciri-
ciri kehidupan bangsa, pengertian tamadun dan pengertian budi bahasa. Bahasa ini
diakatakan mempunyai perkaitan yang rapat dengan budaya. Hal ini kerana bahasa
ini akan berkembang apabila budaya berkembang dan tamadun mereka ditambah
tinggi dari semasa ke semasa.
Seterusnya, bahasa dan masyarakat penuturnya turut mempunyai satu
daripada kandungan dalam buku ini. Bahasa akan menjadi berbaga-bagai jenis
dalam keadaan timbulnya migrasi. Bahasa ini disebarkan dengan dua bentuk iaitu
dlaam kawasan Melayu dan dari luar kawasan alam Melayu. Dengan ini, bahasa
akan menjadi berbagai jenis. Variasi bahasa boleh dilihat dari segi kawasan, situasi
sosial dan juga tema. Dari segi kawasan, bahasa adalah dalam bentuk yang berlain
dan mempunyai perbezaan yang kecil. Contohnya, bahasa tersebut boleh dikatakan
mempunyai perbezaan dalam perbezaan bunya, penggunaan kata-kata tertentu. Dari
segi situasi sosial, secara umumnya bahasa ada tiga jenis iaitu bahasa kasar,
bahasa halus dan bahasa neutral. Buktinya, bahasa Melayu ada perbezaan antara
bahasa biasa dengan bahasa diraja. Ini boleh dilihat pada kata ganti nama diri.
Biasanya, orang ramai akan memperkenalkan diri sendiri sebagai saya manakala
kata ganti nama diri bagi bahasa diraja adalah beta, patik atau hamba. Oleh itu,
bahasa diraja boleh dikatakan bahasa taraf tinggi sekiranya dibandingkan dengan
yang lainnya. Variasi bahasa dari berdasarkan tema adalah istilah yang digubal oleh
berbagai-bagai jawatankuasa istilah itu adalah untuk kepentingan laras bahasa.
Laras bahasa merupakan kelainan yang ditentukan oleh pokok pembicaraan atau
tema yang diperkatakan. Ciri yang dimiliki oleh laras adalah kata dan ungkapan serta
bunyi.
Tajuk yang seterusnya adalah bahasa dalam rumpun dan kawasannya. Di
negara kita, Semenanjung Malaysia merupakan kawasan penyebaran pusat bagi
bahasa Melayu. Bahasa ini disebar dengan ddua cara, iaitu perpindahan penuturnya
atau difunsi. Difunsi ini bermaksud bahasa yang bergerak dari mulut ke mulut.
Contohnya, seseorang yang fasih dalam bahasa Melayu, dia berbual-bual dengan
orang lain dengan menggunakan bahasa Melayu. Dengan cara inilah bahasa disebar
dengan cara difunsi iaitu bersebar secara dari mulut ke mulut. Bahasa telah
menganggotai rumpun yang tertentu. Perkaitan antara bahasa adalah melalui satu
induk yang sama. Perkaitan antara dua bahasa yang berlainan rumpun
memperlihatkan rumpun-rumpun itu mempunyai induk yang sama. Induk yang sama
ini dikenali sebagai filum. Terdapat juga persamaan bahasa dalam dunia bahasa.
Ciri-ciri persamaan bahasa adalah persamaan berdasarkan pinjaman, persamaan
yang timbul secara kebetulan dan juga persamaan berdasarkan hasil warisan
bersama. Jenis kata yang dipinjam seperti pinjaman daripada bahasa Sanskrit.
Contohnya, falsafah dan keagamaan dan barang yang diimport dari India atau ditiru
dari India seperti sutera, asrama dan sebagainya. Persamaan yang timbul secara
kebetulan sebagai contohnya perkataan wanita. Menurut sesetengah orang,
perkataan wanita ini adalah bentuk metatesis daripada betina. Sebenarnya,
perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit. Maksud bagi perkataan wanita
dalam bahasa Sanskrit pula bermakna orang yang diingini. Persamaan berdasarkan
hasil warisan bersama dinamakan bahasa kognat. Ini merupakan sesuatu kata yang
mempunyai persamaan kerana terdapat pola yang teratur di antara unsur-unsur yang
mempunyai perkaitan kognat. Bahasa kognat bermakna bahasa yang diturunkan
daripada sumber yang sama. Contohnya, bahasa Iban berkognat dengan bahasa
Melayu seperti perkataan padi dalamn bahasa Melayu, manakala palay dalam
bahasa Filipino dna pari dalam bahasa Jawa membawa maksud yang sama.
Antara semua barang di dunia ini memiliki sistem dan struktur sendiri.
Contohnya, sesebuah rumah ada strukturnya yang mempunyai tiang rumah, dinding,
lantai, bilik dan sebagainya. Bahasa juga mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu
mempunyai struktur dan sistem bahasa sendiri. Struktur bahasa adalah hubungan
antara unsur-unsur dalam bahasa secara garis mendatar. Misalnya, struktur A-B
memperlihatkan perkaitan secara linear antara unsur A dan unsur B yang
mengikutinya. Dalam buku tatabahasa, ayat selalunya ada subjek, predikat,
perbuatan dan penerang predikat. Sekiranya semua ini disusun dengan rapi, yang
satu mengikuti yang lain, maka ini telah menunjukkan satu struktur. Pendek kata, ini
merupakan struktur bagi satu bahasa. Dari segi sistem bahasa pula, bahasa Melayu
turut mempunyai sistem aspek. Bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi, iaitu
sistem vokal dan konsonan. Sistem vokal merupakan huruf a,e,i,o,u dan lain-lain
huruf merupakan sistem konsonan. Bukan itu sahaja, bahasa Melayu juga ada
sistem sapaan, sistem gelaran. Contoh sistem gelaran adalah Yang Berbahagia,
Yang berhormat dan sebagainya. Dalam bahasa lain turut mempunyai sistem
masing-masing. Buktinya, bahasa Arab mempunyai sistem feminine-maskulin,
bahasa Swedish ada sistem am dan neuter, bahasa Perancis feminine dan maskulin
yang dilihat dari segi artikel yang digunakan. Misalnya, dalam bahasa Perancis
rumah adalah ferminin, dan kedai adalah maskulin, dan sebagainya. Jelaslah
bahawa, semua bahasa mempunyai sistem dan struktur bahasa masing-masing.
Tipologi bahasa merupakan satu aspek yang terkandung dalam bahasa.
TIpologi ini bermaksud pengetahuan tentang jenis apa juga pun yang menjadi bahan
kajian. Dalam tipologi, kita tidak memberatkan kekeluargaan bahasa. Kita boleh juga
meninjau bahasa-bahasa yang seketurunan kerana bahasa dlam keluarga yang
sama mempunyai tipologi yang sama. Contohnya, ahli biologi menggolongkan
binatang berdasarkan kekeluargaannya seperti keluarga kucing yang terdiri daripada
kucing dan juga harimau. Dari segi tipologi, ahli biologi menggolongkan kumpulan
binatang berdasarkan kelainan cara binatang bergerak seperti merayap dan
melompat atau menggolongkan berdasarkan cara permakanan. Tipologi ini tidak
memikirkan apakah binatang itu masuk dalam keluarga. Dengan ini, kita boleh
melihat bahawa binatang dalam keluarga yang sama akan termasuk dalam tipologi
yang sama. Bahasa aglutinatif ialah bahasa yang cenderung menggunakan
penambahan. Bahasa Melayu lebih banyak awalan, akhiran dan sisipannya. Bahasa
Melayu meurpakan bahasa yang betul-betul mempunyai ciri-ciri aglutinatif tetapi
terdapat penampuran beberapa ciri lain.
Tambahan pula, perancangan bahasa timbul sesudah Perang Dunia Kedua.
Perancangan bahasa merangkumi perancangan taraf bahasa, dan perancangan
korpus bahasa. Sebelum tahun enam puluhan, bahasa yang diajar hanyalah untuk
tujuan fasih bercakap, boleh membaca dan melukis. Soal untuk merancang bahasa
secara besar-besaran dan melibatkan seluruh rakyat tidak timbul sehinggalah
wujudnya perancangan bahasa. Bahasa boleh dikatakan adalah satu daripada
symbol atau lambang. Perancangan bahasa ini telah dibahagikan kepada dua jenis
iaitu seperti ayng disebut di atas iaitu perancangan taraf bahasa dan perancangan
korpus bahasa. Perancangan taraf bahasa adalah perancangan yang terdapat dalam
semua perancangan. Misalnya dalam perancangan sosioekonomi atau perancangan
pendidikan. Perancangan ini boleh dilihat melalui perubahan taraf sekolah Inggeris
kepada sekolah kebangsaan, kelas peralihan dari sekolah Melayu ke Inggeris atau
sebaliknya dari Cina atau Tamil kepada sekolah kebangsaan. Dalam perancangan
korpun bahasa pula meliputi penciptaan istilah-istilah baru, perubahan yang
dilakukan dalam sistem ejaan, pengambilalihan sistem tulisan baru dan sebagainya.
Perancangan taraf bahasa dan ideologi dikaji dalam buku tersebut. Ideologi
bermaksud ditakrifkan sebagai satu peringkat idea atau pegangan hidup yang
merupakan matlamat dalam sesuatu masyarakat. Contohnya dalam masyarakat
Komunis, idea-idea dan pandangan hidup komunis menjadi matlamat untuk dicapai
dalam masyarakat tertentu. Di Malaysia, Rukun Negara telah menjadi matlamat
rakayat untuk mencapainya. Bahasa telah dikatakan sebagai asas kebudayaan.
Kebudayaan umum yang hendak dijadikan kebudayaan kebangsaan mestilah
mempunyai satu bahasa umum. Ideologi nasional bermatlamat mewujudkan peluang
yang sama bagi tiap-tiap rakyat. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa ketiadaan bahasa
kebangsaan atau bahasa tersebut dibiarkan sahaja, cita-cita tidak akan berjaya. Bagi
perancangan korpus bahasa dalam tulisan pula bermaksud membuat pilihan sistem
tulisan yang mana satu yang lebih berkesan daripada sistem yang lain. Negara kita
telah mempunyai dua sistem sebelum merdeka iaitu tulisan Rumi dan tulisan Jawi.
Perancangan korpus bahasa dalam tulisan telah mempengaruhi percetakan buku,
akhbar dan juga urusan rasmi. Bukan itu sahaja, perancangan korpus bahasa dalam
tulisan turut mempengaruhi kehidupan sosiobudaya serta psikologi masyarakat
seluruhnya.
Bagi bab yang terakhir dalam buku tersebut bertajuk kaedah penyelidikan.
Terdapat tiga tujuan melaksanakan kaedah penyelidikan. Antaranya adalah untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi, mendapat huraian, dan juga menguji teori
atau hipotesis yang sedia ada. Tujuan untuk menyelesaikan masalah seperti tentang
cara yang baik supaya anak-abak Melayu mencapai keputusan yang cemerlang
dalam mata pelajaran matematik. Selepas itu, kita boleh mendapat huraian dan
perincian terhadap masalah tersebut. Tujuan menguji teori atua bhipotesis yang
sedia ada adalah untuk mengetahui sama ada tedapat sistem atau peraturan yang
tertentu yang menyokong teori atau hipotesis itu. Dalam kaedah penyelidikan
terdapat tiga peringkat yang perlu diikuti. Antaranya adalah kaedah pengumpulan
data, kaedah analisis dan membuat kesimpulan.

Anda mungkin juga menyukai