Anda di halaman 1dari 1

Perbezaan Di antara Pengurus dan Pemimpin

Published by mie on Tuesday, June 3, 2008 at 10:58 AM http://muhamadazmi.blogspot.com/2008/06/perbezaan-di-antara-pengurus-dan.html

Adakah pemimpin dan pengurus itu sama? Ini perlu diketahui Dalam hubungan pemimpin-pengikut, pemimpinlah yang
kerana ada pendapat yang mengatakan terdapatnya perbezaan dan ada menetapkan piawai organisasi dengan cara berhati-hati memilih
pula yang mengatakan tidak. Soalan ini mungkin terjawab bila kita individu-individu yang perlu beliau berinteraksi, dengan
meneliti tugas dan tanggungjawab kedua-duanya. Sebenarnya, menjadi mengkomunikasikan tujuan dan halatuju dan juga dengan menjadi role
seorang pemimpin bukan sekadar mengendalikan sekumpulan manusia. model. Seorang pemimpin juga berperanan memutuskan apakah
Mann (1965) berpendapat, pemimpin memudahkan interaksi tingkahlaku-tingkahlaku yang paling sesuai dalam berinteraksi dengan
perorangan dan hubungan dalam pekerjaan. Mereka mempromosikan pengikut untuk menjamin hasil yang diingini. Gaya kepimpinan yang
penstrukturan tugas dan kerja-kerja yang perlu disiapkan. Mereka digunakan oleh seseorang pemimpin boleh mempengaruhi pencapaian
juga mengatur dan menilai kerja-kerja yang telah dan akan dilakukan. kumpulan atau matlamat perseorangan (Gardner, 1990). Contohnya,
Sementara itu, tugas pengurus pula ialah merencana, menyiasat, seorang pemimpin boleh menimbangkan sama ada kumpulannya dapat
menyelaras, menilai, menguruskan penstafan, berunding dan mewakili berfungsi dengan berkesan sekiranya gaya membuat keputusan secara
(Mahoney, Jerdee & Carroll, 1965, Achua; 2001). Sebenarnya kesemua demokratik dipilih. Mungkin pada masa yang lain, pemimpin berkenaan
fungsi-fungsi pengurusan mempunyai potensi kearah menyediakan boleh menimbangkan samada fokus patut diberikan kepada tugas atau
kepimpinan, begitu juga semua aktiviti kepimpinan boleh menyumbang kehendak ahli dalam organisasi. Gaya kepimpinan yang dipilih
ke arah pengurusan. sesungguhnya “terkesan oleh jangkaan pengikut mengenai bagaimana
Bennis dan Nanus pula percaya asas kepada perbezaan di pemimpin patut bertindak, persepsi pemimpin mengenai apakah
antara keduanya adalah terletak kepada definisi mengurus dan tingkahlaku yang sesuai di dalam berbagai peranan yang bakal
memimpin. Mengikut ahli-ahli teori situasi “mengurus bermaksud, dimainkannya dan apakah tingkahlaku yang akan melahirkan hasil yang
bertanggungjawab terhadap sesuatu dan mengendali. Memimpin pula diinginkan” (Whiterspoon, 1997, m.s. 80). Dalam proses berinteraksi
melibatkan mempengaruhi; memandu arah, kelakuan, tindakan atau dengan pengikut-pengikutnya, pemimpin akan membentuk gaya
pendapat” (Bennis & Nanus, 1985, m.s. 21). Pengurusan bergantung kepimpinan yang paling berkesan dalam usaha menggerakkan organisasi
kepada kuasa sah yang rasmi untuk mempengaruhi orang lain dan ia kearah pencapaian matlamat.
juga memberi penekanan kepada kecekapan. Sebaliknya, kepimpinan Walaupun terdapat perbezaan, sekiranya diteliti secara
menggunakan proses pengaruh sosial untuk mempengaruhi pengikut terperinci, seorang pemimpin yang berkesan akan juga menjalankan
dan memberi fokus kepada keberkesanan. Gardner juga percaya fungsi seorang pengurus dan begitu juga sebaliknya. Organisasi pada
bahawa pemimpin berfikir untuk jangka panjang, memahami hubungan masa ini memerlukan pengurus yang juga mempunyai keupayaan dan
kumpulannya dengan organisasi luar, mereka juga cuba menjangkau dan keterampilan untuk memimpin.
mempengaruhi konstituensi diluar sempadan kuasanya, memberi
penekanan kepada visi, nilai dan motivasi, mempunyai kemahiran Zaharah Hasan (Pusat Pengajian Umum, UKM)
berpolitik dan selalu berfikir tentang pembaharuan (Gardner, 1990). Posted by mie
Pemimpin tidak berpuas hati dengan status quo, Sebaliknya, mereka Labels: Azmi
lebih gemar memberi cabaran dan inspirasi kepada pengikut mereka Edited By: Fred Apat (mrfred85@gmail.com)
semasa bekerja bersama dalam mencapai visi organisasi. Bennis dan
Nanus mengatakan “dengan memberi fokus kepada visi, pemimpin
tersebut beroperasi dengan menggunakan sumber emosi dan rohani
organisasi, nilai-nilainya, iltizam dan aspirasi. Ini berbeza dengan
pengurus yang beroperasi dengan menggunakan sumber fizikal
organisasi iaitu dananya, kemahiran manusia, bahan mentah dan
teknologi” (Bennis & Nanus, 1985, m.s. 92).
Satu lagi perbezaan diantara kepimpinan dan pengurusan
ialah kepimpinan melibatkan hubungan dengan pengikut. Ada orang
yang berpendapat pemimpin dan pengikut adalah dua kategori yang
sangat berbeza. Walaubagaimana pun kepimpinan dan kepengikutan
adalah dua konsep yang berangkai dan keduanya mesti difahami. Tanpa
pemahaman salah satunya, maka seseorang itu tidak akan dapat
memahami gambaran sebenar mengenai kepimpinan (Heller & Til, 1982;
Witherspoon, 1997). Sebaik-baiknya hubungan ini patut dilihat
sebagai satu hubungan peranan yang ditemui dalam setiap organisasi.
Witherspoon seterusnya mencadangkan pemimpin dan pengikut
mempunyai peranan yang berkaitan dan saling bergantungan
(Witherspoon, 1997). Hasil dari pergantungan ini, kepimpinan
sebenarnya dianugerahkan oleh pengikut. Dengan itu pengikut yang
baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Edgar Schein juga
berpendapat, di dalam organisasi yang berkesan terdapat paduan
diantara kepimpinan yang baik dan kepengikutan yang baik (Schein,
1965).

Anda mungkin juga menyukai