Anda di halaman 1dari 19

Close Ad

PENULISAN TESIS, KERTAS CADANGAN, KERTAS KERJA, DAN LAPORAN disediakan oleh DR. HAJI RAZAK BIN DALI, P.K.T. (Perunding Ilmu Membaca dan Menulis)

1. Apakah Itu Penulisan? Ramai pegawai penyelidik, ketua jabatan, dan pegawai profesional di jabatan-jabatan kerajaan mungkin pada satu tahap berasa tidak jelas, kurang pasti dan ada kalanya tidak dapat membe akan antara pelbagai jenis teks bertulis yang berkaitan dengan tugas harian mereka! kajian, dan projek penting yang hendak dijalankan! #al ini bukannya satu anggapan tetapi satu kebenaran! Rata-rata didapati pegawai kerajaan yang tamat pengajian dari IP$ dengan diploma atau ija ah sarjana muda kurang mendapat peluang dan pendedahan dalam hal penulisan untuk menghasilkan kertas cadangan (kajian dan penyelidikan), kertas kerja (akademik dan bukan akademik) ataupun kertas laporan (saintifik dan bukan saintifik)! %alaupun mereka telah "kibatnya, timbul pelbagai masalah yang boleh menghalang dan membantut tugas,

menghasilkannya, ia dilakukan selalunya bukan melalui tunjuk ajar tetapi melalui proses meniru atau proses cuba jaya! &alam proses penulisan ada kalanya anda berasa tertekan dan tidak berminat! Ini disebabkan anda disuruh atau terpaksa menulis dalam satu keadaan di mana anda berasa tidak bersedia untuk melakukannya! 'ungguhpun begitu sebagai seorang pegawai kerajaan ia menjadi satu tanggungjawab yang mesti anda laksanakan dengan sebaik-baiknya! Maka untuk membolehkan anda melaksanakan dan menjalankan amanah itu, terpaksalah anda melenggkapkan diri anda dengan pengetahuan, $ambahan kebolehan, kemahiran, dan strategi dalam bidang penulisan!

kepada faktor-faktor ini, faktor afektif juga perlu diberikan perhatian! %eperluan asas yang anda perlukan untuk membolehkan anda menjadi seorang penulis ialah( a) pegetahuan bahasa (fonetik, fonologi, morfologi, semantik, sintaktis, dan tatabahasa) b) pengetahuan tentang tajuk (pengalaman yang diterima secara formal dan tidak formal) c) pengetahuan tentang format, struktur, dan organisasi teks bertulis d) proses penulisan e) penyuntingan! &i samping itu anda juga harus mempunyai sifat-sifat berikut( a) ada keinginan untuk menyampaikan maklumat b) percaya bahawa anda dapat memberi sesuatu sumbangan c) tahu bahawa anda ada kuasa)pengaruh (influence) untuk mengubah sesuatu d) tahu dan faham bahawa pembaca ada hak untuk menolak dan memberi pendapat mereka! "pabila anda berhadapan dengan satu tugas menulis anda harus boleh menghadapinya dengan pandangan positif! menarik dan menyeronokkan! #asilnya, proses dan hasil penulisan itu boleh dipandang sebagai satu kerja yang mencabar,

2. Me

aha

i Ba!ai

ana "e#$an! Penulis Be$tin%ak

*uat permulaan, seseorang penulis itu perlu tahu tentang pelbagai aspek penulisan, keperluan, pengetahuan, dan kemahiran yang membolehkannya membuat perbe aan antara menulis bahan kreatif dengan menulis bahan berfakta (penulisan ekspositori dan berorganisasi)! 'ebagai (sajak)! teks itu! penulis kreatif, hasil karyanya itu pada umumnya merangkumi bahan-bahan berbentuk prosa (cerpen dan no+el) dan puisi Penulis kreatif boleh bertindak dalam keadaan bebas dan tidak *egitu juga dengan isi kandungannya, penulis tidak perlu terikat dengan peraturan dan syarat seperti dari segi struktur organisasi mengemukakan bukti untuk menyokong idea-idea yang diutarakan kerana apa yang ditulis itu datangnya atau wujudnya daripada ilham, pemikiran atau ciptaannya sendiri! Penulis teks kreatif pada umumnya menulis sesuatu karya itu berkaitan dengan budaya, sosial, keagamaan, sains, dan teknologi yang dipandang dari kaca matanya sendiri dan bukannya daripada hasil satu penyelidikan yang saintifik! Isi kandungan karyanya ialah hasil rekaan dan mungkin mempunyai hubungan dengan kehidupan yang pernah dialami oleh penulis atau anggota masyarakat! Penulisan berorganisasi (penulisan ekspositori) bukannya rekaan! Penulisan sebegini mesti berasaskan fakta yang sahih dan segala yang dikatakan itu telah pun dibuktikan! Penulisannya rapi, tersusun dan tidak subjektif! *ahasanya mengandungi ayat yang ringkas, mudah, padat, dan tepat! Penulisan ekspositori memerlukan penulis membuat rujukan fakta ,leh itu sebelum anda memulakan proses penulisan, yang telah diperakui dan diterbitkan oleh pakar-pakar dalam bidang kajian atau penyelidikan! anda perlu melihat dan menimbang soalan-soalan ini( a) "dakah kamu mempunyai satu tesis (subjek)perkara) yang menjadi isu dan persoalan untuk dicari penyelesaian atau jawapannyab) "dakah tesis itu wajar, penting dan sangat-sangat memerlukan jawapan-

c) "dakah jawapan dan penyelesaian yang akan kamu dapati itu memberi sumbangan kepada bidang ilmu. dan pembanguanan manusia dan negarad) "dakah tesis itu mengutarakan satu perkara baru dalam bidang ilmu itu! "tau kamu melihat satu perkara dalam bidang ilmu kamu (subjek semasa) dalam situasi yang berlainan'elain daripada menjawab soalan-soalan di atas kamu juga perlu mempertimbangkan kedudukan diri kamu sendiri( a) "pakah peranan anda sebagai penulisb) "pakah tujuan anda menulis dalam situasi berlainanc) "pakah imej diri yang hendak anda utarakand) *agaimanakah imej itu hendak anda suaikan dengan bahasa yang digunakane) *agaimanakah agaknya reaksi pembaca terhadap penulisan anda ituf) "pakah faktor dalaman atau luaran lain yang boleh anda gunakan untuk memperelokkan penulisan andag) "dakah penyelidikan kamu itu benar-benar satu penyelidikan yang akan menghasilkan satu penemuan atau penyelesaian kepada persoalan yang diutarakan. atau ia hanya untuk memenuhi syarat pengija ahan&. Ba!ai ana An%a Men!ha%api P$#ses Penulisan Dala

"ituasi 'an! Be$lainan 'elalunya anda menulis dalam keadaan tertekan, sama ada disebabkan oleh faktor-faktor luaran ataupun dalaman! /alau bagaimanapun anda perlu menulis kerana ia merupakan tugas dan tanggungjawab! ,leh itu penulisan yang anda lakukan itu haruslah memberi pengertian dan sumbangan kepada anda! dan %erja yang dihasilkan itu pula kepada diri anda harus dalam mendatangkan kejayaan kepuasan

melaksanakan tugas! Pengetahuan tentang proses menulis bermula dengan mengetahui konsep, prinsip, dan rasional setiap satu bentuk dan aspek penulisan itu

dengan sejelas-jelasnya dan untuk menentukan kejelasannnya penulis harus dapat menjawab soalan-soalan berikut( a) "pakah yang difahami tentang kertas cadangan)kertas kerja)laporan (konsep)prinsip)rasional)definisinya)b) *agaimanakah hendak mengenali dan membandingkan antara kertas cadangan, kertas kerja, dan laporanc) Mengapakah kertas cadangan, kertas kerja, dan laporan ditulisd) "pakah persediaan untuk melaksanakan tugas inie) "pakah pengetahuan dan kemahiran yang anda perlu adaf) 'iapakah yang akan membaca hasil penulisan anda ituProses penulisan memerlukan anda menulis tidak dalam keadaan terpisah (in isolation) tetapi dalam konteks atau situasi tertentu( a) "dakah anda menulis secara indi+idu atau berkumpulanb) "dakah had masa yang diberi untuk menyelesaikan tugasc) "dakah tugas itu melibatkan kerja luar atau dalamand) *agaimanakah hendak menentukan tajuk atau idea yang hendak ditulise) *erapa banyakkah yang hendak dihasilkanf) "pakah matlamat dan tujuan andag) *agaimanakah anda membuat keputusan tentang menyusun dan membentuk idea gaya penyampaian yang terbaik&ari awal keputusan anda hendak menulis anda akan berhadapan dengan keperluan membuat pelbagai keputusan yang kompleks seperti( a) sebab menulis (arahan tugas, pembinaan diri, atau minat) b) isu atau perkara yang hendak diketengahkan (ditentukan atau pilihan sendiri) c) untuk satu kumpulan pembaca tertentu (pembaca dalaman atau luar) d) jenis tulisan yang ditetapkan (ringkas atau lengkap) e) perasaan terhadap penulisan (tertekan atau selesa) f) pengalaman dan latihan yang anda ada (formal atau bukan formal) g) faktor luaran seperti tarikh akhir, ketepatan maklumat, dan perkaraperkara lain!

"nda perlu sedar peranan penulisan dalam kehidupan peribadi dan profesional anda! Menulis tidak datang dengan mudah! "nda perlu sanggup menggunakan masa dan tenaga untuk membolehkan anda menulis dengan baik! Menulis itu satu akti+iti yang penting dalam perkembangan dan pembangunan kerjaya anda! (. )$!anisasi Mak$# Di Dala Teks, $eks bertulis seperti yang diketahui boleh dibina dan direka dalam pelbagai bentuk seperti buku, buku teks, jurnal, majalah, dan bentuk-bentuk lain! 'etiap satu bentuk ini rata-rata mempunyai bahagian-bahagian yang serupa atau hampir serupa sama ada dari segi reka bentuknya ataupun fungsinya! *ahagian-bahagian ini ialah( %ulit #adapan *uku - tajuk, nama penulis, nama penerbit Muka 'urat $ajuk %ata Pengantar Isi %andungan - ditulis dalam muka surat berasingan - hanya perlu jika ada kenyataan yang hendak dikatakan oleh orang lain selain daripada penulis - perlu jika hasil penulisan melebihi dua puluh (01) muka surat (nombor "rab sahaja digunakan) - sistem nombor mestilah tepat dengan tajuk-tajuk yang disenaraikan Prakata Pengenalan - kenyataan yang ditulis oleh penulis (merujuk kepada pelbagai aspek penulisannya) - memberi pandangan umum dan meluas tentang tajuk penulisan bergantung kepada pengalaman dan pengetahuan penulis *ab "pendiks Indeks - tesis dan idea-idea penulis - maklumat tambahan - senarai perkataan penting (idea) "e*uah Teks Be$tulis +Anat# i

*ibliografi)Rujukan - menyatakan bahan bacaan yang dirujuk

- tandakan dengan jelas jika ada bahan yang dipetik dan dimuatkan dalam penulisan anda 2losari - kamus mini %ulit *elakang *uku - ada iklan atau sinopsis tajuk oleh orang tertentu -. .i$i/.i$i )$!anisasi Mik$# Di Dala "e*uah Penulisan

&alam proses penulisan anda perlu mempunyai konsep yang jelas dan tepat tentang ciri yang terdapat di dalam organisasi mikro (di dalam bab dan di dalam perenggan)( a) $ajuk (tesis, idea, fakta dsb!) b) Perenggan perenggan pengenalan perenggan fi ikal perenggan isi perenggan konseptual perenggan ideasional perenggan subideasional perenggan penutup c) "yat ayat tesis ayat tajuk ayat keterangan ayat contoh ayat penutup d) Isi)Idea idea utama idea kawalan idea sokongan contoh e) Retorik

retorik perenggan retorik bab (biasanya bersifat eklektik 3eclectic4 - gabungan beberapa retorik) f) %oherensi dan kohesif (pertalian dan pertautan) koherensi ayat koherensi perenggan koherensi bab 0. Pel*a!ai Bentuk Teks Be$tulis "pabila anda sudah jelas dengan tujuan melakukan kerja di atas proses menulis sudah bermula! perancangan yang teliti! Proses penulisan tidak boleh dilakukan tanpa Penulis akan memulakan penulisan dengan

membentuk satu kerangka yang diisi dengan butir-butir yang didapati dari hasil pembacaan dan penyelidikan sama ada di perpustakaan atau melalui soal selidik dan sebagainya! Penulis dari awal menetapkan jenis penulisan yang hendak ditulis adakah kertas cadangan, kertas kerja, atau satu laporan! *entuk tulisan begini biasanya disebut 'etiap satu mempunyai format yang tersendiri yang harus diketahui oleh penulis! 5organisational writing5 ataupun 5e6pository writing5 iaitu tulisan berasaskan fakta! 0.a, Ke$tas .a%an!an Penulis pada permulaannya harus faham bahawa tiada satu definisi atau penerangan yang tepat boleh diberikan tentang perkataan ataupun konsep 7cadangan7! 78adangan7 boleh bersifat pelbagai bentuk! "ntaranya ialah( "da yang berkaitan dengan penyelidikan atau kajian (research proposal) yang berbentuk akademik! (kertas cadangan kajian) "da pula yang berkaitan dengan penghujahan tentang sesuatu falsafah, konsep, atau teori iaitu satu hujah akademik tentang sesuatu pemikiran ataupun pandangan! (kertas konsep)

"da pula yang merupakan satu penghujahan dalam mengutarakan sesuatu pemikiran dalam membina, mendirikan, mewujudkan sesuatu usaha yang pada konsep dan teorinya boleh dilaksanakan (bukan bersifat akademik)ilmiah)! Penulisan kertas cadangan bermula dengan a%an1a tesis

(pandangan, pendapat, pemikiran yang menjadi satu isu dan permasalahan kepada penulis yang memerlukan jawapan dan boleh dicari melalui kajian)! Penulis berharap untuk mencari penyelesaian dan jawapan terhadap tesis yang wujud dalam pemikirannya itu! Ia satu tugas yang memakan masa yang lama dan susah! Proses mencari jawapan kepada tesis yang dibangkitkan itu perlu dijalankan secara saintifik! diukur! 9ormat kertas cadangan penyelidikan atau kajian pada umumnya mempunyai susunan dan tajuk-tajuk berikut( 8ontoh tajuk( P2L2PA"AN "I"A K3MBAHAN IND3"TRI, K2"ANN'A T2RHADAP ALAM "2KITAR4 KAJIAN K2" KILAN5 DI KA6A"AN B3KIT MIN'AK a) i! ii! iii! i+! +! Pen!enalan, ada( latar belakang isu dan masalah matlamat)tujuan)objektif skop kajian soalan kajian dan hipotesis 'oalan kajian( Mengapakah ia berlakuMengapakah langkah-langkah yang diambil itu tidak berkesan#ipotesis( 'emua tindakan yang dilakukan mesti dipertanggungjawabkan, ada alasannya, ada dalilnya, boleh dihitung dan

Perbelanjaan untuk mengawal keadaan di tempat itu akan berkurangan jika penguatkuasaan berkesan #idup orang di kawasan itu akan menjadi lebih sihat +i! b) limitation of terms)definition of terms Tin7auan Ba8aan (literature re+iew) : adakan pegangan)pandangan kita dahulu kemudian bacalah bahan-bahan bagi melihat apa yang diperkatakan orang lain tentang tajuk itu untuk menguatkan pegangan)pandangan kita itu, jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain c) Met#%#l#!i sa a a%a se8a$a kuantitati9 ataupun kualitati9 (cadangan sahaja) - kaedah untuk mendapatkan data daripada golongan sampelan kita, pilih satu kaedah saja supaya tidak membebankan kita apabila kita menganalisis data nanti, mesti ada( i! ii! iii! i+! subject of the research (proses persampelan - memberi kriteria pemilihan) materials of the research (bahan-bahan yang digunakan dalam kajian) instrumen of the research :melibatkan kajian beha+ioural (e!g! soalan temu duga, kertas ujian, dll!) procedure of the research (diberi)dinyatakan secara terperinci dengan memberi langkah-langkah satu persatu dan juga secara kronologi) +! pilot study (kajian rintis dilaksanakan dengan satu kumpulan lain, iaitu *ukan subject kita yang sebenar) : untuk menguji sama ada instrumen kita sesuai)tidak (2tika pen1eli%ikan : janji penyelidik kepada subject of the research iaitu segala yang didapati terutamanya yang berkaitan dengan halhal peribadi subject itu akan dijamin kerahsiaannya)

d)

Analisis Data (cadangan sahaja) : sama ada kuantitatif ataupun kualitatif primary data : yang dipungut sendiri melalui kaedah yang dipilih sama ada melalui soal selidik, temu ramah dll! : lebih baik data ini kerana penyelidik akan dapat rasakan susah payah memungut data secondary data : mengambil data daripada hasil kajian orang lain

e)

Keputusan %an Pe$*in8an!an (an%aian hasil yang akan diketemui) : penyelidik hanya membuat satu andaian hasil yang akan diperolehi sekiranya dia mengikut apa yang telah ditulis dalam a, b, c, dan d. dan dapat menjangka apakah sumbangan kajiannya itu kepada jabatannya, organisasinya, dan negara

f)

Penutup : mengulang penyataan tujuan)objektif pi$an ("ppendi6) cadangan ini mestilah dikemukakan kepada ketua *a!a untuk diteliti dan diberi persetujuan supaya ia boleh

g) Bi*li#!$a9i:Ru7ukan h) La (kertas 7a*atan:le

diteruskan dan diberi pembiayaan! "pabila ketua jabatan telah bersetuju pada dasarnya untuk projek)kajian itu dilaksanakan, penyelidik akan diminta menyediakan dan menghantar kertas kerja untuk diteliti tentang pembiayaannya dan untuk mendapat kelulusannya!) +DI DALAM K2RTA" .ADAN5AN ADA K2RTA" K2RJA 3untuk memohon wang pembiayaan, memohon kebenaran dan kelulusan membuat sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu kemudahan4 T2TAPI DI DALAM K2RTA" K2RJA TIADA K2RTA" .ADAN5AN, 0.*, Ke$tas Ke$7a 'eperti yang dibincangkan tentang 7kertas cadangan7, kertas kerja7 juga tidak dapat diberi definisi atau takrifan yang tepat! Pada umumnya 7kertas kerja7 ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti

kelulusan untuk satu 7peruntukan kewangan7 (funding) atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya! &alam bidang akademia)ilmiah penulisan 7kertas kerja7 pada asasnya tertumpu kepada penghujahan balas kepada sesuatu penemuan atau keputusan daripada sesuatu penyelidikan! Penghujahan sebegini selalunya ialah reaksi atau pendapat seseorang yang berpegetahuan dalam bidang tertentu dan menyatakan penerimaan atau penolakan, persetujuan atau bangkangan terhadap penemuan atau hasil penyelidikan orang lain! ,rganisasi kerta kerja dengan kertas cadangan hampir serupa! 'ungguhpun begitu ada beberapa perkara yang ditambah di dalam kertas kerja! a) 9ormat kertas kerja untuk mendapatkan kelulusan ditulis berdasarkan tajuk-tajuk berikut( Pen!enalan (kenyataan akhbar)laporan ataupun kata-kata yang pernah diluahkan oleh seseorang tentang perkara yang hendak dilaksanakan itu) %an Lata$ Belakan! (berbentuk sejarah - gunakan soalan ;w 3what, where, when, who, why4 dan <h 3how4) *, Tin7auan Ba8aan c)Pene$an!an 1an! te$pe$in8i tentan! tu7uan ke$tas ke$7a (huraikan) seperti memulakan perniagaan, projek, atau program latihan d) I plikasi Ke;an!an (secara terperinci) biasanya yang diberi secara satu persatu dalam lampiran e) P$#ses Pelaksanaan (secara terperinci) yang diberi secara kronologi itu sepatutnya diberi dalam lampiran juga f) I plikasi Pelaksanaan (7an!kaan kepada kumpulan yang disasarkan) jabatan, negeri, dan negara) h) Penutup (Penegasan semula tentang tujuan kertas kerja ini iaitu ke*aikann1a) i, Bi*li#!$a9i:Ru7ukan j) La pi$an ("ppendi6) g) Keputusan %an Pe$*in8an!an (7an!kaan sumbangan kepada

0.8, Ke$tas Lap#$an (satu penghujahan tentang akti+iti)perkara yang telah berlaku) Menulis laporan merupakan satu pengenalan yang baik kepada prinsipprinsip pemikiran kritis, perancangan, dan organisasi yang digunakan dalam menghasilkan satu dokumen yang kompleks! bertanya mengapa laporan perlu ditulisjawapan yang dapat diutarakan( a) b) membolehkan anda menyimpan rekod memaklumkan perkembangan)pelaksanaan projek kepada pegawai di jabatan anda c) menyampaikan maklumat tentang kejayaan dan kegagalan d) untuk berurusan dengan mereka yang ada kaitan dengan tugas anda e) untuk membolehkan mereka yang berkenaan terus mahu berurusan dengan anda f) untuk memaklumkan perkembangan projek-projek yang sedang dan telah dilaksanakan kepada mereka yang berkenaan g) untuk menggalakkan perkembangan projek hasil kejayaan anda h) supaya orang lain boleh belajar daripada kejayaan anda i) untuk membolehkan penyelidik meneruskan kajian mereka j) untuk hal-hal penilaian k)untuk kegunaan kerajaan dalam membina dan melaksanakan dasar 'ebelum menulis kertas laporan anda perlu sedar bahawa kertas laporan membentangkan apa 1an! telah %ilakukan! ,leh itu tumpuannya adalah kepada hasil, implikasi, kesan, dan impak tujuan asal kertas cadangan kajian atau kertas kerja diadakan! kerja! =aporan digunakan dengan meluas untuk menyimpan rekod dan menyampaikan hasil sesuatu =aporan juga memberi asas untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan! Ta7uk 1an! %i uatkan ialah( "nda mungkin Ini ialah sebahagian daripada

a)

A*st$ak (hanya dalam lap#$an pen1eli%ikan, penyelidikan boleh jadi pendek seperti one shot case study sehinggalah sesuatu yang paling panjang) : maksimum <01 pp, < perenggan sahaja, abstrak menjawab tiga soalan( il mengapa kajian dijalankan bagaimana kajian dijalankan apakah hasil kajian iah4 tidak dimasukkan abstrak tetapi tulislah su a$1:

(bagi laporan jenis lain 3bukan hasil penyelidikan tetapi yang *e$si9at $in!kasan, bagi penulisan k$eati9 pula ditulis sin#psis) b) Ja%ual Isi Kan%un!an (jika lebih daripada 01 m!s! kertas ">) c) Pen!enalan i! latar belakang (sama ada berbentuk historical report)pandangan orang)laporan akhbar)satu kenyataan yang dibuat oleh seseorang yang terkenal dll! : berikan sumber rujukan)petikan yang diambil) ii! iii! i+! +! +i! +ii! d) isu dan masalah matlamat)tujuan)objektif skop kajian : seluas mana)sebanyak mana yang hendak dilakukan proses persampelan (memberi kriteria pemilihan) soalan kajian dan hipotesis limitation of terms)definition of terms Tin7auan Ba8aan (ringkas) a%akan pe!an!an:pan%an!an kita %ahulu kemudian orang bacalah lain bahan-bahan tentang tajuk bagi itu melihat untuk apa yang diperkatakan menguatkan

pegangan)pandangan kita itu, jangan baca apa pandangan orang lain kemudian baru hendak membentuk pegangan kita kerana kita akan terpengaruh dengan pandangan orang lain (kata-kata yang terkandung dalam tajuk kita seperti amalan, nilai murni, orang kampung, ? berdasarkan tajuk kajian kita yang kita jangka agak perlu dilihat

pandangan e)

orang

lain

sama

ada

sama)tidak

dengan

pandangan)pegangan kita) Met#%#l#!i (yang telah diluluskan dan dijalankan, secara ringkas) i! ii! proses persampelan (subject of the research) materials of the research (borang soal selidik, rakaman pita +ideo, teks mengajar)ceramah dll!, jika tiada materials of the research yang digunakan dalam kajian tidak perlu masukkan tajuk ini) iii! instrumen of the research (perkaedahan menjalankan penyelidikan sama ada gunakan kaedah soal selidik : paling panjang >1 soalan termasuklah setiap pecahan soalan, paling senang soalan yang memerlukan jawapan ya)tidak, soalan yang berbentuk kenyataan sama ada kenyataan positif ataupun negatif, menentukan kategori soalan dan hipotesis dapat eloklah penyelidik

menyenaraikan soalan kajiannya mengikut kategorinya yang dijadikan subtajuk soalan. kaedah memasang pita rakaman dll! gunakan satu instrumen sahaja dengan setiap kumpulan sebab jika guna lebih daripada satu instrumen sukar hendak menjalankan kajian dan sukar hendak menganalisis data yang dikutip) i+! +! procedure of the research (langkah-langkah kajian atau penyelidikan dilaksanakan) pilot study (kajian rintis) : bagaimana)di mana)dengan siapa kajian rintis penggunaan instrumen itu telah lakukan dan dapatannya (jangan buat kajian rintis dengan target group kita)kumpulan yang menjadi pilihan sampelan kita) f) Analisis Data (yang telah diluluskan dan digunakan, secara ringkas) *agaimana data dianalisis amat penting, apakah yang dibuat dengan data itu&alam menganalisis data yang dipungut itu bolehlah dibuat akuran, dikira peratusannya, apakah keputusan)tafsiran)rumusan yang didapati berdasarkan peratusan jika dilihat semula pada hipotesis kita tadi sama ada positif ataupun negatif untuk setiap satu s#alan yang

dikemukakan. selepas itu lakukan analisis mengikut setiap satu kate!#$i g) Keputusan %an Pe$*in8an!an (kesan terhadap subjek kajian dan juga sumbangan kepada bidang ilmu, se8a$a te$pe$in8i) ulas mengikut setiap satu soalan kajian)hipotesis secara terperinci h) Penutup (jangkaan dan pandangan untuk masa hadapan) : selain daripada memberi penegasan semula objektif kita pengkaji boleh berbentuk memberi cadangan)garis panduan)nasihat, memberi satu model)contoh untuk diikuti oleh orang)kampung lain, memberi keputusan)membuat pilihan i) Bi*li#!$a9i:Ru7ukan j) La pi$an ("ppendi6) (bagi laporan yang menyatakan sudah siap sesuatu akti+iti berikan secara kronologi( pengenalan - latar belakang akti+iti-akti+iti yang telah dijalankan mengikut kronologi, dinyatakan segala aspek pelaksanaan akti+iti itu termasuklah bahan-bahan dan alat serta jentera yang telah digunakan semasa melaksanakan akti+iti itu) - penulisan ini dilakukan dalam perenggan pengenalan, perenggan isi yang terdiri daripada perenggan konsep, perenggan ideasional, dan mungkin juga ada perenggan subideasional. dan perenggan penutup <. P$#ses Penulisan Lan!kah De Reka bentuk penulisan elok i Lan!kah dengan memikirkan proses

dimulakan

penulisan secara berurutan dan langkah demi langkah! 'emasa proses ini berjalan anda akan melakukan sedikit pembetulan dan penyesuaian langkah-langkah penulisan! a) kenal pasti masalah (tesis) b) tanya soalan yang jelas dan tepat, sebanyak yang boleh (persoalan atau hipotesis) 2unakan senarai di bawah ini sebagai titik permulaan penulisan anda! Prinsip-prinsip utama ialah(

c) hadkan skop tajuk penulisan, yang benar-benar menarik perhatian anda dan dalam bidang pengetahuan anda (hubung kait antara subjek dan isu kajian) d) buat satu kerangka yang jelas untuk memperlihatkan skema tajuk (kerangka teori). jika boleh buat satu jadual penulisan juga sebagai satu garis panduan kerja kita e) tulis apa yang diketahui, bukan apa yang tidak diketahui tentang masalah (data harus berasaskan fakta yang boleh disokong dengan dokumen yang diterbitkan) f) kenal pasti kemahiran dan maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan g) pilih pendekatan dan kaedah untuk mengumpul maklumat (sumber maklumat - boleh buat penyelidikan perpustakaan)library research, tanya kepada pakar, buat soal selidik, adakan temu bual, dll!) h) terangkan dapatan atau hasil yang dicari dari penulisan itu i) nyatakan dengan tepat bahan keperluan dan implikasi kewangan =. Lata$ Belakan! Dan Ka7ian "e Be$kaitan 'ebelum seseorang penulis itu memulakan penulisannya, satu aspek persediaan penulisan yang perlu diutamakan ialah dia melakukan kerjakerja mencari maklumat tentang kesesuaian kerja yang hendak dilakukannya itu! dilakukan itu! Ini memerlukan penulis banyak membaca bahan asas dan bertanya kepada rakan-rakan, pakar atau mereka yang berpengalaman tentang tajuk yang hendak ditulis itu! "ntara soalan penting yang memerlukan jawapan( a) 'udahkah anda membuat tinjauan dan menerangkan kesesuaian kajian ini dengan masalah yang diutarakanPenulis akan berhadapan dengan penyataan berkaitan ula Bahan Ba8aan 'an!

dengan 5+iability, feasibility dan reliability5 kerja kajian yang hendak

b) 'udahkah anda membuat tinjauan pendapat-pendapat pakar yang ada tentang masalah inic) 'udahkah anda merumuskan pendapat-pendapat pakar tentang kajian ini>. Pen!!unaan %an Pe In!!e$is, 'etiap penulis harus cuba menguasai bahasa Melayu dan Inggeris dengan sebaiknya iaitu tahu tentang selok belok bahasa! Penulis perlu membuat semakan manuskripnya sebelum boleh mencetak dan mengedar hasil kerjanya itu! #asil yang baik atau lemah memberi refleksi terhadap imej diri anda, pertamanya anda sebagai seorang pegawai dan kedua sebagai seorang penulis! Mencurahkan titik peluh dan tenaga sepenuhnya dalam usaha menghasilkan satu kerja penulisan yang bermutu tidak banyak menampakkan ganjarannya! #asil kajian yang dilakukan itu juga belum antapan Bahasa +Bahasa Mela1u %an

pasti dapat mengubah keadaan yang sedia ada secara mendadak tetapi ia tetap dapat memberi satu sumbangan, walaupun kecil, kepada bidang ilmu dan juga bidang tugas anda! @amun yang pasti, penghasilan satu bahan penulisan yang bermutu akan mendatangkan perasaan puas dan bangga kepada setiap penulis! 1?. Ru usan Lan!kah/Lan!kah Penulisan

Panduan yang disenaraikan ini dapat memandu anda menyemak kerjakerja yang dijalankan secara berperingkat-peringkat! a) pilih dan hadkan tajuk anda b) sempitkan dan fokuskan tajuk anda c) cadangkan tesis yang berfungsi d) tulis kenyataan tesis yang tentatif e) cari dan kaji unsur-unsur maklumat yang sesuai f) ambil dan kumpul maklumat

g) bentuk rangka yang berfungsi h) susun draf kasar i) tulis dan semak draf j) tulis draf akhir k) semak draf akhir l) sediakan senarai rujukan dan bibliografi yang berfungsi

SELAMAT MENCUBA R&''")ssa)011>