Anda di halaman 1dari 8

SOALAN KUIZ KUIZ PUASA RAMADHAN: Sila jawab soalan yang diberikan 1. 2. %.

Berpuasa di bulan Ramadhan adalah rukun Islam ke berapa ? Jawapan : Ketiga. Bilakah umat Islam difardhukan berpuasa ? Jawapan : 10 S a!ban "ahun Kedua #i$rah & atakan pengertian puasa mengikut hukum s arak. Jawapan : 'enahan diri daripada makan dan minun dan perkara(perkara ang membatalkann a bermula dari terbit fa$ar hingga terbenam matahari. *pakah hukum berpuasa ke atas umat Islam ang +ukup s arat(s aratn a ? Jawapan : ,a$ib. Sebutkan s arat dua hikmah puasa. Jawapan : 1. 'elatih diri dengan sifat mahmudah 2. 'enginsafi kesusahan ang dirasaikan .leh .rang miskin. / lain(lain $awapan ang bersesuaian. 0. 3. 1rang berpuasa hendaklah men$auhkan diri daripada apa? Jawapan : 2erkara(perkara ang membatalkan puasa. 4mat Islam diwa$ibkan berpuasa berdasarkan firman *llah a at 15% dalam Surah 66666666666? Jawapan : *l(Ba7arah 2uasa $uga telah dis ariatkan kepada 666666666666666. terdahulu. Jawapan : 4mat & atakan dua s arat wa$ib puasa. Jawapan : Islam9 Baligh9 Berakal9 'ampu berpuasa

). -.

5. 8.

10. & atan dua lagi s arat puasa selain daripada $awapan ang telah diberikan tadi. Jawapan : Islam9 Baligh9 Berakal9 'ampu berpuasa 11. *dakah .rang tua ang u:ur menderita pen akit kr.nik wa$ib berpuasa ? Jawapan : "idak 12. Bagaimanakah keadaan puasa kanak(kanak ang belum baligh ? Jawapan : Sah

1%. Bagaimanakah puasa .rang kafir ang meniru +ara umat Islam men$alankan ibadah puasa ? Jawapan : "idak Sah 1). Se.rang ang telah disahkan gila sepan$ang ha at melakukan ibadah puasa. Jawapan : "idak Sah. 1-. *dakah .rang ang terlupa bagun sahur dikira berpuasa pada kees.kan harin a ? ;a. 10. 1rang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadhan wa$ib66666666666666.puasan a di hari lain luar daripada bulan Ramadhan sebelum tiba bulan Ramadhan berikutn a. Jawapan : 'eng7ada

SK!MA "A#APAN KUIZ IHRAM 2.sted 1n "uesda 9 September 09 2011 B . 4nder I#R*' *ssalamualaikum. Salam <ebaran diu+apkan kepada semua ahli 2=R4B*"*&. 2.s kali ini akan mendedahkan $awapan kepada segala pers.alan ang ditimbulkan di sini sebelum ini menerusi siri Kui: I#R*'. '.ga dapat men$adi ped.man buat masa hadapan dan menambah pengetahuan rakan(rakan. 2=R#*"I*& K=2*>* 2='=&*&? ;*&? "=<*# >I4'4'K*& S=B=<4' I&I9 #*R*2 >*2*" "4&"4" #*>I*# S=@=2*" '4&?KI&9 @*>*&?*& '*S* S=,*K"4 S*'B4"*& *I>I<AI"RI >I ?=R*I BIK1&. #*R*2 '*K<4'.

K4IB 1( AIC# 24*S* 1 2ada tahun keberapa hi$rahkah dis ariatkan ibadah puasa kepada umat &abi 'uhammad S*,? 2 #IJR*#

2ada bulan keberapakah dalam kalendar hi$rah9 umat Islam diwa$ibkan berpuasa?

Bulan ke 8 D Ramadan E

*pakah a at hukum kewa$ipan berpuasa Ramadhan?

*l(Ba7arah a at ke 15%

G HI F JK LM GN OP JQ LR GS GN OP JQ TU OV GW OX T W G YZ TS L[ \Q G] G ^ G K T_ J `a G_ G b J `c Gd e S[ N JP Jc OQ G] G ^ G K T_ J [Hf JX Gg W G YZ TS L[ `h GY ij G `Y G =rtin a: k,ahai .rang(.rang ang beriman9 diwa$ibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwa$ibkan atas .rang(.rang sebelum kamu agar kamu bertakwal

Berapakah rukun puasa? *pakah rukun(rukunn a?

>ua. D1E&iat D2E melakukan perkara ang membatalkann a

- & atakan s arat(s arat wa$ib berpuasa 1. 2. %. ). -. Islam Sampai umur Berakal Berkuasammampu Bermukim

0 & atakan s arat(s arat sah berpuasa. 1. 2. %. ). -. 0. Islam Berakalmmumai i: Su+i dari pada haid dan nifas &iat 2ada hari ang sah puasa 'enahan diri dari melakukan perkara ang membatalkan puasa

3. Ibadah khusus apakah ang diamalkan dalam bulan Ramadhan? 1. 2uasa Ramadhan 2. S.lat tarawih

%. Bakat fitrah 5. & atakan ) peristiwa penting ang berlaku dalam bulan Ramadhan. 1. 2. %. ). &u:ul Curan <ailatu lCadr 2erang Badar 2embukaan k.ta 'ekah

8. Satu pintu di dalam s urga khusus untuk .rang ang berpuasa memasukin a. *pakah nama pintu itu? *r(Ra an

10. Sebutkan ) $enis puasa wa$ib 1. 2. %. ). 2uasa Ramadhan 2uasa Cada! 2uasa &a:ar 2uasa Kafarah

K4IB 2( 4<4' C4R*& 1. Berapakah bilangan surah di dalam al(Curan? 11) 2. *pakah a at pertama ang diturunkan ke atas &abi 'uhammad s.a.w. ? *.- a at pertama dalam surah *l(!*la7 %. *pakah nama surah ang paling pan$ang dalam al(Curan? @.Surah al(Ba7arah ). Surah apakah ang pada setiap a atn a ada <af:ul Jalalah Dkalimah no[! E ? B.Surah al('u$adilah -.Setiap surah dalam al(Curan dimulakan dengan basmalah 9 ke+uali satu surah9 surah apakah itu? *.Surah at("aubah

0. >alam al(Curan9 han a satu nama sahabat &abi s.a.w disebut 9 siapakah sahabat itu? B.Baid bin #arithah 3. >ua surah ini dipanggil : al('u!awwi:atain . *pakah nama surah(surah tersebut ? >.Surah *l(Aala7 dan an(&as 5. Berapa kalikah kalimah Ramadhan disebut dalam al(Curan ? *.Sekali 8. *pakah nama surah ang setiap a atn a diakhiri dengan huruf >al ? >.Surah al(Ikhlas 10. *pakah binatang ang telah men$adi mangsa fitnah ang disebutkan dalam al(Curan? B.Serigala

&*'*:pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp "=K* SI<*&? K*"* S B 2 S

"*RIK#:ppppppppppppppp

&

I R

B K R = I

&

<

&

Menegak 1.Bakat ang dikeluarkan .leh umat islam di bulan ramadhan ialah:akatppppppppppppppp 2.*li terlupa bersahur apakah hukumn a berpuasa ppppppppppp %.Bulan ramadhan ialah bulan ang keppppppppppp dalam islam ).'akan di pagi hari sebelum berpuasa dipanggil pppppppppppppppppppamadhan umat -.Berpuasa adalah rukun islam ang keppppppppppppppppppp Melin$ang 1.S.lat sunat 20 atau 5 dimalam bulan ramadhanppppppppppppppp 2.Bulan ramadhan umat islam wa$ib ppppppppppppp %.2eristiwa penurunan al(7uran dipanggippppppppppppppp ).*iman berumur lima tahun berpuasa apakah hukumn appppppppppppppppp -.'alam lailatul 7adar lebih baik daripadapppppppppppppppppmalam

2*&>4*& SI<*&K*"* 1 . * > * ' 2 . I > R I S % . & 4 # ) . # 4 > - . S * < < = # 0 . I B R * # I ' 3 . < 4 " 5 . I S ' * I < 8 . I S # * K 10.;*!K4B 11.;4S4A 12.*;;4B 1%.S;4!*IB 1).'4S* 1-.#*R4& 10.B4<KIA<I 13.>*4> 15.S4<*I'*& 18.I<;*S 20.<I;*S*! 21.;4&4S 22.B*K*RI* 2%.;*#;* 2).IS*2-.'4#*''*>