Anda di halaman 1dari 26

Mencari daripada pelbagai media strategi PDP dalam pendidikan khas secara:

1) Tematik 2) Masteri 3) Koperatif 4) Kolaboratif

Berkait rapat dengan aktiviti PDP secara kumpulan. Sesuai digunakan sebagai proses pebincangan tema

dalam aktiviti kumpulan. Cara perlaksanaan : 1) tema dipecahkan kepada sub topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh tema : Kebersihan sub topik : kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal dll 2) tema yang sama diberikan dan dibincangkan Contoh tema : Binatang peliharaan Kump A : jawab soalan tentang binatang Kump B : lukis gambar binatang

Tematik = pengajaran bertema


Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian

dengan persekitaran murid.


1. Penggunaan satu tajuk umum merentasi bidang 2. 3.

4.
5.

pembelajaran Pemilihan tajuk berdasarkan kesesuaian tahap murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa. Saling berkait dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru yang diperoleh secar tersusun dan sistematik. Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar dan umum kepada yang lebih

Pemilihan tema perlu mengambil kira :


Kesesuaian dengan kehidupan murid

Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada

murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca, menulis mengira, penggunaan komputer dan lain- lain. Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat membantu murid mendapat kemahiran penyelesaian masalah. Sumber yang mudah didapati Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.

Perkara- perkara yang perlu dilaksanakan dalam pendekatan PDP bertema:


Sumbang saran berdasarkan topik oleh murid

Kenal pasti subtopik dan pilih aktiviti yang sesuai

untuk membantu murid mempercayai isi kandungan dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna. Mencipta peta minda untuk tema Merancang dan menggalakkan kemahiran berfikir Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai suasana yang kondusif dan berkaitan dengan tema.

Pendekatan PDP untuk memastikan semua murid

menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Menguasai kemahiran melalui latih tubi

PRINSIP ASAS MASTERI


Pembelajaran dipecahkan kepada unit

yang lebih kecil supaya mudah untuk dikuasai. Masa pengajaran perlu mencukupi untuk menguasai kemahiran. Arahan guru perlu jelas.

Guru perlu menyedari bahawa:


Murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza antara satu sama lain. 2. Murid perlu pendekatan pendidikan yang sesuai dan berkesan. 3. Murid perlu menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan.
1.

Ciri- ciri pembelajaran masteri


Tentukan hasil pembelajaran Hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan menggembirakan. Bahan pengajaran dan pembelajaran mesti sesuai dengan tahap penguasaan murid dan berkaitan dengan kemahiran yang dipelajari. Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. Aktiviti pemulihan perlu dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai aras masteri. Aktiviti pengayaan perlu dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri.

Pembelajaran koperatif yang berprinsipkan pengajaran secara

berkumpulan.
Membantu

murid bekerjasama dalam kumpulan masingmasing. Ia berfungsi kepada kumpulan yang kecil jumlah ahlinya.

Program yang berstruktur yang menekankan penguasaan

kemahiran, konsep dan maklumat.


Pendekatan ini memerlukan murid bekerjasama ke atas setiap

satu ahli dalam kumpulannya.


Kaedah ini mensasarkan matlamat dan pencapaian kumpulan

yang hanya dapat dicapai jikalau semua ahli dalam kumpulan itu belajar semua objektif yang diajar.

Terdapat 3 konsep : 1) ganjaran kumpulan 2) Kebertanggungjawab individu 3) Peluang yang sama untuk berjaya
Kumpulan akan mendapat pengiktirafan jika menunjukkan prestasi yang membanggakan. Oleh itu, ahli dalam kumpulan bertanggungjawab membantu sesama mereka dalam kumpulan demi mengekalkan prestasi kumpulan mereka.

Kaedah ini menunjukkan bahawa ganjaran kumpulan dan kebertangggungjawab individu merupakan elemen penting untuk menghasilkan pencapaian kemahiran asas. (Slavin, 1983)

Pembelajaran ini melibatkan guru pendidikan khas dan guru kelas biasa bekerjsama secara berpasangan untuk merancang dan seterusnya melaksanakan PDP di dalam kelas.

Dalam PDP Pend. Khas, pendekatan Kolaborasi dibahagikan kepada empat bahagian:
1) Latihan kemahiran kerja

2) Bengkel terlindung
3) Pelbagai kaedah terapi 4) Aktiviti luar bilik darjah

Latihan kemahiran kerja


Didedahkan kepada murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Matlamat utama: - memberi kemahiran kendiri - komunikasi - sosialisasi - kemahiran asas berkaitan pekerjaan dalam kehidupan

Pendekatan Kolaborasi

Latihan Kemahiran Kerja

Bengkel Terlindung

Pelbagai Kaedah Terapi

Terapi pertuturan Latihan Dalaman ( bentuk projek) Terapi fizikal ( Fisioterapi) Latihan kerja yang melibatkan pihak luar / kerja luar

Terapi cara kerja

Latihan kerja sebenar

Terapi muzik

Latihan Dalaman (berbentuk projek)


Guru melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah dirancang dengan baik.
1) perkebunan dan penjualan hasil tanaman. 2) aktiviti- aktiviti perdagangan seperti membuat aiskrim, kek dan lain- lain. 3) memeliharan ikan, burung dll.

Latihan kerja yang melibatkan luar atau kerja luar.


Guru mendapatkan barangan dari luar (kilang) untuk pembungkusan (assemble) dalam waktu persekolahan atau membuat barangan yang tertentu, contohnya hasil kraftangan murid seperti batik, bunga telur dll.

Latihan Kerja Sebenar


Usaha mewujudkan situasi sebenar untuk

sesuatu latihan kerja seperti mencuci kereta, mendobi dll. Pelajar- pelajar dihantar bekerja di tempat sebenar dan pemantauan dibuat oleh pegawai kerja.

Bengkel Terlindung
Memberi pengalaman, latihan, penilian dan

pekerjaaan kpd individu yang berkeperluan khas. Terdapat bengkel terlindung yang beroperasi sendiri ( di bawah pengurusan sekolah) atau yang mempunyai perjanjian dengan agensi yang memberi perkhidmatan berkaitan dengan kerjaya. Tidak mementingkan hasil pengeluaran tetapi lebih mengutamakan pengalaman bekerja individu, menanam minat, memenuhi keperluan sosial dan memberi kemahiran interpersonal.

Di bengkel terlindung perlu ada :


Penilaian kemahiran vokasional

Latihan bekerja secara umum atau khusus


Memberi peluang latihan kepada individu yang

berkeperluan khas Peluang untuk berekreasi Perkhidmatan untuk mendapat perkerjaan pada masa hadapan Bekerja dalam jangka masa yang panjang sebelum mendapat pekerjaan lain.

Terapi pertuturan
Membantu murid yang mengalami kesukaran

dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. Membantu murid menghasilkan bunyi- bunyi bahasa. Melatih murid- murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas tertentu. Contoh aktiviti : 1) latihan lisan 2) meniup belon 3) meniup kertas di atas air

Terapi fizikal ( Fisioterapi)


Membantu murid- murid yang bermasalah dalam

kawalan motor. Terapi fizikal yang dilaksanakan akan dapat meningkatkan lagi perkembangan kemahiran motor kasar, motor halus dan perkembangan kecerdasan fizikal mengikut keutamaan.

Terapi Cara Kerja


Aktiviti yang menjurus ke arah membantu individu

bermasalah fizikal dan intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima yang mungkin.
Aktiviti

berfokus kepada kepelbagaian pergerakan dan kebolehan otot- otot untuk membantu murid mencapai kejayaan dalam bidang vokasional atau kerjaya.

Terapi muzik
Mententeramkan murid supaya besedia untuk

belajar. Merangsang minda dan menarik perhatian murid Mengawal emosi dan dijalankan oleh terapis. Contoh aktiviti : 1) pergerakan bebas mengikut irama muzik. 2) memainkan alatan muzik mengikut rentak yang diperdengarkan serta menghayati irama. 3) murid melakukan gerakan serta menggunakan alatan untuk menghasilkan bunyi.

Aktiviti luar bilik darjah


Dijalankan di luar waktu pembelajaran, bertujuan

untuk :
memberi peluang untuk murid memperoleh

pengalaman sebenar Rekreasi Bersosialisasi & berkomunikasi Aktiviti yang menggembirakan Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran Aktiviti bebas dan terancang Meningkatkan aktiviti kemahiran vokasional

Contoh aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah


Lawatan Motivasi Perkhemahan Perkelahan Berkuda

Berenang
Aktiviti jual beli Lawatan sosial

Kraftangan
Latihan industri

( Jabatan Pendidikan Khas 2005)

Bibliografi
Sumber Buku: Dr. L. Govinda Rao (2007),Perspectives On Special Education Vol 2, Neelkamal Publication Pvt. Ltd: Hyderabad Esah Sulaiman (2012- Cetakan kedua),Pengenalan Pedagogi. Universiti Teknologi Malaysia: Johor Jamila K.A Mohamed (2006-Cetakan 2), Pendidikan Khas untuk Kanak- kanak Istimewa. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd: Selangor. Mok Soon Sang (2013- Cetakan 3), Pedagogi untuk Pengajaran & Pembelajaran. Penerbitan Multimedia : Selangor. Sumber Internet: http://pomizipedagogy.wordpress.com/pendekatan/kolabor