Anda di halaman 1dari 16

Kata Nama Am

Definisi : Kata nama yang digunakan untuk menyebut nama orang, binatang, benda, dan tempat secara am atau umum.

Kata Nama Am
Benda Haiwan Manusia Tempat

Contoh
peta, cawan, pokok, rumah, gambar, pensil gajah, rusa, kucing, anjing, kambing, lembu askar, cikgu, petani, doktor, kerani, pelajar dewan, kampung, bandar, gunung, sekolah

Kata Nama Khas


Definisi : Kata nama yang digunakan untuk menyebut nama orang, haiwan, benda, dan tempat yang tertentu atau khas.

Kata Nama Khas Benda

Contoh Kamus Dewan, Sony, Sunsilk, Honda, Pentel

Haiwan Manusia Tempat

Sang Kancil, Pak Belang, Si Comel, Si Tompok Cikgu Chuah, Puan Susila, Nicol David, Lin Dan Kuala Lumpur, Taiping, Pulau Pinang, Melaka

Kata Ganti Nama Diri Singkat


Definisi : Kata ganti nama diri penuh yang telah disingkatkan. Terdapat 4 jenis kata ganti nama diri singkat iaitu : kau, mu, ku, nya Kata ganti nama diri singkat Kau Mu Ku Penerangan ( Engkau = Kau ) Kata ini hadir di awal kata sahaja. ( Kamu = Mu) Kata ini hadir di akhir kata sahaja. ( Aku = Ku) Kata ini hadir di awal dan di akhir kata. ( Dia = Nya) Kata ini hadir di akhir kata sahaja.

Nya

KESALAHAN UMUM !!! 1) Kesalahan tidak menulis rapat kata ganti nama diri singkat dengan kata yang menyertainya. a) (i) Makanan apakah yang paling kau minati, Siti? tanya Siao Li. ( X ) (ii) Makanan apakah yang paling kauminati, Siti? tanya Siao Li. ( )

2) Kesalahan menggunakan kata ganti nama diri singkat sebagai subjek ayat. a) (i) Mu berdua tidak hadir ke sekolah hari ini ? tanya ibu kepada kedua-dua ankanya. ( X ) (ii) Kamu berdua tidak hadir ke sekolah hari ini ? tanya ibu kepada kedua-dua ankanya. ( ) 3) Kesalahan menulis kata ganti nama diri singkat untuk Tuhan dengan menggunakan huruf kecil. a) (i) Ya Allah, aku memohon keampunanmu. ( X ) (ii) Ya Allah, aku memohon keampunan-Mu. ( )

Kata Seru
Definisi : Kata yang digunakan untuk menggambarkan perasaan seseorang. Kata Seru Aduh 1) 2) 1) 1) Fungsi Penggunaannya Menyatakan perasaan kagum / hairan / Menyatakan perasaan sakit Menyatakan perasaan sedih/ dukacita ( ) Menyatakan perasaan penolakan( )/ tidak bersetuju/ membantah Menyatakan perasaan kagum/ hairan Menyatakan perasaan marah Menyatakan perasaan mengejek/ menyindir Menyatakan perasaaan hairan/ terkejut Menyatakan perasaan hendak menegur atau menyapa seseorang ( / ) Cuba menarik perhatian

Aduhai Ah

Amboi Cis / Cih

1) 1) 2) 1) 1)

Eh Hai

2) Nah Wah

1) Menarik perhatian dan pelbagai maksud lain. 1) Menyatakan perasaan kagum/

Wahai

takjub 1) Menyatakan perasaan dukacita 2) Mendapatkan perhatian

Kata Tanya
Definisi : Kata yang digunakan untuk menanyakan orang, haiwan, benda, masa, tempat, bilangan, hal, atau perkara.

Kata Tanya
adakah

Penerangan
Digunakan untuk menanyakan sesuatu soalan yang memerlukan jawapan Ya atau tidak . Digunakan untuk menanyakan binatang, hal, perkara, benda, dan benda abstrak ( ) Digunakan untuk menanyakan cara dan keadaan. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan dan harga. Digunakan untuk menanyakan masa atau waktu. Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Digunakan untuk menanyakan tempat, benda, orang, dan binatang. Digunakan untuk menanyakan orang atau manusia.

apa

bagaimana berapa bila Kenapa/ mengapa mana siapa

Kata Adjektif
Definisi : Kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Juga disebut sebagai kata sifat. Jenis Kata Adjektif Sifatan / keadaan Penerangan Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama/ frasa nama. Menunjukkan warna sebagai unsur keterangan sesuatu kata nama/ frasa nama. Menunjukkan ukuran sebagai unsur keterangan kata nama/ frasa nama. Menerangkan rupa bentuk sesuatu kata nama / frasa nama. Menunjukkan maksud masa sebagai unsur keterangan . Menunjukkan maksud jarak atau penerang kepada kata nama/ frasa nama. Menunjukkan keadaan atau ragam sebagai unsur penerang kata nama/ frasa nama. Menunjukkan maksud perasaan sebagai unsur keterangan kata nama/ frasa nama. Menunjukkan maksud sifat, keadaan atau rasa yang dapat dikesan oleh pancaindera Contoh Usang, uzur, cantik, malas, bersih, kemas, kotor, pintar Putih, kuning, biru, hijau, hitam, merah, jingga, kelabu

Warna

Ukuran

Lebar, pendek, panjang, nipis, longgar, sempit, labuh, renek Bulat, segi empat, bujur, segi tiga, rata, lengkong, bengkor Sekejap, lama, suntuk,

Bentuk

Waktu

sebentar, sekarang, kini, segera Dekat, jauh, hampir, jarang, rapat, lebar

Jarak

Cara

Cepat, deras, laju, lambat, cuai, lalai, gopoh, kerap

Perasaan

Benci, rindu, sayang, bosan, takut, berani, risau, cemas

Pancaindera ( )

Harum, busuk, hangit, tawar, masin, masam, nyaring, wangi

Kesalahan Umum!!!!
1) Kesalahan menyertakan kata penguat atau kata keterangan darjah kepada kata adjektif yang berimbuhan teR- yang telah sedia menyatakan makna paling. a) Sungai itu terbersih sekali. ( X) Sungai itu terbersih. ( ) b) Rumahnya terdekat sekali dengan Pejabat Pos. ( X) Rumahnya terdekat dengan Pejabat Pos. ( ) 2) Kesalahan meletakkan kata penguat hadapan atau kata keterangan darjah ( hadapan) di belakang kata adjektif. a) Pokok itu condong terlalu. ( X) Pokok itu terlalu condong. ( ) b) Anjing itu garang paling. Anjing itu paling garang. (X) ( )

3) Kesalahan kerana meletakkan kata penguat belakang atau kata keterangan darjah ( belakang) di hadapan kata adjektif. a) Pemandangan di sini nian indah. (X) Pemandangan di sini indah nian. ( ) b) Pisau ini betul tajam. (X) Pisau ini tajam betul. ( )

Kata Arah
Definisi :

Kata yang digunakan untuk menunjukkan arah, hala, atau jurusan.

Kata arah mesti didahului oleh kata sendi di, ke dan dari.

antara hadapan pangkal segi

atas hujung samping sekeliling

barat kanan sebalik selatan

belakang kiri sebelah sisi

tengah tepi timur utara

dalam luar sudut seberang

Tanda Baca Definisi :

Tanda- tanda yang digunakan dalam penulisan atau binaan ayat. Tanda baca Huruf besar Fungsinya 1) Menulis kata nama khas. 2) Menulis pangkal kata permulaan ayat. 3) Menulis pangkal kata permulaan ayat cakap ajuk. 4) Menulis pangkal kata permulaan selepas tanda noktah. 1) Menulis kata singkatan 2) Menandakan berakhirnya sesuatu ayat penyata. 1) Mengasingkan frasa dalam ayat. 2) Mengasingkan perkataanperkataan yang sama dalam ayat 3) Menulis ayat cakap ajuk

Tanda noktah (.)

Tanda koma (,)

Tanda soal (?) Tanda seru (!) Titik bertindih (: ) Tanda pembuka dan penutup kata ( ) Tanda sempang ( -)

Tanda koma bertindih (;)

1) Menandakan ayat tanya atau ayat soal 1) Menulis ayat seru 1) Menyatakan perkaraperkara dalam ayat 1) Menulis ayat cakap ajuk 2) Menulis judul buku, filem, drama, dan lain-lain. 1) Menulis kata ganda 2) Menggabungkan huruf besar dengan huruf kecil 3) Menulis kata ganti nama diri untuk Tuhan. (contoh: kurnia-Nya) 1) Mengasingkan ayat- ayat yang panjang 2) Menggantikan kata hubung dalam ayat.

Kata Penegas
Definisi : Kata yang berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksud sesuatu penyataan dalam ayat. Kata Penegas -kah -lah Fungsinya 1)menguatkan pertanyaan/ soalan 1) menguatkan maksud sesuatu penyataan bagi ayat penyata

maksud

2)

melembutkan meminta

nada

suara

apabila -tah

seseorang

melaksanakan sesuatu 1) menguatkan maksud ayat seru 2) Pun menguatkan maksud ayat tanya/soal 1)menguatkan/ maksud sesuatu dalam ayat penyata menegaskan penyataan

Kata Nafi
Definisi : Kata yang digunakan untuk membentuk kata nafi atau ayat negatif daripada ayat positif. Kata nafi Tak/tidak Penerangan Digunakan untuk membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya Bukan Digunakan terdiri untuk daripada frasa adjektif dan frasa kerja. membentuk ayat nafi atau ayat negatif daripada ayat positif apabila predikatnya frasa nama. terdiri daripada

Kata Pemeri
Definisi : Kata yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam ayat. Kata Pemeri Ialah (siapa???) Penerangan Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa nama. Adalah (untuk tujuan/apa ???) Digunakan untuk menegaskan kesungguhan pada makna frasa adjektif dan frasa sendi.

Kata Penguat
Definisi : Kata yang digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat dibahagikan kepada 3 jenis iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang, dan kata penguat bebas.

Jenis Kata penguat hadapan

Penggunaan dan contoh Digunakan di hadapan kata adjektif dalam ayat. Contohnya : agak, paling, begitu dan terlalu.

Kata penguat belakang

Digunakan

di

belakang

kata

adjektif dalam ayat. Contohnya : benar, betul, nian dan sekali. Kata penguat bebas Boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif dalam ayat. Contohnya : amat, sangat, dan sungguh.

Kesalahan Umum!!!
y Kesalahan menggunakan kata penguat pada kata adjektif yang telah sedia berimbuhan teRyang membawa maksud paling. Contohnya : 1) Sungai Perak ialah sungai yang terpanjang sekali di Perak. ( X) Sungai Perak ialah sungai yang terpanjang di Perak. ()

y Kesalahan

meletakkan

kata

penguat

belakang di hadapan kata adjektif. 1) Mata pisau itu nian tajam. (X) Mata pisau itu tajam nian. ( )

y Kesalahan

meletakkan

kata

penguat

hadapan di belakang kata adjektif. 1) Jam tangannya mahal terlalu. (X) Jam tangannya terlalu mahal. ( )

Kata kerja
Definisi : Kata yang menyatakan keadaan melakukan sesuatu atau menyatakan makna perbuatan. Kata kerja terbahagi kepada 2 jenis: 1) 2) Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif ( aktif dan pasif )

1)

KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut (kecuali yang berapitan beRkan).Kata kerja tak transitif dapat berdiri dengan sempurna dalam ayat. Oleh sebab itu, kata kerja transitif dapat menjadi frasa kerja untuk

berfungsi sebagai predikat ayat walaupun hanya sepatah kata.

Adik sedang tidur. Emaknya sedang memasak.

2) KATA KERJA TRANSITIF


Kata yang memerlukan objek ( frasa nama) sebagai penyambut untuk menjadi frasa kerja yang dapat berfungsi sebagai predikat ayat. Kata kerja transitif tidak dapat berdiri dengan sendiri tanpa objek.( )

Subjek

Predikat Kata kerja transitif Objek

1)

Mei Fong

membeli

baju baharu.

2)

Emak

mengirim

bungkusan.

3)

Faiz

menggergaji

Papan.

KATA KERJA TRANSITIF

1) Kata Kerja Transitif Aktif

2) Kata Kerja Transitif Pasif

Definisi : 1) Kata Kerja Transitif Aktif Kata kerja transitif yang terdiri daripada kata kerja yang berawalan meN-,meN--i, mempeR-i, mempeR-, meN--kan, dan memper-an.
2) Kata Kerja Transitif Pasif Kata kerja transitif yang berimbuhan beR-, di-dan teR-, serta kata pasif tanpa awalan.

KATA HUBUNG
Definisi : Kata yang berperanan atau berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, ayat dengan ayat, atau frasa dengan frasa.

KATA HUBUNG

1 ) Kata Hubung Gabungan

3) Kata Hubung Berpasangan

2)Kata Hubung Pancangan

Definisi : 1) Kata Hubung Gabungan Kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa. Contohnya : atau, kecuali, manakala, tetapi, serta

2)

Kata Hubung Pancangan Kata hubung digunakan membentuk ayat pancangan. Contohnya : agar, apabila, kerana, manakala, supaya

3)

Kata Hubung Berpasangan Kata hubung yang digunakan secara berpasangan dalam satu ayat. Contohnya : baikmahupun jangankanpun sama adaatau bukan sahajatetapi juga kiankian sungguhpunnamun daripadalebih baik