Anda di halaman 1dari 13

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)

Guru menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran p & p.

Menyedari akauntabiliti seorang guru

Mempamerkan kualiti
peribadi guru yang unggul dan kreatif

Melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran

Merujuk kepada kemahiran berhubung, berkomunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya
Peranan guru dalam merelesasikan FPK dan FPG

Memperkembang potensi dan bakat dalam diri pelajar

Mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan di dalam bilik darjah mencukupi

Guru juga harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya

Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat FPG

Menjalankan pelbagai tugas

guru-guru seharusnya sentiasa mengemas kini ilmu-ilmunya mengikut perkembangan semasa.

guru seharusnya mempunyai kemahiran melangkaui pelajar.

Mendidik adalah kecekapan utama bagi seorang guru.

komitmen terhadap menjanakan proses kreatif dalam diri mereka dipertingkatkan

Guru hendaklah kreatif dalam mempamerkan sifat pembimbing dan fasilitator dalam proses pengajarannya disamping memberikan motivasi dalam pemebelajaran kanak-kanak

kualiti peribadi guru boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah

sifat-sifat guru yang bersifat kreatif adalah bersifat terbuka

mencari kaedah pembelajaran yang lebih baik

Memastikan pelajarnya memberikan tumpuan sepenuhnya ketika dalam sesi p & p.

mengelakkan komunikasi sehala

Tidak boleh mementingkan diri sendiri

Mempunyai jalan tersendiri menangani pelajar mengantuk atau bosan.

Mempunyai ciri-ciri interpersonal yang baik

Mengawasi tingkah laku pelajar di dalam dan di luar kelas

Guru juga haruslah memanggil nama pelajarnya dengan sopan dan baik.

Bersifat tegas bukannya pemarah

Pelajar-pelajar perlu diterapkan dengan elemen-elemen kerohanian

Susunan

kerusi dan meja yang kemas bersih daripada sampah sarap


Suasana yang kondusif akan mempengaruhi suasana pembelajaran yang menarik memudahkan pelajar memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka

Suasana

alat menulis papan hitam , LCD, kerusi dan meja perlu ada di dalam kelas. kemudahan
jadual waktu kelas yang telah dibuat dipatuhi

Patuh

Wujud

satu sudut akademik dalam kelas

Mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan di dalam bilik darjah mencukupi
Susunan kerusi dan meja yang kemas serta bersih daripada sampah sarap Suasana yang kondusif akan mempengaruhi suasana pembelajaran yang menarik serta memudahkan pelajar memahami apa yang diajarkan oleh guru
mereka

Memastikan jadual waktu kelas yang telah dibuat dipatuhi Kemudahan seperti alat menulis papan hitam , LCD, kerusi dan meja perlu ada di dalam kelas.

memastikan bakat yang ada dalam diri pelajar itu dapat dikembangkan dan dicungkil secara menyeluruh

Melalui aktiviti kokurikulum diperingkat sekolah pada permulaan

Memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar

Menyedari Akauntabiliti Seorang Guru

Akauntabiliti seorang guru merangkumi akauntabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya. Pelajar-seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. Diri sendiri-Seorang guru haruslah menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna.

Sekolah-guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah.

Masyarakat dan negara-menjalankan tugas untuk menyebarkan dan merelisasikan cita dan matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada prinsip-prinsip Rukun Negara.

Profesion keguruan-meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar

Menjalankan pelbagai tugas


bertujuan untuk memastikan murid-murid mampu menguasai kemahiran atau ilmu yang disampaikan oleh guru semasa proses pembelajaran.
menggerakkan atau menarik minat muridnya untuk belajar dengan pelbagai cara memberi bimbingan kepada murid-murid supaya mereka dapat memahami topik yang diajar

menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna
mengaplikasikan pengajaran berpusatkan murid bagi memastikan terdapat komunikasi antara murid-murid dan guru.

memanfaatkan ilmu atau kemahiran yang diperolehi dengan mengaplikasikan dalam pengajaran

menjadi seorang yang kreatif

Guru menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran p & p.

melakukan anjakan paradigma dan tidak berada dalam takuk lama dalam mendidik pelajarpelajarnya

menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan murid dan sumber iaitu penggunaan alat bantu mengajar dan teknologi maklumat ( ICT )

Merujuk kepada kemahiran berhubung, berkomunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya

mempunyai kemahiran berhubung yang mantap

mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi

mempunyai kemahiran dalam menyelesaik an masalah

mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berlainan

unsur-unsur kenegaraan telah tersisip dalam semua mata pelajaran sama ada di bawah rancangan KBSR atau KBSM.

Peranan guru ialah menonjolkan sikap kenegaraan

Dalam mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan hasrat FPG, kemudahan alat bantu mengajar perlulah lengkap suapaya dapat memudahkan pengajaran dan pembelajaran

Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru

memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan