Anda di halaman 1dari 25

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan
tugasan ini dengan sempurna.

Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat En.
Fuadi B. Hj. Abd Razak kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam
menyiapkan tugasan ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM
Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
menjayakan tugasan ini.

Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi
galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.

Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

1
Soalan tugasan

Penggolongan kata bahasa melayu merupakan aspek yang penting dikuasai oleh
pelajar. Kaji dua buah buku, iaitu Tatabahasa Dewan dan Petunjuk Tatabahasa dan
buatlah perbandingan tentang penggolongan kata. Huraian anda mestilah disertai
dengan contoh-contoh yang relevan.

Rujukan buku

1. Asraf (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu, Kota Damansara:


Sasbadi Sdn. Bhd.
2. Nik Safiah et. al (2008) Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

(40 markah)

2
Pendahuluan

Golongan kata merupakan sesuatu perkataan dalam bahasa dapat digolongkan ke


dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur
fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis dan kriteria semantik.

Oleh itu, sesuatu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria
semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati selaras dengan status
perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan sintaksis,
iaitu frasa, klausa, dan ayat.

Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa
predikat. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa predikat pula dibentuk oleh
empat jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.
Frasa-frasa ini disebut frasa utama ayat.

Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata, iaitu:

               I.     Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang)

             II.      Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan, itu, amat, walaupun,
sekiranya, dan sebagainya.

Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. Kata-kata


dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu:

              I.      Kata nama

             II.      kata kerja

            III.      kata adjektif

          IV.      kata tugas

    Kata nama, kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka.

3
Definisi Penggolongan Kata

Menurut Nik Safiah(2008) kata nama, kata kerja, dan kata adjektif bolehlah disebut
golongan kata utama kerana menjadi inti bagi frasa utama ayat. Selain tiga golongan
utama ini, tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi
mana-mana frasa utama.

Oleh itu, perkataan-perkataan, selain tiga golongan kata nama itu, boleh dikelompok
ke dalam satu golongan kata secara kolektif, disebut kata tugas yang bersifat
heterogen. Kesimpulannya, golongan kata dalam bahasa Melayu menurut Nik
Safiah terbahagi kepada empat, iaitu :

i. Kata nama
ii. Kata kerja
iii. Kata adjektif
iv. Kata tugas

Manakala menurut Asraf (2008) kata-kata dala bahasa Melayu dapat digolongkan
kepada kelas-kelas berikut :

i. Kata nama
ii. Kata kerja
iii. Kata adjektif
iv. Kata sendi
v. Kata keterangan
vi. Kata hubung
vii. Kata seru
viii. Kata sandang

Di antara kelas-kelas kata itu, kata nama,kata kerja, dan kata adjektif dapat berdiri
sendiri dengan makna sepenuhnya. Manakala kelas kata yang lain tidak dapat
berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya, tetapi dapat bertugas untuk menentukan
makna sesuatu ayat. Oleh itu, kata sendi, kata keterangan, kata hubung, kata
seru, dan kata sandang boleh dimasukkan dalam kelas kata tugas.

4
Perbandingan Utama Golongan Kata
Nik Safiah Karim (2008) Asraf Abdul Wahab (2008)
Kata Nama Kata Nama
i. Kata nama am i. Kata nama am
ii. Kata nama khas
ii. Kata nama khas
iii. Kata ganti nama
iii. Kata ganti nama
iv. Kata bilangan
Kata Kerja Kata Kerja
i. Kata kerja aktif i. Kata kerja tak transitif
- Kata kerja aktif transitif
ii. Kata kerja transitif
- Kata kerja aktif tak transitif
ii. Kata kerja pasif iii. Kata kerja pasif
Kata Adjektif Kata Adjektif
i. Kata adjektif sifat @ keadaan i. Kata penguat
ii. Kata adjektif warna
iii. Kata adjektif ukuran
iv. Kata adjektif bentuk
v. Kata adjektif waktu
vi. Kata adjektif jarak
vii. Kata adjektif cara
viii. Kata adjektif perasaan
ix. Kata adjektif pancaindera
Kata Tugas Kata Tugas
a) Kata hubung i. Kata sendi
b) Kata seru
ii. Kata keterangan
c) Kata tanya
d) Kata perintah iii. Kata hubung
e) Kata pangkal ayat iv. Kata seru
f) Kata bantu
v. Kata sandang
g) Kata penguat
h) Kata penegas
i) Kata nafi
j) Kata pemeri
k) Kata sendi nama
l) Kata pembenar
m) Kata arah
n) Kata bilangan

Golongan Kata Nama

5
Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)
- merangkumi sejumlah perkataan yang - kata yang menyatakan makna orang,
boleh menjadi unsur inti dalam binaan binatang, benda tempat, dan sebagainya
frasa nama dan lazimnya kata ini yang disertai kata bilangan di depannya
menamakan orang, haiwan, tempat, atau kata ganti tunjuk ini atau itu
benda atau konsep. dibelakangnya.

Kata nama dipecahkan seperti berikut : Kata nama terbahagi kepada :


i. Kata nama am i. Kata nama am
ii. Kata nama khas ii. Kata nama khas
iii. Kata ganti nama iii. Kata ganti nama
iv. Kata bilangan

Kata Nama Am

Kata nama am ialah perkataan yang Kata nama am ialah merujuk sesuatu
merujuk benda atau perkara yang umum yang bernyawa dan hidup seperti
sifatnya. Kata nama am terbahagi manusia, binatang dan tumbuhan serta
kepada dua jenis, iaitu yang tidak bernyawa dan tidak hidup
seperti benda dan tempat.
a. Kata nama am konkrit (yang Dibahagikan kepada dua jenis
membawa konsep kebendaan)
Contohnya : tangan, pekerja, a. Konkrit – nama sesuatu yang
rumah, kereta, sungai, kambing, dapat dilihat, atau dipegang dan
lautan dirasakan.Kata nama am konkrit
terdiri daripada kata asal atau kata
b. Kata nama am abstrak (yang terbitan.
membawa konsep mujarab atau Contohnya : biara – biarawan,
bukan kebendaan) duta – kedutaan, duri – durian.
Contohnya : mimpi, roh, idaman,
kedamaian, perpaduan serapan

b. Abstrak – nama sesuatu yang

6
hanya dibayangkan sebagai ada
dalam fikiran atau khayalan. Kata
nama am abstrak pun boleh terdiri
daripada kata asal atau kata
terbitan.
Contohnya : agama –
keagamaan,
Kata – perkataan, kisah –
pengisahan.
Kata Nama Khas

Kata nama yang merujuk nama sesuatu


benda yang khusus dan ejaannya Kata nama yang ditulis dengan huruf
berpangkalkan huruf besar. Terbahagi besar dipangkalnya termasuk dalam
kepada dua iaitu : kelas kata nama khas. Merupakan kata
yang khasnya merujuk kepada :
a. Kata nama khas hidup
- Manusia a. manusia,
Contohnya : Nina, Hani contohnya : Ali, Abu Chua
- Bukan manusia b. binatang,
Contohnya : Lassie, Putih contohnya : Comel, Hitam, Tomi
c. bangunan,
b. Kata nama khas tak hidup contohnya : Wisma Putra,
Contohnya : Kuala Lumpur, Dayabumi
Proton Saga, Pasir Mas, Brunei, d. bandar,
Gunung Jerai, Angkasapuri contohnya : Kuantan, Dubai
e. negeri,
contohnya : Kedah, Perlis, Perak
f. judul buku,
contohnya : Hujan Pagi, Cinta
g. makhluk lain seperti malaikat.
Contohnya : Jibrail, Mikail
Kata Ganti Nama

7
Kata ganti nama terbahagi kepada dua
iaitu : Kata ganti nama ialah kata yang
a. kata ganti nama tunjuk mengambil tempat kata nama sebagai
- kata ganti nama tunjuk pengganti. Terbahagi kepada
umum a. kata ganti diri
contohnya : ini, itu b. kata ganti tanya
- kata ganti nama tunjuk c. kata ganti tempat
tempat d. kata ganti tunjuk
contohnya : sini, situ e. kata ganti tak tentu

b. kata ganti nama diri a) Kata ganti diri ialah untuk


- kata ganti nama diri tanya mengganti kata nama orang. Kata
contohnya : siapa, apa, ini terbahagi kepada tiga iaitu :
mana 1. kata ganti diri pertama
- kata ganti nama diri contohnya : aku, beta, daku,
orang hamba
2. kata ganti diri kedua
Manakala kata ganti nama diri orang contohnya : dikau, kalian,
terbahagi kepada kamu, tuanku, anda
a. kata ganti nama diri orang 3. kata ganti diri ketiga
pertama contohnya : baginda, ,mereka,
contohnya : saya, aku, beta, kita, dia
patik, kami
b) Kata ganti diri singkat dapat
b. kata ganti nama diri orang disingkatkan seperti yang berikut :
kedua - aku menjadi ku
contohnya : saudara, kamu, awak, - engkau menjadi kau
kau, engkau, anda - kamu menjadi mu
- dia atau ia menjadi nya

c. kata ganti nama diri orang


ketiga c) Kata ganti tanya digunakan untuk
contohnya : ia, dia, beliau, mereka membentuk ayat-ayat tanya.
-nya Contohnya : apa, mana, dan
8
siapa

d) Kata ganti tempat ialah kata


yang digunakan untuk mengganti
kata nama tempat. Ada tiga
sahaja kata ganti tempat iaitu :
- sana
- sini
- situ

e) Kata ganti tunjuk ialah kata yang


menunjukkan sesuatu atau
seseorang.
Kata ganti tunjuk ada dua sahaja
iaitu:
- ini
- itu

f) Kata ganti tak tentu ialah kata


ganti yang menunjukkan sesuatu
atau seseorang secara tidak tentu.
Antara contoh kata ganti tak tentu
ialah :
a. apa-apa (mengganti nama
benda atau hal tidak tentu).
contoh ayat : Dia tidak berkata
apa-apa.
b. mana-mana (mengganti
nama benda atau nama
tempat yang tidak tentu).
contoh ayat : Mana-mana pun
berguna bagiku.
c. siapa-siapa atau sesiapa
(mengganti orang yang tidak
9
tentu).
contoh ayat : Kami tidak
menyebelahi siapa-siapa.

Kata Bilangan
-merupakan kata yang digunakan untuk
menghitung sesuatu.
-boleh terdiri daripada kata asal atau
kata terbitan.
-kata bilangan terbahagi kepada 7 jenis :

a) kata bilangan tentu


contohnya: satu, dua, tiga, seratus

b) kata bilangan tak tentu


contohnya: beberapa,semua,para

c) kata bilangan tanya


contohnya: berapa

d) kata bilangan pecahan


contohnya: setengah,suku, dua
pertiga

e) kata bilangan pisahan


contohnya: setiap, tiap-tiap,
masing-masing

f) kata bilangan perhimpunan


contohnya: ribuan,
pelbagai,puluhan,berabad-abad

g) kata bilangan tingkat


10
contonya: pertama, kedua, ketiga

Penjodoh bilangan
-merupakan kata yang digunakan
bersama-sama dengan kata bilangan.
-ada kalanya penjodoh bilangan
biasanya tidak digunakan bersama-sama
dengan kata bilangan. Misalnya:

a) sekalian peserta (betul)


sekalian orang peserta (salah)

b) seluruh negeri (betul)


seluruh buah negeri (salah)

-penjodoh bilangan tidak juga diperlukan


untuk menghitung kata nama abstrak.
-misalnya, beberapa cara, dua abad,
ketiga-tiga sifat, dan sebagainya.
-beberapa contoh penjodoh bilangan :
- batang
- bentuk
- bidang
- biji
- bilah
- buah
- butir
- carik, dll.
Golongan Kata Kerja

Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)


-kata kerja ialah perkataan yang menjadi -kata kerja ialah kata yang menyatakan
inti bagi binaan atau konstruksi frasa makna perbuatan atau perlakuan.
kerja. -umumnya kata kerja ditandai dengan
-kata kerja terbahagi kepada dua iaitu : imbuhan-imbuhan seperti ber-…, ber…

11
a) kata kerja aktif an,ber…kan,me-…kan, me…kan, me…i,
- kata kerja aktif tak memper-..,memper…kan, dan memper…
transitif i
- kata kerja aktif transitif -kata kerja terbahagi kepada tiga,iaitu:
b) kata kerja pasif a) Kata kerja tak transitif
b) Kata kerja transitif
c) Kata kerja pasif

Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif


-kata kerja yang tidak memerlukan -terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:
penyambut atau objek sesudahnya. - Asal
-dibahagi kepada subgolongan, iaitu: Merupakan kata kerja bebas dan
tidak berimbuhan.
a) kata kerja aktif tak transitif Contohnya: balik, bangkit, bersin,
tanpa pelengkap
- kata kerja yang boleh berdiri tanpa - Berawalan ber-..
objek atau penyambut. Dikenali sebagai kata kerja bentuk
Contohnya: Semua orang pulang. terbitan.
Contohnya: berasal,beroda,belajar
b) kata kerja aktif tak transitif
berpelengkap - Berapitan ber…kan
- kata kerja yang mesti diikuti oleh Contohnya: beralaskan,
pelengkap untuk berdasarkan
menyempurnakan maksud ayat.
Contohnya: Keadaan bapanya
beransur baik.

Kata kerja aktif transitif - Berapitan ber...an


-kata kerja yang mengandungi objek Contohnya: bercucuran,
yang terdiri daripada frasa nama untuk berdekatan
melengkapkan maksudnya. - Berawalan me-
- contohnya: Contohnya: menyala,mendarat
Saya telah menjawab surat itu.
12
Kami membaiki kereta itu. - Berawalan ter-
Contohnya: termenung, tertawa

Kata kerja pasif Kata kerja terikat


-kata kerja hasil daripada proses -ada juga kata kerja tidak berimbuhan
transformasi atau perubahan ayat aktif tetapi bukan pula kata kerja asal
menjadi ayat pasif. melainkan kata kerja terikat yakni tidak
- Contonya: bebas.
Surat itu telah saya jawab. -contohnya: adu, ampun, angkat,beli,
Kereta itu telah kami baiki. beri,bina,bawa, cabut, capai, dadak, dll.

Kata kerja Transitif


-kata kerja yang mesti disertai objek
untuk menjadi frasa kerja yang dapat
bertugas sebagai predikat ayat.
-objek yang menyertai kata kerja transitif
mesti frasa nama.
-terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:

- Berawalan me-..
Contohnya: melukis, membeli

- Berapitan me…kan
Contohnya: mengajarkan,
membelikan

- Berapitan me…i
Contohnya: membasahi,mendekati

- Berawalan rangkap memper-


Contohnya: memperalat,
memperoleh

13
- Berapitan memper…kan
Contohnya: memperhatikan,
mempersatukan

- Berapitan memper…i

Kata kerja Pasif


-kata kerja yang berasal daripada kata
kerja transitif tetapi yang tidak lagi
berawalan me-.
-kata kerja pasif boleh berawalan per-
serta berakhiran –i dan berakhiran –kan.
-kata kerja pasif berawalan ber-,ter-,
berapitan ke..an.

- contohnya: ambil, atasi, berikan,


percepat, peringati, perhatikan,
berasah,bertulis, terbunuh,tercapai,
kehujanan, kecurian dan dll.

-satu lagi ialah bentuk frasa kerja pasif


bantuan yang terdiri daripada kata kerja
pasif serta kata bantu kena.

-contohnya: kena curi, kena pukul,


Golongan Kata Adjektif

Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)


-dikenali sebagai kata sifat ialah -kata adjektif dikenali juga sebagai kata
perkataan yang menjadi unsur inti dalam sifat.
binaan frasa adjektif. -kata yang menerangkan sifat atau
-kata adjektif dibahagia kepada 9 jenis keadaan sesuatu benda atau kata nama.
iaitu: -Contoh kata adjektif :
a) Kata adjektif sifatan @ keadaan - Adil, aman, beku, cemas, , cerdas,
-memberi pengertian sifatan atau dahaga, damai, elok, enak, fasih,

14
keadaan. gagah, , hina, hebat, indah, jahat,
Contohnya: baik, lemah, gopoh, gila, kagum, lambat, mahal, dan dll.
sihat, pandai, berani, takut.
-ada juga kata adjektif yang berawalan
b) Kata adjektif warna ter-. Misalnya : terdekat, tertinggi, dll
-membawa pengertian warna -kata adjektif disertai kata keterangan
sebagai unsur keterangan. amat, paling, sangat, dan bertugas
Contohnya : merah, biru, putih sebagai kata penguat.

c) Kata adjektif ukuran Kata penguat


-membawa pengertian ukuran. -sebagai penanda adjektif terbahagi
Contohnya: panjang, pendek, kepada tiga, iaitu:
besar, kecik, tebal, nipis
a) Penguat depan
d) Kata adjektif bentuk Contohnya: agak,begitu,lebih,
-membawa pengertian rupa paling
bentuk.
Contohnya: bulat, lurus, buncit, b) Penguat belakang
leper, lekuk, bujur, bengkok. Contohnya: benar, betul, nian, dan
sekali.
e) Kata adjektif waktu
-membawa pengertian konsep c) Penguat bebas
masa. Contohnya: amat, sangat,
Contohnya: baharu, lama, awal sungguh

f) Kata adjektif jarak


-membawa pengertian konsep
ruang antara dua bentuk atau
keadaan sebagai penerang
k.nama
Contohnya: jauh, rapat, hampir,

g) Kata adjektif cara


-membawa pengertian keadaan
15
kelakuan atau ragam.
Contohnya: cepat, selalu, laju,
deras, lincah, jelas.

h) Kata adjektif perasaan


-membawa pengertian konsep
perasaan.
Contohnya: rindu, benci, cinta

i) Kata adjektif pancaindera


-membawa maksud konsep rasa,
pandang, dengar, bau, sentuh,
atau gabungan kelima-lima indera.
i. Deria rasa
Contohnya: sedap,masin
ii. Deria pandang
Contohnya:cantik,segak
iii. Deria dengar
Contohnya: lunak,garau
iv. Deria bau
Contohnya:harum,busuk
v. Deria sentuh
Contohnya:kasar,licin
Golongan Kata tugas

Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)


-kata tugas ialah perkataan yang -kata tugas dibahagikan kepada 5 jenis
tergolong ke dalam golongan kata yang iaitu:
bersifat pelbagai jenis atau heterogen, a) Kata sendi
iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi -bertugas sebagai sendi yang
frasa-frasa endosentrik: frasa nama, frasa merangkaikan frasa nama
kerja, frasa adjektif. dengan kata-kata atau frasa-
-kata tugas dapat dikelompokkan kepada frasa yang lain.
empat kelompok yang berikut : -kata sendi dari, di, dan ke,
adalah kata sendi utama.

16
1. Kata penyambung ayat -Contoh kata sendi nama yang
-ialah kata hubung, iaitu sejumlah lain ialah: akan, bagi, daripada,
perkataan yang bertugas dengan, hingga, kepada,oleh,
menghubungkan dua binaan ayat pada, sebagai, sejak, seperti,
atau lebih sehingga menjadi satu dan tentang.
bentuk ayat yang berlapis, yang
dikenali sebagai ayat majmuk. b) Kata keterangan
-adalah kata yang menerangkan
a) Kata hubung kata adjektif, kata kerja, dan kata
-kata hubung gabungan keterangan yang lain.
Jenis kata yang -kata keterangan terbahagi
menghubungkan dua klausa kepada:
atau lebih yang sama tara - Kata keterangan cara
sifatnya. seperti begini, begitu,
Contohnya: dan, lalu, serta, demikian,dll.
sambil, atau, malahan
- Kata keterangan masa
-kata hubung pancangan seperti akan, belum,
Jenis kata hubung yang masih, pernah, sedang,
menyambung klausa tak sudah, telah, dll
setara atau klausa pancangan
pada klausa utama atau
- Kata keterangan tanya
klausa induk.
iaitu bagaimana, bila dan
Kata hubung pancangan
mengapa.
terbahagi kepada 3 jenis iaitu:
- keterangan
- Kata keterangan darjah
Berfungsi
seperti agak, amat, nian,
menghubungkan klausa
paling, sangat, dll.
yang menjadi keterangan
pada klausa utama.
- Kata keterangan tak
Contohnya: kerana, agar,
tentu seperti agaknya,
semasa, ketika, untuk,
barangkali, entah-entah,
apabila, kalau dll.
dll.

17
- komplemen
Berfungsi
- Kata keterangan nafi
menghubungkan klausa
seperti bukan,tak, dan
yang menjadi komplemen
tidak.
atau pelengkap apda
klausa utama.
-ada beberapa lagi kata keterangan
Contohnya ada dua iaitu:
yang tidak dapat dijelaskan lagi.
bahawa dan untuk.
Misalnya : hanya,jua, juga, saja, dll.

- relatif
Berfungsi c) Kata hubung
menghubungkan klausa -kata yang digunakan untuk
utama dengan klausa kecil menghubungkan unit-unit
yang lain. tatabahasa dalam ayat
Contohnya: yang gabungan dan ayat pancangan.
-kata hubung terbahagi kepada :

2. Kata praklausa - Kata hubung gabungan


-sejumlah perkataan yang terletak -iaitu kata hubung yang
di hadapan klausa, yang terdiri digunakan untuk
daripada : menggabungkan sepatah
kata, atau satu frasa
a) Kata seru dengan satu frasa, atau
Bentuk kata yang berfungsi satu klausa dengan satu
melahirkan berbagai-bagai klausa dalam bentuk ayat
perasaan dan digunakan dalam majmuk gabungan.
ayat seruan. Contohnya: atau, dan,
Contohnya: aduh, aduhai, ah, lalu, maka, serta dan
amboi, cih, cis, eh, nak, oh, tetapi.
wah, dan wahai.
- Kata hubung pancangan
b) Kata tanya -iaitu kata yang digunakan
Perkataan yang digunakan untuk memancangkan
untuk menanyakan sesuatu atau satu klausa yang lain
18
menyoalkan sesuatu. untuk membentuk ayat
Contohnya: mengapa, pancangan.
bagaimana, berapa, bila, apa, Contohnya: agar,
siapa, mana. andaikata, apabila,
bahawa, hingga, supaya,
c) Kata perintah tatkala, dll
Bertujuan menimbulkan sesuatu
tindak balas terhadap perintah, - Kata hubung
arahan, larangan, silaan, atau berpasangan
permintaan. -iaitu kata yang digunakan
Contohnya: jangan, usah, sila, secara berpasangan
jemput, minta, tolong, harap. dalam bentuk ayat
majmuk gabungan juga.
d) Kata pembenar Contohnya: baik…
Perkataan yang mengesahkan mahupun, baik…baik,
sesuatu pernyataan. bukan saja… tetapi juga,
Contohnya: ya, benar, dan kian…kian, sedangkan…
betul. tambahan pula, dll

d) Kata seru
-ialah kata yang digunakan untuk
e) Kata pangkal ayat menyatakan perasaan seperti
Perkataan yang hadir di geram, hairan, marah, sakit,
bahagian hadapan ayat yang takut, dll.
menjadi penanda -digunakan untuk membentuk
kesinambungan ayat dalam ayat-ayat yang dikenal sebagai
wacana. ayat seruan.
Contohnya: hatta, maka, Contoh kata seru ialah
adapun, arakian, sebermula, - aduh, aduhai, ah,
alkisah amboi, cih, cis, eh, nak,
oh, wah, dan wahai.

e) Kata sandang
3. Kata prafrasa dan pascafrasa
19
-sejumlah perkataan yanghadir -dikenali sebagai kata penyerta
sebelum dan sesudah empat frasa merupakan partikel yang tidak
tersebut. mempunyai erti serta tidak dapat
berdiri sendiri.
a) Kata bantu (sebelum frasa) -mempunyai tugas yang penting
Jenis perkataan yang bertugas untuk menentukan makna dalam
membantu frasa kerja, frasa ayat.
adjektif, dan frasa sendi nama Contoh kata sandang ialah
dengan menimbulkan makna - nya
tambahan dari segi aspek waktu - sang
atau ragam. - si
Kata bantu di bahagikan kepada - yang
2 kumpulan iaitu:

- Kata bantu aspek


Menimbulkan suasana
perbezaan masa, iaitu masa
lampau, masa kini atau masa
hadapan.
Contohnya: telah, sudah,
baru, pernah, masih, mula,
belum, akan, sedang.

- Kata bantu ragam


Bentuk kata yang
menyatakan atau
menerangkan ragam
perasaan yang berkait
dengan perbuatan yang
dilakukan.
Contohnya: hendak, mahu,
harus, mesti, dapat, boleh.

b) Kata penguat
20
Perkataan yang mendahului
atau mengikuti frasa atau kata
adjektif dan berfungsi
menguatkan maksud yang
terkandung dalam kata atau
frasa adjektif.
Ada 3 jenis kata penguat iaitu:

- Kata penguat hadapan


Perkataan yang terletak di
hadapan frasa atau kata
adjektif.
Contohnya : terlalu, paling,
agak, cukup, makin, dan
kurang.

- Kata penguat belakang


Perkataan yang terletak di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: sekali, benar,
betul, nian.

- Kata penguat bebas


Perkataan yang terletak di
hadapan atau pun di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: amat, sangat,
dan sungguh.

c) Kata penegas
Sejumlah perkataan yang
memberikan penekanan pada
21
bahagian-bahagian tertentu
dalam ayat.
Terdapat dua jenis kata
penegas iaitu :

- Yang menegaskan hanya


frasa predikat atau
bahagiannya.
Contohnya, -kah, -tah, -lah

- Yang menegaskan kedua-


dua bahagian ayat iaitu
subjek atau predikat.
Contohnya, juga, jua, pun,
sahaja, lagi dan memang.

d) Kata nafi
Perkataan yang menjadi unsur
nafi frasa-frasa predikat.
Contohnya : bukan dan tidak.

e) Kata pemeri
Unsur yang menjadi pemeri hal
atau perangkai antara subjek
dengan frasa-frasa utama dalam
predikat.
Terdapat dua cara iaitu,

- Secara persamaan antara


subjek dengan predikat
atau ekuatif, dengan
penggunaan kata pemeri
22
ialah.

- Secara huraian tentang


subjek oleh predikat,
dengan penggunaan kata
pemeri adalah.

f) Kata sendi nama


Perkataan yang terletaknya di
hadapan frasa nama.
Contohnya: di, bagi, laksana,
antara, untuk, dalam, sampai,
pada, kepada, dari, daripada,
ke, bagai, akan, oleh, dll.

g) Kata arah
Sejumlah perkataan yang hadir
sebelum frasa nama dan
lazimnya sesudah kata sendi
nama untuk menunjukkan hala
atau jurusan.
Contohnya: atas, bawah, tepi,
belakang, hadapan, tengah,
sudut, sisi, luar, utara, selatan,
dll.

h) Kata bilangan
Sejumlah perkataan yang
menjadi penerang jumlah pada
frasa nama dan hadir sebelum
frasa tersebut.
Jenis kata bilangan ialah :
23
- Jumlah yang tentu.
Contohnya, dua, sejuta,
seribu, tiga, sepuluh, dll
- Bilangan tak tentu.
Contohnya, semua, para,
beberapa, seluruh,
banyak, sedikit dll.
- Himpunan. Contohnya,
beribu-ribu, berguni-guni,
bertiga-tiga, dll.
- Pisahan. Contohnya
masing-masing, setiap,
tiap-tiap.
- Pecahan. Contohnya
setengah, dua pertiga,
dll.
i) Kata adverba
Perkataan yang menerangkan
kata kerja, kata adjektif, kata
nama, dan frasa sendi nama
dari segi cara, masa dan
tempat.
Contohnya, selalu, sentiasa,
esok, dan sering kali.

4. Kata pascakata
-satu bentuk kata yang hadir
selepas perkataan. Bentuk itu ialah
–nya yang berfungsi sebagai
penekan dan pembenda.
Antara bentuk kata demikian ialah
sesungguhnya, nampaknya,
lajunya, dan datangnya.

24
a) Kata penekan
Bentuk yang memberikan
penegasan kepada kata yang
bergabung dengannya.
Contohnya: Lapisan ozon
sesungguhnya semakin menipis.

b) Kata pembenda
Bentuk yang menjadikan
sesuatu perkataan yang bukan
daripada kata nama sebagai
kata nama.
Contohnya: Lajunya ialah
100km sejam.

Bibliografi

Bagi menyiapkan tugasan ini, rujukan utama saya adalah seperti di bawah. Hal ini
disebabkan soalan tugasan berkehendakan perbandingan antara dua buku ini
sahaja. Bagi rujukan internet pula, saya hanya merujuk untuk pendahuluan sahaja.

1. Asraf (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu, Kota Damansara:


Sasbadi Sdn. Bhd.
2. Nik Safiah et. al (2008) Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Internet

http://www.tutor.com.my/stpm/golongan%20kata/golongan_kata.htm

www.geocities.com/wr200x/Golongan_Kata.htm

25