Anda di halaman 1dari 27

Penghargaan

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan
tugasan ini dengan sempurna.

Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat En.
Fuadi B. Hj. Abd Razak kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam
menyiapkan tugasan ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM
Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
menjayakan tugasan ini.

Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi
galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.

Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

Soalan tugasan

1
Penggolongan kata bahasa melayu merupakan aspek yang penting dikuasai oleh
pelajar. Kaji dua buah buku, iaitu Tatabahasa Dewan dan Petunjuk Tatabahasa dan
buatlah perbandingan tentang penggolongan kata. Huraian anda mestilah disertai
dengan contoh-contoh yang relevan.

Rujukan buku

1. Asraf (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu, Kota Damansara:


Sasbadi Sdn. Bhd.
2. Nik Safiah et. al (2008) Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

(40 markah)

Pendahuluan

2
Golongan kata merupakan sesuatu perkataan dalam bahasa dapat digolongkan ke
dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur
fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis dan kriteria semantik.

Oleh itu, sesuatu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria
semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati selaras dengan status
perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan sintaksis,
iaitu frasa, klausa, dan ayat.

Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa
predikat. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa predikat pula dibentuk oleh
empat jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.
Frasa-frasa ini disebut frasa utama ayat.

Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata, iaitu:

I. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang)

II. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan, itu, amat, walaupun,
sekiranya, dan sebagainya.

Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. Kata-kata


dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu:

I. Kata nama

II. kata kerja

III. kata adjektif

IV. kata tugas

Kata nama, kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka.

Definisi Penggolongan Kata

Menurut Nik Safiah(2008) kata nama, kata kerja, dan kata adjektif bolehlah disebut
golongan kata utama kerana menjadi inti bagi frasa utama ayat. Selain tiga golongan
utama ini, tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi
mana-mana frasa utama.

3
Oleh itu, perkataan-perkataan, selain tiga golongan kata nama itu, boleh dikelompok
ke dalam satu golongan kata secara kolektif, disebut kata tugas yang bersifat
heterogen. Kesimpulannya, golongan kata dalam bahasa Melayu menurut Nik
Safiah terbahagi kepada empat, iaitu :

i. Kata nama
ii. Kata kerja
iii. Kata adjektif
iv. Kata tugas

Manakala menurut Asraf (2008) kata-kata dala bahasa Melayu dapat digolongkan
kepada kelas-kelas berikut :

i. Kata nama
ii. Kata kerja
iii. Kata adjektif
iv. Kata sendi
v. Kata keterangan
vi. Kata hubung
vii. Kata seru
viii. Kata sandang

Di antara kelas-kelas kata itu, kata nama,kata kerja, dan kata adjektif dapat berdiri
sendiri dengan makna sepenuhnya. Manakala kelas kata yang lain tidak dapat
berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya, tetapi dapat bertugas untuk menentukan
makna sesuatu ayat. Oleh itu, kata sendi, kata keterangan, kata hubung, kata
seru, dan kata sandang boleh dimasukkan dalam kelas kata tugas.

Perbandingan Utama Golongan Kata


Nik Safiah Karim (2008) Asraf Abdul Wahab (2008)
Kata Nama Kata Nama

i. Kata nama am i. Kata nama am


ii. Kata nama khas
ii. Kata nama khas
iii. Kata ganti nama
iii. Kata ganti nama

4
iv. Kata bilangan
Kata Kerja Kata Kerja

i. Kata kerja aktif i. Kata kerja tak transitif


– Kata kerja aktif transitif
ii. Kata kerja transitif
– Kata kerja aktif tak transitif
i. Kata kerja pasif iii. Kata kerja pasif

Kata Adjektif Kata Adjektif

i. Kata adjektif sifat @ keadaan i. Kata penguat


ii. Kata adjektif warna
iii. Kata adjektif ukuran
iv. Kata adjektif bentuk
v. Kata adjektif waktu
vi. Kata adjektif jarak
vii. Kata adjektif cara
viii. Kata adjektif perasaan
ix. Kata adjektif pancaindera
Kata Tugas Kata Tugas

a) Kata hubung i. Kata sendi


b) Kata seru
ii. Kata keterangan
c) Kata tanya
d) Kata perintah iii. Kata hubung
e) Kata pangkal ayat iv. Kata seru
f) Kata bantu
v. Kata sandang
g) Kata penguat
h) Kata penegas
i) Kata nafi
j) Kata pemeri
k) Kata sendi nama
l) Kata pembenar
m) Kata arah
n) Kata bilangan

Golongan Kata Nama

5
Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)
- merangkumi sejumlah perkataan yang - kata yang menyatakan makna orang,
boleh menjadi unsur inti dalam binaan binatang, benda tempat, dan sebagainya
frasa nama dan lazimnya kata ini yang disertai kata bilangan di depannya
menamakan orang, haiwan, tempat, atau kata ganti tunjuk ini atau itu
benda atau konsep. dibelakangnya.

Kata nama dipecahkan seperti berikut : Kata nama terbahagi kepada :

i. Kata nama am i. Kata nama am


ii. Kata nama khas ii. Kata nama khas
iii. Kata ganti nama iii. Kata ganti nama
iv. Kata bilangan

Kata Nama Am

Kata nama am ialah merujuk sesuatu


Kata nama am ialah perkataan yang
yang bernyawa dan hidup seperti
merujuk benda atau perkara yang umum
manusia, binatang dan tumbuhan serta
sifatnya. Kata nama am terbahagi
yang tidak bernyawa dan tidak hidup
kepada dua jenis, iaitu
seperti benda dan tempat.

Dibahagikan kepada dua jenis


a. Kata nama am konkrit (yang
membawa konsep kebendaan)
Contohnya : tangan, pekerja, a. Konkrit – nama sesuatu yang
rumah, kereta, sungai, kambing, dapat dilihat, atau dipegang dan
lautan dirasakan.Kata nama am konkrit
terdiri daripada kata asal atau kata
b. Kata nama am abstrak (yang terbitan.
membawa konsep mujarab atau Contohnya : biara – biarawan,
bukan kebendaan) duta – kedutaan, duri – durian.

6
Contohnya : mimpi, roh, idaman,
kedamaian, perpaduan serapan

b. Abstrak – nama sesuatu yang


hanya dibayangkan sebagai ada
dalam fikiran atau khayalan. Kata
nama am abstrak pun boleh terdiri
daripada kata asal atau kata
terbitan.
Contohnya : agama –
keagamaan,

Kata – perkataan, kisah –


pengisahan.

Kata Nama Khas


Kata nama yang ditulis dengan huruf
besar dipangkalnya termasuk dalam
Kata nama yang merujuk nama sesuatu kelas kata nama khas. Merupakan kata
benda yang khusus dan ejaannya yang khasnya merujuk kepada :
berpangkalkan huruf besar. Terbahagi
kepada dua iaitu :
a. manusia,
contohnya : Ali, Abu Chua
a. Kata nama khas hidup b. binatang,
– Manusia contohnya : Comel, Hitam, Tomi
Contohnya : Nina, Hani c. bangunan,
– Bukan manusia contohnya : Wisma Putra,
Contohnya : Lassie, Putih Dayabumi

7
d. bandar,
a. Kata nama khas tak hidup contohnya : Kuantan, Dubai
e. negeri,
Contohnya : Kuala Lumpur,
contohnya : Kedah, Perlis, Perak
Proton Saga, Pasir Mas, Brunei,
f. judul buku,
Gunung Jerai, Angkasapuri
contohnya : Hujan Pagi, Cinta
g. makhluk lain seperti malaikat.

Contohnya : Jibrail, Mikail

Kata ganti nama ialah kata yang


mengambil tempat kata nama sebagai
Kata Ganti Nama
pengganti. Terbahagi kepada

a. kata ganti diri


Kata ganti nama terbahagi kepada dua b. kata ganti tanya
iaitu : c. kata ganti tempat
d. kata ganti tunjuk
a. kata ganti nama tunjuk
e. kata ganti tak tentu
– kata ganti nama tunjuk
umum
contohnya : ini, itu
a) Kata ganti diri ialah untuk
– kata ganti nama tunjuk
mengganti kata nama orang. Kata
tempat
ini terbahagi kepada tiga iaitu :
contohnya : sini, situ
1. kata ganti diri pertama
contohnya : aku, beta, daku,
a. kata ganti nama diri
hamba
– kata ganti nama diri tanya
2. kata ganti diri kedua
contohnya : siapa, apa,
contohnya : dikau, kalian,
mana
kamu, tuanku, anda
– kata ganti nama diri
3. kata ganti diri ketiga
orang
contohnya : baginda, ,mereka,

8
dia

Manakala kata ganti nama diri orang


a) Kata ganti diri singkat dapat
terbahagi kepada
disingkatkan seperti yang berikut :
a. kata ganti nama diri orang – aku menjadi ku
pertama – engkau menjadi kau
contohnya : saya, aku, beta, kita, – kamu menjadi mu
patik, kami – dia atau ia menjadi nya

b. kata ganti nama diri orang


kedua
contohnya : saudara, kamu, awak, a) Kata ganti tanya digunakan untuk
kau, engkau, anda membentuk ayat-ayat tanya.

Contohnya : apa, mana, dan


siapa
c. kata ganti nama diri orang
ketiga
contohnya : ia, dia, beliau, mereka
b) Kata ganti tempat ialah kata
-nya yang digunakan untuk mengganti
kata nama tempat. Ada tiga
sahaja kata ganti tempat iaitu :
– sana
– sini
– situ

a) Kata ganti tunjuk ialah kata yang


menunjukkan sesuatu atau
seseorang.

Kata ganti tunjuk ada dua sahaja


iaitu:

– ini
– itu

9
a) Kata ganti tak tentu ialah kata
ganti yang menunjukkan sesuatu
atau seseorang secara tidak tentu.
Antara contoh kata ganti tak tentu
ialah :
a. apa-apa (mengganti nama benda
atau hal tidak tentu).
contoh ayat : Dia tidak berkata
apa-apa.
b. mana-mana (mengganti nama
benda atau nama tempat yang
tidak tentu).
contoh ayat : Mana-mana pun
berguna bagiku.
c. siapa-siapa atau sesiapa
(mengganti orang yang tidak
tentu).

contoh ayat : Kami tidak


menyebelahi siapa-siapa.

Kata Bilangan

-merupakan kata yang digunakan untuk


menghitung sesuatu.

-boleh terdiri daripada kata asal atau


kata terbitan.

-kata bilangan terbahagi kepada 7 jenis :

a) kata bilangan tentu

10
contohnya: satu, dua, tiga, seratus

b) kata bilangan tak tentu


contohnya: beberapa,semua,para

c) kata bilangan tanya


contohnya: berapa

d) kata bilangan pecahan


contohnya: setengah,suku, dua
pertiga

e) kata bilangan pisahan


contohnya: setiap, tiap-tiap,
masing-masing

f) kata bilangan perhimpunan


contohnya: ribuan,
pelbagai,puluhan,berabad-abad

g) kata bilangan tingkat


contonya: pertama, kedua, ketiga

Penjodoh bilangan

-merupakan kata yang digunakan


bersama-sama dengan kata bilangan.

-ada kalanya penjodoh bilangan


biasanya tidak digunakan bersama-sama
dengan kata bilangan. Misalnya:

a) sekalian peserta (betul)


sekalian orang peserta (salah)

11
b) seluruh negeri (betul)
seluruh buah negeri (salah)

-penjodoh bilangan tidak juga diperlukan


untuk menghitung kata nama abstrak.

-misalnya, beberapa cara, dua abad,


ketiga-tiga sifat, dan sebagainya.

-beberapa contoh penjodoh bilangan :

– batang
– bentuk
– bidang
– biji
– bilah
– buah
– butir
– carik, dll.
Golongan Kata Kerja

Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)


-kata kerja ialah perkataan yang menjadi -kata kerja ialah kata yang menyatakan
inti bagi binaan atau konstruksi frasa makna perbuatan atau perlakuan.
kerja.
-umumnya kata kerja ditandai dengan
-kata kerja terbahagi kepada dua iaitu : imbuhan-imbuhan seperti ber-…, ber…
an,ber…kan,me-…kan, me…kan, me…i,
a) kata kerja aktif
memper-..,memper…kan, dan memper…
– kata kerja aktif tak
i
transitif
– kata kerja aktif transitif -kata kerja terbahagi kepada tiga,iaitu:
a) kata kerja pasif
a) Kata kerja tak transitif
b) Kata kerja transitif

12
c) Kata kerja pasif

Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif

-kata kerja yang tidak memerlukan -terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:
penyambut atau objek sesudahnya.
– Asal
-dibahagi kepada subgolongan, iaitu: Merupakan kata kerja bebas dan
tidak berimbuhan.
Contohnya: balik, bangkit, bersin,
a) kata kerja aktif tak transitif
tanpa pelengkap
– Berawalan ber-..
– kata kerja yang boleh
Dikenali sebagai kata kerja bentuk
berdiri tanpa objek atau
terbitan.
penyambut.
Contohnya: berasal,beroda,belajar
Contohnya: Semua orang pulang.

– Berapitan ber…kan
a) kata kerja aktif tak transitif
Contohnya: beralaskan,
berpelengkap
berdasarkan
– kata kerja yang mesti diikuti
oleh pelengkap untuk
menyempurnakan maksud
ayat.
Contohnya: Keadaan bapanya
– Berapitan ber...an
beransur baik.
Contohnya: bercucuran,
berdekatan
– Berawalan me-
Kata kerja aktif transitif
Contohnya: menyala,mendarat
-kata kerja yang mengandungi objek
yang terdiri daripada frasa nama untuk – Berawalan ter-
melengkapkan maksudnya. Contohnya: termenung, tertawa

– contohnya:

13
Saya telah menjawab surat itu. Kata kerja terikat

Kami membaiki kereta itu. -ada juga kata kerja tidak berimbuhan
tetapi bukan pula kata kerja asal
melainkan kata kerja terikat yakni tidak
bebas.

Kata kerja pasif -contohnya: adu, ampun, angkat,beli,


beri,bina,bawa, cabut, capai, dadak, dll.
-kata kerja hasil daripada proses
transformasi atau perubahan ayat aktif
menjadi ayat pasif.
Kata kerja Transitif
– Contonya:
-kata kerja yang mesti disertai objek
Surat itu telah saya jawab. untuk menjadi frasa kerja yang dapat
bertugas sebagai predikat ayat.
Kereta itu telah kami baiki.
-objek yang menyertai kata kerja transitif
mesti frasa nama.

-terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:

– Berawalan me-..
Contohnya: melukis, membeli

– Berapitan me…kan
Contohnya: mengajarkan,
membelikan

– Berapitan me…i
Contohnya: membasahi,mendekati

– Berawalan rangkap
memper-
Contohnya: memperalat,

14
memperoleh

– Berapitan memper…kan
Contohnya: memperhatikan,
mempersatukan

– Berapitan memper…i

Kata kerja Pasif

-kata kerja yang berasal daripada kata


kerja transitif tetapi yang tidak lagi
berawalan me-.

-kata kerja pasif boleh berawalan per-


serta berakhiran –i dan berakhiran –kan.

-kata kerja pasif berawalan ber-,ter-,


berapitan ke..an.

- contohnya: ambil, atasi, berikan,


percepat, peringati, perhatikan,
berasah,bertulis, terbunuh,tercapai,
kehujanan, kecurian dan dll.

-satu lagi ialah bentuk frasa kerja pasif


bantuan yang terdiri daripada kata kerja
pasif serta kata bantu kena.

-contohnya: kena curi, kena pukul,


Golongan Kata Adjektif

15
Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)
-dikenali sebagai kata sifat ialah -kata adjektif dikenali juga sebagai kata
perkataan yang menjadi unsur inti dalam sifat.
binaan frasa adjektif.
-kata yang menerangkan sifat atau
-kata adjektif dibahagia kepada 9 jenis keadaan sesuatu benda atau kata nama.
iaitu:
-Contoh kata adjektif :
a) Kata adjektif sifatan @ keadaan
– Adil, aman, beku, cemas, ,
-memberi pengertian sifatan atau
cerdas, dahaga, damai,
keadaan.
elok, enak, fasih, gagah, ,
Contohnya: baik, lemah, gopoh,
hina, hebat, indah, jahat,
sihat, pandai, berani, takut.
gila, kagum, lambat, mahal,
dan dll.
b) Kata adjektif warna
-membawa pengertian warna
sebagai unsur keterangan.
-ada juga kata adjektif yang berawalan
Contohnya : merah, biru, putih
ter-. Misalnya : terdekat, tertinggi, dll

c) Kata adjektif ukuran -kata adjektif disertai kata keterangan


-membawa pengertian ukuran. amat, paling, sangat, dan bertugas
Contohnya: panjang, pendek, sebagai kata penguat.
besar, kecik, tebal, nipis

d) Kata adjektif bentuk Kata penguat


-membawa pengertian rupa
-sebagai penanda adjektif terbahagi
bentuk.
kepada tiga, iaitu:
Contohnya: bulat, lurus, buncit,
leper, lekuk, bujur, bengkok.

a) Penguat depan
e) Kata adjektif waktu
Contohnya: agak,begitu,lebih,
-membawa pengertian konsep
paling
masa.
Contohnya: baharu, lama, awal
b) Penguat belakang
Contohnya: benar, betul, nian, dan

16
f) Kata adjektif jarak sekali.
-membawa pengertian konsep
ruang antara dua bentuk atau c) Penguat bebas
keadaan sebagai penerang Contohnya: amat, sangat,
k.nama sungguh
Contohnya: jauh, rapat, hampir,

g) Kata adjektif cara


-membawa pengertian keadaan
kelakuan atau ragam.
Contohnya: cepat, selalu, laju,
deras, lincah, jelas.

h) Kata adjektif perasaan


-membawa pengertian konsep
perasaan.
Contohnya: rindu, benci, cinta

i) Kata adjektif pancaindera


-membawa maksud konsep rasa,
pandang, dengar, bau, sentuh,
atau gabungan kelima-lima indera.
i. Deria rasa
Contohnya: sedap,masin
ii. Deria pandang
Contohnya:cantik,segak
iii. Deria dengar
Contohnya: lunak,garau
iv. Deria bau
Contohnya:harum,busuk
v. Deria sentuh
Contohnya:kasar,licin
Golongan Kata tugas

Nik Safiah Karim (2008) Asraf (2008)

17
-kata tugas ialah perkataan yang -kata tugas dibahagikan kepada 5
tergolong ke dalam golongan kata yang jenis iaitu:
bersifat pelbagai jenis atau heterogen,
a) Kata sendi
iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi
-bertugas sebagai sendi yang
frasa-frasa endosentrik: frasa nama, frasa
merangkaikan frasa nama
kerja, frasa adjektif.
dengan kata-kata atau frasa-
-kata tugas dapat dikelompokkan kepada frasa yang lain.
empat kelompok yang berikut : -kata sendi dari, di, dan ke,
adalah kata sendi utama.
-Contoh kata sendi nama yang
1. Kata penyambung ayat lain ialah: akan, bagi, daripada,
-ialah kata hubung, iaitu sejumlah dengan, hingga, kepada,oleh,
perkataan yang bertugas pada, sebagai, sejak, seperti,
menghubungkan dua binaan ayat dan tentang.
atau lebih sehingga menjadi satu
bentuk ayat yang berlapis, yang
dikenali sebagai ayat majmuk. b) Kata keterangan
-adalah kata yang menerangkan
a) Kata hubung kata adjektif, kata kerja, dan kata
-kata hubung gabungan keterangan yang lain.
Jenis kata yang -kata keterangan terbahagi
menghubungkan dua klausa kepada:
atau lebih yang sama tara – Kata keterangan cara
sifatnya. seperti begini, begitu,
Contohnya: dan, lalu, serta, demikian,dll.
sambil, atau, malahan
– Kata keterangan masa
-kata hubung pancangan seperti akan, belum,
Jenis kata hubung yang masih, pernah, sedang,
menyambung klausa tak sudah, telah, dll
setara atau klausa pancangan
pada klausa utama atau
klausa induk. – Kata keterangan tanya

18
Kata hubung pancangan iaitu bagaimana, bila dan
terbahagi kepada 3 jenis iaitu: mengapa.
- keterangan
Berfungsi – Kata keterangan darjah
menghubungkan klausa seperti agak, amat, nian,
yang menjadi keterangan paling, sangat, dll.
pada klausa utama.
Contohnya: kerana, agar,
semasa, ketika, untuk, – Kata keterangan tak
apabila, kalau dll. tentu seperti agaknya,
barangkali, entah-entah,
dll.
- komplemen
Berfungsi
menghubungkan klausa – Kata keterangan nafi

yang menjadi komplemen seperti bukan,tak, dan

atau pelengkap apda tidak.

klausa utama.
Contohnya ada dua iaitu: -ada beberapa lagi kata keterangan
bahawa dan untuk. yang tidak dapat dijelaskan lagi.

- relatif Misalnya : hanya,jua, juga, saja, dll.

Berfungsi
menghubungkan klausa
utama dengan klausa kecil
yang lain. a) Kata hubung

Contohnya: yang -kata yang digunakan untuk


menghubungkan unit-unit
tatabahasa dalam ayat
gabungan dan ayat pancangan.
-kata hubung terbahagi kepada :
1. Kata praklausa
-sejumlah perkataan yang terletak – Kata hubung gabungan
di hadapan klausa, yang terdiri -iaitu kata hubung yang
daripada : digunakan untuk

19
menggabungkan sepatah
a) Kata seru kata, atau satu frasa
Bentuk kata yang berfungsi dengan satu frasa, atau
melahirkan berbagai-bagai satu klausa dengan satu
perasaan dan digunakan dalam klausa dalam bentuk ayat
ayat seruan. majmuk gabungan.
Contohnya: aduh, aduhai, ah, Contohnya: atau, dan,
amboi, cih, cis, eh, nak, oh, lalu, maka, serta dan
wah, dan wahai. tetapi.

b) Kata tanya – Kata hubung pancangan


Perkataan yang digunakan -iaitu kata yang digunakan
untuk menanyakan sesuatu atau untuk memancangkan
menyoalkan sesuatu. satu klausa yang lain
Contohnya: mengapa, untuk membentuk ayat
bagaimana, berapa, bila, apa, pancangan.
siapa, mana. Contohnya: agar,
andaikata, apabila,
c) Kata perintah bahawa, hingga, supaya,
Bertujuan menimbulkan sesuatu tatkala, dll
tindak balas terhadap perintah,
arahan, larangan, silaan, atau – Kata hubung
permintaan. berpasangan
Contohnya: jangan, usah, sila, -iaitu kata yang digunakan
jemput, minta, tolong, harap. secara berpasangan
dalam bentuk ayat
d) Kata pembenar majmuk gabungan juga.
Perkataan yang mengesahkan Contohnya: baik…
sesuatu pernyataan. mahupun, baik…baik,
Contohnya: ya, benar, dan bukan saja… tetapi juga,
betul. kian…kian, sedangkan…
tambahan pula, dll

20
e) Kata pangkal ayat
Perkataan yang hadir di
a) Kata seru
bahagian hadapan ayat yang
-ialah kata yang digunakan
menjadi penanda
untuk menyatakan perasaan
kesinambungan ayat dalam
seperti geram, hairan, marah,
wacana.
sakit, takut, dll.
Contohnya: hatta, maka,
-digunakan untuk membentuk
adapun, arakian, sebermula,
ayat-ayat yang dikenal sebagai
alkisah
ayat seruan.
Contoh kata seru ialah
– aduh, aduhai, ah,
1. Kata prafrasa dan pascafrasa
amboi, cih, cis, eh, nak,
-sejumlah perkataan yanghadir
oh, wah, dan wahai.
sebelum dan sesudah empat frasa
tersebut. a) Kata sandang
-dikenali sebagai kata penyerta
a) Kata bantu (sebelum frasa) merupakan partikel yang tidak
Jenis perkataan yang bertugas mempunyai erti serta tidak dapat
membantu frasa kerja, frasa berdiri sendiri.
adjektif, dan frasa sendi nama -mempunyai tugas yang penting
dengan menimbulkan makna untuk menentukan makna dalam
tambahan dari segi aspek waktu ayat.
atau ragam. Contoh kata sandang ialah
Kata bantu di bahagikan kepada – nya
2 kumpulan iaitu: – sang
– si
– Kata bantu aspek – yang
Menimbulkan suasana
perbezaan masa, iaitu masa
lampau, masa kini atau masa
hadapan.
Contohnya: telah, sudah,
baru, pernah, masih, mula,
belum, akan, sedang.

21
– Kata bantu ragam
Bentuk kata yang
menyatakan atau
menerangkan ragam
perasaan yang berkait
dengan perbuatan yang
dilakukan.
Contohnya: hendak, mahu,
harus, mesti, dapat, boleh.

a) Kata penguat
Perkataan yang mendahului
atau mengikuti frasa atau kata
adjektif dan berfungsi
menguatkan maksud yang
terkandung dalam kata atau
frasa adjektif.
Ada 3 jenis kata penguat iaitu:

– Kata penguat hadapan


Perkataan yang terletak di
hadapan frasa atau kata
adjektif.
Contohnya : terlalu, paling,
agak, cukup, makin, dan
kurang.

– Kata penguat belakang


Perkataan yang terletak di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: sekali, benar,
betul, nian.

22
– Kata penguat bebas
Perkataan yang terletak di
hadapan atau pun di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: amat, sangat,
dan sungguh.

a) Kata penegas
Sejumlah perkataan yang
memberikan penekanan pada
bahagian-bahagian tertentu
dalam ayat.
Terdapat dua jenis kata
penegas iaitu :

– Yang menegaskan hanya


frasa predikat atau
bahagiannya.
Contohnya, -kah, -tah, -lah

– Yang menegaskan kedua-


dua bahagian ayat iaitu
subjek atau predikat.
Contohnya, juga, jua, pun,
sahaja, lagi dan memang.

a) Kata nafi
Perkataan yang menjadi unsur
nafi frasa-frasa predikat.
Contohnya : bukan dan tidak.

b) Kata pemeri

23
Unsur yang menjadi pemeri hal
atau perangkai antara subjek
dengan frasa-frasa utama dalam
predikat.
Terdapat dua cara iaitu,

– Secara persamaan antara


subjek dengan predikat
atau ekuatif, dengan
penggunaan kata pemeri
ialah.

– Secara huraian tentang


subjek oleh predikat,
dengan penggunaan kata
pemeri adalah.

a) Kata sendi nama


Perkataan yang terletaknya di
hadapan frasa nama.
Contohnya: di, bagi, laksana,
antara, untuk, dalam, sampai,
pada, kepada, dari, daripada,
ke, bagai, akan, oleh, dll.

b) Kata arah
Sejumlah perkataan yang hadir
sebelum frasa nama dan
lazimnya sesudah kata sendi
nama untuk menunjukkan hala
atau jurusan.
Contohnya: atas, bawah, tepi,
belakang, hadapan, tengah,

24
sudut, sisi, luar, utara, selatan,
dll.

c) Kata bilangan
Sejumlah perkataan yang
menjadi penerang jumlah pada
frasa nama dan hadir sebelum
frasa tersebut.
Jenis kata bilangan ialah :
– Jumlah yang tentu.
Contohnya, dua, sejuta,
seribu, tiga, sepuluh, dll
– Bilangan tak tentu.
Contohnya, semua, para,
beberapa, seluruh,
banyak, sedikit dll.
– Himpunan. Contohnya,
beribu-ribu, berguni-guni,
bertiga-tiga, dll.
– Pisahan. Contohnya
masing-masing, setiap,
tiap-tiap.
– Pecahan. Contohnya
setengah, dua pertiga,
dll.
a) Kata adverba
Perkataan yang menerangkan
kata kerja, kata adjektif, kata
nama, dan frasa sendi nama
dari segi cara, masa dan
tempat.
Contohnya, selalu, sentiasa,
esok, dan sering kali.

25
1. Kata pascakata
-satu bentuk kata yang hadir
selepas perkataan. Bentuk itu ialah
–nya yang berfungsi sebagai
penekan dan pembenda.
Antara bentuk kata demikian ialah
sesungguhnya, nampaknya,
lajunya, dan datangnya.

a) Kata penekan
Bentuk yang memberikan
penegasan kepada kata yang
bergabung dengannya.
Contohnya: Lapisan ozon
sesungguhnya semakin menipis.

b) Kata pembenda
Bentuk yang menjadikan
sesuatu perkataan yang bukan
daripada kata nama sebagai
kata nama.
Contohnya: Lajunya ialah
100km sejam.

Bibliografi

Bagi menyiapkan tugasan ini, rujukan utama saya adalah seperti di bawah. Hal ini
disebabkan soalan tugasan berkehendakan perbandingan antara dua buku ini
sahaja. Bagi rujukan internet pula, saya hanya merujuk untuk pendahuluan sahaja.

1. Asraf (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu, Kota Damansara:


Sasbadi Sdn. Bhd.

26
2. Nik Safiah et. al (2008) Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Internet

http://www.tutor.com.my/stpm/golongan%20kata/golongan_kata.htm

www.geocities.com/wr200x/Golongan_Kata.htm

27