Anda di halaman 1dari 3

Definisi kebolehpasaran Pandangan umum sering merujuk kegagalan siswazah mendapat kerja disebabkan mereka tidak memiliki kemahiran

insaniah yang diperlukan majikan. Hal ini kerana kebolehpasaran setiap graduan dinilai dalam pelbagai aspek. Selain pencapaian akademik cemerlang, mereka perlu mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi termasuk komunikasi secara berkesan dan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan, pemikiran kritis, dan keusahawanan. Pihak majikan pula lebih cenderung mencari bakal pekerja yang memiliki pelbagai kemahiran tanpa perlu memberi latihan dalam perkhidmatan (in house training!. Proses pembangunan "Soft Skills# ini boleh dilaksanakan kepada semua pelajar meliputi di dalam dan di luar bilik kuliah. $emiliki kerjaya sejurus seorang graduan menamatkan pengajian di sesebuah pusat pengajian tinggi adalah salah satu ukuran kebolehpasaran siswazah. Status bekerja dan pekerjaan graduan adalah jaminan kelangsungan hidup mereka yang telah melalui proses pembangunan modal insan semasa belajar bagi mengisi pelbagai jawatan yang diperlukan untuk pembangunan nasional (%hmad et al. &'((!. $enurut Shaharuddin et al (&'('! kebolehpasaran seseorang graduan adalah berbeza beza sifat dan darjahnya. Persoalan bidang ilmu yang mereka ikuti dan )*P% pelajar, selain daripada kemahiran insaniah dan faktor peribadi adalah antara faktor kebolehpasaran graduan +P,. -ebolehpasaran graduan dari pusat pengajian tinggi dikaitkan dengan kecenderungan bakal majikan mengutamakan graduan memiliki kemahiran insaniah. kemahiran insaniah yang tinggi termasuk komunikasi secara berkesan dan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran kepimpinan, kerja berpasukan, pemikiran kritis, keusahawanan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat serta etika dan moral profesional. .saha pengesanan dan menjejaki graduan +P,% telah lama dilaksanakan oleh semua uni/ersiti awam di $alaysia, termasuklah .ni/ersiti -ebangsaan $alaysia (.-$!. Pejabat Perhubungan %lumni .-$ telah dipertanggungjawabkan mengendalikan tinjauan pengesanan dan memproses borang soal selidik yang telah dipenuhi oleh para graduan pada setiap tahun untuk menghasilkan laporan tahunan.

.-$ ada menyediakan 0akulti Sosial dan -emanusiaan yang terdiri daripada beberapa program antaranya ialah 1ahasa, -ebudayaan dan -esusasteraan $elayu, 1ahasa dan 2inguistik, $edia dan -omunikasi, Psikologi dan Pembangunan $anusia, Sains Pembangunan dan Persekitaran, Sejarah, Politik dan Strategi, Program 3ksekutif (-edekanan!. 0SS- amat komited dalam memberikan peluang sepenuhnya kepada pelajar untuk menerajui pembelajaran dan penyelidikan. Di 0SS-, pelajar dapat menikmati suasana pengajaran dan pembelajaran yang intelektual dan kondusif. +ni memberi ruang kepada setiap indi/idu untuk mencapai potensi maksimum mereka. 0SS- juga menekankan pengajaran berkualiti menerusi pendedahan yang diberikan oleh ahli 4 ahli akademik fakulti yang kebanyakkannya terkenal melalui penyelidikan dan sumbangan mereka, sama ada di dalam mahupun luar negara. -erumitan yang semakin meningkat dalam ekonomi dan pengurusan, digabungkan dengan permintaan pasaran bagi sumber manusia memberi dorongan kepada pemisahan fakulti kepada dua fakulti iaitu 0akulti 3konomi dan 0akulti Pengurusan Perniagaan. Penubuhannya pada tahun (56', tahun yang sama dengan penubuhan uni/ersiti sendiri dan pada ( %pril &''7, 0akulti 3konomi dan 0akulti Pengurusan perniagaan menjadi 0akulti 3konomi dan Pengurusan. ,erdiri daripada 8 pusat pengajian iaitu Pusat Pengajian 3konomi, Pusat Pengajian Pengurusan dan Pusat Pengajian Perakaunan.

Pengesanan graduan dan persepsi mereka tentang uni/ersiti semasa mereka belajar adalah penting atas beberapa sebab (9amli et al. &''5a!. Pertamanya, menilai kembali segala pembelajaran yang mereka perolehi semasa mengikuti kursus di .-$. -eduanya, mengetahui dan menilai sejauhmana graduan .-$ menghadapi pasaran dan persaingan memperolehi pekerjaan, sama ada di sektor awam maupun sektor swasta. -etiganya, menganalisis keberkesanan kursus yang diajar di .-$ dan memberi peluang kepada .-$ memperbaiki mana mana program atau kursus yang kurang mantap dan memberi kesan baik kepada graduan. -eempatnya, menilai sejauhmana graduan .-$ dapat memanfaatkan apa yang dipelajari semasa di .-$ untuk berdikari dan menjalankan kerja kerja sendiri. -elimanya, menilai dan menganalisis tahap kemahiran insaniah yang diperolehi oleh graduan semasa berada di .-$. -eenamnya, pandangan atau persepsi graduan berkaitan dengan infrastruktur yang ada di .-$

agar diambil kira oleh pihak pentadbiran .-$ untuk penambahbaikan. +nfrastruktur yang difikirkan kurang memuaskan pelajar pada masa masa lampau termasuklah bilik kuliah yang kurang selesa, makmal, perpustakaan yang kurang memuaskan pelanggan, kemudahan di kolej yang kurang menepati kehendak pelajar, keselamatan di kampus, kemudahan berekreasi:sukan, kemudahan pengangkutan di kampus dan sebagainya. %tas segala pemasalahan inilah, maka artikel ini cuba menganalisis kebolehpasaran graduan .-$ sejak tahun &''; hingga &'(' berdasarkan status pekerjaan yang graduan .-$ ceburi selepas meninggalkan kampus. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah membanding kebolehpasaran tersebut mengikut dua gugusan utama, iaitu sains dan bukan sains.