Anda di halaman 1dari 19

Abstrak

Gaya hidup yang sihat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sihat
pastinya dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.
Pertubuhan kesihatan Sedunia (WHO, 1948) mendefinisikan gaya hidup sihat sebagai suatu
keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, sergas, cerdas serta bebas dari sebarang
penyakit.berlandaskan keadaan social dan masyarakat. Definisi ini menegaskan bahawa status
gaya hidup yang sihat ditunjangi oleh faktor fizikal dan mental dan sosial yang sihat, berfungsi,
cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan insan.Aspek
kesihatan merupakan salah satu fokus utama .kajian yang dijalankan adalah mengenai Amalan
Gaya Hidup Sihat . Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dimana kajian
ini bertujuan mengumpul data atau maklumat mengenai gaya hidup mereka dari aspek
pemakanan hingga senaman dan menentukan pola atau corak gaya hidup. Bilangan peserta
yang dikaji adalah seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan )keturunan melayu, berusia
diantara 20 sehingga 50 tahun dan keatas. Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan
instrument kajian ambilan data maklumat peserta prosedur pengumpulan mengunakan program
word, dan Excell.Dapatan kajian melalui pemerhatian,dan boring soal selidik.Adalah duharap
agar kajian ini mempunyai nilai rujukan dan mampu menjana pemikiran bagi sesiapa yang
membaca. Diharap kajian ini akan digunapakai dalam menentukan taraf kesihatan masyarakat
amnya.

1
1.0 Pengenalan

Konsep gaya hidup sihat merupakan suatu kempen aspirasi kerajaanmahunpun pihak swasta bagi
melahirkan masyarakat yang sihat, cergas, sejahtera dan bebas dari penyakit yang disebabkan
oleh gaya hidup sedentari. Sasaran utama kempen ini ialah semua golongan rakyat Malaysia
terutamanya remaja dan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT). Empat komponen utama yang
menjadi teras konsep gaya hidup sihat ini ialah: (1) peningkatan pengetahuan dan amalan
pemakanan; (2) peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stres; (3) peningkatan
pengetahuan dan amalan anti-merokok; dan (4) peningkatan pengetahuan dan amalan sukan
dan rekreasi. Walaubagaimanapun, keberkesanan kempen ini mampu mempertingkatkan tahap
kesihatan di kalangan rakyat Malaysia. Namun kekurangnya penyelidikan khusus untuk menilai
keberkesanan kempen ini selain peningkatan bilangan pesakit hipokinteik membuktikan bahawa
keberkesanan kempen ini boleh diragui (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004; Penang Cancer
Registry, 2000)

1.1 Latar belakang kajian

Kajian ini akan dijalankan disebuah Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dengan latar belakang
sekolah pinggir bandar. Bilangan pelajar yang mencecar 1200 orang serta bilangan guru 60 + -
dengan pelbagai peringkat umur memudahkan kajian ini dijalankan . Kajian yang dijalankan
berdasarkan jumlah guru/peserta yang terpilih seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan )
yang mewakili guru-guru sksc. Guru yang terpilih mempunyai pelbagai latar belakang
pendidikan berbeza, status usia, berat badan seta ketinggian dan juga aktiviti luar yang
berlainan.

1.2 Ciri kajian

Kajian ini dibina berdasarkan garis panduan perlaksanaan aktiviti dan objektif kajian. Kajian ini
berasaskan kepada gaya hidup peserta kajian.Kajian ini merangkumi pemakanan, dan senaman
yang diamalkan. Dalam kajian ini analisis

2
1.3 Tinjauan literature

Kajian Thatcher dan Rhea (2003) pula mendapati bahawa media massa, keluarga dan rakan
sebaya merupakan pengaruh utama terhdap stail pemakanan pelajar

Konsep gaya hidup sihat merupakan suatu kempen aspirasi kerajaan bagi melahirkan
masyarakat yang sihat, cergas, sejahtera dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh gaya
hidup sedentari. Sasaran utama kempen ini ialah semua golongan rakyat Malaysia terutamanya
remaja dan pelajar institusi pengajian tinggi (IPT). Empat komponen utama yang menjadi teras
konsep gaya hidup sihat ini ialah: (1) peningkatan pengetahuan dan amalan pemakanan; (2)
peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stres; (3) peningkatan pengetahuan dan
amalan anti-merokok; dan (4) peningkatan pengetahuan dan amalan sukan dan rekreasi.
Walaubagaimanapun, keberkesanan kempen ini dalam mempertingkatkan tahap kesihatan di
kalangan rakyat Malaysia boleh diragui. Kurangnya penyelidikan khusus untuk menilai
keberkesanan kempen ini selain peningkatan bilangan pesakit hipokinteik membuktikan bahawa
keberkesanan kempen ini boleh diragui (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2004; Penang
Cancer Registry, 2000).

Kangar, Perlis (Malaysia) – Kira-kira 1.8 juta atau lapan peratus daripada 26 juta rakyat negara
ini menghidap kencing manis atau diabetis, satu angka yang amat membimbangkan Kementerian
Kesihatan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan memperhebatkan kempen gaya hidup sihat
termasuk pemakanan yang betul dan berkhasiat menerusi Dapur Sihat Masyarakat yang
dilancarkan kementerian sejak 2004

Wetter, Goldberg, King, Sigmant-Grant, & al (2001) pula menegaskan bahawa pelbagai
usaha telah dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan amalan masyarakat Amerika
Syarikat terhadap amalan pemakanan dan sukan serta rekreasi. Malangnya pengetahuan ini
kurang diamalkan dalam kehidupan seharian. Dapatan yang sama juga dilaporkan dalam
kajian Morrow, Krzewinski-Malone, Jackson, Bungum, & Fitzgerald (2004

Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan kesihatan adalah sihat dari segi fizikal, mental
dan sosial dan bukan hanya sekadar bebas dari segala penyakit atau ketidakupayaan.Anda boleh

3
membuat beberapa ujian atau saringan untuk mengetahui adakah anda sihat atau tidak Ujian
saringan adalah ujian atau penilaian untuk mengesan awal penyakit atau keadaan luarbiasa bagi
memudahkan rawatan.Sebagai contoh, jika kita dapat mengesan lebih awal penyakit darah tinggi
atau kencing manis, kita boleh mengawal keadaan tersebut untuk mengelakkan komplikasi
seperti angin ahmar dan serangan penyakit jantung.Untuk menilai kesihatan fizikal, anda
dinasihatkan untuk membuat ujian saringan berikut:
 Kegemukan (Obesiti)
 Tekanan Darah Tinggi

 Kencing Manis

 Paras kolesterol dalam darah

http://www.myhealth.gov.my/myhealth/bm/dewasa

Namun, statistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Kajian Obesiti Malaysia (MASO) pada tahun
2005 mencatatkan 27% atau setiap satu dari empat rakyat Malaysia dilaporkan mempunyai
masalah berat badan yang berlebihan. Kajian syarikat maklumat pasaran TNS Asiapanel tidak
lama dahulu mendapati bahawa Malaysia mempunyai peratusan rakyat dengan berat
berlebihan dan masalah obesiti tertinggi berbanding negara lain di Asia (Utusan Malaysia
Online, 2007). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh U.S Centers for Disease Control and
Prevention (2002), Amerika Syarikat dan beberapa Negara lain, didapati bahawa dunia sedang
mengalami epidemik kegemukan. Di Amerika Syarikat sahaja, lebih 60% populasi dewasa
adalah gemuk atau obes manakala 20 hingga 25% golongan kanak-kanak dan remaja adalah
gemuk atau obes

2.0 Metadologi/ kaedah kajian

Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka dimana kajian ini bertujuan
mengumpul data atau maklumat mengenai gaya hidup mereka(guru/Peserta) dari aspek
pemakanan hingga senaman dan menentukan pola atau corak gaya hidup. Bilangan peserta yang
dikaji adalah seramai 20 orang ( 10 Lelaki dan 10 perempuan )keturunan melayu, berusia
diantara 20 sehingga 50 tahun dan keatas. Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan
4
instrument kajian ambilan data maklumat peserta prosedur pengumpulan mengunakan program
word, dan ExcellBab ini akan membincangkan kaedah kajian yang dijalankan. Tumpuan akan
diberi kepada reka bentuk, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data, populasi dan sampel
kajian, prosedur kajian dan analisis data.

2.1 Reka Bentuk Kajian

Reka bentuk penyelidikan yang dijalankan adalah bukan eksperimen dengan menggunakan
kajian tindakan. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah secara mixed methods iaitu
pendekatan yang mengabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (2003),
gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif mampu memberikan kekuatan kepada dapatan kajian.
Dalam konteks ini, pengkaji memilih strategi gabungan secara Sequential Explanatory di mana
keputusan yang tidak dijangka melalui kaedah kuantitatif dapat dikenalpasti melalui kaedah
kualitatif secara mendalam. Kajian tindakan ini berpandukan kepada model Kemmis dan Taggart
(1992) di mana pengkaji
membuat tinjauan, merancang tindakan, melaksana untuk mengkaji, mengumpul data akhir
sekali membuat refleksi.

Kajian ini dijalankan menggunakan teknik soal selidik dari instrumen yang diadaptasi dari
Burton (1999). Nilai kebolehpercayaan instrumen ini ialah r: .86. Instrumen ini mengandungi
lima bahagian iaitu: 1) Demografi pelajar, 2) Status fizikal/kesihatan pelajar, 3) Tahap
pengetahuan gaya hidup sihat, 4) Tahap amalan gaya hidup sihat, dan 5) Bahagian aktiviti sukan
dan riadah pelajar. Bahagian demografi pelajar mengandungi iitem berkaitan jantina, bangsa,
umur, pekerjaan sebelum ke menjadi guru, taraf perkhawinan, kelulusan akademik, dan lokasi
penempatan. Bahagian status fizikal/kesihatan pelajar mengandungi maklumat berkaitan dengan
maklumat kesihatan responden seperti berat dan tinggi, jenis penyakit yang dihidapi, status
merokok dan kekerapan merokok.Bahagian pengetahuan pemakanan gaya hidup hidup pula
mengandungi 20 soalan yang memuatkan 10 item. Setiap item ini menggunakan skala likert
lima skala iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju,tidak pasti, setuju,sangat bersetuju. Bahagian
amalan senaman gaya hidup sihat juga mengandungi 10 soalan yang memuatkan enam item

5
dalam empat subskala iaitu merokok, sukan dan rekreasi, makanan dan stress. Skor keseluruhan
dan subskala setiap item instrumen dibahagikan kepada lima tahap seperti di jadual 1

Jadual 1: Ranking skor keseluruhan

Skor Tahap
80 – 100 Sangat tinggi
60 – 97 Tinggi
40 – 59 Sederhana
20 – 39 Rendah
1 – 19 Sangat rendah

2.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data berasaskan borang soal selidik yang mana disertakan maklumat peserta.
Kajian ini mencari nilai BMI bagi setiap perserta dan di cari penilai bagi setiap
katogeri.maklumat peserta akan disaring mengunakan perisian excel dan diambil julat
permarkahan bagi tujuan petunjuk kadar yang dilampirkan.

2.2 Analisis data

Data yang disertakan dianalisis mengikut BMI dan petunjuk kecergasan

BMI Categories:

 Underweight = <18.5
 Normal weight = 18.5-24.9
 Overweight = 25-29.9
 Obesity = BMI of 30 or greater

6
Nilaian krateria kecergasan gaya hidup sihat berdasarkan boring soal selidik

Skor markah Tahap keberkesanan


80-100 cemerlang
60-79 bagus
40-59 Baik
20-39 lemah
0-19 gagal

Peserta dianalisis melalui jisim badan unggul dimana kebarangkalian peserta yang menpunyai
nilai < 18.5 dikatogerikan sebagai kurus manakala = 18.5 – 24.9 dikatogerikan sebagai normal
serta nilai = 25 – 29.9 sebagai gemuk dan obesity bagi nilai 30 keatas. Penilaian bagi kumpulan
obesity dan gemuk bakal mungundang pelbagai masalah kesihatan berkait dengan jantung, buah
pinggang, strok dan sebagainya.
Petunjuk aliran data adalah mengelaskan peserta mengikut kumpulan jisim badan unggul bagi
analisis kesihatan.Kekerapan senaman memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan
keupayaan anggota tubuh badan. Kerana senaman mengundang penyakit kardiovaskular seperti
jantung saranan adalah 3 kali seminggu selama 20 minit.

3.0 Dapatan Kajian

Kaedah kajian mengunakan borang soal selidik dan instrument kajian ambilan data maklumat
peserta prosedur pengumpulan mengunakan program word, dan Excell

3.1.1 Analisis soal selidik

Respondan lelaki
Bil opsyen umur berat tinggi BMI Kekerapa pendapata minat penyaki
7
n
Resp. n t
senaman
1 2 27 68 156 27.9 1 2 1 2
2 1 29 78 148 35.4 2 2 2 2
3 3 30 75 163 28.2 2 3 1 2
4 4 32 56 155 23.3 2 3 2 2
5 2 32 76 162 29.0 2 3 2 2
6 1 38 56 154 23.6 1 3 2 2
7 1 45 68 150 30.2 1 3 1 2
8 3 46 50 145 23.8 1 3 2 2
9 4 50 86 148 39.3 2 3 2 1
10 2 52 62 168 22.0 1 3 2 1

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan
berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden
iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti.

Respondan perempuan
Bil opsyen umur berat tinggi BMI m/p Kekerapan hobi penyakit
Resp. diajar senaman
1 2 24 68 156 27.9 1 2 1 2
2 1 27 78 148 35.6 2 2 2 2
3 3 31 75 160 33.3 2 3 1 2
4 4 33 66 155 27.5 1 3 2 2
5 2 35 76 162 29.0 2 3 1 2
6 1 38 46 154 19.4 1 3 2 2
7 1 45 68 150 30.2 2 3 1 2
8
8 3 46 55 145 26.3 1 3 2 2
9 4 51 86 148 39.3 2 3 2 1
10 2 52 62 146 27.m 1 3 2 1

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan
berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden
iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti.

3.1.2 peratusan keseluruhan bagi kadar BMI

BMI lelaki perempuan jumlah


< 18. - - -
18 – 24.9 2 1 2
25 – 29.9 4 5 9
30 + - 3 4 7

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai nilai BMI melebihi jisim badan unggul iaitu lebihan
berat 2 orang responden mempunyai perkadaran badan ideal iaitu 20% manakala 4 responden
iaitu 40% mempunyai berat badan berlebihan dan 3 responden atau 30 % obesti

3.1.3 Peratusan keseluruhan aktiviti senaman

Kekerapan senaman lelaki perempuan jumlah


( 30 mnt ) sekali sesesi
1 2 5 7
2 5 4 9
Lebih 2 3 1 4

Purata kebanyakan guru SKSC mempunyai melakukan senaman dalam perkadaran 30 minit
sekali senaman.kekerapan responden lelaki 2 manakala perempuan 5 dengan nilai jumlah 7
orang iaitu 35% melakukan senaman sebanyak sekali seminggu. kekerapan responden lelaki 5
manakala perempuan 4 dengan nilai jumlah 9 orang iaitu 45% melakukan senaman sebanyak 2
kali seminggu. kekerapan responden lelaki 3 manakala perempuan 1 dengan nilai jumlah 4 orang

9
iaitu 20% melakukan senaman lebih 2 kali seminggu ini menunjukkan purata guru SKSC kurang
melakukan senaman dan implikasi terhadap kesihatan adalah tinggi

3.1 Hasil Analisis soalan soal selidik pemakanan dan senaman

Hasil daripada analisis data yang diperolehi didapati purata guru mempunyai tahap gaya hidup
yang baik dan lemah terutamanya bagi golongan peserta wanita yang mana mempunyai
kepelbagaian peermasalahan.

Dapatan data dinyatakan seperti dalam carta dibawah

Soal selidik pemakanan

Respondan lelaki
Bil total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resp.
1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 30
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31
4 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
9 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 33
10 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32

Respondan perempuan
Bil total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resp.
1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 32
2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 33

10
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34
4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35
5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 33
6 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 40
7 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 34
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
9 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 35
10 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 35

Dapatan kajian mendapati responden lelaki kurang mementingkan aspek pemakanan berbanding
responden wanita yang lebih mementingkan pemakanan terutama bila mengjangkau usia emas.
Responden lelaki lebih suka makan daripada mengawal pemakanan
Soal selidik senaman
Respondan lelaki
Bil total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resp.
1 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 35
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 34
4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35
5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 35
6 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 40
7 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 34
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
9 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 37
10 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 35

Respondan Perempuan
Bil total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resp.
1 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 32
2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 30
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31
4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 28
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
6 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 33
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31
8 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28
9 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 28
10 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 27

11
Hasil kajian mendapati responden lelaki lebih mementingkan mementingkan senaman apabila
meningkat usia manakala responden wanita kurang mementingkan senaman ekoran kesibukan
menguruskan hal rumah tangga.

Responden lelaki
Purata nilai pemakanan dan senaman mengikut umur
Bilangan purata umur Pemakanan ( % ) Senaman ( % ) Jumlah ( % )
20- 29 tahun 29.5 35.5 65
30– 39 tahun 35 37 72
40-49 tahun 35 42 77
50 keatas 32.5 36 68.5

Dapatan kajian mendapati responden lelaki lebih mementingkan pemakanan apabila meningkat
usia namun berkurangkan apabila mencecah 50 keatas disebabkan factor kemerosotan nilai
pemakanan berkhasiat manakala semakin meningkat usia semakin kerap bersenam untuk
penjagaan tubuh badan.

Responden perempuan

Bilangan purata umur Pemakanan ( % ) Senaman ( % ) Jumlah ( % )


20- 29 tahun 32.5 32.5 65
30– 39 tahun 37 31 68
40-49 tahun 38 30 68
50 keatas 35 27.5 62.5

Dapatan kajian mendapati responden perempuan lebih mementingkan pemakanan apabila


meningkat usia mencecah 50 keatas disebabkan factor kemerosotan penjagaan tubuh badan
manakala semakin meningkat usia semakin kurang bersenam untuk penjagaan tubuh badan
ekoran sibuk menguruskan keluarga namun keputusan Analisis responden keseluruhan didapati
bahawa kebanyakan responden mempunyai gaya hidup yang sedarhana dan lemah ini didapati
melalui perolehan data hasil min keseluruhan justeru itu responden dicadangkan mendengar atau
mwndapatkan khidmat nasihat daripada pakar pemakanan dan senaman bagi tubuh yang sihat
dan berkualiti.
12
3.2 Perbandingan antara guru lelaki dan perempuan

Perbandingan yang boleh dinyatakan adalah kebanyakan responden lelaki lebih menitik beratkan
senaman diusia emas berbanding tabiat pemakanan yang mana mereka lebih mudah menjamah
selera daripada memikirkan resiko penyakit.Responden perempuan lebih menitik beratkan nilai
pemakanan yang mana ini dilihat berdasarkan pendangan mereka yang terlibat dalam penyediaan
makan namun lebih suka mengelakkan diri daripada melakukan senaman di usia emas.

Graf perbezaan peningkatan senaman dan tabiat pemakanan mengikut usia bagi responden lelaki

45
40
35
30
25
pemakanan
20
senaman
15
10
5
0
20- 29 tahun 30- 39 tahun 40- 49 tahun 50 keatas

Graf perbezaan peningkatan senaman dan tabiat pemakanan mengikut usia bagi responden
perempuan

13
40
35
30
25
20 pemakanan
15 senaman
10
5
0
20-29 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun 50 keatas

4.0 Perbincangan

Aktiviti fizikal memberi banyak faedah dari segi kesihatan tubuh badan, sosial, dan emosi serta
boleh mengurangkan insiden penyakit-penyakit kronik. Penyertaan dalam aktiviti fizikal yang
kerap dapat menyumbang ke arah pencapaian kecergasan yang lebih baik dan kesejahteraan
keseluruhannya.Makanan dibahagikan kepada 5 kumpulan utama yang diletakkan pada paras
yang berbeza-beza di dalam Piramid Makanan Malaysia yang bersesuain mengikut usia:
 Paras 1
o Nasi, mi, bihun, roti, bijirin dan produk bijirin lain serta ubi-ubian

 Paras 2

o Buah-buahan dan sayur-sayuran

 Paras 3

o Ikan, ayam & itik, daging dan kekacang

o Susu dan produk tenusu

 Paras 4

o Lemak, minyak, gula dan garam

14
Justeru itu pemakanan dan senaman saling seiring dengan keperluan tubuh badan makan
pemakanan yang lengkap namun berkhasiat mampu melahirkan insan berkualiti dan
cerdas.Kealpaan dan pengabaian pemakanan yang baik dan sihat mengakibatkan diri terdedah
pada serangan jantung, stress , strok dan pelbagai komplikasi yang lain.

4.1 Dapatan Kajian


Hasil dapatan kajian ini menunjukkan petunjuk tahap pengunaan dan pemakanan kesihatan
masih lemah dikalangan guru walaupun mereka merupakan antara golongan yang mempunyai
pengetahuan asas yang agak luas tentang pemakannan dan kesihatan. Kajian ini menunjukkan
kurangnya atau pengabaian aspek pemakanan kesihatan ekoran situasi mudah sedia iaitu bagi
golongan suami isteri yang berkerja aspek pemakanan kurang dititik beratkan akibat kesuntukan
memasak.
rumusan dapatan adalah
4.1.1 pengabaian penjagaan pemakanan akibat penghidupan social yang meningkat
4.1.2 Pengetahuan dan pengamalan yang masih lemah terutama pemakanan bagi
keluarga
4.1.3 senaman yang diabaikan akibat kesuntukan masa
4.1.4 nilai senaman yang tidak berkualiti.

4.2 Implikasi/kepentingan

Kepentingan kajian

Kajian ini diharap dapat menghasilkan suatu petanda aras bagi menentukan tahap gaya hidup
atau trend hidup masa kini yang sibuk dan cepat. Dapatan kajian ini juga diharap menjadi
15
rujukan bagi pemikir memikirkan satu kaedah atau makenisma mengalakkan golongan tertentu
menjalankan gaya hidup yang sesuai mengikut usia melalui cara dibawah:-

 Makan secara sihat - Pelbagaikan makanan. Makan mengikut keperluan aktiviti fizikal
anda.
 Sentiasa aktif - Sentiasa aktif setiap hari. Bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu,
20 - 30 minit setiap kali. Ia dapat mengekalkan IJB dan meningkatkan tahap kecergasan.

 Tidak merokok - Merokok boleh merosakkan paru-paru dan menambah risiko serangan
jantung, angin ahmar dan kanser (barah). Sekiranya anda merokok, cuba berhenti. Sila
rujuk doktor anda.

 Menangani tekanan (stres) - Kawal perasaan marah untuk mengurangkan tekanan

Setiap individu memerlukan pengambilan dalam jumlah yang berbeza mengikut umur dan
jantina sebagaimana yang disarankan didalam saranan pengambilan nutrien untuk Malaysia
2005Memperkukuh keharmonian dan perpaduan Negara Memupuk semangat patriotism
Membangunkan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing Mampu mengukuhkan
perpaduan dan kekuatan mental dan fizikal rakyat Salah satu cabang integrasi nasional dan alat
penyatuan kaum yang berkesan untuk membina semangat patriotik dan cintakan Negara. Amalan
gaya hidup sihat, memberi faedah kepada kecergasan fizikal yang seterusnya memanfaatkan diri,
organisasi dan Negara Pekerja yang cergas dan aktif akan lebih sihat serta berdaya saing selain
dapat meningkatkan prestasi kerja lebih produktif. Kesihatan mental akan lebih stabil di samping
tekanan sentiasa dapat dikawal dan lebih motivasi serta berfikiran positif.Secara tidak langsung
amalan sukan dan gaya hidup sihat dalam kehidupan mampu melahirkan masyarakat minda kelas
pertama.Berdasarkan dapatan kajian ini maka cadangan-cadangan berikut dikemukakan bagi
manafaat serta panduan di dalam aspek pengetahuan dan amalan gaya hidup sihat juga bagi
tujuan penyelidikan pada masa hadapan :

1. Kajian-kajian yang akan datang perlu ditumpukan terhadap sampel dan situasi yang lain
yang lebih besar dan menyeluruh bagi mendapat hasil yang lebih lengkap, tepat dan lebih

16
signifikan, misalnya terhadap masyarakat di sebuah negeri atau melibatkan populasi pada
peringkat nasional.
2. Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan di sekolah-sekolah perlu diberikan penekanan dan keutamaan sama seperti
mata pelajaran lain di sekolah. Ini kerana mata pelajaran ini sangat penting bagi
perkembangan jasmani, emosi, rohani dan juga intelek pelajar dan yang utama bagi
mencapai matlamat yang digariskan
3. Masyarakat mestilah memberikan sepenuh sokongan dan membudayakan gaya hidup
sihat ini di dalam kehidupan seharian mereka.

5.0 Penghargaan

Gaya hidup sihat adalah gaya hidup yang memberikan keutamaan kepada amalan hidup yang
aktif, mengekalkan kesihatan dan mencegah daripada berlakunya sebarang gejala penyakit.
Bukanlah menjadi satu kemustahilan bagi seseorang itu menikmati kesihatan yang berpanjangan
dan mengalami kehidupan yang selesa. Melalui gaya hidup sihat segalanya bukan mimpi dan
mampu dicapai oleh sesiapa jua. Gaya hidup sihat perlu diamalkan oleh setiap orang tanpa
halangan usia, latar belakang kehidupan, perkauman, agama mahupun status kehidupan mereka.

Melalui hasil kajian ini sedikit sebanyak memberikan gambaran dan memaparkan kepada kita
tentang sejauhmana tahap pengetahuan dan amalan gaya hidup sihat sebahagian masyarakat di
negara kita atau secara tepatnya di kalangan pelajar universiti yang menjadi responden kajian ini.
Apa jua dapatan yang diperolehi sekurang-kurangnya berupaya menjawab beberapa persoalan
yang dikemukakan oleh penyelidik. Namun demikian, penyelidik beranggapan yang kajian ini
adalah merupakan permulaan ke arah penghasilan banyak lagi dimensi kajian yang perlu
dilakukan pada masa-masa yang

17
RUJUKAN

Al-Isa AN. (2004). Factors associated with overweight and obesity among Kuwaiti kindergarten
Female teachers. Nutrition Health. 18 (1), pp 67-71.

Bucher, C. A. (1999). Foundation of physical education (13th ed.). St Louis: C.V. Mosby.
Creswell, J. W. (2003). Advanced mixed method research designs. Handbook on mixed
methods in the behavioral and social sciences. Thousands Oaks: Sage Publications,
209-240.

Kementerian Kesihatan Malaysia. Rekod Kesihatan dan Perkembangan Kanak-kanak KKM


disesuai daripada Carta National Center for Health Statistics USA.
Kementerian Kesihatan Malaysia. Buku Panduan Kempen Cara Hidup Sihat. 1997.
Jabatan Perangkaan Malaysia. (2004). Buku tahunan perangkaan 2004. Kuala Lumpur:
Percetakan Nasional Berhad.
Jas Laile Suzana (1998). Psikologi kanak-kanak dan remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Jones, D. H., Havel, Y., & Lewinson, R. M. (1992). Living arrangements: Knowledge of health
18
risks and stress as determinants of health risk behaviour among college students.
Journal of American College Health, 41(2), 43 - 48.

Neff, M. (2002). NHLBI study links teenaged girl's weight concerns with smoking. American
Journal of Health Education, 52(2), 21 - 24.
Penang Cancer Registry. (2003). Penang Cancer Registry report: 1994 - 1998 (No. 6). Penang:
Penang Cancer Registry. Reader, E. G., Carter, A., & Crawford, A. (1998). Smoking,
knowledge, attitudes and behaviours:
A study with university student. Health Education Journal, 47, 125 - 127

19

Anda mungkin juga menyukai