Anda di halaman 1dari 2

c.

Perbezaan Antara Setiap Teori Etika


Aspek Yang
Difokuskan
Teori
Utilitarianisme
Teori
Egoisme
Teori
Eksistensialis
me
Teori
Prinsip
Kewajipan
Teori
Kemoralan
Sosial
Teori
Keperibadian
Mulia
Pengasas Jeremy Bentham
(17481832) dan
John Stuart Mill
(18061873)
Friedrich
Wilhelm
Nietzsche
(1844 1900)
Jean-Paul
Sartre (1905-
1980)
Immanuel Kant
(1724-1804)
- Aristotle
Konsep Tindakan
seseorang yang
berasaskan
tujuan
memaksimumka
n kebahagiaan
atau
keseronokan
majoriti.
Sesuatu
tindakan itu
adalah betul
jika ianya
membawa
kebaikan
kepada diri
sendiri dan
sesuatu itu
buruk jika
ia membawa
keburukan
kepada diri
sendiri.
Menegaskan
bahawa nilai
baik dan buruk
mesti
berasaskan
pilihan individu
secara bebas
Pelaksanaan
tanggungjawab
semata-mata
kerana
pelaksanaan itu
merupakan satu
tanggungjawab

Merujuk
kepada
standard atau
ukuran moral
yang
merangkumi
nilai-nilai yang
mementingkan
masyarakat
Keperibadian
mulia boleh
diperoleh
melalui latihan
dan
mengamalkan
nya sehingga
menjadi
sesuatu
kebiasaan.
Kelemahan Membenarkan
seseorang
melakukan
kejahatan untuk
mencapai
keseronokan.
Egoisme tidak
mengutamak-
an kemurahan
hati kerana
mengejar
kepentingan
diri sendiri, hal
ini
memudaratk-
an orang lain.
Terlalu
individualistik
dan tiada
kriteria moral
yang boleh
dijadikan
pegangan
Apabila terdapat
konflik di antara
dua
tanggungjawab,
Prinsip
Kewajipan
kurang jelas
Menyekat
kebebasan
individu yang
terpaksa
tunduk kepada
peraturan
yang dibuat
oleh
masyarakat.Keperibadian
mulia juga
diperoleh
melalui
pemerhatian
dan pergaulan.
Aspek Yang
Difokuskan
Teori
Utilitarianisme
Teori
Egoisme
Teori
Eksistensialis
me
Teori
Prinsip
Kewajipan
Teori
Kemoralan
Sosial
Teori
Keperibadian
Mulia
Fokus
Kemoralan
Kesan tindakan
kepada
masyarakat
terbanyak
Kesan
tindakan
kepada
individu
Kebebasan
memilih nilai
dan peraturan
sendiri
Tanggungjawab
mematuhi
peraturan
masyarakat
sejagat
Mematuhi nilai
dan norma
masyarakat
Kesedarhana-
an peribadi
insan
Siapa yang
menetapkan
nilai moral
Tafsiran dan
penilaian individu
dan pihak autoriti
Tafsiran diri
sendiri
Diri sendiri,
berubah dan
subjektif
Masyarakat Masyarakat
dan pihak
yang
berautoriti
Tafsiran dan
penilaian
individu
Kepentingan
moral untuk
siapa?
Kepentingan
masyarakat dan
abaikan individu
Kepentingan
diri sendiri dan
abaikan orang
lain
Kepentingan diri
sendiri tanpa
menghiraukan
orang lain.
Kepentingan
masyarakat
sejagat dan
tidak jejaskan
individu
Kepentingan
masyarakat
sahaja dan
mengabaikan
kepentingan
individu
Kepentingan
peribadi insan
tetapi tidak
jejaskan
masyarakat