Anda di halaman 1dari 41

Nama: Lee Yik Ming

Opsyen: RBT 2 (SJKC)
Jenis-jenis
Penilaian Penilaian
alternatif
Penilaian
formatif
Penilaian
sumatif
Ujian
penempatan
Penilaian ujian
piawai
Penilaian portfolio
Penilaian berasaskan
keterampilan
Penilaian
berasaskan projek
Penilaian kerja kursus
berasaskan sekolah
Penilaian sistematik semasa P&P dalam satu
unit topik.
Dijalankan sepanjang masa p & P
Cara:
Informal: melalui pemerhatian, latihan tubi, sesi
jawab.
Penilaian formatif
Perlaksanaan
penilaian
formatif
Menentukan topik
pembelajaran
Menentukan aspek
dan tahap
penguasaan
Mencadangkan
tindakan susulan
Membentuk soalan
ujian
Menghubungkaitkan
elemen-elemen
dalam tajuk
Tahap penilaian Bentuk soalan
pengetahuan Siapa?apa? Di mana?
kefahaman huraikan., bandingkan, bezakan,
nyatakan
Aplikasi Gunakan, selesaikan ,kelaskan
,pilihkan
analisis Kenapa? Kenalpasti sebab. Rumuskan,
tentukan, buktikan.
sintesis Selesaikan (jawapan betul lebih dari
satu)
penilaian Nilaikan, pilihkan, membicarakan,
mentaksirkan
Contoh bentuk-bentuk
soalan ujian
Boleh
dilaksanakan
secara formal
dan tidak
formal dalam
sesuatu masa
yang tidak
khusus atau
khusus.
Tidak
mendatangkan
tekanan yang
berat kepada
murid-murid,
ibubapa dan
guru.
Melahirkan
murid yang
benar-benar
memahami
isi pelajaran
yang
dipelajari
dan
menguasain
ya dengan
baik.
Sasaran
boleh
tertumpu
kepada
individu,
kumpulan
atau secara
kelas
Membantu
guru
mengesan
murid yang
lemah
secara
khusus dan
terperinci
berserta
topik dan
sub-topik
yang gagal
dikuasai
dengan baik
murid dapat
membuat
refleksi
kendiri dan
memperbaiki
kelemahan
dalam topik
Murid dapat
meneruskan
pembelajaran
yang lepas
sebelum
mempelajari
topik yang
lebih
kompleks.
Tidak diselaraskan dalam
sesebuah kelas, sekolah,
daerah dan negara.
Menyukarkan guru untuk
membuat penilaian dan
refleksi penilaian terhadap
individu murid sekiranya
murid terlalu ramai
Semangat persaingan
tidak dapat dilaksanakan.
Menyukarkan tindakan
guru untuk membetulkan
kelemahan murid serta
merta semasa P & P.
Dijalankan secara berkala (akhir / pertengahan
semester, akhir kursus / tahun) dengan beri
markah / gred.
Tujuan: mengetahui tahap penguasaan dan
pencapaian murid bagi satu kelas atau
kumpulan.
Berbentuk pemarkahan yang mengutamakan
aras gred atau diberikan pangkat.
Penilaian sumatif
Pelaksanaan Penilaian Sumatif
Membentuk
jadual penentuan
ujian (JPU)
Membina soalan
Mengumpul
soalan secara
sistematik
Menguji soalan
melalui kajian
rintis
Menyiapkan
skema
pemarkahan
Pemilihan isi
kandungan
Membantu para guru dan pemikir kurikulum terhadap
keberkesanan perlaksanaan sesuatu kurikulum seperti KBSR
dan KBSM.
Tindakan pensijilan murid dilaksanakan selepas peperiksaan
Memberi motivasi kepada murid untuk belajar dalam peperiksaan
Mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan murid
Pembahagian kumpulan dilaksankan mengikut gred pencapaian ujian
Membuat penilaian yang selaras untuk semua murid dalam
sesebuah sekolah, daerah atau negara dengan tahap kesukaran
dan jumlah soalan yang sama walapun mereka berada di tempat
lain
KELEBIHAN
Memberi tekanan kepada semua pihak
Melahirkan murid yang berorientasikan peperiksaan dengan
menghafaz isi pelajaran tertentu
Menimbulkan rasa rendah diri dalam kalangan murid yang
mendapat gred tinggi
Soalan sukar diseimbangkan
Masa perlaksanaan ujian adalah singkat
Hanya dilaksanakan secara formal.
Jenis / Ciri Penilaian Formatif
Penilaian Sumatif
Pengertian Satu jenis ujian formal atau
tak formal untuk mengesan
tahap penguasaan dan
kemajuan murid di dalam
kelas.
Satu jenis ujian formal
untuk mengesan tahap
pencapaian dalam sesuatu
tap persekolahan
Tujuan Mengesan penguasaan dan
kemajuan murid untuk
membaiki kelemahan
dengan kada segera
Mengesan pencapaian
murid berdasarkan
beberapa unit
pembelajaran dan
pemeringkatan gred murid
di dalam kelas
Aktiviti Menjalankan ujian formal
atau tidak formal semasa
sesi pengajaran dan
pembelajaran sama ada
dibuat secara individu,
kumpulan atau menyeluruh
Menjalankan ujian formal
dalam beberapa waktu
berdasarkan ketetapan
jadual secara individu
mengikut kelas.
Masa Semasa sesi pengajaran
dilakukan atau setiap hujung
bulan.
Semasa semester pertama
(pertengahan tahun) dan
semester kedua (akhir
tahun).
Bentuk Ujian tidak formal
(pemerhatian dan sesi soal
jawab), atau formal (ujian
bulan) melibatkan ujian
kertas pensel dam masa
yang singkat.
Ujian formal adalah ujian
kertas pensel atau ujian,
lisan dalam jangka masa
yang ditetapkan mengikut
kesesuaiannya
Sasaran Secara individu, secara
kumpulan atau kelas.
Secara kelas.
Liputan Meliputi sesuatu kemahiran
(ujian tidak formal) atau
beberapa kemahiran (ujian
formal)


Meliputi beberapa unit
pembelajaran atau sesuatu
tahap persekolahan
Rekod Tiada (bagi ujian tidak
formal) dan penggunaan
senarai semak atau
rekod prestasi (bagi ujian
formal)

Penggunaan rekod profil
atau pensijilan
Tindakan Membetulkan kelemahan
dengan kadar segera
atau menjalankan aktiviti
pengayaan atau
pemulihan di dalam kelas
Menempatkan murid
kumpulan atau kelas
yang sesuai.
Merancan g dan
mengubahsuai pelajaran
atau kurikulum.
Memberi sijil
berdasarkan pencapaian
dalam peperiksaan.


Petunjuk sama ada pelajar berpotensi,
bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat
dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin
ceburi.
Menempatkan murid pada peringkat pelajaran
yang sesuai sebelum memulakan pelajaran.
Ujian penempatan
JENIS-JENIS PENEMPATAN YANG BOLEH
DIJALANKAN:
Penempatan murid ke sekolah yang
berlainan
Murid dimasukkan ke aliran sains atau
sastera
Murid dimasukkan ke dalam darjah yang
berlainan mengikut kemampuan murid
Murid yang berlainan kemampuan
dikumpulkan dalam satu bilik darjah
Penilaian diagostik
Mengukur kemahiran, kecenderungan,
pengetahuan sebelum sesuatu putaran
pembelajaran untuk intervensi
Untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi
pelajar dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dan juga untuk menentukan pu
nca-punca yang menyebabkan masalah itu
berlaku.
CIRI-CIRI :
Tidak memberi skor atau gred kepada murid.
Dilaksanakan semasa pengajaran dan
pembelajaran berjalan.
Dibuat dalam bentuk profil perkara yang
belum dikuasai pelajar.
Penilaian ujian piawai
Ujian yang diselaraskan secara
bersama dari peringkat merancang,
mengubal dan mentadbir sera
menyemak jawapan, menilai
ukuran dan melaporkannya dalam
satu organisasi.
TUJUAN
Meramal penguasaan
murid dalam aktiviti
tertentu pada masa
hadapan.
Mengukur kebolehan
murid terhadap
pengetahuan atau
kemahiran yang telah
dipelajari.
MATLAMAT
Menentukan kesediaan belajar
murid, pengajaran secara
individu, membentuk kumpulan
dalam bilik darjah,mengenalpasti
murid yang lemah dan lain-lain.

Penilaian portfolio
Menilai pelajar pada tugas-tugas
dalam disiplin khusus yang telah
ditetapkan

Mengambilkira pengetahuan dan
kemahiran secara holistik berbanding
secara dipecah asingkan.
Penilaian alternatif harus
mempamerkan apa yang dianggap
sebagai kemahiran, dan apa yang akan
diterima arau ditolak, sebagai petunjuk
kepada pencapaian (Wolf,19903)
Menilai pencapaian pelajar secara
menyeluruh
TUJUAN
Membolehkan objektif
pendidikan yang lebih
luas dinilai, termasuk
objektif-objektif dari
domain-domain afektif
dan psikomotor yang
dinilai menerusi tugasan
dan kerja kumpulan
secara individu atau
berkumpulan.
BENTUK PENILAIAN ALTERNATIF
projek
Bentuk ujian
penulisan
Ujian amali
Ujian portfolio
Temu bual
Satu cara mengumpul koleksi pelajar yang
menunjukkan usaha pelajar, kemajuan dan prestasi
dalam satu / beberapa bidang.
Koleksi meliputi:
Memilih kandungan
Menentukan kriteria pemilihan
Menentukan penilaian
Refleksi kendiri pelajar
Menilai perkembangan dalam satu tempoh
(authentic assessment)
Menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan
(perfomance assessment)
Digunakan bagi menggambarkan keperluan
spesifik dalam penyempurnaan gred.
Menilai secara sumatif pembelajaran pelajar.
CIRI-CIRI
Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti
murid iaitu rasional, matlamat, hala tuju,
prosedur kerja, pengalaman dan harapan.
Dilaksanakan secara autentik. (kerja melalui
pengalaman sendiri)
Guru sebagai catatan pembimbing dan
menunjukkan perlakuan.
Aspek-
aspek yang
perlu ada
dalam
portfolio
Senarai
semak
Nota-
nota
Catatan
jurnal
Buku log
Refleksi
kendiri
murid
Gambar
dan foto
Penglibatan murid
sepenuhnya
Guru mendapat
banyak maklumat
untuk menilai
pencapaian murid.
Merupakan satu cara
untuk menilai tahap
perkembangan murid
Dapat memotivasikan
murid dan
meningkatkan tahap
kefahaman kendiri
mengenai tugasan

Penilaian berasaskan
keterampilan
Melibatkan murid menunjukkan
kecekapannya atau pengetahuannya
dengan memberi jawapan yang tepat
Merupakan satu ujian yang
memerlukan guru membuat
pertimbangan tentang penatran murid
terhadap pengetahuan. Kemahiran
dan ciri-ciri afektif mereka
Proses mengumpul bukti dan
membuat pertimbangan tentang
sama ada kompetensi telah
dicapai.
Mengesahkan sama ada seorang
murid dapat melaksanakan
jangkaan standard yang telah
ditetapkan.
Satu penilaian yang melibatkan proses
melaksanakan sesuatu tugasan

Penilaian berasaskan
projek
Aktiviti-aktiviti yang
memerlukan murid
mengaplikasi atau membuat
tunjuk ajar cara pengetahuan
dalam situasi sebenar
Dilaksanakan
pelbagai reka bentuk
sama ada lisan,
visual atau kinestetik
Berbentuk jangka
panjang
Dilaksanakan
menunjukkan
peranan sebenar
dalam situasi
sebenar
Pelajar perlu
membina
penyelesaian
alternatif apabila
tidak mendapat
jawapan yang
sebenar
Pelajar terlibat
secara aktif
Perlu sistesis
pengetahuan yang
dikumpulkan dan
menilai
pembelajaran
CIRI-CIRI
SEBELUM
SEMASA SELEPAS
Dapatkan
panduan dari
guru
Kenalpasti
masalah dan
tajuk
Tinjau projek
lepas untuk
rujukan
Bentuk
pasukan dan
pembahagian
tugas
Sumbangsaran idea dan bina kesepakatan ahli
kumpulan
Kenal pasti skop dan urutan
Sediakan jadual pelaksanaan projek
Tentukan punca maklumat
Jalankan proses inkuiri dan pengumpulan idea
Penambahbaikan dan penilaian berterusan
Sediakan laporan projek
Bentangkan dapatan hasil
Guru
melaksanakan
penilaian
dalam aspek
perancangan,
pelaksanaan
dan projek
yang
dihasilkan
dengan
mengikut
piawaian
ditetapkan.
Fasa 1
Guru mengenal pasti sama
ada formal seperti pra-
pentaksiran bertulis
mahupun tidak formal
berkenaan maklumat sedia
ada murid mengenai topik
projek.
Fasa 2
Menggunakan senarai
semak dan skala kadar
untuk menilai projek murid
Fasa 3
Menggunakan rubrik
untuk menilai hasil murid.
Mengutamakan kemajuan setiap murid dari
segi peringkat ke satu peringkat.
Guru memainkan peranan:
Dapat mengesan perkembangan, kebolehan,
kemajuan dan pencapaian murid.
Menentukan hasil pembelajaran yang hendak
dinilai, merancang dan membina instrumen
penilaian

Penilaian berasaskan sekolah

Melalui PBS, guru akan dapat:
Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan
murid dalam pembelajaran dari semasa
ke semasa
Mengetahui keberkesanan pengajarannya
Merancang dan mengubahsuai
pengajarannya
Menjalankan tindakan susulan yang sesuai
dengan serta merta
Mendidik guru berintegriti.
Mudah merujuk pencapaian murid.
Memberi makna kepada gred pelajar.
Menunjukkan pertumbuhan murid dalam P & P .
Taburan markah / gred tidak ditetapkan.
Tidak membanding bezakan murid dengan gred.
Tiada had peratusan murid untuk mencapai standard.
Ia dilaksanakan sepanjang tahun sewaktu pnp
dijalankan.
Pentaksiran menyeluruh jasmani, emosi, rohani dan
intelek.

Dikendalikan oleh guru dalam menilai muridnya.
Menggunakan pelbagai kaedah seperti
pemerhatian lisan, penulisan dan sebagainya.
Mengesan perkembangan pembelajaran secara
menyeluruh (JERIS)
Bercorak sistem iaitu proses merancang,
menentukan instrumen, melaksana,
menganalisis, merekod, melapor dan mengambil
tindakan susulan.

contoh modul pentaksiran kerja kursus.docx
BIBLIOGRAFI
http://www.slideshare.net/FerralenyDoline/p
enilaian-sumatif-dan-formatif
http://www.ipda.edu.my/OUMazman/Topic3.
pdf