Anda di halaman 1dari 6

PEMARKAHAN 1 . 2 . 3 .

BAHAN PP ESEI FORUM JUMLAH

RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011


KPD 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN TAJUK

PORTFOLIO 1 JADUAL PENENTU KANDUNGAN


KUMPULAN GROUP UPSI - A 29 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH NAMA MOHD ZAIDI BIN MOHD RASHID NO. ID D20112056087 NO. TELEFON 017 5758667

NAMA TUTOR E-LEARNING: PROF MADYA DR NOOR SHAH SAAD TARIKH SERAH: 22 APRIL 2012 TARIKH AKHIR: 25 APRIL 2012

PANDUAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kaedah atau aktiviti berpusatkan guru Syarahan Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota

Kaedah atau aktiviti berpusatkan kepada murid

Soal jawab, Latih tubi, Bercerita, Membuat latihan, Penerangan, penjelasan, huraian Perbincangan, Inkuiri Penemuan, Bacaan, Sumbang saran, Kerja amali, Eksperimen.

Projek, Kuiz, Penyelesaian Masalah, Reka cipta, Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan, Main peranan, Lakonan, Demostrasi oleh Murid.

Simulasi Membuat nota sendiri, Lawatan, Pengajaran berprogram, Pembelajaran berbantu komputer, Pembelajaran Akses Kendiri.

Jadual Penentu Kandungan

Mata Pelajaran : Matematik Tahun Dua (LINUS) PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN UNIT/ ARAS RPH 1 (Unit1.1) 1) Menyebut nombor hingga 100 Sebutan nombor 1)Penera ngan. 2)Soal jawab. 3)Latih tubi dan 2) Mengenal pasti angka hingga 100. RPH 2 (Unit1.2) 1) Membilan g hingga seratus objek dengan membuat kumpulan sepuluhsepuluh, lima-lima, 1)Bilang nombor. 2)kumpul an nombor 1)Penera ngan 2)Latih tubi dan ansur maju. 3)Audiovisual 4)Kolabo ratif. Prinsip Saling bergantu ngan Konstrukt ivisme. Masteri. 1)Bilang nombor secara turutan. 2)Bilang urutan nombor secara kumpulan. Banding dan beza bilangan kumpulan nombor. Bentuk kumpulan secara urutan sepuluhsepuluh, limalima,duadua dan satu-satu. Menulis, menanda/ membuat gerakan pada petak 100. ansur maju. 4)Main peranan.. Masteri 1)Sebutan nombor yang betul. 2) Kenali angka Banding dan membeza angka 1 hingga 100. Menanda angka pada petak 100 dan pamerkan Mengisi tempat kosong dengan angka yang betul.
KONSEP/ ISTILAH FAKTA KAEDAH TEORI/ PRINSIP APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN

dua-dua dan satusatu. RPH 3 (unit1.3) 1) Menulis angka hingga 100 Bentuk angka.

5)Main peranan

Positif.

1)Soal jawab 2)Main peranan 3)Permai

Konstrukt ivisme.

Sebutan nombor.

Membeza nilai nombor, kecil dan

Melekat nombor pada perkataan yang betul.

Padankan nombor dengan perkataan.

Mengeja dan membaca nombor

besar.

2) Membaca nombor dalam perkataan hingga seratus.

nan. 4)Latih tubi.

Padankan perkataan Mencari pasangan dengan nombor.

Menulis nombor

nombor yang sama. Menulis perkataan bagi

3) Menulis nombor dalam perkataan hingga seratus.

nombor dan sebaliknya.

RPH 4

(Unit1.4)

1) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga seratus.

Nilai nombor.

1)Penera ngan. 2)Soal jawab. 3)Latih tubi. 4)Main peranan.

Konstrukt ivisme.

Sebut nilai nombor yang kecil dan lebih besar

Membeza nilai tempat nombor yang kecil dan lebih besar.

Menulis digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat.

Mengisi tempat digit puluh dan sa dalam jadual dengan nombor yang betul.

Melakar Jadual Nilai Tempat.

Bilang jumlah objek.

BIBLIOGRAFI

1.

http://www.slideshare.net/ZUZANMICHAEL/jadual-penentu-kandungan-12191925 Sumber diperolehi pada 20 April 2012.

2. 3.

Modul KPD 3016 Program Pendidikan Guru (PPG) UPSI. Program Literasi dan Numerasi LINUS, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM, 2010, Sumber diperolehi pada 8 April 2012.