Anda di halaman 1dari 11

Perbezaan KSSR dengan

KBSR Pendidikan Jasmani


Tahun 2
Pengajian: Bahasa
Cina
Ahli kumpulan:
Chan Ying Lin
Kong Hui
Ngu Tien Tien
Tan Suk Yong
Wong Jing Jing
Wong Jing Shung

ASPEK
Matlamat

KBSR
Bertujuan
membantu murid
menjadi cergas
melalui
pembelajaran
aktiviti fizikal dan
amalan
kecergasan.

KSSR
Bertujuan membina
individu yang cergas
dan sihat serta
berkemahiran,
berpengetahuan dan
mengamalkan Nilai
murni melalui aktiviti
fizikal ke arah
mencapai
kesejahteraan hidup.

ASPEK

KBSR

Organisa
si
kandung
an

Ada tiga tunjang


iaitu:
a) Kecergasan
b) Kemahiran
c) Kesukanan
Kesuukanan
diajar secara
berasingan
daripada modul
kecergasan dan
kemahiran.

KSSR
Ada dua modul iaitu:
a) Kemahiran
b) Kecergasan
Kesukanan diajar secara serentak
di bawah modul kecergasan dan
kemahiran.
Kemahiran:
Aspek 1 Kemahiran pergerakan
Aspek 2 Aplikasi pengetahuan
dalam pergerakan.
Aspek 5 Kesukanan
Kecergasan:
Aspek 3 Kecergasan
meningkatkan kesihatan
Aspek 4 Aplikasi pengetahuan
dalam meningkatkan kecergasan.
Aspek 5 - Kesukanan

ASPEK
Organisa
si
Kurikulu
m

KBSR
Tahap 1 dan
Tahap 2:
Teras
Wajib
Tambahan
Pendidikan
Jasmani
termasuk dalam
mata pelajaran
tambahan.

KSSR
Tahap 1:
Modul Teras Asas
Modul Teras Tema
Modul Elektif
Tahap 2:
Mata pelajaran Teras
dan Elektif
Pendidikan Jasmani di
bawah Modul Teras
Asas

ASPEK
Reka
Bentuk
Kurikulum

KBSR
Berasaskan tiga
bidang:
Komunikasi
Manusia dan
alam sekeliling
Perkembangan
diri individu

KSSR
Berasaskan enam
tunjang:
Komunikasi
Kerohanian, sikap
dan nilai
Kemanusiaan
Keterampilan diri
Perkembangan
fizikal dan estetika
Sains dan
teknologi

ASPE
KBSR
K
Fokus Tidak
menyatakan
fokus dalam
Pendidikan
Jasmani

KSSR
Terdapat tiga fokus
1. Membina kemahiran asas
pergerakan dan
kemahiran motor
2. Memperkenalkan konsep
kecergasan berdasarkan
kesihatan
3. Memupuk elemen
keselamatan,
tanggungjawab kendiri
dan sosial semasa
melakukan aktiviti fizikal

ASPEK
Masa

KBSR
Pengajaran dan
pembelajaran
dijalankan selama
60 minit dalam
satu hari

KSSR
Pengajaran dan
pembelajaran
dijalankan selama
60 minit dalam dua
hari.
Contohnya:
Isnin 30 minit
Selasa 30 minit

ASPEK
KBSR
pedag Kemahiran
ogi
berfikir dalam
p&p
Aplikasi
kecerdasan
pelbagai dalam
p&p
Penggunaan TMK
Pengajaran
berasaskan kajian
masa depan
Pembelajaran
secara
konstruktivisme
Pembelajaran
Masteri

KSSR
Kemahiran berfikir
dalam p&p
Aplikasi kecerdasan
pelbagai dalam p&p
Penggunaan TMK
Pengajaran
berasaskan kajian
masa depan
Pembelajaran secara
konstruktivisme
Pembelajaran secara
kontekstual
Pembelajaran akses
kendiri

ASPEK
Kaedah
pentaksir
an

KBSR
Berorientasikan
peperiksaan
Lebih kepada
penilaian Sumatif:
1. Penilaian Kemajuan
Berasaskan Sekolah
(PKBS)
2. Ujian Penilaian
Sekolah Rendah
(UPSR)

KSSR
Dijalankan
berterusan
untuk
mengesan
perkembanga
n dan
pencapaian
murid
Penilaian
formatif
Penilaian
sumatif

ASPE
KBSR
K
Bahan Sukatan pelajaran
Huraian Sukatan
Pelajaran
1. Kandungan
2. Huraian Sukatan
Pelajaran
. Buku Teks

KSSR
Dokmen
kurikulum
1. Standard
kandungan
2. Standard
pembelajaran
. Buku Teks

Sekian terima kasih