Anda di halaman 1dari 14

5.1.

Pengenalan kepada penulisan akademik


5.1.1. Pengertian penulisan akademik
Penulisan akademik adalah penulisan yang dijalankan secara ilmiah atau
saintifik.Ia mengkaji secara teratur dan teliti sesuatu persoalan. Ia berbeza dari
kaedah-kaedah lain seperti penulisan novel yang berasaskan khayalan atau
rekaan dan generalisasi daripada pengalaman. Kaedah saintifik adalah
berasaskan

kepercayaan

bahawa

mana-mana

fenomena

mempunyai

keterangan-keterangan tertentu; iaitu tiap-tiap kesan mempunyai sebab. Kaedah


ini berasaskan idea bahawa kesimpulan hanya boleh diterima bila disokong oleh
bukti. Seorang penulis akademik harus mengumpulkan data secara objektif,
tidak berat sebelah dalam mengumpulkan data yang menyokong kebenaran
hipotesis dan mengabaikan yang tidak mengikut kehendak peribadi penyelidik.
Untuk membolehkan pengetahuan biasa menjadi pengetahuan ilmiah(sains), ia
harus melalui jalan yang panjang. Proses yang disebut sebagai kaedah ilmiah
dapat disusun seperti di bawah;

a) Pengumpulan data dan fakta


b) Pengamatan data dan fakta
c) Pemilihan data dan fakta
d) Penggolongan data dan fakta
e) Penafsiran data dan fakta
f)

Kesimpulan umum

g) Perumusan hipotesis
h) Pengujian terhadap
percubaan empiris

hipotesis

melalui

kajian

dan

i)

Penilaian; menerima atau menolak atau menambah,


ataupun merubah hipotesis

j)

Perumusan teori ilmu pengetahuan

k) Perumusan dalil atau hukum ilmu pengetahuan

5.1.2. Jenis-jenis penulisan akademik


5.1.2.1.

Tesis
Pengenalan
Tesis adalah karya penulisan ilmiah rasmi yang dibuat

oleh seorang mahasiswa dalam menghabiskan Kursus


Ijazah Sarjana Muda. Tesis ini mencerminkan kebolehan
seseorang mahasiswa dalam penelitian dan perkembangan
ilmunya pada bidang ilmu yang diceburi.

Ciri-ciri tesis
(a) Isinya bertumpu pada kajian mengenai salah
satu isu utama dalam bidang-bidang tertentu,
sesuai dengan kursus yang diceburi
(b) Merupakan sebuah ujian terhadap teori-teori
tertentu dalam bidang yang diceburi
(c) Mendedahkan
sekunder

sumber

sebagai

primer

bahan

atau

sumber

sumber

dalam

penulisan pada bibliografi agar dapat dibuktikan


kesahihannya.
(d) Ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas.
Contoh rangka-rangka tesis
BAB 1: Pendahuluan
a. Pengenalan kajian
b. Latar belakang masalah
c. Pernyataan masalah
d. Objektif kajian
e. Kepentingan kajian
f.

Kerangka Konseptual

g. Persoalan kajian
h. Limitasi Kajian
BAB 2: Kajian Teori
a. Pengenalan teori
b. Definisi teori
c. Konsep teori

d. Rumusan teori
BAB 3: METODOLOGI KAJIAN
a. Penyelidikan perpustakaan
b. Pengedaran borang selidik
c. Lokasi kajian
d. Persampelan
e. Rekabentuk dan instrumentasi
f.

Pembolehubah

g. Pengumpulan data
h. Analisis data
BAB 4: RUMUSAN KAJIAN DAN CADANGAN
a. Rumusan kajian
b. Elemen-elemen positif daripada hasil kajian
c. Elemen-elemen negatif daripada hasil kajian
d. Cadangan
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN-LAMPIRAN

5.2. Kejelasan dan Gaya Penulisan


5.2.1. Konsep
Kejelasan bererti mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi
ruang untuk disalahtafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan
tidak

kabur.

Dalam

aspek

penulisan,

jelas

merupakan

penggunaan kata-kata yang pendek, ringkas, tajam, dan


mengecualikan kata-kata berbelit, dan panjang.
5.2.2. Penggunaan bahasa formal
Dalam penulisan akademik, penggunaan bahasa formal adalah
dimestikan bagi mengelakkan daripada penggunaan bahasa
slanga atau bahasa sehari-hari. Penulisan akademik yang
mempunyai ciri kejelasan akan menggunakan bahasa formal
untuk menerangkan pendapat sendiri dengan merujuk kepada
pandangan orang lain. Contoh-contoh penggunaan bahasa
informal adalah seperti berikut:
Informal

Formal

Dengan

kadar

perletakan

jawatan

Dengan begitu banyak doktor meletak

doktor yang semakin tinggi, terdapat

jawatan di wad kecemasan, saya

kebimbangan tentang kapasiti hospital

bimbang tentang

untuk

rawatan pesakit di

wad tersebut kelak

memelihara

doktor-

pesakit yang mencukupi.

Sangat jelas bahawa pekerjaan telah

Adalah

ditawarkan

beberapa kes

berdasarkan

nisbah

kepada
sama

pemohon

ada

mereka

jelas

bahawa
di

mana

terdapat
pemilihan

pekerja adalah berdasarkan gender.

adalah lelaki atau perempuan. Saya

Dengan

berfikir bahawa pendekatan ini tidak

anti-diskriminasi gender, keadaan ini

boleh diterima bahkan ia melanggar

menimbulkan kebimbangan serius.

wujudnya

undang-undang

undang-undang.

Secara umumnya, dalam penulisan akademik, terdapat beberapa


perkara

perlu

penggunaan

diberikan
perkataan

perhatian
saya

iaitu,

dalam

meminimumkan

teks

atau

tidak

menggunakannya sama sekali, menggunakan lebih banyak kata


nama daripada kata kerja dan tidak menggunakan ekspresi
emosional, seperti itu begitu jelas, atau hanya kerana serta
gunakan kata istilah yang ringkas dan tepat.
5.2.3. Penulisan ayat yang jelas
Bagi memastikan kejelasan isi yang dihuraikan, adalah penting
untuk menyemak semula panjang pendek ayat. Sekiranya ayat
terlalu pendek, penulisan akan tampak terlalu mudah dan
bertahap rendah dan sekiranya ayat terlalu panjang, pembaca
akan hilang fokus. Ayat pendek boleh membantu kesinambungan
idea (koheren), sementara ayat panjang pula membantu dari segi
runtutan antara linguistik (kohesi) dalam penulisan.
5.2.4. Perkembangan idea secara logik: koheren dan kohesif
a. Runtutan (Koheren)
Runtutan

dikenali

juga

sebagai

koheren,

iaitu

kesinambungan idea yang membentuk kesatuan fikiran


hingga akhirnya menghasilkan penulisan yang bermakna
dan mudah difahami. Kesinambungan idea merupakan
urutan antara satu ayat dengan ayat selepasnya sebagai
kesatuan fikrah. Hal ini berlaku apabila perkataan yang
ada dalam setiap ayat bertaut dan membentuk sebuah
wacana yang bermakna dan difahami oleh pembaca.
Contohnya:
Kuih bakul ialah kuih tradisional yang
popular

menjelang

sambutan

perayaan

Tahun Baru Cina. Nama kuih ini dalam


bahasa cina ialah nian gao yang membawa
maksud peningkatan hidup pada tahun yang
mendatang.
Dalam contoh di atas, perkataan yang ditebalkan ialah
perkataan

yang

mempunyai

tautan

dan mewujudkan

kesinambungan idea antara ayat pertama dengan ayat


kedua. Hal ini membantu pembentukan kesatuan fikiran
dalam keseluruhan penulisan dan terhasillah penulisan yang
bermakna dan difahami.

b. Tautan (Kohesi)
Tautan dikenali juga sebagai kohesi, iaitu hubungan
antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang
lain dalam sesebuah penulisan. Unsur-unsur linguistik
yang berhubungan itu ialah perkataan, frasa, dan ayat
yang ada dalam penulisan berkenaan. Hubungan itu
mewujudkan

keserasian

dari

segi

makna

dan

menghasilkan kesatuan penulisan yang utuh serta mantap.


Ada beberapa jenis tautan dalam bahasa Melayu, iaitu
tautan rujukan, penggantian, leksikal, dan elipsis.
i.

Tautan rujukan
Tautan rujukan ialah perkataan ganti nama diri dan
kata nama tunjuk yang digunakan untuk merujuk
seseorang atau sesuatu benda atau tempat dalam
sesebuah penulisan Contohnya seperti berikut:
Navin,

Partiban

dan

Goh

ke

perpustakaan. Mereka ke sana untuk


meminjam buku.
Dalam contoh di atas, kata ganti nama diri orang
ketiga, mereka digunakan sebagai pertautan dengan
orang yang dirujuk dalam ayat sebelumnya, iaitu
Navin, Partiban dan Goh.
ii.

Tautan penggantian
Tautan penggantian ialah kata atau frasa yang
berfungsi untuk menggantikan kata atau frasa dalam
ayat sebelumnya. Ada tiga jenis tautan penggantian
iaitu, kata atau frasa nama, kata atau frasa kerja dan
klausa. Contohnya seperti teks yang berikut:
Seluruh negara mengharapkan pasukan
bola sepak Malaysia akan memenangi
perlawanan

akhir

menentang

Indonesia dan seterusnya menjulang


Piala Suzuki yang menjadi rebutan
pasukan bola sepak negara serantau.
Harapan

rakyat

Malaysia

tertunai

apabila pasukan bola sepak negara


berjaya melakukannya.
Dalam contoh teks di atas, tautan penggantian
berlaku apabila ada perkataan yang berfungsi untuk
menggantikan
sebelumnya.
unsur

kata

atau

Perkataan

yang

frasa

dalam

melakukannya

menggantikan

frasa

ayat

menjadi

memenangi

perlawanan akhir. Penggantian yang berlaku ialah


penggantian kata kerja dan frasa kerja.
iii.

Tautan leksikal
Tautan leksikal ialah pertautan antara perkataan atau
frasa dengan perkataan atau frasa dalam ayat
sebelumnya secara semantik. Pertautan ini berlaku
melalui pengulangan kata atau frasa yang sama
bentuk dan makna atau hampir sama makna
(sinonim), hiponim dan kolokasi.
a. Pengulangan kata atau frasa yang sama
bentuk
Pengulangan kata atau frasa yang sama
bentuk

berlaku

apabila

penulis

ingin

mengekalkan tumpuan pada topik yang ingin


dibincangkan.

Contohnya

seperti

yang

berikut:

Selepas

53

tahun

negara

mencapai

kemerdekaan, bahasa kebangsaan masih


belum

dilestarikan

sepenuhnya

sebagai

bahasa ilmu tinggi dan bahasa komunikasi.


Dalam hal ini, usaha memasyarakatkan
bahasa

kebangsaan

masih

perlu

diperkasakan dalam segala bidang yang


mencakupi pelbagai disiplin ilmu.

b. Pengulangan kata atau frasa yang sama


makna atau yang hampir sama makna

Pengulangan kata atau frasa yang sama makna


atau yang hampir sama makna dalam sesebuah
wacana adalah untuk mengelakkan penggunaan
kosa kata yang sama dan membosankan
pembaca. Kepelbagaian perkataan atau kosa
kata bahasa Melayu membuktikan bahawa
bahasa itu kaya dengan perbendaharaan yang
sesuai dalam sesuatu bentuk penulisan.

Seorang lelaki warga emas dijumpai mati di


rumahnya pagi ini dalam keadaan meniarap
dan mayatnya telah berbau. Beliau yang
tinggal

berseorangan

dipercayai

telah

menghembuskan nafas terakhir dua hati lalu.

c. Pengulangan hiponim
Pengulangan

hiponim

ialah

pengulangan

perkataan atau frasa yang melibatkan makna


khusus dan makna umum. Makna yang umum
disebut sebagai superordinat fan mempunyai
ordinatnya yang merangkumi makna khusus
bertaut dalam lingkungan dan ruang lingkup
makna umum. Contohnya, perkataan nuri, kakak
tua, murai, dan merpati adalah antara makna
khusus yang berada dalam lingkungan dan
ruang lingkup tautan makna umum burung.

Kesesakan jalan raya pada musim perayaan


sudah menjadi lumrah. Lazimnya, deretan
kenderaan seperti bas, kereta, van, dan
motosikal akan kelihatan bergerak perlahanlahan dari ibu kota Kuala Lumpur sehari
sebelum perayaan.

d. Pengulangan kolokasi
Pengulangan kolokasi ialah sekumpulan kata
atau frasa yang mempunyai tautan idea, topik,

situasi,

atau

konteks.

Contohnya,

jika

sesebuah penulisan membicarakan topik


yang berkaitan dengan sukan badminton,
perkataan atau frasa yang bertaut dengan
topik itu akan kerap digunakan seperti
gelanggang, servis, raket, perseorangan, dan
bergu.

Perkataan

atau

frasa

ini

akan

berkolokasi dengan topik yang dibincangkan.


Contoh lain pengulangan kolokasi dalam ayat
adalah seperti berikut:

Nelayan

itu

melahirkan

rasa

syukurnya

apabila mendapat hasil tangkapan yang


banyak pada hari itu. Pelbagai jenis ikan dan
udang berjaya ditangkap, malah beberapa
ekor

sotong

turut

terperangkap

dalam

pukatnya.

iv.

Elipsis
Elipsis

ialah

kata,

frasa,

dan

klausa

yang

digugurkan dan telah dinyatakan dalam ayat


sebelumnya. Hal ini bermakna, kata, frasa dan
klausa yang mengalami pengguguran ini ialah
maklumat lama, maklumat telah diketahui oleh
pembaca atau pendengar. Elipsis banyak berlaku
dalam lisan kerana pertuturan sering diucapkan
lebih ringkas berbanding penulisan. Contoh:

Cik Asniza:

Shirley, makan jom!

Shirley:

Banyak kerja.

5.2.5. Langkah-langkah dalam penulisan

1. Memilih Tajuk dan Menganalisis Soalan

Baca soalan dengan teliti, kemudian pilih satu soalan


yang dirasakan paling mudah, iaitu anda mempunyai isi-isi
yang cukup, boleh mengolah isi-isi tersebut, mempunyai
contoh-contoh yang sesuai.

Selepas itu anda perlu menganalisis soalan tersebut


dengan melengkap perkara-perkara berikut:

Format(F):..
Topik(T)..
Persoalan (P) : .

Contoh:
Masyarakat pada hari ini semakin kurang berminat untuk
membaca bahan ilmiah.
Pada pendapat

anda, apakah faktor

yang menyebabkan

fenomena ini berlaku?

Format (F) : Pendapat


Topik (T) : Kurang berminat membaca bahan ilmiah
Persoalan (P) : Faktor penyebab berlakunya kurang minat
membaca bahan ilmiah.

2. Merangka Karangan

Lakarkan acuan format secara ringkas.

Catatkan sekurang-kurangnya 5 isi mengikut kepentingan.

Catatkan juga contoh-contoh untuk setiap isi tadi.

Catatkan peribahasa/simpulan bahasa/cogan kata/slogan


yang sesuai.

Catatkan

penanda-penanda

wacana

yang

boleh

digunakan.

Catatkan data/statistik yang boleh digunakan.

Catatkan juga pantun/kata-kata pujangga/kata-kata tokoh

3. Menulis Karangan

Pastikan Karangan anda terbahagi kepada 3 bahagian:


. Pendahuluan = 1 perenggan
. Isi = 5 perenggan
. Kesimpulan = 1 perenggan

Pendahuluan anda mestilah mengekalkan tajuk, padat


dan dapat menggambarkan isi yang akan ditulis.

Setiap isi harus ditulis dalam satu perenggan sahaja.

Isi mesti mempunyai kaitan antara satu sama lain dan


dihubungkaitkan

dengan

penanda

wacana

antara

perenggan dan pemerengganan mesti seimbang.

Setiap perenggan perlu ada pelbagai ragam ayat (Ayat


Penyata, Ayat Perintah, Ayat Seruan, dan Ayat Tanya)

Pelbagaikan penggunaan kosa kata yang tidak terlalu


canggih

Bahagian kesimpulan tidak boleh ditinggalkan.

Tulisan mesti jelas dan boleh dibaca.

Panjang karangan yang baik mesti melebihi 500 patah


perkataan.

Pastikan karangan anda tidak kurang daripada 350 patah


perkataan

4. Menyemak Karangan

Karangan anda perlu disemak bagi mengesan sebarang


kesilapan ejaan, tanda baca, kesalahan penggunaan
huruf kecil/besar, dan pelbagai kesalahan tatabahasa
yang lain.

5.2.6. Memasukkan ciri-ciri KBAT dalam penulisan


Penyelidikan ilmiah melibatkan dua kegiatan, pertama, proses penyelidikan
dan kedua, cadangan penyelidikan ( research proposal). Kedua-dua proses ini
harus dijalankan mengikut peraturan-peratauran tertentu untuk memastikan
penulisan terakhir adalah lengkap dan tidak mengalami kecacatan.
(a)

Proses Penyelidikan
(i)

Mendapatkan masalah atau tajuk

Penyelidikan bermula dengan masalah; iaitu penyelidik melihat wujudnya


masalah di bidang yang hendak dikaji.
(ii)

Membentuk Hipotesis

Ia merupakan kesimpulan sementara bagi masalah yang hendak dikaji.


Hipotesis juga mestilah bersifat khusus dan bukan umum. Sebagai contoh, (a)
wanita yang bekerja lambat berkahwin; (b) pelajar rajin lulus dengan
cemerlang dalam peperiksaan dan (c) petani yang mempunyai bendang yang
luas akan menggunakan jentera lebih awal dari petani yang mempunyai
bendang yang sempit (Ahmad Mahdzan Ayob,1983, hlm.17). Hipotesis juga
tidak harus dipengaruhi oleh nilai, pertimbangan moral atau etika; yang
merupakan cadangan-cadangan yang mengatakan sesuatu itu baik atau
buruk. Sebagai contoh, (a) melewatkan perkahwinan di kalangan wanita yang
bekerja adalah tidak baik (nilaian) (b) petani yang tidak mengunakan jentera
adalah ketinggalan zaman (nilaian), (c) petani yang tidak menggunakan benih
padi baru perlu mengubah sikap (norma). Ketiga-tiga hipotesis ini akan
menyukarkan untuk mengukur kenyataan seperti tidak baik dalam contoh (a)
ketinggalan zaman dalam (b) dan (c) perlu mengubah sikap yang lebih
merupakan pandangan peribadi yang bersifat pertimbangan nilai. Menurut
Ahmad Mahdzan Ayob (1983), tidak ada ukuran yang objektif untuk menyukat
buruk

baik,

ketinggalan

zaman

dan

keperluan

mengubah

sikap.

Sesungguhnya suatu hipotiesis mestilah boleh diuji dan untuk itu memerlukan
data yang konkrit.
(iii)

Memungut Data

Data atau sumber boleh dibahagikan kepada sumber pertama dan kedua.
Sumber pertama merujuk kepada data asli yang dihasilkan oleh penyelidik
sendiri sama ada melalui ujikaji, ujian kes atau kajiselidik dan juga penerbitan

rasmi. Sumber kedua berupa bahan-bahan bercetak yang dihasilkan oleh


individu atau institusi. Proses pengumpulan data berbeza-beza mengikut
disiplin. Kaedah pemungutan data yang biasa digunakan ialah kajian
perpustakaan, siasatan( survey), temuramah ( interview), soal-selidik
( questionares) dan pemerhatian ikutserta ( participation observation).
(iv)

Analisis Data

Analisis data adalah proses yang berbeza mengikut bidang kajian. Dalam
bidang ekonomi, data akan dianalisa dengan menggunakan ilmu statistik dan
kaedah saintifik. Manakala dalam bidang Sejarah/Pengajian Melayu, analisa
lebih berupa huraian idea secara sistem dengan menggunakan bukti,
memapar atau menerang supaya fakta-fakta dapat difahami. Analisa boleh
diringkaskan seperti dibawah;
-

Pengenalan

Idea pokok

Sokongan fakta utama kepada idea pokok

Huraian daripada idea pokok dengan sokongan fakta pecahan


atau fakta kecil termasuk misalan dan/atau rajah

Rangkaian idea pokok

Fakta-fakta besar menyokong kepada rangkaian idea pokok

Analisis yang baik tidak harus mempunyai idea yang meloncat. Setiap idea
mesti dikembangkan dengan baik dari satu perenggan ke perenggan yang lain.
Pendek kata analisis yang baik mesti mempunyai flow of ideas, thoughts and
descriptions yang baik. ( Metodologi dan Penyelidikan dalam Pengajian
Melayu, 1990, hlm.55). Harus juga diketahui bila harus diletakkan petikan dan
nota kaki supaya maklumat yang disampaikan adalah jelas dan tidak
mengganggu aliran idea dalam para berkenaan. Petikan pula seeloknya
digunakan untuk menyokong fakta, tidak banyak dan terlalu panjang. Petikan
juga biarlah yang sangat-sangat perlu dan tepat.
Catatan kaki pula harus berperanan untuk menyokong huraian dan analisis.
Disamping itu untuk membantu pembaca membuat pembacaan lebih lanjut
dan untuk memberi perspektif lain tentang isu yang dibincangkan. Ini kerana
jika perspektif yang berbeza dibincang dalam teks ia akan menganggu aliran
pemikiran ( Metodologi dan Penyelidikan dalam Pengajian Melayu, 1990,
hlm.56).

(b)

Menyediakan Cadangan Penyelidikan


(i)

Masalah Kajian

Dalam masalah kajian, penulis harus menyatakan pernyataan kajian. Pengkaji


harus menyatakan persoalan yang ingin dikaji dan persoalan ini pula boleh
dibahagikan kepada persoalan pokok dan sampingan.
(ii)

Skop Kajian

Skop kajian harus menyatakan batas kajian hingga setakat mana dan kenapa.
Dalam bahagian ini juga boleh dinyatakan bab-bab yang dijangkakan. Babbab ini seboleh mungkin mestilah berkait antara satu dengan yang lain.
Bahagian ini penting untuk pembaca atau penyelia mendapat gambaran
menyeluruh kerangka tesis pelajar.
(iii)

Kepentingan Kajian

Dalam bahagian ini pengkaji harus menjelaskan keistimewaan kajian.


Kepentingan kajian ini boleh dilihat dari sudut akademik dan kepentingan
kepada negara. Dari segi akademik, pembuktian adalah dengan membuat
literature review bidang yang dikaji dan menilaikan sejauh manakah tajuk
yang dipilih belum diusahakan dan ia dapat mengisi kekosongan dalam
bidang berkenaan. Kepentingan kepada negara adalah dengan merujuk
kepada kajian-kajian

bersifat

kontemporari.

Sebagai

contoh

masalah

keruntuhan moral di kalangan pelajar, kemasukan pekerja tanpa izin dari


Indonesia dan lain-lain. Kajian-kajian seperti ini dapat membantu kerajaan
mengenalpasti masalah golongan-golongan ini dan merancang dasar-dasar
yang bersesuaian untuk menangani isu tersebut secara efektif.
(iv)

Kaedah Kajian

Kaedah kajian kebiasaannya terbahagi kepada tiga jenis. Pertama kajian


perpustakaan, kajian lapangan dan kajian menemudaga dan persamplen.
Kaedah-kaedah kajian ini berbeza mengikut bidang-bidang yang diusahakan.
Bagi pengkaji di bidang Sejarah, kajian mereka adalah bersifat library
research dengan merujuk sumber-sumber pertama dan kedua. Bagi pengkaji
dalam bidang Antropologi dan Sosiologi, pengkajiannya akan memerlukan
penyelidik ke lapangan dan bersama responden yang diselidiki. Bagi pengkaji
dari bidang ekonomi, perlu menguasai ilmu statistik, persamplen dan kaedah
menggunakan komputer untuk menganalisis data.

Anda mungkin juga menyukai