Anda di halaman 1dari 4

Kelas

: 4 Pintar

Tarikh

: 28 April 2015 (Selasa)

Masa

: 12.15 pagi 1.15 tengah hari (1 jam)

Bilangan murid

: 20 orang (15 lelaki, 5 perempuan)

Tema

: Sains Hayat

Tajuk

: 5.0 Proses Hidup Tumbuhan

Standard Kandungan

: 5.2 Fotosintesis

Standard Pembelajaran

: Murid boleh : 5.2.3 Menyatakan proses fotosintesis menghasilkan


kanji dan oksigen.
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir sesi P&P :-

a) 90% murid boleh menyatakan bahawa proses fotosintesis memerlukan


karbon dioksida, air, cahaya matahari dan klorofil.
b) 90% murid boleh menjelaskan bahawa proses fotosintesis menghasilkan
kanji dan oksigen.
c) 90% murid boleh menjawab soalan-soalan dalam lembaran kerja dengan
betul.
Pengetahuan sedia ada

: Murid mengetahui bahawa tumbuhan menjalankan

wwwwwww

proses fotosintesis untuk membuat makanan.

Kemahiran Saintifik
KPS

: Berkomunikasi, mengelaskan

Kemahiran Berfikir

: Menghubungkaitkan, membuat kesimpulan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Patuh arahan, berfikir secara rasional, berani
wwwwwww
EMK

mencuba, bekerjasama, jujur dan fokus.


: Kreatif dan inovasi

Sumber P&P

: Buku teks, internet, modul P&P tahun 4

BBM

: Kertas mahjung, lembaran kerja, potongan perkataan

Fasa /

Kandungan

Masa
Orientasi
(5 minit)

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Pembelajaran
Guru
merangsang
idea muridmurid dengan
bersoal jawab
mengenai
proses
fotosintesis.

1. Guru bertanya khabar murid.


2. Guru dan murid bersoal jawab

KPS :
Berkomunikasi

untuk merangsang idea : a) Bagaimana tumbuhan

Nilai :

membuat makan?
b) Apakah nama proses proses

Berfikir secara

membuat makanan sendiri?


c) Apakah yang diperlukan

rasional, fokus

tumbuhan untuk membuat


makanan?
d) Apakah hasil proses
fotosintesis?

Pencetusan

Hasil proses

1. Guru memperkenalkan tajuk

idea

fotosintesis

pelajaran hari ini iaitu hasil


fotosintesis.
2. Guru menampal kertas mahjung

(10 minit)

di papan hitam.

KB :
Menghubungkaitka
n
Nilai :

Dengan

Berani mencuba

kehadiran
Karbon dioksida

Klorofil dan

+ air

cahaya

BBM+ :oksigen
Kanji
Kertas mahjung

matahari
3. Guru memberi penerangan
kepada murid berkenaan hasil
fotosintesis yang menghasilkan : Kanji
Oksigen
Penstruktur

Perkara yang

1. Murid diedarkan perkataan-

an idea

diperlukan

perkataan seperti berikut kepada

untuk

murid : -

KPS :
Mengelaskan

(20 minit)

menjalankan
fotosintesis dan
hasil
fotosintesis

Karbon dioksida
Air
Kanji
Klorofil
Oksigen
Cahaya matahari
2. Minta murid isi jadual berikut
dengan menampal perkataan
yang mereka dapat.
Perkara yang

Hasil

diperlukan untuk fotosintesis

Nilai :
Patuh arahan, jujur
BBM :
Potongan
perkataan
EMK :
Kreatif dan inovatif

fotosintesis

Aplikasi

Penilaian hasil

1. Guru mengedarkan lembaran

Nilai :

idea

pembelajaran

kerja kepada murid.


2. Murid menjawab lembaran kerja

Fokus

dalam masa yang ditetapkan


3. Perbincangan bersama

BBM :

(20 minit)

melalui
lembaran kerja

dilakukan.
Refleksi
(5 minit)

Imbas kembali
pelajaran

1. Beberapa orang murid membuat


kesimpulan pelajaran pada hari

Lembaran kerja
KPS :
Berkomunikasi

ini.
Tumbuhan menghasilkan kanji KB :
Buat
kesimpulan
berdasarkan
hasil
penyiasatan.

dan oksigen melalui proses

Membuat

fotosintesis
kesimpulan
2. Murid menjawab beberapa soalan
daripada guru : Apa akan terjadi sekiranya

Nilai :

tumbuhan tidak boleh buat

Berani mencuba,

makanan sendiri?

berfikir secara

Adakah manusia dan haiwan


boleh hidup tanpa adanya
tumbuhan?

rasional

Anda mungkin juga menyukai