Anda di halaman 1dari 11

DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI SHAH ALAM

DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA


SAMAN NO. ___________________________2016

ANTARA

KOPUTRA
(KOPERASI PELABURAN KAKITANGAN
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD)

... PLAINTIF

DAN

AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG


(NO. K/P : 851229-13-5399)
WRIT SAMAN
Kepada :
AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG
Lot 1478,
Lorong Piala 9,
Taman Sukma,
93050 Kuching,
Sarawak.
Dan/atau
AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG
No. 6-2, Anggun Puri Condo,
Jalan Dutamas Raya,
50340 Kuala Lumpur.
Dan/ atau
AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG
CIMB Bank Berhad,
Level 21, Menara Bumiputra Commerce,
50350 Kuala Lumpur.

... DEFENDAN

KAMI PERINTAHKAN kamu bahawa dalam tempoh Empat Belas (14) hari
selepas penyampaian writ ini kepada kamu, termasuklah hari penyampaian itu, kamu
hendaklah menyebabkan kehadiran untuk diri kamu dalam kausa atas guaman Plaintif
yang dinamakan di atas.

DAN AMBIL PERHATIAN bahawa, jika kamu ingkar berbuat demikain, Plaintif
boleh meneruskan untuk mendapatkan Penghakiman dan Perlaksanaan.
DISAKSIKAN OLEH

Pendaftar

di

Mahkamah

Majistret Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Bertarikh pada

haribulan

2016.

..

Peguamcara bagi Plaintif,


Pendaftar,
TETUAN ZAINAL ITHNIN & PARTNERS Mahkamah Rendah Shah Alam

MEMORANDUM YANG HENDAK DITURUNKAN PADA WRIT


Writ ini tidak boleh disampaikan lebih daripada dua belas (12) bulan kalender selepas
tarikh di atas melainkan jika diperbaharui melalui Perintah Mahkamah.
Defendan boleh hadir bersama dengan memasukkan kehadiran sama ada secara
sendiri atau melalui peguamcara di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret di Shah
Alam, Selangor Darul Ehsan.
Defendan yang hadir sendiri boleh jika dikehendakinya memasukkan kehadirannya
melalui pos dan borang-borang yang tertentu berserta sampul surat beralamat sendiri
kepada Pendaftar, Mahkamah Majistret Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

PENGINDORSAN HENDAKLAH DIBUAT PADA WRIT SEBELUM PENGELUARAN


Tuntutan Plaintif ialah untuk :
(a)

Jumlah sebanyak RM 4,233.95 setakat 21 Januari 2016;

(b)

Faedah pada kadar 5% setahun ke atas jumlah RM 4,233.95 dikira dari


pemfailan Writ Saman ini sehingga ke tarikh penyelesaian sepenuhnya;

(c)

Kos dalam tindakan ini pada dasar peguamcara dan anakguam; dan

(d)

Relif selanjutnya yang mahkamah yang Mulia ini anggap adil dan/atau
bersuaimanfaat dan/atau berpatutan.

Dan RM

(atau sekian banyak wang sebagaimana yang dibenarkan setelah

ditetapkan) untuk kos, dan juga, jika Plaintif dapat Perintah untuk penyampaian ganti,
jumlah wang selanjutnya sebanyak RM

(atau sekian banyak wang sebagaimana

yang dibenarkan setelah ditetapkan). Jika amaun yang dituntut dan kos sebanyak RM
dibayar kepada Plaintif atau peguamcaranya dalam dua belas (12) hari selepas
penyampaian Writ ini (termasuklah hari penyampaian), prosiding seterusnya akan
ditangguhkan, tetapi jika ternyata daripada pengindorsan pada Writ itu bahawa Plaintif

adalah bermastautin di luar wilayah terjadual, sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta
Peruntukkan Kawalan 1953, atau adalah bertindak mengikut Perintah atau bagi
seseorang yang bermastautin sedemikian, prosiding akan hanya ditangguhkan jika
amaun yang dituntut dan kos dibayar ke dalam Mahkamah dalam masa yang tersebut
itu dan notis pembayaran itu diberikan kepada Plaintif atau peguamcaranya.

(Jika Plaintif mendakwa atau Defendan didakwa, atas sifat wakil, hal ini mestilah
dinyatakan dalam pengindorsan tuntutan ini).

PENGINDORSAN TENTANG PEGUAMCARA DAN ALAMAT


WRIT SAMAN ini dikeluarkan oleh Tetuan Zainal Ithnin & Partners, Peguambela dan
Peguamcara bagi Plaintif yang mempunyai alamat penyampaiannya di No 7-2-1,
Tingkat 2 Jalan Medan PB4A, Pusat Bandar Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi,
Bangi, Selangor Darul Ehsan.
(Tel: 03-89250234/0244/0264

Faks : 03-89250269)

[Ruj : ZCN/LIT/KOP/ABMB/872/15(NAR)]

DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI SHAH ALAM


DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
SAMAN NO. ___________________________2016

ANTARA

KOPUTRA
(KOPERASI PELABURAN KAKITANGAN
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD)

... PLAINTIF

DAN

AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG


(NO. K/P : 851229-13-5399)

... DEFENDAN

PENYATAAN TUNTUTAN
1.

Plaintif adalah sebuah syarikat koperasi pelaburan berlesen yang ditubuhkan di


Malaysia dan mempunyai alamat di Wisma KOPUTRA, No.43A & 43B, Jalan
Sungai Besi Indah 1/19, Taman Sg.Besi Indah, 43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan.

2.

Defendan adalah pada semua masa yang material merupakan pelanggan Plaintif
yang mempunyai alamat penyampaiannya di Lot 1478, Lorong Piala 9, Taman
Sukma, 93050 Kuching, Sarawak dan/atau No. 6-2, Anggun Puri Condo, Jalan
Dutamas Raya, 50340 Kuala Lumpur dan/atau CIMB Bank Berhad, Level 21,
Menara Bumiputra Commerce, 50350 Kuala Lumpur.

3.

Atas permohonan Defendan, Plaintif telah menawarkan satu kemudahan


Pembiayaan Peribadi di bawah prinsip Bai Al-Inah melalui Surat Perjanjian
bertarikh 16 Januari 2015 (Surat Perjanjian Tersebut) berjumlah RM 2,363.00
sahaja (Kemudahan tersebut).

6.

Mengikut Konsep Bai Al-Inah tersebut, Plaintif akan menjual asetnya iaitu Satu
Unit Telefon Bimbit keluaran Samsung, jenis model Note 4 tahun 2015 kepada

Defendan secara tangguh dan membelinya semula daripada Defendan Pertama


secara Tunai.
7.

Antara terma-terma dan syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh Defendan


merangkumi, inter-alia:(a)

Jumlah Harga Belian pihak Plaintif adalah sebanyak RM 2.363.00 dan


jumlah Harga Jualan pihak Plaintif adalah sebanyak RM 2.646.56;

(b)

Defendan hendaklah membayar Harga Jualan tersebut secara ansuran


untuk tempoh selama 2 tahun (24 bulan) berkuatkuasa daripada tarikh
Defendan Pertama menerima Kemudahan tersebut.

(c)

Defendan akan didapati melakukan kemungkiran sekiranya Defendan


gagal membuat bayaran apa-apa jumlah wang yang perlu dibayar
menurut terma-terma kemudahan tersebut;

(d)

Segala wang yang terhutang hendaklah dibayar balik bila tuntutan


pembayaran balik dibuat;

(e)

Defendan juga bertanggungan membayar kos guaman Plaintif atas dasar


peguam-klien;

8.

Defendan telah menggunakan kemudahan tersebut.

9.

Defendan kemudiannya telah gagal dalam mengendalikan Kemudahan tersebut


dengan sempurna di mana Defendan telah gagal melaksanakan obligasi
pembayaran balik.

10.

Plaintif akan merujuk kepada Perjanjian tersebut dan segala dokumen yang
relevan untuk kesan-kesan penuh terma-terma yang terkandung di dalamnya
pada hari perbicaraan.

11.

Oleh kerana kegagalan Defendan dalam membuat pembayaran balik bagi


kemudahan pembiayaan yang telah ditawarkan oleh Plaintif tersebut,

maka

Plaintif melalui Peguamcaranya Tetuan Zainal Ithnin & Partners telah


mengeluarkan satu Notis Tuntutan & Penamatan bertarikh 22hb Februari, 2016
bagi menuntut pembayaran ansuran bulanan yang tertunggak sebanyak RM

4,233.95 setakat 21 Januari 2016 dan sekaligus menamatkan kemudahan


tersebut serta menuntut Defendan untuk menjelaskan keseluruhan jumlah yang
tertunggak

sebanyak

RM

4,233.95

setakat

21

Januari

2016.

Walaubagaimanapun, Defendan didapati gagal serta enggan dan/atau ingkar


serta cuai memenuhi tuntutan notis tersebut.
12.

Oleh yang demikian, Plaintif memohon kepada Mahkamah yang Mulia untuk
penghakiman seperti berikut:(a)

Jumlah keseluruhan wang tertunggak sebanyak RM 4,233.95 setakat 21


Januari 2016.

(b)

Faedah pada kadar 5% setahun ke atas jumlah RM 4,233.95 dikira dari


pemfailan Saman ini sehingga ke tarikh penyelesaian sepenuhnya;

(c)

Kos dalam tindakan ini pada dasar peguamcara dan anakguam; dan

(d)

Relif selanjutnya yang mahkamah yang Mulia ini anggap adil dan/atau
bersuaimanfaat dan/atau berpatutan.

Bertarikh pada

haribulan

2016.

.........................................................
Tetuan Zainal Ithnin & Partners
Peguamcara Plaintif

PENYATAAN TUNTUTAN ini dikeluarkan oleh Tetuan Zainal Ithnin & Partners,
Peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat penyampaian di No 7-2-1, Tingkat 2
Jalan Medan PB4A, Pusat Bandar Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi, Bangi,
Selangor Darul Ehsan.
(Tel: 03-89250234/0244/0264

Faks : 03-89250269)

[Ruj : ZCN/LIT/KOP/ABMB/872/15(NAR)]
DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI SHAH ALAM
DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
SAMAN NO. ___________________________2016

ANTARA

KOPUTRA
(KOPERASI PELABURAN KAKITANGAN
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD)

... PLAINTIF

DAN

AEROLAFFENDI BIN MOHAMAD BUANG


(NO. K/P : 851229-13-5399)

... DEFENDAN

MEMORANDUM KEHADIRAN
AMBIL PERHATIAN BAHAWA :
1.

Saya mengakui tuntutan Plaintif dan saya menawar untuk membayarnya,


dengan kos atas amaun itu, pada ........................... atau secara ansuran
sebanyak RM ..................... sebelum bermula dari .......................
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Pekerjaan
saya
ialah ........................................................................................
Jumlah pendapatan saya dari segala sumber ialah RM .....................
sebulan
Saya mempunyai ................ orang tanggungan
Sewa saya ialah RM .................... sebulan
Bayaran-bayaran bulanan tetap saya yang lain ialah RM ......................

2.

Saya pertikaikan tuntutan Plaintif dan ingin menggunakan khidmat seorang


peguambela dan peguamcara

3.

Saya pertikaikan tuntutan Plaintif kerana sebab-sebab yang berikut :

4.

Saya mempunyai tuntutan balas terhadap Plaintif sebanyak RM .....................


Alamat saya untuk penyampaian ialah ..................................................................
Bertarikh pada

haribulan

2016

.
Defendan / Peguamcara

Kepada :
1.

Pendaftar
Mahkamah Rendah
Shah Alam.

2.

Tetuan Zainal Ithnin & Partners


Peguambela & Peguamcara
7-2-1, Tingkat 2,
Jalan Medan PB4A,
Pusat Bandar, Seksyen 9,
43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.
[Ruj : ZCN/LIT/KOP/ABMB/872/15(NAR)]

ARAHAN-ARAHAN
KEPADA DEFENDAN
1.

Potong mana-mana perenggan yang tidak berkenaan

2.

Jika kamu mengakui tuntutan itu dan menghendaki masa untuk membayar atau
membayar secara ansuran bekalkan butir-butir yang dikehendaki dalam
perenggan 1.

3.

Nyatakan alamat di mana notis-notis dan dokumen-dokumen lain boleh


disampaikan kepada kamu.

4.

Lengkapkan dan tandatangani notis dalam dua salinan. Sertakan praecipe


berharga RM4/- dan poskan atau hantarserahkannya kepada Pendaftar,
Mahkamah Rendah di Shah Alam. Salinan yang satu lagi hendaklah diposkan
atau dihantarserahkan kepada Plaintif yang alamatnya untuk penyampaian ialah
seperti pada saman itu. Notis-notis itu hendaklah sampai kepada Pendaftar dan
plaintif tidak lewat daripada 7 hari selepas penyampaian sama ini, termasuklah
hari penyampaian.

5.

Kelengahan membayar atau mengembalikan notis boleh menambahkan kos.

6.

Kiriman kepada Mahkamah melalui pos mestilah melalui KIRIMAN POS ATAU
KIRIMAN WANG SAHAJA, yang kena dibayar kepada Pendaftar dan di palang
& CO. BAYARAN POS MESTILAH DIBAYAR DAHULU.

7.

Melainkan jika kamu bayar atau buat pengakuan dan cadangan pembayaran itu
disetujuterima, kamu mestilah hadir di Mahkamah pada hari kembalikan bagi
saman.

KEPADA PLAINTIF
8.

Jika kamu memilih untuk menyetujuterima amaun yang diakui oleh Defendan
dan cadangan tentang bayaran itu, maka kamu mestilah, dalam masa 2 hari
selepas penerimaan Notis ini, menghantarkan Notis Kepada Pendaftar dan
Kepada Defendan dalam Borang 36 dan kamu kemudiannya tidaklah perlu hadir
di pendengaran dan Penghakiman akan dicatatkan mengikut pengakuan dan
cadangan Defendan.

9.

Jika kamu tidak memilih untuk menyetujuiterima amun yang diakui oleh
Defendan atau cadangan tentang pembayaran itu, maka kamu mestilah, dalam
masa 2 hari selepas penerimaan notis ini, menghantarkan Notis kepada

Pendaftar dan kepada Defendan dalam Borang 36 dan hadir di Mahkamah pada
hari Pendengaran.