Anda di halaman 1dari 8

5.

0 Karya Murid
Peraturan Memberikan Markah
Pemarkahan Holistik
Pemarkahan holistik ialah skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk
beri markah kepada jawapan pelajar. Pemarkahan jenis ini lebih sesuai untuk esei.
Pemarkahan secara holistik memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan
secara

keseluruhan

dan

kemudian

mengelas

pencapaian

mengikut

kelompok

pencapaian sebelum menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan. Melalui


pemarkahan ini, pelajar bebas beri jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada
kehendak

soalan.

Pemarkahan

secara

holistik

memerlukan

pemeriksa

yang

berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. Ia


boleh dikelaskan kepada 6 kriteria berdasarkan dari markah 0 sehingga 6.
Kelebihan Pemakahan Holistik

Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak

soalan.
Pemeriksaan skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang.
Pemeriksaan skrip jawapan dibuat oleh lebihdrp seorang pemeriksa.
Pemarkahan dibandingkan antara pemeriksa dalam kumpulan (pastikan setiap

pemeriksa beri markah yang sama).


Dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan

serta dapat menilai kemahiran yg lain terutamanya kemahiran aras tinggi.


Pemeriksa mengikhtiraf dan beri ganjaran kepada pelajar yang beri jawapan secara
kreatif dan inovatif.

Kelemahan Pemarkahan Holistik

Memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang

atau matapelajaran berkenaan sebagai pemeriksa.


Pemarkahan secara umum tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus

penulisan seperti isi, tatabahasa, gaya dan lain-lain.


Kemungkinan perselisihan dalam memberikan markah antara pemeriksa dan sukar

hendak dijelaskan.
Pemarkahan holistik juga kurang objektif.Pemeriksa mudah dipengaruhi oleh faktor

lain yang tidak relevan seperti bentuk tulisan dan kekemasan skrip jawapan.
Kesan halo dan kesan horn akan berlaku apabila pemeriksa dipengaruhi oleh
pengetahuannya tentang latar belakang pelajar.

Pemarkahan Analitik

5.0 Karya Murid


Kaedah memberi markah secara point iaitu perlukan skema pemarkahan yang terperinci
dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Pemarkahan analitik
memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapi juga
kepada organisasi dan kesepaduan unsur-unsur berkenanan. Kaedah ini paling sesuai
digunakan untuk soalanesei jawapan terhad. Dengan membuat penyediaan skema
pemarkahan, kaedah ini membuat penyediaan satu garis panduan/senarai unsur utama
yang perlu dikemukakan sebagai jawapan yang paling baik bagi soalan itu. Kemudian
membuat penentuan bilangan point yang akan diberi untuk setiap unsur utama. Oleh itu,
jawapan pelajar yang menepati jawapan yang dikehendaki akan diberi markah penuh,
manakala jawapan yang langsung tidak menepati tidakakan diberi sebarang markah.
Sebahagian daripada markah penuh boleh diberi sekiranya jawapan tidak tepat
sepenuhnya.

Keobjektifan

pemarkahan

boleh

ditingkatkan

dengan

menentukan

berapakah markah akan diberi kepada pelbagai jenis jawapan yang kurang tepat.
Kelebihan Pemarkahan Analitik

Boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman dan tidak begitu

menguasai bidang berkenaan.


Pemarkahan diberi berdasarkan kepada skrip jawapan yang telah disediakan.
Pemeriksa tidak perlu mengambil masa yang lama untuk menimbang jawapan

pelajar sama ada tepat, kurang tepat atau tidak betul.


Skrip jawapan diperiksa sekali sahaja oleh pemeriksa.
Cara pemarkahan ini dapat menjelaskanmengapa pencapaian pelajar tinggi atau

rendah.
Guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar dan

menyampaikan maklumat ini kepada pelajar.


Pelajar juga akan dapat melihat serta menilai di mana dan apa kelemahan mereka

dengan jelas.
Lebih objektif dan ketekalannya dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan
tugas dengan teliti.

Kelemahan Pemarkahan Analitik

Pengambilan masa yang agak lama untuk memeriksa setiap skrip jawapan
terutamanya apabila bilangan calon terlalu ramai.

5.0 Karya Murid

Memerlukan pemeriksa untuk membandingkan jawapan pelajar dengan skrip

jawapan satu persatu.


Melibatkan pemeriksaan yang dilakukan secara fakta dan kurang memberi

penekanan pada kemahiran penulisan.


Apabila penekanan hanya diberikan kepada fakta semata-mata, secara tidak
langsung akan menyebabkan pelajar hanya terlalu bergantung kepada skema

jawapan dalam mengulangkaji pelajaran.


Mereka tidak akan mengambil kira aspek kemahiran apabila menjawab soalan

berbentuk esei.
Pemeriksaan boleh bersifat negatif kerana apabilapelajar membuat kesilapan dalam

sesuatu aspek, maka markah yang diperuntukkan untukaspek tersebut akan ditolak.
Pelajar cenderung untuk mendapat skor yangrendah bagi soalan esei atau subjektif.

Pemarkahan Pemilih Kriteria


Pemarkahan ini merupakan satu pendekatan pemarkahan memperihalkan
pencapaian seseorang pelajar dengan merujuk kepada objektif dan kandungan ujian.
Memeriksa jawapan pelajar merupakan proses mengukurdan memerlukan kriteria
tertentu. Dalam permkahan ini, kriteria yang digunakan berkaitan rapat dengan tujuan
dan tugasan soalan. Sebagai Contoh, seorang guru mengajar murid dalam kelas tetang
corak tidak terancang melalui teknik tiupan. Melalui aktiviti ini, kriteria yang diperlukan
dalam pembahagian markah ialah dari segi warna, kemasan, alat & bahan, gubahan dan
motif.
Terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat dalam pemilihan kriteria untuk
seseorang guru melakukan pentaksiran terhadap murid. Kriteria yang digunakan dalam

5.0 Karya Murid


pemarkahan Pendidikan Seni Visual berkait rapat dengan tujuan dan tugasan soalan.
Kriteria tersebut terbahagi kepada tiga iaitu kriteria isi kandungan, kriteria pengolahan
dan kriteria proses.

Isi
Kandungan,

Kriteria
Proses.

Kriteria
Pengolahan

Kriteria kandungan yang merujuk kepada penguasaan maklumat yang berkaitan


mengikut kehendak soalan. Kemudian, mencakupi maklumat dan pengetahuan untuk
mencapai objektif. Selain itu, lihat pula dengan perkembangan dan olahan idea. Oleh itu,
aspek dan kriteria yang diberikan perlu dinyatakan.
Bagi kriteria pengolahan adalah merujuk kepada kemahiran penggunaan atau
pemilihan alat dan bahan yang diguna hendak sesuai, logik dan matang serta mematuhi
kehendak tajuk dan tema yang diberi. Pemilihan teknik juga perlu sesuai dengan bahan
dan alatan yang dipilih. Selain daripada itu, murid dapat mengguna dan mengaplikasikan
alat dan bahan serta teknik yang telah dipilih.
Kriteria yang terakhir adalah kriteria proses iaitu merujuk kepada aspek
ketepatan, kekemasan, kelengkapan, ketekalan, keaslian, dan kreativiti dalam teknik
menghasilkan karya. Melalui kriteria ini, tatacara, langkah dan proses bagi menghasilkan
sesuatu karya perlu dititiberatkan.
Kelebihan

Perbandingan antara pelajar tidak diperlukan.


Skor yang diperolehi oleh seseorang pelajar tidak dikaitkan dengan skor pelajar lain.
Guru tidak akan menggunakan maklumat seperti skor tertinggi, skor terendah untuk

menafsirkan pencapaian pelajar tertentu.


Prestasi pelajra boleh diuji secara terperinci.

Kelemahan

5.0 Karya Murid

Untuk membolehkan pemarkahan dilakukan dengan saksama, bilangan item untuk

setiap bidang pengetahuan atau kemahiran yang diuji perlulah mencukupi.


Sekurang-kurang enam item dikemukakan untuk menguji setiap

pengetahuan atau kemahiran. (MCMillan 1997).


Jika kriteria kurang spesifik, sekurang-kurangnya10 item perlu diadakan untuk setiap

bidang

objektif.

Borang Penilaian
Borang penilaian merupakan satu alat untuk merekod informasi yang yang tepat
tentang pretasi akademik dan keberhasilan belajar oleh murid. Borang ini dihasilkan
untuk mencari punca kelemahan murid dalam menghasilkan hasil kerja. Melalui borang
ini, pretasi, pencapaian, kemajuan murid dapat dinilai dengan lebih terperinci. Selain itu,
melalui borang ini guru boleh mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lempau pelajarpelajar. Borang Penilaian juga sebagai maklumat data pretasi pelajar dan dijadikan
rujukan masa hadapan

Pengredan
Pengujian juga dilakukan bagi tujuan pengredan pelajar. Gred yang diberi
hendaklah menunjukkan setakat mana pelajar telah mencapai objektif instruksional dan
selaras dengan dasar pemberian gred sekolah berkenaan. Guru boleh mengred
pencapaian pelajar kepada kategori lulus atau gagal, lemah, sederhana atau
cemerlang atau gred A, B C, D atau E. Pelbagai jenis alat pengukuran: ujian
objektif, ujian esei, skala kadar, kertas kerja dan persembahan, digunakan untuk
menaksir pembelajaran. Selain itu, gred huruf boleh digunakan untuk membandingkan
prestasi pelajar dengan piawai prestasi yang telah ditetapkan (penggredan mutlak) atau
dengan prestasi pelajar lain dalam sesuatu kumpulan (penggredan relatif). Penggredan
mutlak merujukkan kepada penggredan rujukan kriteria, manakala penggredan relatif
merujukkan kepada penggredan rujukan norma. Kadang-kadang gred yang diberi adalah

5.0 Karya Murid


berdasarkan kebolehan belajar pelajar, penambahbaikan yang ditunjukkan oleh pelajar
dalam tempoh instruksional dan usaha pelajar.
Definisi Rubrik
Rubrik merupakan salah satu sistem pemarkahan yang digunakan oleh guruguru. Sistem ini berfungsi sebagai penunjuk yang diperlukan untuk menilai tahap
pencapaian pelajar berdasarkan kriteria khusus dan jelas. Penaksiran secara subjektif
dijalankan berdasarkan set kualiti yang dihasilkanberdasarkan objektif pembelajaran.
Kualiti dan tahap pencapaian pelajarditaksirkan guru berdasarkan tugasan yangdiberikan
seperti tugasan bertulis, projek, eseidan amali. Guru seterusnya memberikan markah
berdasarkan pematuhan garis kriteria. Biasanya rubrik terdiri daripada 3 iaitu tahap
cemerlang, sederhana atau memuaskan (perlu penambahbaikan).
Ciri-ciri rubrik lebih memfokuskan pengukuran berasaskan kepada objektif yang
jelas. Ia biasanya menggunakan skala dalam menentukan pencapaian tiap-tiap bidang.
Rubrik juga mengandungi spesifikasi yang spesifik tentang kriteria dan kualiti yang
disusun mengikut tahap bagi menunjukkan. Melalui rubrik dapat menguji setakat mana
kriteria dan piawai dicapai.
Rubrik selalu digunakan sebagai kaedah alternatif untuk mentaksir kebolehan
dan pencapaian pelajar didalam pembelajaran. Ia juga digunakan untuk memperbaiki
kerja murid dan meningkatkan pembelajaran. Selain itu, membantu murid memperbaiki
kualiti kerja mereka dan mempertingkatkan pengetahuan mereka. Guru boleh
menggunakan rubrik untuk pelbagai aktiviti dengan sedikit pengubahsuaian dan
membantu menilai sesuatu dengan tepat, tidak berat sebelah dan konsisten di dalam
pemarkahan.

Guru Pendidikan Seni Visual


Borang Pemerhatian Dan Pemarkahan Penilaian
Dunia Seni Visual Tahun 3
Bidang : Mengambar
Kriteria

17
17
16
18
18
17
16
19
14
16
15
17
17
15
16
14

25
26
21
25
28
26
25
27
20
25
25
25
26
21
24
23

15
15
14
15
18
16
17
17
15
16
15
17
16
15
16
15

SIKAP DAN SAHSIAH

APRESIASI SENI

EKSPRESI KREATIF

APLIKASI SENI
22
22
20
21
24
20
22
24
22
23
21
21
22
20
22
20

(20 Markah)

Alicia
Aloysius Farel Chong
Amber Ho Wei Qun
Brian Ngui Chen Yun
Cleavon Sim Yang
Foo Heng Wee
Issac Houng Yuan Hao
Jasmine Lim Mei Ting
Jayme Kho Hng
Joel Tan Kuan Yin
Jorden Tay Wei Hao
Lo Fang Yi
Marco Ngui Sin Tat
Nelson Eu Shii How
Then Yee Tong
Wilson Ong Wei Cheng

( 30 Markah )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.

Nama Murid

( 25 Markah )

Bil

PERSEPSI ESTETIK

5.0 Karya Murid

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Saya

Borang Pemerhatian Dan Pemarkahan Penilaian


Dunia Seni Visual Tahun 1
Bidang : Mengambar
Kriteria

Jumlah
Markah
(100 Markah )

84
85
76
84
93
84
85
87
76
85
81
85
86
76
83
77

Alicia
Aloysius Farel Chong
Amber Ho Wei Qun
Brian Ngui Chen Yun
Cleavon Sim Yang
Foo Heng Wee
Issac Houng Yuan Hao
Jasmine Lim Mei Ting
Jayme Kho Hng
Joel Tan Kuan Yin
Jorden Tay Wei Hao
Lo Fang Yi
Marco Ngui Sin Tat
Nelson Eu Shii How
Then Yee Tong
Wilson Ong Wei Cheng

Markarh Gred

17
17
16
18
18
17
16
19
14
16
15
17
15
15
16
14

21
22
20
21
24
20
22
24
22
23
21
21
19
20
22
19

22
24
21
25
23
24
25
27
20
25
25
23
22
22
24
22

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

14
15
14
117
15
14
17
17
13
15
15
17
15
16
16
12

SIKAP DAN SAHSIAH

APRESIASI SENI

GRED

(20 Markah)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
.

Nama Murid

EKSPRESI KREATIF

Bil

80-89
70-79
60-69
55-59
50-54
45-49
40-44
0-39

( 30 Markah )

90-100

APLIKASI SENI

MARKAH

( 25 Markah )

PERSEPSI ESTETIK

5.0 Karya Murid

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Jumlah
Markah
(100 Markah )

79
82
76
86
83
80
85
87
72
84
81
83
76
78
83
72

Anda mungkin juga menyukai