Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Delima
Bilangan murid : 25 orang
Tarikh : 13 . 1. 2010
Masa : 9.15 – 10.15 pagi (60 minit)
Tajuk : Puisi - Pantun Nasihat

Fokus Utama Fokus Sampingan

7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,
teks yang dibaca. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.
7.1 Membaca dan menghayati pelbagai bahan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan
sastera dan bukan sastera yang berkualiti sebutan dan intonasi yang betul dan lancar
untuk meningkatkan dan memperkukuhkan serta memahami perkara yang dibaca.
minat membaca. Aras 2 i) Membaca bahan sastera dengan
Aras1. Menyatakan isi sesuatu teks untuk sebutan dan intonasi yang betul.
meningkatkan minat membaca. ii) Menyatakan maklumat penting dalam
bahan yang dibaca.
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Menerangkan bentuk pantun empat kerat.
Menyatakan isi-isi pantun yang dipelajari.
Menyatakan bentuk kata sendi nama yang terdapat dalam
pantun.

Pengetahuan sedia ada : a) Murid pernah mendengar pantun di radio dan di televisyen.
b) Murid biasa mendengar pantun empat kerat.

Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca dan menulis

Sistem bahasa : a) Tatabahasa – Sebutan


Intonasi,
b) Morfologi - Kata Sendi Nama.

Pengisisan kurikulum : a) Ilmu – Kajian Tempatan


Bahasa
Pendidikan Moral
b) Nilai – Bantu-membantu
Bertatasusila
Hormat-menghormati
Berani
Bekerjasama
Interpersonal
Mendengar arahan.

Kemahiran bernilai tambah (KBT) :


a) Kemahiran berfikir (KB)
b) Kemahiran bahasa
c) Kecerdasan pelbagai

Bahan bantu mengajar (BBM) :


a) Lembaran kerja (25 helai)
b) Lembaran teks (25 helai)
c) Kad manila
d) Persembahan Power Point
Aktiviti Pengajaran

Langkah Isi Pengajaran Aktiviti Catatan

Set
Induksi 1. Seni kata lagu 1. Guru memulakan pengajaran Nilai :
(5 minit) ’Rasa Sayang Eh!’ dengan memperdengarkan 1. Semangat kerjasama
adalah berbentuk pantun lagu ’Rasa Sayang Eh!’
empat kerat. BBM :
RASA SAYANG EH! 1. Power point

Rasa sayang eh!, KBT :


Rasa sayang sayang eh!, 1. Kemahiran berfikir
Eh!! Lihat nona jauh, - Menghubungkait
Rasa sayang sayang eh!. - Menyusun atur
Buah cempedak di luar
pagar,
Ambil galah tolong jolokkan,
Kami murid baru belajar,
Kalau salah tolong
tunjukkan.
2. Guru menanyakan kepada
murid :
a) Pernahkah kamu
mendengar lagu itu?
b) Apakah tajuk lagu
itu?
c) Apakah pantun yang
terdapat dalam lagu
itu?
d) Apakah nilai-nilai
yang terdapat dalam
pantun itu?
Permulaan
Langkah 1
(10 minit) 1. Pantun empat kerat 1. Guru mengedarkan Nilai :
seperti dalam lembaran lembaran teks yang 1. Kejujuran
teks. mengandungi pantun 2. Mendengar arahan
empat kerat dan meminta 3. Berani
murid-murid menelitinya
sambil mendengar pantun BBM :
yang dibaca oleh murid 1. Lembaran teks
lain.
a) Murid membacakan KBT :
pantun yang 2. Kemahiran berfikir
diedarkan dengan - Mencirikan
intinasi yang betul - Menghubungkait
secara individu. - Intonasi
b) Guru menyatakan
cara pembacaan
pantun yang betul.
2. Guru membincangkan
bersama murid kata sendi
nama yang terdapat dalam
lembaran teks. Contoh :
c) ke
d) untuk
e) hingga
f) di
g) di dalam
h) dalam

Langkah 2
(10 minit) 1. Bentuk pantun empat 1. Guru meminta murid Nilai :
kerat. membaca rangkap pantun 1. Bantu-membantu
kad manila yang 2. Bekerjasama
Kalau ke bukit sama disediakan di papan tulis. 3. Interpersonal
mendaki, 2. Guru menerangkan ciri-ciri
Kalau ke laut sama berenag, pantun : BBM :
Kalau kita bersatu hati, a) Ada berapa bariskah 1. Kad Manila
Kerja yang berat menjadi dalam pantun itu?
senang. b) Ada berapa KBT
perkataankah dalam 1. Mencirikan
tiap-tiap baris? 2. Menganalisis
c) Apakah rima akhir
yang terdapat dalam
pantun itu?

Langkah 3
(20 minit) 1. Bentuk pantun empat 1. Guru membahagikan murid Nilai :
kerat. kepada beberapa 1. Kejujuran
kumpulan. 2. Hormat-menghormati
2. Guru mengedarkan 3. Mendengar arahan
lembaran kerja kepada 4. Berani
murid dan meminta mereka 5. Kerjasama
membincangkan dan 6. Kemahiran Interpersonal
melengkapkan rangkap
pantun yang diberikan BBM :
dalam kumpulan masing- 1. Lembaran kerja
masing.
3. Guru meminta wakil setiap KBT :
kumpulan untuk 1. Menganalisis
membacakan jawapan 2. Mengenalpasti idea utama.
tersebut.

Langkah 4 1. Isi pantun empat kerat. 1. Dengan menggunakan Nilai :


(10 minit) teknik perbincangan murid 1. Kerajinan
dikehendaki memadankan 2. Kejujuran
maksud pantun 3. Bekerjasama
berdasarkan lembaran 4. Berani
kerja yang diedarkan.
2. Maksud pantun. 2. Guru membincangkan BBM :
maksud pantun yang 1. Lembaran kerja
terdapat dalam lembaran
kerja. KBT :
1. Mencirikan
2. Menghubungkan

Penutup
(5 minit) 1. Guru meminta 1. Membuat rumusan Nilai :
beberapa orang murid dan penilaian hasil kerja. 1. Hormat-menghormati
menjawab soalan 2. Bekerjasama
berkaitan pengajaran 3. Kejujuran
hari ini.
a) Pantun boleh KBT :
terdiri daripada ? 1. Mencirikan
b) Apakah fungsi 2. Menganalisis
pembayang? 3. Menghubungkait
c) Di manakah isi
penting berada?
d) Nyatakan ciri-ciri
pantun yang
baik?