Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Afektif
Tarikh : 11 OGOS 2008
Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 30 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Pendidikan Moral
Tajuk : Kisah Sang Kancil dan Buaya

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan
intonasi yang baik dan jelas.

Aras 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya
penyampaian yang sesuai.

Fokus Sampingan
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan
tersirat.

Aras 2
i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 2
i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.
Objektif Pelajaran:

Pada akhir pelajaran ini murid dapat:

i. Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan, intonasi


yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. .
ii. Membaca pantas sekurang-kurangnya dengan 80% sebutan dan
intonasi yang betul berdasarkan teks yang bertajuk ‘Sang Kancil
dengan Buaya’.
iii. Menulis 4 ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa : kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk

Kosa kata : cerdik, kelakuan, tolong-menolong, kebijaksanaan

Pengisian Kurikulum:

• Ilmu : Kajian Tempatan. Pendidikan Islam


• Nilai : bekerjasama, berterima kasih
• Kemahiran Berfikir : mencirikan
• Belajar Cara Belajar : bacaan secara luncuran, bercerita.

Bahan Bantu Mengajar:


• Video ‘Sang kancil dan Buaya’

Pengetahuan Sedia Ada:


• Murid pernah mendengar cerita tentang Sang Kancil dengan Buaya.

Isi Strategi Catatan


Set Induksi Kecerdasan pelbagai
Tayangan video Sang 1. Guru • Muzik
Kancil dan Buaya. menayangkan video
Nilai murni : tentang Sang Kancil Nilai :
• Tolong-menolong dengan Buaya. • Bijaksana
• Berbuat baik 2. Murid diminta

• Bijaksana menonton dan


menghayati nilai murni
yang terdapat dalam
video tersebut.
3. Guru bersoal
jawab dengan murid
tentang nilai murni yang
terdapat di dalam cerita
tersebut.

Langkah 1 Kontekstual
Melakonkan cerita Aktiviti 1 Kecerdasan Pelbagai
bberdasarkan gambar yang 1. Guru meminta • Interpersonal
ditunjukkan murid membentuk
beberapa kumpulan kecil.
2. Guru
menunjukkan beberapa
gambar tunggal.
3. Guru bersoal
jawab dengan murid.
4. Guru meminta
beberapa orang murid
tampil ke hadapan.
5. Setiap orang
murid diberi watak
masing-masing berserta
skrip.
6. Murid-murid itu
perlu melakonkan tentang
cerita yang diberi.

Aktiviti 2
1. Setiap kumpulan
akan diberikan gambar
tunggal yang sama.
2. Dalam kumpulan
murid diminta berbincang
tentang cerita dan
lakonan yang boleh
dicipta berdasarkan
gambar tunggal yang
diberikan oleh guru.
3. Dalam lakonan
murid-murid mesti
mempunyai nilai murni.

Aktiviti 3
1. Setiap wakil
kumpulan diminta tampil
ke hadapan untuk
membentangkan hasil
kerja masing-masing.
2. Murid
membentangkan kerja
dalam bentuk bercerita
atau lakonan.

Langkah 2 Nilai:
Teks ‘Sang Kancil dengan Aktiviti 1 Bijaksana
Buaya’ 1. Guru
‘ Sang Kancil merupakan mengedarkan teks yang Belajar cara belajar
binatang yang paling cerdik bertajuk Sang Kancil dan • Merakam bacaan
di dalam hutan dan cerita Buaya. • Mencirikan
ini mengisahkan 2. Guru membaca
bagaimana dia telah teks tersebut terlebih
memperdayakan buaya. dahulu.
Sang Kancil berhasrat 3. Murid membaca
untuk memakan buah- bersama-sama guru.
buahan di seberang
sungai....’ Aktiviti 2
1. Murid diminta
membaca teks dengan
Rakaman bacaan kuat kemudian rakam
bacaan mereka dengan
menggunakan Movie
Maker.

Aktiviti 3
1. Semua kumpulan
hendaklah menghantar
Movie Maker atau
perakam kaset yang
digunakan untuk
merakam bacaan
kumpulan masing-
masing.

Langkah 3 Belajar Cara Belajar


Teks ‘Sang Kancil dan Aktiviti 1 • Membuat rujukan
Buaya’ 1. Guru • Mencirikan
mengedarkan teks pada
Ayat Majmuk setiap kumpulan. Kecerdasan Pelbagai:
1. Ayat Majmuk ialah 2. Guru • Interpersonal
ayat yang mengandungi menerangkan tentang
dua atau lebih ayat - ayat majmuk dan kata
ayat tunggal hubung.
disambungkan oleh 3. Guru menulis
perkataan Kata Hubung beberapa ayat di papan
seperti dan, atau, tulis dan murid diminta
kecuali, tetapi, sambil, menulis semula.
seraya dan lain-lain.
2. Ayat ini juga dikenali Aktiviti 2
sebagai ayat Selapis. 1. Dalam bentuk
kumpulan, guru
Contoh : mengedarkan teks
Razak mengambil sebuah kepada murid-murid.
buku cerita lalu membaca 2. Murid diminta
buku itu.( Ayat Majmuk ) menulis 5 ayat majmuk
berdasarkan perkataan
Kata Hubung yang dihitamkan.
1. Kata hubung
ialah perkataan yang Aktiviti 3
digunakan untuk 1. Setiap kumpulan
menggabungkan dikehendaki
perkataan dengan menggunakan Power
perkataan rangkai kata Point bagi
dengan rangkai kata membentangkan hasil
ayat dengan ayat. kerja masing-masing.

Contoh Kata Hubung


Dan, hingga, lalu, ketika,
dengan, yang, tetapi, jika,
kerana, serta, kalau,
kemudian.

Contoh Ayat
1. Azhar dan Malek
pergi ke Pulau
Pinang.
Penutup Kecerdasan Pelbagai
Karangan yang bertajuk Kognitif • Interpersonal
‘Sang Kancil yang 1. Guru bersoal • Intrapersonal
bijaksana’ jawab dengan murid
untuk menguji kefahaman
mereka tentang nilai
murni yang terdapat
dalam klip video itu.
2. Guru menyuruh
murid-murid membuat
satu karangan tentang
Sang Kancil yang
bijaksana.
Sosial
1. Guru
menayangkan video
tersebut sekali lagi.
2. Murid-murid
diminta membuat lakonan
seperti di dalam klip video
tersebut.