Anda di halaman 1dari 5

MPW2153 PENDIDIKAN MORAL

BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

PENGENALAN
BAB 1 benar, betul atau salah dan
perkara-perkara lain yang
mempunyai pertimbangan nilai
PENGERTIAN ETIKA, NILAI DAN dari sudut pemikiran manusia.
MORAL
• Etika (ethics) berasal daripada Contoh:
perkataan Yunani ‘ethos’ iaitu Berzina adalah perbuatan yang
adat (customs) atau kegunaan sangat keji.
(usages). Manusia yang berjaya ialah
• Moral berasal daripada perkataan manusia yang tidak suka
Latin ‘mores’yang memberi erti menangguhkan kerjanya.
yang sama dengan etika. Seseorang yang jujur tidak akan
• Etika : kajian falsafah tentang meniru dalam peperiksaan.
moral iaitu tentang kelakuan Pengguguran adalah perbuatan
yang baik, kewajipan moral, yang tidak bermoral.
sikap moral, tanggungjawab
moral, keadilan sosial dan ciri- 2) Biasanya apabila membuat
ciri kehidupan yang baik. pernyataan, pemikiran kita akan
• Nilai : mengikut Kamus Dewan, menentukan perbuatan itu
erti ‘nilai’ termasuklah ‘taksiran samada wajar atau tidak wajar
harga’, harga sesuatu dilakukan.
dibandingkan dengan harga
benda yang lain, ‘darjat, kualiti, Contoh:
mutu, taraf’ dan ‘sifat ketinggian Subjek Pendidikan Moral amat
pemikiran, agama, penting dalam pengajian di
kemasyarakatan’ dan sebagainya. universiti. Oleh itu kita mesti
selalu menghadirkan diri dalam
KONSEP ASAS ETIKA kuliah subjek ini.
Menjelaskan perbezaan antara Mangsa Tsunami sangat
fakta dengan nilai. menderita. Oleh itu kita mesti
Menunjukkan bagaimana menderma untuk membantu
seseorang patut atau tidak patut mereka.
bertingkahlaku.
3) Biasanya dalam bentuk ayat
A) PERNYATAAN NORMATIF perintah atau arahan yang
Susunan ayat bahasa yang ADA melibatkan samada perbuatan itu
NILAI sama ada : wajar atau tidak wajar dilakukan
1) nilai MORAL (normatif iaitu mengarahkan atau
moral) memerintahkan seseorang
2) nilai-nilai bukan berbentuk individu atau semua orang
moral (normatif Bukan Moral) supaya mematuhi sesuatu
peraturan atau undang-undang.
Normatif Moral
1) Biasanya apabila ayat itu
menegaskan soal baik atau buruk,
Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja 1
Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL
BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

Contoh: 2) Nilai Moral memainkan peranan


 Undang-undang yang besar dalam kehidupan.
peperiksaan mesti Seseorang yang menghayati
dipatuhi. sesuatu nilai akan turut
 Dilarang membuat bising mempengaruhi tingkahlakunya.
di dalam perpustakaan. Setiap individu pasti ada atau
 Ibu bapa mesti dihormati. berpegang kepada nilai moral
tertentu.
Normatif Bukan Moral
Merupakan ayat yang Contoh :
mempunyai nilai selain daripada …Ong sangat menghayati nilai
nilai moral seperti nilai estetika, menepati waktu. Oleh itu, dia
ekonomi, politik dan sebagainya. akan memastikan semua kerjanya
siap tepat pada waktunya, tidak
Contoh : suka bertangguh dan bencikan
1) Comelnya bayi itu (estetika). orang yang tidak menepati janji
2) Berniaga bolah memberi atau waktu dan sebagainya…
keuntungan dan pendapatan yang
lumayan (ekonomi). 3) Sesuatu nilai itu kadang-kadang
berbeza di antara satu orang
B) PERNYATAAN DESKRIPTIF dengan yang lain atau sebuah
Merupakan susunan ayat bahasa masyarakat dengan masyarakat
yang langsung tidak mempunyai yang lain.
pertimbangan nilai.
Juga dinamakan sebagai Contoh :
Pernyataan Bukan Normatif. …Masyarakat Malaysia amat
Biasanya ayat deskriptif adalah memandang serius perlakuan
dalam berbentuk FAKTA berzina atau bersekedudukan
EMPIRIKAL @ LOGIK. tetapi masyarakat Barat
menganggapnya sebagai suatu
Contoh: perkara biasa…
1) UTAR terletak di seksyen 13.
2) Baju saya berwarna merah 4) Nilai yang terbaik ialah nilai-
nilai murni yang diajar oleh
C) KONSEP ASAS NILAI agama. Nilai-nilai ini dianggap
1) Moral ialah suatu nilai. Namun sempurna dan perlu diikuti oleh
bukan semua nilai mempunyai setiap individu. Nilai baik yang
moral. Misalnya nilai ekonomi, diajar oleh agama disuruh dan
estetika, politik dan sebagainya. dijanjikan balasan syurga.
Nilai moral ialah nilai yang Manakala nilai jahat ditegah
dianggap baik, wajar dan patut melakukannya dan dijanjikan
pada seseorang individu atau balasan seksaan dan neraka.
sesebuah masyarakat.

Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja 2


Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL
BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

FUNGSI-FUNGSI NILAI keluarga). Jadi Chan akan


1) Sebagai satu kriteria atau membuat keputusan sama ada
standard yang konsisten agar menerima tugasan tersebut (dapat
individu atau masyarakat ganjaran yang lumayan tetapi
bertindak dengan baik, betul dan mengancam keluarga sendiri)
boleh diterima. Fungsi ini atau tidak menerimanya (hilang
membolehkan individu dan ganjaran lumayan dan
masyarakat menjadi agen moral keselamatan tidak terancam).
dan pengkritik moral, iaitu
mengetahui apa yang boleh 3) Sebagai batasan (restriction)
dilakukan dan menilai kemoralan terhadap perbuatan dan kelakuan
diri sendiri dan orang lain. individu atau masyarakat
mengikut kehendak nilai yang
Contoh : dipegangnya.
Mengikut Akta Rasuah Seksyen
17 (4) APR 1997, hukuman bagi Contoh :
orang yang didapati bersalah Pepatah cina mengatakan...
melakukan rasuah adalah “Hormati ibubapa sendiri dan
didenda tidak lebih sepuluh ribu ibubapa orang lain, layani anak
ringgit atau dipenjarakan tidak orang lain seperti kita melayani
lebih dua tahun, atau kedua- anak kita sendiri”. Apabila kita
duanya sekali. Dengan Akta memahami dan menghayati nilai
Rasuah yang begitu ketat, nilai ‘hormat-menghormati’ dan ‘kasih-
‘amanah’ dan ‘bersih’ sayang’, kita akan melakukan
memainkan peranan yang perbuatan mengikut kehendak nilai
konsisten dan menjadi asas ini terhadap diri sendiri, ahli
dalam membatasi kelakuan dan keluarga dan juga orang lain.
perbuatan seseorang individu
iaitu tidak menerima atau D) PERBEZAAN ASAS NILAI
memberikan rasuah walaupun ETIKA / JENIS NILAI MORAL
hanya sepuluh ringgit apa lagi Dalam asas nilai etika, terdapat
berjuta-juta ringgit. pelbagai cara atau konteks dalam
menggunakan sesuatu
2) Sebagai satu tunjuk arah, rujukan nilai…seperti:
dan panduan untuk 1) Nilai yang digunakan untuk
menyelesaikan konflik moral. menunjukkan hubungan antara nilai
a) Nilai instrumental atau
Contoh : Ekstrinsik’
Chan ditawarkan ganjaran yang b) Nilai Intrinsik
lumayan untuk melakukan
sesuatu kerja yang berbahaya. 2) Nilai yang digunakan untuk
Kerja tersebut mungkin baik menunjukkan pandangan kita
untuk masyarakat tetapi buruk terhadap nilai
untuk keluarga Chan c) Nilai Subjektif
(mengancam keselamatan d) Nilai Objektif
Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja 3
Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL
BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

• Seorang hakim menjatuhkan


3) Nilai yang digunakan untuk hukuman gantung sampai mati
menunjukkan apa yang dinilai kepada seorang pengedar dadah
e) Nilai Relatif semata-mata kerana
f) Nilai Absolute / Mutlak kewajipannya berbuat demikian
mengikut peruntukan undang-
a) Nilai Instrumental / Ekstrinsik undang yang ada, bukannya
Iaitu suatu nilai yang berkait atau untuk membasmi kegiatan
bergantung dengan nilai yang pengedaran dadah.
lain untuk mencapai sesuatu
matlamat. c) Nilai Subjektif
Sesuatu nilai baik itu dilakukan Kualiti yang diterima atau ditolak
kerana ada nilai lain yang hendak oleh seseorang yang memberikan
dicapai. pandangan.
Kualiti yang diterima atau ditolak Iaitu apabila sesuatu nilai itu
sebagai alat untuk mencapai diterima atau ditolak berdasarkan
sesuatu matlamat pandangan seseorang individu.

Contoh : Contoh :
• Dia belajar bersungguh-sungguh • ‘Tidak bekerjasama membuat
untuk mencapai cita-citanya tugasan berkumpulan”- A
menjadi jurutera. berpendapat keadaan ini adalah
• Dia sangat rajin ke kuliah kerana perkara biasa.
ingin mendapatkan markah yang • Kes Amerika hendak menyerang
tinggi. Iraq
• Mengebom Hiroshima untuk - Bagi Britain, Amerika perlu
menamatkan Perang Dunia II. menyerang Iraq demi keamanan
• Mengenakan hukuman bunuh jangkapanjang dunia supaya Iraq
kepada pengedar dadah bagi tidak meneruskan kerja membuat
menghapuskan kegiatan senjata yang banyak
pengedaran dadah. memusnahkan manusia;
- Bagi Perancis, Amerika tidak
b) Nilai Intrinsik boleh menyerang Iraq kerana
Iaitu nilai yang tiada kaitan serangan itu akan menyebabkan
dengan nilai yang lain dan nilai rakyat Iraq yang tidak berdosa
tersebut adalah matlamat akhir terkorban.
Kualiti yang diterima atau ditolak
semata-mata kerana ia baik atau d) Nilai Objektif
buruk tanpa mengambilkira Kualiti yang bernilai atau
kesannya. sebaliknya yang bebas daripada
pilihan peribadi.
Contoh : Iaitu apabila sesuatu nilai itu
• Dia rajin membaca. diterima atau ditolak berdasarkan
• Dia menyayangi anaknya satu set penilaian yang telah
sepenuh hati.
Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja 4
Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)
MPW2153 PENDIDIKAN MORAL
BAB 1 KONSEP ASAS ETIKA

dipersetujui bersama oleh f) Nilai Absolute / Mutlak


kumpulan, persatuan, organisasi. Nilai yang tidak terikat kepada
Suatu nilai yang diberikan oleh sesuatu kebiasaan bagi sesebuah
seseorang yang mempunyai masyarakat.
autoriti. Iaitu suatu nilai yang tetap dan
kekal serta diterima secara
Contoh : consensus oleh semua
• Perhambaan tidak mencerminkan masyarakat.
nilai perikemanusiaan. Diterima umum dan telah diuji
• Semua pelajar UTAR atau terbukti sebagai baik atau
berpendapat bahawa buruk.
menghormati budaya dan
perundangan masyarakat Contoh :
setempat merupakan nilai sejagat • nilai keadilan
yang harus dipupuk di dalam diri. - Setiap penjahat mesti
• Ketua Polis Negara menyatakan dihukum
kes penagihan dadah di negara - Hidup berkeluarga adalah satu
ini semakin meningkat. amalan kehidupan yang baik.

e) Nilai Relatif - Nilai ini telah diterima pakai oleh


Nilai yang diterima atau ditolak semua jenis masyarakat sebagai
oleh peraturan sesuatu satu nilai yang mutlak.
masyarakat untuk mencapai
sesuatu matlamat masyarakat
Iaitu nilai yang tidak tetap dan
berbeza cara penerimaannya di
antara satu masyarakat dengan
masyarakat yang lain
Boleh berubah mengikut masa

Contoh :
• Masyarakat Malaysia
menganggap bersekedudukan
adalah tidak baik manakala
masyarakat Barat
menganggapnya perkara biasa.
• Di Kuala Lumpur, sebuah
keluarga boleh dibina hanya
melalui perkahwinan rasmi. Rujukan :
Manakala di California, keluarga
boleh dibentuk tanpa perlu Abdul Rahman Md. Aroff (1999).
melalui perkahwinan rasmi. Pendidikan Moral : Teori Etika Dan
Amalan Moral, Serdang : Penerbit
Universiti Putra Malaysia.

Oleh : Nor Azlili, Nadhirah, Muthualagan, Syuja 5


Universiti Tunku Abdul Rahman(UTAR)