Anda di halaman 1dari 22

PENGHARGAAN

Saya , Salinee A/P Murugan , dari unit R7 , opsyen Sejarah ( SJKT ) , telah
ditugaskan untuk menyiapkan tugasan kerja kursus matapelajaran GSA ( 1072 ) yang
bertajuk Statistik Asas. Terlebih dahulu , saya bersyukur kepada Tuhan keranan saya telah
berjaya menyempurnakan tugasan saya dengan kurniaan Tuhan.

Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Institut Pendidikan
Guru Kampus Ipoh kerana menyediakan kemudahan asas seperti perpustakaan bagi
memudahkan saya meendapatkan makulumat dan bahan rujukan yang berkaitan tugasan
saya.

Selain itu , saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Syed
Mohd Hashim , pensyarah kami , kerana sudi member tunjuk ajar dan penerangan dengan
sempurna sejak tugasan ini diedarkan sehinggalah menyempurnakan tugasan ini. Saya juga
berterima kasih kepada tuan kerana member kepercayaan atas saya untuk menyiapkan kerja
kursus ini.

Seterusnya , saya juga tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada
kedua-dua ibu bapa saya yang banyak memberi sokongan serta dorongan dan juga wang
ringgit untuk menghasilkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan dan dorongan mereka mungkin
saya tidak dapat menyiapkan tugasan saya dengan sempurna seperti rakan-rakan sekelas
saya yang lain.

Malah , juga jutaan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama-sama
membuat dan bertungkus-lumus untuk menyiapkan tugasan ini dan juga bertukar-tukar idea
untuk menghasilkan tugasan ini dengan sempurna.

Akhir sekali bahawa , harapan saya agar segala tugasan yang saya hasilkan dapat
menambahkan ilmu pengetahuan saya di samping dapat menjadi bakal guru yang
bertanggungjawab bagi melahirkan modal insan yang cemerlang.

1
1.0 PENGENALAN

Statistik asas merupakan satu teknik matematik untuk memproses, menyusun,


menganalisis dan membuat kesimpulan tentang data yang berbentuk kuantitatif. Menurut
Kamus Pelajar (Edisi Ke-2), statistik ialah keterangan tentang sesuatu yang ditunjukkan
dengan angka catatan, angka-angka perangkaan dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu
penyelidikannya atau kesimpulannya berdasarkan bukti dalam bentuk angka-angka atau
bilangan. Manakala menurut Kamus Dewan (Edisi Ke-4) pula, statistik dapat didefinisikan
sebagai catatan angka-angka atau bilangan, butir-butir (keterangan) yang ditunjukkan
dengan angka, perangkaan dan cabang pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang
didasarkan kepada bukti-bukti dalam bentuk angka atau bilangan.

Manusia sering menggunakan perkataan statistik dengan merujuk kepada kumpulan


data. Sebagai contoh, mereka mungkin berkata mereka memungut statistik dari operasi
perniagaan mereka. Apa yang mereka rujukkan adalah mengukur kenyataan dan angka.
Pilihan model kereta dan lain-lain juga menggunakan perkataan statistik untuk merujuk
kepada kematian. Pernyataan statistik adalah digunakan sekurang-kurangnya di dalam dua
cara yang penting.

Terdapat beberapa faedah yang kita dapat melalui penggunaan statistik. Dalam ujian
dan peperiksaan, kaedah statistik digunakan untuk membuat analisis dan kesimpulan. Data
yang dipungut ini biasanya tidak tersusun dengan teratur. Untuk memudahkan kita merujuk
kepada data ini, ia seharusnya direkodkan secara teratur dan sistematik.

2
2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

Kajian ini dilaksanakan di kawasan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Dalam
kajian ini, saya telah memilih isu popular yang amat berkaitan dengan pelajar di kampus.
Tajuk yang saya pilih ialah ‘Penggunaan Jam Tangan’ dalam warga IPG Kampus Ipoh.
Tujuan saya memilih tajuk ini adalah kerana mengenalpasti jenama jam tangan yang, warna
jam tangan, harga jam tangan, tempat membeli jam tangan dan jenis jam tangan digunakan
oleh pelajar IPG Kampus Ipoh. Kajian ini dilakukan melalui soal selidik dengan mengedarkan
satu borang kepada pelajar IPG Kampus Ipoh bagi menjawab soalan-soalannya.

Tindak balas mengisi borang adalah sangat positif untuk menjawab soalan-soalan
yang ditanyakan. Dengan itu, borang soal selidik yang diedarkan memudahkan saya untuk
membuat kajian dan jadual mengenai penggunaan laptop di IPG Kampus Ipoh. Tujuan
borang soal selidik ini dilakukan adalah untuk membuat analisis mengenai penggunaan
laptop oleh pelajar IPG Kampus Ipoh. Contoh borang selidik yang digunakan telah disertakan
di lampiran.

3
3.0 KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT

Secara umumnya, borang selidik saya merangkumi dua bahagian. Bahagian A


merangkumi data demografi responden manakala bahagian B mengandungi soalan-soalan.
Dalam kedua-dua bahagian tersebut responden perlu menanda ( / ) pada ruang jawapan
yang disediakan. Bahagian A terdiri daripada jantina dan kursus responden manakala
bahagian B terdiri daripada lima soalan iaitu jenama jam tangan yang digunakan, warna jam
tangan yang digunakan, harga jam tangan yang sekarang digunakan, tempat membeli jam
tangan dan jenis jam tangan yang digunakan oleh warga IPG Kampus Ipoh.

Selepas itu, borang soal selidik yang disediakan telah diedarkan kepada 50
responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berada didalam IPG Kampus
Ipoh sahaja. Setelah itu, data-data dikumpulkan menerusi borang soal selidik dikumpulkan
serta disusun untuk tujuan analisis. Data-data tersebut dibahagikan mengikut kategori atau
jenis yang sesuai. Selepas itu, komputer akan digunakan untuk proses analisis data bagi
tujuan mendapatkan kekerapan, purata dan peratusan sepertimana yang diarahkan untuk
tugasan yang diberikan.

Penganalisisan data bertujuan untuk memperolehi maklumat yang berguna bagi


mencapai objektif penyelidikan. Biasanya, data-data akan dianalisis dengan menggunakan
kaedah statistik seperti kekerapan, purata dan peratusan yang terdapat dalam perisian
komputer tertentu. Antara perisian komputer yang digunakan untuk tujuan penganalisisan ini
ialah Microsoft Excel. Terdapat pelbagai kaedah statistik dan matematik yang boleh
diaplikasikan untuk tujuan penganalisisan data, misalnya kaedah penetuan min atau purata,
penentuan sisihan piawaian dan sebagainya. Hasilnya, lihat pada analisis data dan juga
perbincangan yang telah dibuat.

4
4.0 PENGUMPULAN DATA

4.1 Data Tak Terkumpul

1. Jenama jam tangan yang digunakan dalam data tak terkumpul.

Jenama Bilangan Pelajar


Quartz 14
Casio 14
Nike 1
G-Shock 4
Saint Polo 1
Lain-lain 16

2. Warna jam tangan yang digunakan dalam data tak terkumpul.

Warna Bilangan Pelajar


Hitam 21
Putih 9
Biru 1
Perak 8
Emas 3
Lain-lain 8

5
3. Jenis jam tangan yang digunakan dalam tak terkumpul.

Jenis Jam Tangan Bilangan Pelajar


Getah 16
Besi 22
Raga 2
Lain-lain 10

4. Tempat membeli jam tangan dalam tak terkumpul.

Tempat Bilangan Pelajar


Pasar Malam 1
Tempat Membeli-Belah 13
Kedai Jam Tangan 31
Tempahan Online 3
Lain-lain 2

4.2 Data Terkumpul

5. Harga jam tangan dalam data terkumpul.

Harga ( RM ) Gundalan Kekerapan


0-50 IIII IIII III 13
51-100 IIII IIII I 11
101-150 IIII IIII 10
151-200 I 1
201-250 IIII IIII IIII 15

6
5.0 PERSEMBAHAN DATA

5.1 Jenama jam tangan yang digunakan oleh pelajar warga IPGK Ipoh.

Jenama Bilangan Pelajar


Quartz 14
Casio 14
Nike 1
G-Shock 4
Saint Polo 1
Lain-lain 16

Carta Palang

Jenama Jam Tangan yang digunakan oleh Warga Pelatih


IPGK Ipoh
18

16

14

12

10

0
Quartz Casio Nike G-Shock Saint Polo Lain-lain

Rajah 1

7
Intepretasi Data

1. Carta palang di atas menunjukkan kekerapan jenis jam tangan yang digunakan oleh
warga IPG Kampus Ipoh.
2. Semua orang mempunyai jenama jam tangan yang berbeza.
3. Daripada carta palang ini ,jelas dilihat bahawa pemilik jenama Quartz dan Casio
adalah sama iaitu seramai 14 orang.
4. Seterusnya , pemilik jenama Nike dan Saint Polo adalah terlalu kurang iaitu hanya 1
orang.
5. Seterusnya , seramai 4 orang memiliki jenama G-Shock.
6. Manakalanya , warga kebanyakannya memiliki jenama yang lain iaitu seramai 16
orang.

8
5.2 Warna jam tangan yang digunakan oleh warga IPGK Ipoh.

Warna Bilangan Pelajar


Hitam 21
Putih 9
Biru 1
Perak 8
Emas 3
Lain-lain 8

Histogram

Warna Jam Tangan yang digunakan oleh Warga


IPGK Ipoh
25

20

15

10

0
Hitam Putih Biru Perak Emas Lain-lain

Rajah 2

9
Intepretasi Data

1. Graf histogram di atas menunjukkan kekerapan warna jam tangan yang digunakan
oleh warga IPGK Ipoh.
2. Semua orang mempunyai warna jam tangan yang berbeza.
3. Warna yang paling banyak digunakan oleh warga IPGK Ipoh adalah hitam iaitu
seramai 21 orang.
4. Kedua paling banyak yang digunakan oleh warga IPGK Ipoh adalah warna putih iaitu
seramai 9 orang dan ketiganya adalah warna perak dan warna lain iaitu seramai 8
orang.
5. Seterusnya warna emas digunakan oleh 3 orang warga IPGK Ipoh dan warna yang
paling kurang digunakan oleh mereka adalah biru iaitu hanya seorang
menggunakannya.

10
5.3 Jenis jam tangan yang digunakan oleh warga IPGK Ipoh.

Jenis Jam Tangan Bilangan Pelajar


Getah 16
Besi 22
Raga 2
Lain-lain 10

Carta Pai

JENIS JAM TANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH


WARGA IPGK IPOH

Getah Besi Raga Lain-lain

20%

32%

4%

44%

Rajah 3

11
Intepretasi Data

1. Carta pai di atas menunjukkan kekerapan jenis jam tangan yang digunakan oleh
warga IPGK Ipoh.
2. Semua orang menggunakan jenis jam tangan yang berbeza.
3. Kebanyakan warga IPGK Ipoh menggunakan jam tangan yang diperbuat daripada
besi iaitu seramai 44% orang.
4. Kedua terbesar populasi ialah penggunaan jenis jam tangan getah iaitu sebanyak
32% orang.
5. Seterusnya merupakan penggunaan jam tangan yang diperbuat daripada elemen lain
iaitu sebanyak 20% orang dan penggunaan jenis raga adalah paling kurang iaitu
hanya 4% orang menggunakannya jenis itu.

12
5.4 Tempat membeli jam tangan yang digunakan dalam warga IPGK Ipoh.

Tempat Bilangan Pelajar


Pasar Malam 1
Tempat Membeli-Belah 13
Kedai Jam Tangan 31
Tempahan Online 3
Lain-lain 2

Plot Garisan

Tempat Membeli Jam Tangan yang Digunakan dalam Warga


IPGK Ipoh
35
31
30

25

20

15 13

10

5 3
2
1
0
Pasar Malam Tempat Membeli-belah Kedai Jam Tangan Tempahan Online Lain-lain

Rajah 4

13
Intepretasi Data

1. Plot garisan di atas menunjukkan kekerapan tempat warga IPGK Ipoh membeli jam
tangan.
2. Semua orang membeli jam tangan mereka di tempat yang berbeza.
3. Kebanyakan pelajar membeli jam tangan mereka di kedai jam tangan iaitu seramai 31
orang.
4. Seterusnya seramai 13 orang pelajar IPGK Ipoh membeli jam tangan mereka di
tempat membeli-belah dan ketiga kebanyakan orang iaitu seramai 3 orang telah
membeli jam tangan mereka melalui tempahan online.
5. Selain itu , seramai 2 orang warga IPGK Ipoh telah membeli jam tangan mereka di
tempat lain dan paling kurangnya merupakan pembelian di pasar malam iaitu hanya
seorang membelinya di situ.

14
6.0 PERHITUNGAN

Harga ( RM ) Kekerapan Kekerapan Longgokan


1 – 50 13 13
51 – 100 11 24
101 - 150 10 34
151 - 200 1 35
201 - 250 15 50

6.1 Kuartil Pertama

1
K1 = + ( n+1 )
4

1
= + ( 50+1 )
4

1
= + ( 51 )
4

= 12.75

L = - 0.5 , N = 50 , F = 0 , fm = 13 , c = 50

𝑁
L+ ( ) 4
𝑓𝑚
−𝐹
c

50
= - 0.5 + ( 4
−0
𝑓𝑚
) 50

= 47.58

15
6.2 Kuartil Ketiga

3
K3 = + ( n+1 )
4

3
= + ( 50+1 )
4

3
= + ( 51 )
4

= 51.75

6.3 Julat antara Kuartil

K3 - K1 = Julat

51.75 – 12.75 = 39

6.4 Min

Selang Kelas Kekerapan ( f ) Titik Tengah ( x ) fx


1-50 13 25 325.0
51-100 11 75.5 830.5
101-150 10 125.5 1255.0
151-200 1 175.5 175.5
201-250 15 225.5 3382.5
N = ∑ 𝒇 = 50 ∑ 𝒇𝒙 = 5968.5

16
∑ 𝒇𝒙
̅=
Min , 𝒙
𝑵

5968.5
=
50

= 119.37

6.5 Mod

Selang Kelas Kekerapan ( f )


1-50 13
51-100 11
101-150 10
151-200 1
201-250 15

Mod = L + ( 𝒙𝟏
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐
) c

L = sempadan bawah kelas mod

𝒙𝟏 = perbezaan kekerapan antara kelas mod dan kelas sebelumnya

𝒙𝟐 = perbezaan kekerapan antara kelas mod dan kelas selepasnya

c = saiz kelas mod

17
Penyelesaian :

Kelas mod ialah 201-250.

L = 200.5

𝒙𝟏 = 15 – 1 = 14

𝒙𝟐 = 15 – 0 = 15

c = 50

Mod = L + ( 𝑥1
𝑥1 + 𝑥2
) c

= 200.5 + ( 14
14+ 15
) 50

= 200.5 + ( )
14
29
50

= 224.64

18
6.6 Varians

𝟐 ∑ 𝒇𝒙𝟐
Varians , 𝒔 =
∑𝒇
– ̅) 𝟐
(𝒙

Selang Kelas Kekerapan (f) Titik Tengah(x) 𝒙𝟐 f𝒙𝟐


1-50 13 25 625 8125.0
51-100 11 75.5 5700.25 62702.75
101-150 10 125.5 15750.25 157502.5
151-200 1 175.5 30800.25 30800.25
201-250 15 225.5 50850.25 762753.75
∑ 𝒇𝒙𝟐 =
∑ 𝒇 = 50 1021884.25

𝟐 ∑ 𝒇𝒙𝟐
Varians , 𝒔 =
∑𝒇
– ̅ )𝟐
(𝒙

1021884.25
= – ( 119.37 )2
50

= 6188.4881

6.7 Sisihan Piawai

∑ 𝒇𝒙𝟐
Sisihan piawai , s = √
∑𝒇
𝒙 )𝟐
− (̅

1021884.25
=√ − ( 119.37 )2
50

= 78.67

19
7.0 RUMUSAN

Berdasarkan dapatan kajian, kita boleh menyimpulkan bahawa kebanyakkan


warga IPG Kampus Ipoh lebih gemar menggunakan jam tangan yang berjenama lain. Hal ini
demikian kerana jenama yang lain kemungkinannya jenama lain mungkin baru diperkenalkan
dan mudah didapati di kedai komputer dengan harga yang berpatutan dan murah. Tambahan
pula, ramai warga IPGKI menggunakan jam tangan yang berwarna hitam kerana tidak mudah
menjadi kotor berbanding dengan warna-warna cerah.

Dalam kajian ini juga didapati bahawa kebanyakkan warga IPGKI membeli jam
tangan yang harganya berada dalam lingkungan RM 201-250 kerana elaunnya cukup untuk
membeli laptop yang berharga mahal. Seterusnya, kajian juga menunjukkan bahawa 31
orang membeli jam tangan di kedai jam tangan kerana mudah memperoleh maklumat
berkaitan jam tangan dan mendapat ‘warranty’ daripada pihak kedai berbanding tempat-
tempat lain seperti pasar malam yang mudah menipu pelanggan.

Berdasarkan perhitungan daripada jadual 4.3 menunjukkan bahawa nilai sisihan


piawai adalah rendah dan padat. Hal ini menunjukkan data adalah berhampiran antara satu
sama lain iaitu bersifat homogen. Kuartil pertama menunjukkan bahawa 25% daripada 50
warga IPGKI membeli jam tangan harganya yang kurang daripada RM 47.58 manakala
kuartil ketiga menunjukkan 75% warga IPGKI membeli laptop harganya yang kurang dari RM
51.75. Julat antara kuartil menunjukkan bahawa 50% warga IPGKI yang berada di
pertengahan taburan membeli laptop yang harganya antara RM 47.58 dan RM 51.75

20
8.0 RUJUKAN

BUKU

Bernstein, S. &. (1999 ). Elements of Statistics I. Singapore: McGraw-Hill.

David, R. (2010). Practice Statistics for Educators (4th ed.). USA: Rowman & Littlefield.

Hussain, A. A. (2004). Penghantar Statistik. Kuala Lumpur: Utusan Publications &


Distributors Sdn. Bhd.

McClave, J. &. (2012). Statistics. New Jersey: Prentice Hall.

Pumadevi Sivasubramaniam, N. S. (2015). Statistik Asas. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.
Bhd.

Puteh, M. (2003). Matematik Permulaan Siri 1 (Edisi 3). Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Puteh, M. (2003). Matematik Permulaan Siri 2 (Edisi 3). Kuala Lumpur: Prentice Hall.

Shafie, I. (2008). Penghantar Statistik. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Spigel, M. R. (1992). Theory and Problems of Statistics (2nd ed. in SI Units). Singapore:
McGraw-Hill.

Upton, G. &. (1997). Understanding Statistics. Oxford: Oxford University Press.

SUMBER INTERNET

Trochim, W. M. (20 Oktober, 2006). Research Methods Knowledge Base. Muat turun dari
http://www.socialresearchmethods.net/kb/statdesc.php

Jazmi Md Isa. (2009). Cara analisis data. Diakses pada 28 Mac 2015.
Daripada http://www.scribd.com/doc/35572613/19/Cara-Analisis-Data

Scavo, T. R., & Petraroja, B. (1996). Adventure in statistic. Diakses pada 20 Mac 2015.
Daripada http://mathforum.org/trscavo/statistics.html

21
LAMPIRAN

22