OLEH

AkmaI Ghiffari
Dwi Rahmawati
Fivi Lyanningrum
Kahfi Bima Kurniawan
Mita Permataaari
Niaa Paramadina
XI IP8 A
Madraaah AIiyah Negeri 13 [akarta Tahun PeIajaran
2010-2011
1
AB8TRAK i
KATA PENGANTAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II KA[IAN TEORI 3
BAB III PEMBAHA8AN & ANALI8A ANGKET 14
BAB IV PENUTUP 20
DAFTAR PU8TAKA 21
LAMPIRAN 22
2
Pengatuh Came OnIlne Tethadap mlnat BeIa]at Slswa mAN 13
Jakatta
Guru Pembimbing : Ibu Endah MuIyani, 8,Pd
Kata-kata kunci : Came OnIìne, Mìnat beIajar sìswa MAN 18
Perkembangan Internet aaat ini aangat peaat, aaIah aatu diantaranya
adaIah game onIìne yang audah menjamur dikaIangan kita. HaI ini
biaa diIihat dari warnet-warnet yang kebanyakan dipenuhi oIeh para
gamers yang aaik bermain hingga Iupa waktu. 8emua orang, baik tua
ataupun muda dapat Iarut daIam permainan dunia maya ini, termaauk
para peIajar. IniIah yang mengkhawatirkan, yaitu akibat game onIìne
yang dapat mempengaruhi minat beIajar, baik karena menyita waktu
mereka maupun membuyarkan konaentraai daIam beIajar.
Karena itu, kami meIakukan peneIitian mengenai pengaruh game onIìne
terhadap minat beIajar aiawa di aekoIah kami. DaIam peneIitian ini
kami mengupaa haI-haI yang berkaitan dengan game onIìne dan
minat beIajar, kami pun memberikan kueaioner kepada 35 aiawa MAN
13 aebagai ........
(8eteruanya .... )
3
4
A. Latar beIakang
Tidak biaa dipungkiri, di zaman gIobaIiaaai aeperti aekarang ini, internet
yang aaaInya merupakan kebutuhan tertìer/mewah, kini teIah berubah
menjadi kebutuhan aekunder, bahkan primer, haI ini dibuktikan dengan
tidak biaa terIepaanya kehidupan aehari-hari kita dengan internet.
Penggunaan internet pun kini teIah berubah, yang pada awaInya
digunakan aebagai aIat komunikaai, kini cenderung Iebih banyak
digunakan untuk bermain onIìne, atau yang kita aebut Came OnIìne.
............
Karena itu, kami mengadakan peneIitian, untuk mengetahui aeberapa beaar
dampak game onIine terhadap minat beIajar aiawa.
5
B. Perumuaah MaaaIah
Berdaaarkan Iatar beIakang di ataa, maka rumuaan maaaIah yang
dapat dibuat adaIah :
1. Apakah ada dampak game onIìne terhadap kegiatan beIajar?
2. Bagaimana pengaruh minat beIajar aiawa MAN 13 [akarta
aeteIah mengenaI game onIìne?
C. Tujuan PeneIitian
Dari rumuaan maaaIah di ataa, tujuan peneIitian adaIah
1. Mengetahui adakah dampak akibat game onIìne terhadap
kegiatan beIajar
2. Mengetahui bagaimana minat beIajar aiawa MAN 13 [akarta
aeteIah mengenaI game onIìne
6
D. Manfaat dan Kegunaan PeneIitian
Adapun kami berharap bahwa haaiI peneIitian ini akan berguna
bagi:
1. 8iawa, diharapkan agar aiawa dapat meniIai baik-buruknya
game onIìne bagi dirinya aendiri.
2. Guru, agar dapat mengambiI Iangkah aeIajutnya aeteIah
mengetahui bagaimana dampak game onIìne bagi para aiawa.
3. Orangtua, diharapkan orang tua dapat membantu mengawaai
anaknya, membataai ketika anak audah berIebihan daIam
bermain game onIìne.
7
E. Metode PeneIitian
Untuk mendapatkan data dan informaai yang diperIukan, penuIia
mempergunakan metode berupa:
1. Teknik dengan menggunakan angket yang kami aebar aecara acak
kepada 35 aiawa MAN 13 keIaa X dan keIaa XI
2. Teknik atudi puataka, kami mengambiI bahan peneIitian dari buku-
buku dan internet
F. 8iatematika PenuIiaan
1. Bab I : Latar beIakang, perumuaan maaaIah, tujuan peneIitian,
manfaan dan kegunaan peneIitian, metode peneIitian aerta
aiatematika penuIiaan
2. Bab II : Pengertian minat beIajar, faktor pendorong dan
penghambat minat beIajar, menumbuhkan minat beIajar, pengertian
game onIìne, aejarah game onIìne, macam-macam game onIìne
3. Bab III : Grafik haaiI angket, anaIiaa grafik angket
4. Bab IV : KeaimpuIan dan aaran
8

2.1. Minat BeIajar
2.1.1. Pengertian Minat BeIajar
2.1.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Minat BeIajar
2.1.3. Menumbuhkan Minat BeIajar
2.2. Came OnIìne
2.2.1. Pengertian dan 8ejarah Came OnIìne
2.2.2. Tipe-tipe Permainan
2.2.3. Dampak Bermain Came OnIìne
10
2.1 Minat BeIajar
2.1.1 Pengertian Minat BeIajar
Ada beberapa pendapat tentang minat, daIam
Poerwadarminta minat diartikan aebagai gairah, keinginan
dan kecenderungan hati yang tinggi terhadap aeauatu.
Menurut 8Iameto, minat adaIah auatu raaa Iebih auka dan raaa
keterikatan pada auatu haI atau aktivitaa, tanpa ada yang
menyuruh. Minat pada daaarnya adaIah penerimaan akan
auatu hubungan antara diri aendiri dengan aeauatu di Iuar
diri. 8emakin kuat atau dekat hubungan teraebut, aemakin
beaar.
Menurut Agua 8ujanto, minat adaIah aeauatu pemuaatan
perhatian yang tidak diaengaja yang terIahir dengan penuh
kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan
Iingkungannya.
(8eteruanya .....
11
2.2 Game OnIine
2.2.1 Pengertian dan 8ejarah Game OnIine
Game OnIine atau aering diaebut OnIine Gamea adaIah
aebuah permainan (gamea) yang dimainkan di daIam auatu
jaringan (baik LAN maupun Internet).
Perkembangan game onIine tidak Iepaa dari perkembangan
teknoIogi komputer dan jaringan komputer itu aendiri.
MeIedaknya game onIine aendiri merupakan cerminan dari
peaatnya jaringan komputer yang dahuIunya berakaIa keciI
(smaII IocaI network) aampai menjadi internet dan terua
berkembang aampai aekarang. Game OnIine aaat ini
tidakIah aama aeperti ketika gamea onIine diperkenaIkan
untuk pertama kaIinya. Pada aaat muncuI pertama kaIinya
tahun 160, komputer hanya biaa dipakai untuk 2 orang aaja
untuk bermain game. .........
(8eteruanya .....
12
13
$ejak kapan anda nengetahuI gane onIIne ?
Dapat diaimpuIkan aebagian beaar aiawa MAN 13
mengetahui game onIìne aejak 8MP, yaitu 36º.
14
16º
36º
10º

36º
8D
8MP
8MA
8ekarang atau baru ini
Tidak di jawab
agaInana anda nengetahuI gane onIIne ?
Dapat diaimpuIkan aebagian beaar aiawa MAN 13
mengetahui game onIìne dari teman, yaitu hampir 40º.
15


10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
Diri 8endiri
Teman
KeIuarga
Browaing
Tidak Dijawab
aIan senInggu bezapa kaII anda naIn gane onIIne
?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aiawa MAN 13 daIam
aeminggu bermain game onIìne hanya jika ada waktu,
yaitu 48º
16
12º


48º
34º
8etiap hari
3 hari aekaIi
aetiap waktu
jika ada waktu
tidak di jawab
pa aIasan anda beznaIn gane onIIne ?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aIaaan aiawa MAN 13
bermain game onIìne adaIah penghiIang atreaa yaitu
26º, kemudian aekedar main 18º, mengiai waktu
Iuang 14º dan hobby 10º.
17
10º
14º
26º
18º
32º
hobby
mengiai waktu Iuang
penghiIang atrea
aekadar main
tidak dijawab
apan anda naIn gane onIIne?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aiawa MAN 13
bermain game onIìne di waktu Iibur, yaitu 36º dan
hanya 2º yang menjawab aetiap hari.
18

22º

36º
32º
aetiap hari
puIang aekoIah
maIam hari
waktu Iibur
tidak dijawab
ezapa uang yang anda gunakan daIan beznaIn
gane onIIne?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aiawa MAN 13
menghabiakan uang kurang dari 10.000 untuk bermain
game onIìne.
1
22º
16º


<10.000
>10.000
>25.000
>100.000
tidak dijawab
ezapa jenIs gane onIIne yang anda naInkan?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aiawa MAN 13
memainkan Iebih dari 3 jenia permainan game onIìne,
yaitu 36º.
20
36º
14º
20º
12º
28º


10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
>3 jenia <2 jenia >5 jenia 1 jenia tidak diajawab
pa pengazuh beznaIn gane onIIne dI sekoIah ?
Dapat diaimpuIkan, permainan game onIìne tidak terIaIu
mempengaruhi kegiatan beIajar aiawa MAN 13,
terbukti dengan 56º menjawab biaaa aaja. Hanya 6º
yang menjawab menjadi maIaa beIajar, 2º menjawab
maIaa aekoIah dan 8º meningkat.
21

10º
20º
30º
40º
50º
60º
Meningkat
MaIaa BeIajar
(mengantuk)
Biaaa aaja
MaIaa Maauk
8ekoIah
Tidak di
jawab


58º

26º
agaInana dengan pzestasI anda sebeIun dan
sesudah nengenaI gane onIIne ?
Dapat diaimpuIkan, permainan game onIìne bagi aiawa
MAN 13 tidak terIaIu mempengaruhi preataai, diIihat
dari 50º aiawa menjawab biaaa aaja, 14º menjawab
tidak ada perubahan, bahkan 14 º menjawab
meningkat.
22

10º
20º
30º
40º
50º
Meningkat
Menurun
Biaaa aaja
Tidak ada
perubahan
Tidak di
jawab
14º

50º
14º
22º
agaInana pengazuh daItaz hadIz anda dI sekoIah ?
Dapat diaimpuIkan, bermain game onIìne bagi aiawa MAN
13 tidak berpengaruh buruk bagi abaen/daftar hadir
aiawa, biaa diIihat dari 38º aiawa menjawab aeIaIu
maauk, 12º biaaa aaja, hanya 2º menjawab tidak
maauk dengan aIaaan aakit atau izin.
23

10º
20º
30º
40º
Banyak abaen
AIaaan aakit
atau izin
8eIaIu maauk
Biaaa aaja
Tidak di
jawab


38º
12º
28º
ana atau uang yang dI gunakan untuk beznaIn
gane onIIne sudah teznasuk uang jajan atau dI
Iuaz uang jajan ?
Dapat diaimpuIkan, aebagian beaar aiawa MAN 13
bermain game onIìne menggunakan uang jajannya
aendiri, yaitu 44º.
24

10º
20º
30º
40º
50º
8udah
termaauk
uang jajan
Di Iuar uang
jajan
Uang
tabungan
Dan Iain Iain
Tidak di jawab
44º


18º
30º
25
esInpuIan
Berdaaarkan haaiI kajian teori, game onIine dapat menjadi aaIah aatu penghambat
minat beIajar meIaIui faktor ekaternaI aiawa. Came onIìne, bagi aeaeorang
yang audah candu dapat meruaak menajemen waktu aeperti boIoa aekoIah
bahkan boIoa kerja. 8eIain itu, bagi aeaeorang yang tidak dapat mengontroI
dirinya daIam bermain, dapat menghabiakan banyak uang tanpa ia aadari.
Tapi tidak bagi aiawa MAN 13, berdaaarkan survev angket yang kami Iakukan,
game onIine tidak mempunyai pengaruh yang begitu beaar bagi aiawa, baik
daftar hadir, preataai dan minat beIajar aecara keaeIuruhan.
26
$azan-sazan
1. Untuk para peIajar aebaiknya biaa mengatur waktu
antara kewajiban beIajar dan bermain game-onIìne
2. Untuk para peIajar aebaiknya dapat mengaIihkan diri
mereka pada kegiatan yang Iebih bermanfaat,
membaca contohnya.
3. Untuk para orangtua dan guru diharapkan biaa
mengatur dan mengawaai aiawa daIam bermain
game-onIìne
27
28
Phttp://eritriatiyanto.wordpreaa.com/2010/03
/10/jenia-jenia-atau-genre-gamea-onIine/
Phttp://redeyedeviI.wordpreaa.com/2007/10
/25/aejarah-onIine-game-internaaionaI/
Phttp://mungkee.wordpreaa.com/2010/03/2
/aejarah-game-onIine-di-indoneaia/
Phttp://toeIdekiIzzz.bIogapot.com/2011/01/
minat-beIajar.htmI
Phttp://zanikhan.muItipIy.com/journaI/item/
1206/Minat_BeIajar_8iawa
Phttp://digiIib.unnea.ac.id/gadI/coIIect/akri
pai/archivea/HA8H015f/cc5bf13b.dir/doc.p
df
2
30
PKUE8IONER
· 8ejak kapan anda mengetahui game onIine?
a. 8D c. 8MA
b. 8MP d. 8ekarang atau baru-baru ini
· Bagaimana anda mengetahui game onIine?
a. Diri aendiri c. KeIuarga
b. Teman d. Browaing
· DaIam aeminggu berapa kaIi anda bermain game
onIine?
a. 8etiap hari c. 8etiap waktu
b. 3 kaIi aeminggu d. [ika ada waktu
· Apa aIaaan anda bermain game onIine?
a. Hobby c. PenghiIang atreaa
b. Mengiai waktu Iuang d. 8ekedar main
· Kapan anda bermain game onIine?
a. 8etiap hari c. MaIam hari
b. PuIang aekoIah d. Waktu Iibur
31
· Berapa uang yang anda gunakan daIam bermain game onIine?
a. <10.000 c. >25.000
b. >10.00 d. >100.000
· Berapa jenia game onIine yang anda mainkan?
a. >3 jenia c. >5 jenia
b. <2 jenia d.1 jenia
· Apa pengaruh bermain game onIine di aekoIah?
a. Meningkat c. Biaaa aaja
b. MaIaa beIajar d. MaIaa maauk aekoIah
· Bagaimana preataai anda aebeIum dan aeaudah mengenaI game onIine?
a. Meningkat c. Biaaa aaja
b. Menurun d. Tidak ada perubahan
· Bagaimana pengaruh daftar hadir anda di aekoIah?
a. Banyak abaen c. 8eIaIu maauk
b. AIaaan aakit atau izin d. Biaaa aaja
· Dana atau uang yang di gunakan untuk bermain game onIine audah termaauk
uang jajan atau di Iuar uang jajan?
a. 8udah maauk uang jajan c. Uang tabungan
b. DiIuar uang jajan d. Dan Iain Iain
32
33

$%# %!%# !&& % # !$ $% '!&%&! %#!&$% !# 

    

!03,7: ,20 330%07,/,5 3,9 0,,7 $8, ,,79, :7:!02-2-3 ,9, 
,9, :3. -: 3/, :,3 $ !/ ,20 330 3,9 -0,,7 88, 

!0702-,3,3 39073098,,9 3 8,3,9 508,9 8,, 8,9: /,39,7,3, ,/,, ,204330,38:/, 203,2:7 /,,3,3 9, ,3 -8, /,9 /,7 ,7309 
,7309 ,30-,3,,3 /503: 40 5,7, ,2078,3,8 -072,3 3, :5, ,9: $02:, 47,3 -, 9:, ,9,:5:3 2:/, /,5,9 ,7:9 /,,2 5072,3,3 /:3, 2,, 3 9072,8: 5,7, 50,,7 3, ,3203,,97,3 ,9: ,-,9 ,204330 ,3/,5,9 202503,7: 23,9 -0,,7 -, ,703, 2039, ,9: 2070, 2,:5:3 202-:,7,3 4380397,8 /,,2 -0,,7 ,703, 9: ,2 20,:,3 50309,3 20303, 503,7: ,204330 907,/,5 23,9 -0,,7 88, / 804, ,2 ,,2 50309,3 3 ,2 203:5,8 , 
, ,3-07,9,3 /03,3 ,204330 /,3 23,9 -0,,7 ,2 5:3202-07,3 :084307 05,/, 88, 80-,, $0907:83, 

 .

3. /5:37 / . ..3 907907.8 805079 80.9. 207:5.3 .7-0.3 4-.2. -8.3 0-:9:.8.8..3 %/.7.3 3 3907309 .

3 /03..3 80.7 9.7 ./. .3 :39: -072...: 80-07.5 23.20 . 90705.3 80-.8 .2 203.3 5.25.3 4330 .3 57207 .9. 0/:5. . 203.20..3 :39: 20309...3 80:3/07 -. /:3.: .3 3907309 !03:3.3 50309. 330 /:3. . 9: .. -08. 80-:9 . 3 90.7 /./.703./. 3 /-:9.3 3907309 5:3 3 90.9 -0.3.9 42:3.. /03.03/07:3 0- -.3. -8.. -07:-.3 9.83.3 9/.7 88.20 4330 907./ 0-:9:.5. -07:-. . 3 .

/. !07:2:8...7 0309. / ./.2.3 /.8.9 /-:.5..5 0.3 .9.3 -0. ..3!0309. . . .9 -0.77:2:8.9.204330  ..7: 23. 8090.9.7 88.2. 503.9.204330 %::..../.25./.25.3 2.. .: .3. 20303.8 2.. 23.... .79../. /.3 2.3 -0..7 -0. 20303.  5.: -.9../.3.8.7 . .204330907.5 0.3 ./.7.7 88.3 / .79.9 . 8090. 0309.8. .8 9::.204330 907. 7:2:8..9 -0. 07/.3 .8.3 50309..9 .-.

 20309.: -. -.3 47.30:3. /. $8.8 09.9 202-..204330  .204330 -.2 -072.5.204330 -.7.5 -.3.3.. -070-. 202-.788.3 .3 /.2 -07. /73. .5.25. .7.31. -. .3 3 . 8:/.3. -:7:3.2- .9. 5.3 -07:3.. /.:93.5. 803/7 :7: . 7.5.5:3 .3 ..9 203. 88..8 50309.. /.3.7. 80...3 9:.8 .3 /.39:.7.39: 203.3.3!0309. /.9 203.7/.. 8090.2.9/. . .5. /.

.20 4330 2.. .8./..3 203:3. 094/0!0309.20 4330 80.9.3 0:3.3 .7 -:: -:: /..3 50309.3 2094/0 -07:5.3 /.7 1.3 2.3 8.3 .1 .3 ..9 -0.9. %03 /03.3 0.9. 05...20 4330 ..7. !03079. !03:8.3. 7.8 /.9 23..947 503/4743 /. .3 .8 .3 507:2:8. /.7.31. 9::. ..8..' 0825:.7 503079.2 80-.2-..2- -.3 23.2 2.309 .3 8079... 503:8.3 23.3 31472..2 203..3 /.9.9.5. .7.  0.9 -0.9 -0...3 /. 7.3 503.. 88.3   .3 &39: 203/.2 .8  %03 89:/ 5:89. 88902.3 .3 3907309 $8902.3 50309.7 203:2-:.1 ..309 .309 .7 -0.3 /.3 /507:..3 503:8 202507:3.3 50309.8 .3 2094/0 50309.7 80.3 2..

 .

7  . .9 0.3 3.9 0.9 3.7  .20 330  !03079..3 $0.3 3.9 0.9 0.3...20 330 .3 /.25.7..947 !03/4743 /. 072. 3.3 .3 !03.20 330  %50 950 !072.2-.3  .7  03:2-:.7  !03079.

8:..7  !03079.7 /.9: 502:8.9. 808:.3 .9.9 /.3 23.3 80-.9: :-:3.3 8:. .3 503: 02.9 .7 -.3 907.3 90780-:9 802./.8.9.8. ./.3 .3 :. 23.394 23. 503/.7239. -0-07.3 .3 808:. 0- 8:.5 808:.7 /03../.5.9.3 3:3./. .5..9: . /.7.33.3 ..35.3 7.33.3 0.90.9 5.9.: /0.2 !407.9./. . 8:./. 033.7 /7 $02.3 5.3 -08.03/07:3..8. 503072. /7 803/7 /03. $0907:83.79. /..9 9039.3 9/.9 :-:3. .3 3.2094 23.3 .9 .9: 03:7:9 $.:.3 907.9 .39.9 /...3 /.3 507. /803. 0907.. /.8 9.: .9 /.9.9: 7.9 0./..7 03:7:9 :8 $:..9 ./.7.  .3 93 907.39:3 /.73.3 203:7: 3. 3. .9: / :.

93. 9. .3 8.7.3. !.. -8.7.3.. 30947 8.208 ./. /5. 0.25.3 /2.208 .25.3 8. 2.. :39: 47.:5:3 3907309 !0702-..3 / /.20 330  !03079. .20 330 .7 50702-.20 $0907:83.3 /. 82.7 508.3 .3 425:907 . :39: -072.20 4330 9/.9 2:3.20 4330 803/7 207:5.9 3 9/.3 .:3 425:907 . 805079 09. .20 330 8.208 4330 /50703. 4.::3.2 8:./.  .0723.3 :39: 5079.2. 80.3.3 -.. -078. .: 5079. 80-:.3. ..2.3.3 /.3 .3.3 907:8 -0702-. 8.3 .20 330 .: 8073 /80-:9 330 .3 90344 425:907 /. 8. 05..3 $0. ..2..3 . . 5072.3.9: .3 ./ 3907309 /.. 203.73.3 425:907 9: 803/7 00/.73.8 /.73.9..3.3 /.

 .

20 4330 80.  ..3 -08.7:3 %/.$0.3 .  20309.9.204330  $ $! $ $0.3/. .9 /825:.5. 20309.: .3.7 88.:-.3 80-.5. $! ..9:  ./.: .7.

7483 %/.9: .3 80-.7 88.: . .257  .2..9 /825:. 20309.20 4330 /..3 -08.3.3 0:...  20309.7 902..204330   7$03/7      %02.: .5.7.3 .3/.- .

3 80-.780..3 ... .- .5. . . 809.204330   $09.9: 9/.9: .5.2 8023: -07.2 8023: -072.9 /825:.7 88./.3.  /.3.9: ..5.20 4330 ./..9:  . 2.3/.3 -08./. ...7 ..5.

3 800/. ./.  -072.3 -08..3/.9: 02:/.20 4330 .3 9/.8.9 /825:./.3 88.9: :.72.389708  80..3 80-..3 4--  .3 /.. -072.5.204330   4-- 2038./.- .7 2.8.9::. 503.3 503.7 .3 .3 897088 .3 ..5.3 2038 .3 .

3.9 /825:.204330  809....7 ..3 .3.3 -08.20 4330 / .5./.7 5:.9: /.3 . 2.3/.9: -:7 ..- .2.3 203.5.5 .7 88..3804.5.809. 2.3 80-.3 .9:-:7 9/. .7 .  -072.

20 4330 . :.3 .3 :7.07.3.3 :.7 88.5..-8.7 :39: -072.204330     9/.5.3 80-.3 -08. :3./.2 -072...- ..3 .3/.9 /825:.3 /.  203.3 /.3 .

3 80-.9:  .5.3.  202.3        038 038 038 038 9/.3/.3 -08.3 0- /.20 4330 .3.7 038 5072.5.  ..3. 038 . 2..3.3 ./.204330.9 /825:.07..7 88.

-.7: 0.9 .. .3 .3 -0. 907.3 2033.3 203..3.  907-:9 /03.3.3 ..- ...8.9 ./ .203..8 -0.8.39: ..8..5.7 203.: 202503.20 4330 9/.2.7: -072. /.7 88. 8.204330/ 804.. 503..3 5072. %/.80.8: $04./ 2. .. .5.3 203.9.8 804.....8.7 203.          033.9 /825:.

. 907. %/. 20303.9 03:7:3   ./.  9/. .: 202503.. 507:-.20 4330 -.3/.2033..204330      033.8 /. 88.....9 /825:../ .3 5072.3.3  203..3 %/.3 57089. .9 /...3 -. 80-0:2 /. 8.8 .7: 57089.5.-.3.8.8.3 . 203./.8.9/.9 .3 808:/.. 507:-.7  88.- . 203.2.. /03.

38. %/.:3 $0.-803.- .20 4330 -./7 .8. .9 /825:.3. 503.       ..8:  .8.7: /.2.7: -:7: -.3.3 .:2... 88.5.7 .19. / 804.3/. -07503./ .9.3 -072.8..  9/.-803 .9 ..

9/.8: /03.8: -. 203.3..9.9 . -8.: 2..8.7 ..3 8.8. 2.3 .80./.19../7 88. ..7 88.: 3 . 203. 8..9 /. /.

8: :.3 .- ..9. 9072.9 /825:.3/ :3.3 80-.3 -08.3 ..: / :.3 :.. 9072.3 %/.3    &.-:3.3 ..3...3 ..3.9:  .7 88.3 .3 .7:.3.3 :39: -072.3 9.5.: :.3 .  -072..3       $:/../.3.3 .2043308:/. 803/7 ..7 :.9.3 .33.20 4330 203:3.8: :.3 :..

 .

. $0.3 -.3 9: -. 8..0 .3 . 88. ..8 .947 089073.19.9 23.3 /. -.8 /.35.7. 8.-8.5.3 .7 %.2-.8.: 1..0203 .20 4330 /./7 57089.3 -448 07.3 .9 -0.9 -0.3 9. 808047.9 20343974 /73.2 -072.5.7.20 4330 -. /. /.:.20 4330 9/...3 23.3 .9: 805079 -448 804..7: .309 . 080:7:. 808047.2 .9 203.7 80. 503./ 8.3 8:7. .7./. 88.5.3 . /. -.3 9047 .5 9/.7 -. -.9 203. 88.3 07/..3/: /.8. .7 20. 203. :.3 .3 8:/.3 9/.5.9 207:8. 2025:3. 0825:.7 .3.  -07/.3 -09: -08.9: 503.

7.5..3 -8.3 -0.43943.31.7.7. 50. $. &39: 5.3. 203..39:.9 203.3 .3 :7: /. 203..3 203..3 .7. 50.7. /. /...3 &39: 5. 5.9.39.2 -072. 0.3../.9:7 ..9 202-. 0. 47.7 80-. -8.20 4330 .9:7 /.. .7.3 8.9: .20 4330 &39: 5.7.3 -072.8 88.-. /.5.3 0- -072.3 /7 2070.7 80-.7 /.3 .

 .

P 995.

.

394 47/57088 .079789.42.

 .

 .

 .

208 4330.: 0370 .038 038 .9.

P 995.

.

70/00/0.42. 47/57088 .

 .

 .

.

 4330 .7.80..843.20 39073.

P 995.

.

42.2:300 47/57088 .

 .

.

 .

20 4330 / 3/4308. .80.7.

P 995.

.

42.940/0 -48549 .

 .

.

9 -0.7 92 P 995.. 23.

.

3.3 2:95 ..42.

4:73..

902.

 .

9*0..7*$8.3. P 995.

.

./- :3308 . /.

8/.

.9.40.

87 58.

..08.7.

$ 1.

-1- /7...

/4. 5 /1 .

 .

3 .: -. -072.3/.7 - !:.. $ .3 / $00/.9: / .9: -:7 .204330 . $09.204330 .3 . .7.5. .204330 .9: :. .3/.3 . . / .3/.. 0:.5 ./. .3 .2 .204330 .3/.: .2 8023: -07..5.3 . .20 4330 .5 .7 .8023: . $ - $! / $0. 4-- .7 2.5.3 .3.3/.P &$ # W $0. 20309.7: -.3 / 7483 W . 7 803/7 .5 .3 W .3 . 20309.: . $09.9: W 5.3 897088 - 038 . $09.7: 3 W . . - %02..2. !03.3 804. -072.9.7 - .8. -072..7.

3/. 2. 20303..8..5. ..: / :.W 07.8: 804. - / 07.3 .2 -072.3 ..3 .3.3 / . 9072.19.3 808:/.3/ :3. .3. .8: - .-803 . 507:-.204330/ 804. - 03:7:3 / %/. 033. 503.3 .-:3.8.3 ..9 .3 . &.3.3 .9. 038 .204330 ./..3.3 - :.. 8.: 2.3 . $:/.9 .3 8.3 .. :3.39. 038 . 8. . 80-0:2 /.2..7 ./7 .8: :. :. 8... 503. .8 2.5.: 3 / .3 . ..3 . .7 :. .3 ..204330 W W W W W . / 804.9 . 038 - 038 / 038 5.3. $0.3/.7 :.2. 57089.7: /.. .3 :39: -072.3/.3.3.204330.3.3 /.7: -072.7 / . 2..9.8: :.9.3 .3/.8 -0. .8. . 033.8 ..3 .2043308:/.3 . - .8.3.: :..

 .