Anda di halaman 1dari 15

SEJARAH PERKEMBANGAN SUKAN SOFBOL Sejarah awal.

Sukan sofbol ini diilhamkan dari permainan besbol yang amat terkenal di Amerika syarikat.Sukan inipada mulanya hanya dimainkan sebagai satu sukan rekreasi sahaja.George Hancock Telah mempeloporis u k a n ini pada tahun

1887.Permainan sofbol ini agak berbeza dengan permainan besbol kerana iamenggunakan bola bola yang lebih besar lebih dan lembut

berbanding

besbol.Betnya

adalah

k e c i l dihujungnya

berbanding bet yang digunakan dalam permainan sofbol.Ianya lebih popular sebagai sukandalaman ( indoor ) kerana tidak memerlukan kawasan yang besar untuk memainkan permainan ini.Sukanini telah diperkenalkan oleh seorang pegawai bomba di minenepolis iaitu Lewis Robe pada tahun 1895sebagai sikan padang ( outdoor ).Nama-nama lain yang digunakan sebelum ini adalah seperti Diamondball, Indoor Ball, Kitten Ball, Recreation Ball, Mush Ball, Playground Ball Dan Pumkin Ball sebelum namasofbol digunakan untuk permainan ini.Pada tahun 1900,Liga sofbol yang pertama telah dianjurkan di mineapolis.Walter K Hakenson dariYMCA,Denver telah memberi nama baru iaitu sofbol kepada permainan ini pada tahun 1926.Undang-undang sofbol untuk perempuan ( remaja Dan Dewasa ) telah digubal oleh Gladys E Palmer Dari persatuan pendidikan jasmani Amerika pada thun 1927.Pda tahun 1923, sekumpulan perwakilan dari badan-badanyang berminat telah membentuk satu jawatankuasa undang-undang Bersama ( JRC ) untuk menyelaraskansatu set undang-undang yang diterima diperingkay

kebangsaan.Persatuan Sofbol Amatur Amerika ( ASA ) telah menganjurkan pertandingan pertama peringkatkebangsaan yang dinamakan kejohanan Kebangsaan Di Chicago Worlds Fair yang disertai oleh 20 buahpasukan pada tahun 1933.Dalam kejohanan itu,Pasukan wanita The Great Northern Dan pasukan lelaki J.LBooster telah menjuarainya.Pada tahun 1934,satu peraturan rasmi sofbol telah digubal oleh JRC dan telahdicetak pada tahun 1937.Undang-undang tersebut telah menjadi garis panduan kepada undang-undangyang sofbol ini telah ada pada masa banyak

sekarang.Secara

amnya,permainan

mengalami

perubahandari masa ke semasa.Antara urutan sejarah yang dapat dilihat secara kasar adalah seperti berikut:1.Persatuan sofbol Amatur Amerika Syarikat telah ditubuhkan Di Chicago Dan secara rasminya Undang-undang sofbol yang piawai telah digunakan pada tahun 1933.2.International Softball Federation ( ISF )

Secara rasminya telah ditubuhkan di Connecticut, Amerika Syarikat pada tahun 1952. 3.Kejohanan Sofbol wanita Dunia pertama peringkat antarabangsa telah dianjurkan di bandarayaMelbourne,Australia pada tahun 1956.4.Pada tahun 1966,Kejohanan Sofbol lalaki Dunia telah diadakan dibandaraya Mexico.5.ISF telah diterima sebagai ahli gabungan International Olympic Commite ( IOC ) pada tahun 1967. Sofbol di Malaysia. Permainan sofbol telah dimainkan di Malaysia sebagai satu permainan rekreasi oleh mubaligh-mibaligh Amerika pada tahun 1939 di ACS kampar,Perak.Semenjak tahun itu,beberapa pasukan telah muncul dan beberapa perlawanan persahabatan telah diadakan.Permainan sofbol telah terhenti seketikaapabila perang dunia kedua tercetus.Tetapi permainan ini telah dimainkan semula oleh tentera-tenteraJepun yang menggemari permainan ini dengan menggunakan bola tennis.Sebagai usaha untuk menghidupkan semula permainan ini, En Jack Robinson telah mengadakan satuklinik sofbol meliputi semua negeri di Tanah melayu pada tahun 1960.Permainan sofbol telah diterima semula tetapi masih tidak dimainkan secara aktif di seluruh negara.Usaha-usaha untuk menggalakkan danmempopularkan permainan ini telah banyak dijalankan seperti memasukkan ke dalam programMSSM.Namun usaha-usaha itu masih belum menampakkan sambutan yang menggalakkan dari beberapabuah negeri.P e r a k , selangor dan Pulau Pinang telah mengambil beberapa inisiatif u n t u k m e m p o p u l a r k a n permainan ini akhir tahun 1960an.Permainan sofbol ini telah dimainkan secara aktif di ketiga-tiga negeriini antara tahun 1970-1973.Ketigatiga wakil negeri tadi telah mangadakan satu perjumpaan di kediamanmenteri besar perak ketike itu untuk menubuhkan Persatuan Sofbol Malaysia pada tahun 1972.Pengerusipertama yang dipilih adalah Dato Sri Hj. Kamaruddin B.Hj.Mohd Isa iaitu Menteri Besar ketikaitu.Persatuan ini telah didaftarkan pada 16 mac 1974.

Kejohanan Sofbol kabangsaan yang pertama telah diadakan serentak dengan kejohanan SofbolJemputan di Ipoh Perak pada bulan Ogos 1973.Hanya tiga pasukan lelaki dari tiga buah negeri yang m e n y e r t a i kejohanan tersebut iaitu perak, Selangor dan Pulau

P i n a n g . S e l e p a s k e j o h a n a n t e r s e b u t beberapa buah negeri lain telah

berminat

menganggotai

SAM

termasuk peringkat di

RAAF ASEAN

Softball yang

Association telah telah

of Malaysia.Kejohanan diadakan menyertai pada

sofbol

pertama pasukan

Oktober ini

1976 dan

KualaLumpur.Lima Malaysia

kejohanan

pasukan

telah

memenangi

tempatketiga.Malaysia telah menghantar pasukan sofbolnya buat kali pertama keluar negara pada tahun 1977untuk menyertai Kejohanan Sofbol ASEAN di Manila,Filipina.Pada kejohanan ini juga,Kejohanan Sofbol ASEAN Wanita telah diadakan buat pertama kalinya .Permainan Sofbol telah diterima sebagai salah satuacara dalam Sukan SEA pada tahun1979.Dalam sukan SEA, Mlaysia hanya menyertai acara lelaki sahajadan telah mendapat tempat ketiga.Pada tahun 1982 pula,pasukan sofbol wanita Malaysia telah menyertaiKejohanan Sofbol Wanita Dunia Kelima yang diadakan di Taipei.Dengan pembabitan Malaysia dalamkejohanan-kejohanan peringkat Asia dan Dunia,maka permainan sofbol semakin berkembang di Malaysiadan mendapat sambutan yang baik sehingga sekarang.

PERALATAN YANG TERDAPAT DALAM PERMAINAN SOFBOL 6

B o l a p e r l u

G e t a h

a t a u u n t u k a n t a r a d a r i

k u l i t .

G l o v e s e m u a

p e m a i n B e r a t g r a m Lilit D i p e r b u a t antara jenis 30.1 dan

1 7 7

h i n g g a a t a u cm

1 9 8

k u l i t

P V C Ukur Terdapat

hingga

30.7

pelbagai atau sintetik.

s a i z Kulit Bola diperbuat daripada kulit lembu

BET HELMET Panjang Helmet atau Bet atau pemukul ketika tidak melebihi 86.4 cm Bet tidak

digunakan Pemukul

m e m u k u l bola.T e b a l cm Pemain

adalah

5.7

dibenarkan d a r i k a y u

memukul a t a u

bola

t a n p a helmet.D i p e r b u a t D i p e r b u a t d a r i p a d a

l o g a m

p l a s t i k

d a n

p v c Pelari Bes juga perlu menggunakan helmet.

M A M D U A K N A

I G

Mitt adalah sejenis glove yang digunakan oleh catcher Adang muka digunakan olehcatcher P i t c h e r . d a r i P V C . dan I a juga Umpire.U n t u k m e n a n g k a p m e n g e l a k d a r i k u l i t b o l a m u k a a t a u b a g i dalam

d i g u n a k a n

b a g i

t e r k e n a bola.I a A d a n g

d i p e r r b u a t a m a t span

m u k a

p e n t i n g yang tebal

m e n g e l a k k a n kecederaan.Terdapat

mitt.Pemadang Bes pertama juga menggunakan mitt ini.

A D A K A D A D A K A N I d a r i G

D i p e r b u a t P V C

g e t a h d a r i

a t a u

D i p e r b u a t

p l a s t i k s p a n b o l a

b e r c a m p u r nylonM e m p u n y a i u n t u k S t r u k t u r spanD i p a k a i U m p i r e m e n y e r a p k e r a s o l e h d i b a g i h e n t a k a n

t e t a p i mempunyai C a t c h e r d a n

b a h a g i a n m e n g e l a k k a n d a d a .

d a l a m . D i g u n a k a n k e c e d e r a a n d i

b a h a g i a n

D i p a k a i dibahagian kaki bagi mengelakkankecederaan.

B P R U n t u k 1 , 2 y a n g

E L U

S E M 3 T A p e n j u r u t a m a t n y l o n H d i a m o n ( b e s

m e n a n d a k a n

d a n 3 )

M e n a n d a k a n d e n g a n d a r i d a n

l a r i a n bes.S p a n a t a u g e t a h .

d i b a l u t i

D i p e r b u a t p u t i h d i b o l e h a d a l a h

G e t a h . B e r w a r n a T e r l e t a k d a n

k u n i n g .

k o t a k

c a t c h e r . R i n g a n t e m p a t . t i d a k berubah.

b e r u b a h s t a t i c d a n

K e d u d u k a n

PLET PITCHER Diperbuat dari Getah.Berukuran 24 x 6.Sebagai penanda Pitcher.Pitch dikira batal sekiranya pitcher tidak memijakplet pitcher.

ISYARAT DAN MAKSUD1 . M a i n B o l a ( P l a y B a l l ) : Istilah yang digunakan oleh pengadil untuk memulakan per mainan ataupermainan diteruskan apabila pitcher memiliki bola dan berada dalam jarak 2.5 meter ( 8kaki ) dari plet pitcher. Cara isyarat : Melaungkan main atau play sambil mengisyaratkan pitcher supaya membuat balinganbola. 2.Strike

: Bola yang dibaling oleh pitcher melalui strike zon iaitu ruang diatas plet rumah diantarabahagian dada dan bahagian atas lutut pemukul semasa ia berada dalam posisi memukul yang biasa. Cara Isyarat : Hulur tangan kanan kesisi, tunjukkan bilangan strike dengan jari , sambil melaungkanbilangan strike. 3.Selamat ( save ) : Pelari bes selamat berlari dari bes ke bes tanpa dapat dimatikan oleh pemadang.

Cara Isyarat : Mendepakan tangan dengan kedua-dua tangan menghadap kebawah dan melaungkanperkataan save. 4.Mati ( Out ) : Pelari bes atau pemukul dapat dimatikan oleh pemadang. Cara isyarat : Angkat tangan keatas dengan jari tergenggam dan melaungkan out. 5.Bola Dalam ( Fair Ball ) : Bola yang berhenti atau disentuh dikawasan fair diantara plet rumah danbes pertama atau diantara plet rumah dan bes ketiga atau bola yang melantun melintasi bes pertama atauketiga didalam kawasan fair. Cara Isyarat : Luruskan tangan dan tunjukkan tangan kearah tengah padang sambil melakukan gerakanmengepam. 6.Bola Luar ( Faul Ball ) : Bola melintasi melintasi bes pertama atau ketiga di dalam kawasan faul. Cara Isyarat : Melaungkan bola luar dan kedua-dua tangan menunjuk kearah bola luar.

7.Masa Berhenti ( Time ) : Istilah yang digunakan pengadil untuk menangguhkan permainan. Cara Isyarat : Melaungkan Time sambil menangkat kedua-dua belah tangan lurus ketas kepala. 8.Bilangan Pic ( Count )

: Bilangan yang dipanggil ball atau strike. Cara Isyarat : Angkat kedua-dua bilangan tangan keatas jari .Jari tangan tangan kiri kanan menunjukkan b o l a manakala

menunjukkan

Strike.Dengan melaungkan bilangan bola.contoh : bola 2 , Strike2. 9.Bola Terperangkap ( Trapped Ball ) : Adalah satu pukulan bola melayang, termasuk pukulan garisanyang telah menyentuhi tanah buat seketika sebelum dipungut oleh seorang pemadang. Cara Isyarat : Mendepakan kedua-dua belah tangan secara mendatar.( seperti isyarat selamat).

10.Bola mati Lengahan ( Delayed Dead Ball ) : Satu situasi dimana bola tetap hidup s e h i n g g a tamatnya

permainan.Apabila semua mainan telah selesai,pengadil akan mengishtiharkan bola mati danmenguatkuasakan undang-undang yang sewajarnya. Cara Isyarat : Meluruskan tangan kiri selari dengan bahu. 11.Pic Tak Kira ( Illegal picher ) : Jika pitcher tidak sah kembali keposisi memicing dan

t e l a h melakukan satu pic maka ia akan disingkir dari permainan. Cara Isyarat : Angkat sebelah tangan dengan tapak tangan menghadap ke pitcher. 12.Bola Layang Dalam.( Infield Fly ) : Bola melayang yang dipukul dalam kawasan fair yang boleh disambut oleh pemadang dengan mudah. Cara Isyarat : Meluruskan tangan kanan ke atas kepala dan melaungkan Bola layang dalam.

13.Larian Rumah ( Home Run) : Larian yang dilakukan setelah memukul bola dan dapat menghabiskanlarian dengan melintasi semua bes sehingga sampai ke plet rumah tanpa berhenti dimanamana bes.

Cara Isyarat : Angkat tangan lurus keatas dengan jari tergenggam dan pusingkan tangan mengikut arahjam. 14.Dua Bes Diberi . Pengadil memberikan pelari bes percuma. Cara Isyarat : Meluruskan tangan kanan keatas kepala dan menunjukkan dengan dua jari bilangan besyang diberi.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS DIAMON 1.Buatkan satu tanda dalam satu garisan lurusyang menghalang ketengah padang denganpita pengukur.Tandakan titik mula sebagai A.2.Tandakan pula B pada jarak 40 kaki.3.Tandakan C juga pada jarak 40 kaki.4.Tandakan D pada jarak 84 kaki 10 inci dariA.Mengikut pengiraan Teorem Phytagoras,a+b=c( AD ) = ( AA4 ) + ( DA4 ) ( AD ) = 60 + 60AD = 84 kaki 10 inci5.Tandakan E pada jarak 25 kaki dari Amenghala keluar padang.6 . U k u r jarak 60 kaki dari titik A

m e n g h a l a k e k a n a n , 6 0 k a k i d a r i t i t i k D d a n k e m u d i a n tandakan titik A4 di titik pertemuan.7.Ukur 60 kaki menghala kekiri ,60 kaki darititik D dan kemudian tandakan titik A2 dititikpertemuan.8.Panjangkan garisan AA2 sejauh 215 kaki dantandakan Titik A3.9.Panjangkan garisan AA4 juga sejauh 215 kakidan tandakan titik A5.10.Kotak Diamon mestilah bersudut tepat.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS KOTAK CATCHER 1.Lukiskan 2 buah kotak memukul ( 7 kakix 3 kaki berjarak 6 incidari kiri dan kanan plet rumah.( rujuk rajah ).2.Lukiskan garisan PS berukuran 10 kaki.3.Lukisskan garisan QR berukuran 10 kaki.

4.Jarak antara garisan-garisan PS dan QR ialan 8 kaki 5 inci.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS KAWASAN JURULATIH

1.Tandakan jarak 12 kaki keluar darigarisan AA4,lukiskan garisan berselari d e n g a n garisan AA4 yang berukuran 1 5 kaki.2 . L u k i s k a n kawasan

j u r u l a t i h menggunakan garisan tersebut.Garisanberukuran 3 kaki dilukis di kedua-duahujung garisan 15 kaki dan bersudut tepatdengan garisan 15 kaki itu.3.Lukis sebuah lagi kawasan jurulatih di garisan AA2 menggunakan teknik tadi. L A N G K A H - L A N G K A H M E L U K I S BULATAN PITCHER 1 . B ( 4 0 k a k i d a r i A ) S e b a g a i p u s a t bulatan.2.Garisan atau bulatan berjejari 8 kaki dilukis bagi bulatan pitching wanita.3.C ( 46 kaki dari A )Sebagai pusat bulatanbagi bulatan pitching lelaki.4.Satu bulatan dilukis juga berjejari 8 kakidulukis untuk bulatan pitching bagi lelaki.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS BULATAN MENUNGGU GILIRANPEMUKUL 1.Disebelah kiri dan kanan kotak catcher perludilukis bulatan menunggu giliran pemukul.2.Jejari bulatan tersebut adalah 2 kaki atau2 kaki 6 inci.3.Bulatan yang dilukis perlu sama dikedua-duabelah kotak catcher.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS GARISANBUNT. 1 . D a r i t i t i k A 4 , t a n d a k a n J a r a k 3 k a k i ( l i h a t rajah).2.Satu garisan yang selari dengan garisan AA4dilukis yang berukuran 30 kaki.

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS GARISANBOLA MATI. 1.Panjangkan garisan A2A sejauh 25 kaki dan tandakan titik E 3.2.Lukiskan garisan yang selari dengan garisanAA5 yang berukuran 275 kaki.

3.Panjangkan garisan A4A sejauh 25 kaki dan tandakan titik E2.4.Garisan berukuran 275 kaki dilukis selaridengan garisan AA3.

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA BACK STOP 1.Lengkuk Back Stop yang berukuran panjang3 0 kaki diukur bagi

m e m u d a h k a n b a c k s t o p dibina.2 . B a c k S t o p i n i b e r b e n t u k l e n g k u n g a n y a n g berjejari 25 kaki dari titik A.3.Tinggi Back Stop adalah tidak kurang dari

25kaki.4.Back stop perlulah diperbuat daripada bahanyang berupaya menyerap daya,contognyajaring atau pagar.

PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MELUKIS GELANGGANG SOFBOL ( DIAMON ) 1.Pita pengukur.2.Tali3.Pancang4.Tepung / serbuk kapur5.Tukul 6.Kepingan

getah7.Mesin pengira KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG PERLU ADA UNTUK SEBUAH G E L A N G G A N G S O F B O L Y A N G LENGKAP. 1.Padang yang luas.2.Bes,Plet Rumah dan Plet Pitcher.3.Diamon4.Kotak Catcher5.Dua kotak Jurulatih6.Dua bulatan giliran menunggu pemukul7.Bulatan Pitcher8.Garisan Bunt 9.Garisan Bola mati10.Back Stop.11.Kerusi pemain simpanan.12.score board BIBLIOGRAFI 1.Diane L. Potter EdD and Gretchen A. Brockmeyer, EdD, Step to success, Second Edition,19992.Undang-undang Sofbol 1996 19973.Ong Ka Aun,Play sofbol.4.Alan Yong, Helen Ten,Siri Sukan Popular Fajar Bakti ( Sofbol )5.http.//WWW.yahoo.com. ( Sofbol )