Anda di halaman 1dari 2

SULIT 3756/2

Jawapan No.2
Perniagaan Alat Tulis Intelek
Lembaran Kerja bagi tahun berakhir 30 April 2005
Penyata
Butir Imbangan Duga Pelarasan Imb. DugaTerselaras Kewangan Kunci Kira-Kira
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Modal 32213 32213 32213
Stok awal 16400 16400 16400
Kenderaan 19800 19800 19800
Bank 4182 4182 4182
Kadar bayaran 4462 418 4880 4880
Diskaun diterima 1420 1420 1420
Sewa 9100 700 8400 8400
Gaji 8680 8680 8680
Belian 24970 24970 24970
Angkutan masuk 310 310 310
Jualan 38558 38558 38558
Pulangan Belian 645 645 645
Pemiutang 6874 6874 6874
Penghutang 5840 5840 5840
Insurans 430 430 430
PSN Kenderaan 5700 1980 7680 7680
PH. Ragu 400 108 292 292
89992 89992
Kadar bayaran terakru 418 418 418
Sewa Terdahulu 700 700 700
Belanja susutnilai 1980 1980 1980
Ak Untung Rugi 108 108 108
3206 3206 92390 92390
Stok akhir 17740 17740

Rugi bersih (1)7579 7579


66050 66050 51659 51659
(2) (2) (1) (1) (4 ) (3 ½) (2 ½) (3)

Learning To Score JPN Perak halaman 6


SULIT 3756/2

Learning To Score JPN Perak halaman 7