PASARAN MODAL ISLAM

3

ISI KANDUNGAN o Pengenalan o Definisi pasaran modal Islam o Kedudukan pasaran modal konvensional dari sudut syarak  Kewujudan riba  Aktiviti spekulasi  Aktiviti jualan
1 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

singkat  Perdagangan orang dalam  Dagangan secara margin o Perkembangan pasaran modal Islam di seluruh dunia o Perkembangan pasaran modal Islam di Malaysia o Pasaran ekuiti Islam o Peserta pasaran modal Islam o Pasaran hutang berdasarkan prinsip syariah o Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai asas penerbitan bon Islam
2 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

o Proses penerbitan bon atau sekuriti Islamsekuriti Islam o Rumusan

4

Definisi Pasaran Modal Pasaran harta kewangan jangka panjang yang terdiri daripada semua alat hutang awam dan swasta dengan

3 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

cukup tempoh melebihi satu tahun, stok dan saham korporat yang tidak mempunyai cukup tempoh yang tetap dan niaga ke depan komoditi

5

merupakan pasaran yang memenuhi

4 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

keperluan pelaburan dan pembiayaan jangka panjang merupakan tempat di mana syarikat-syarikat yang berdaya maju bersaing untuk mendapatkan modal untuk tujuan perkembangan dan pertumbuhan pelengkap kepada sistem
• •

5 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

kewangan sesebuah negara Pasaran modal Islam - menjalankan aktiviti seperti pasaran modal konvensional tetapi berasaskan prinsip syariah

6

Ciri-ciri etika Islam tentang
6 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

hak & tanggungjawab pihak yang terlibat dalam sesebuah pasaran Kebebasan untuk berkontrak saling meredai antara satu sama lain tiada unsur paksaan
• • •

7 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Bebas dari unsur

riba Bebas dari unsur gharar Bebas dari spekulasi Bebas ubtuk berniaga pada harga yang adil dan saksama
• • •

7

8 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Hak untuk mendapatkan maklumat yang sama, tepat dan mencukupi Keutamaan untuk menjaga kepentingan awam
• •

Syarak memberi keutamaan terhadap ketelusan operasi yang bertujuan
9 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat disamping menutup ruangruang yang boleh membawa kepada konflik di kemudian hari

8

Elemen dan aktiviti dalam
10 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pasaran modal konvensional yang menyalahi ajaran Islam: Kewujudan instrumen yang menjanjikan pulangan tetap atau riba Aktiviti spekulasi Aktiviti jualan singkat
• • •

11 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Perdagangan orang dalam (insider trading) Dagangan secara margin
• •

9

Perkembanga n Pasaran Modal Di Seluruh Dunia Pasaran modal Islam masih

12 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

diperingkat pertumbuhan Masih belum wujud pasaran modal yang berlandaskan Islam sepenuhnya Peringkat global, isu perkembangan pasaran modal Islam mendapat perhatian pada tahun 1990an
• •

10
13 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Bursa Saham Amerika Syarikat telah mengambil inisiatif dengan melancarkan Indeks Pasaran Islam Dow Jones (DJIM) Indeks ini berperanan sebagai pengukur prestasi yang diiktiraf halal terdiri daripada gabungan beberapa indeks di seluruh dunia
• • •

14 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

11

DJ Islamic Market Index DJ Islamic Market US Index DJ Islamic Market Technology Index DJ Islamic Market Extra Liquid Index
• • • •

15 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

DJ Islamic Market Canadian Index DJ Islamic Market UK Index DJ Islamic Market Europe Index DJ Islamic Market Asia/Pacific Index
• • • •

12

16 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Lembaga Penasihat Syariah yang terdiri daripada pakar syariah telah dilantik sebagai penasihat Dow Jones Tujuan - bagi memastikan kesemua sekuriti yang dipilih bagi Indeks Pasaran Islam Dow Jones mematuhi
• •

17 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

ketetapan perundangan Islam

13

Dua indeks lain ialah FTSE Islamic Index dan TII Global Islamic Index Kini, terdapat lebih 100 dana pelaburan yang berteraskan syariah di seluruh dunia
• •

18 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Malaysia - Dana Syariah

14

Perkembanga n Pasaran Modal Islam Di Malaysia Masih di peringkat awal Sokongan kerajaan merupakan faktor utama yang
• •

19 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

mempercepatkan proses pertumbuhan dan perkembangan pasaran modal Islam di Malaysia

15

Sambutan yang menggalakkan daripada peserta pasaran iaitu pelabur, perantara kewangan serta

20 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

syarikat yang memerlukan pembiayaan berdasarkan prinsip Islam Peranan Suruhanjaya Sekuriti sebagai pengawal selia pasaran modal

16

Langkahlangkah yang
21 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

dilaksanakan oleh SC Untuk Membangunkan Pasaran Modal Islam Penyediaan prasarana bagi penyelidikan, perbincangan dan dialog Unit Pasaran Modal Islam (UPMI) telah
• •

22 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

ditbuhkan pada 1994 bertanggungja wab menjalankan aktiviti kajian dan penyelidikan berkaitan dengan pasaran modal Islam, pembangunan produk dan operasi pasaran modal

23 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

17

Bertanggungja wab membantu proses pembentukan dasar-dasar dan perancangan membangunkan pasaran modal Islam di Malaysia Memberi kesedaran dan kefahaman
• •

24 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

mengenai pasaran modal Islam

18

Kumpulan Penyelidik Instrumen Islam (KPII) ditubuhkan pada 1995 merupakan penyelidik tidak formal yang berperanan
• •

25 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

sebagai penasihat kepada Suruhanjaya Sekuriti dalam membuat kajian mengenai kedudukan instrumen pelaburan konvensional yang sedia ada di pasaran dari sudut syarak

26 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

19

Majlis Penasihat Syariah telah ditubuhkan pada 1996 merupakan badan penasihat syariah di peringkat nasional Bertanggungja wab memastikan perlaksanaan pasaran modal
• • •

27 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Islam mengikut lunas Islam ditubuhkan bagi menggantikan KPII dianggotai oleh pakar syariah, ahli akademik, bekas ketua hakim syarie dan tokoh korporat
• •

20
28 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Antara peranan khusus MPS: Mengkaji status sekuriti didagangkan di BSKL dan MESDAQ Membantu proses pembangunan instrumen baru Memastikan instrumen dan institusi terlibat
• • •

29 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

mengikut lunas Islam Menderaf polisi dan peraturan yang berkaitan Pusat rujukan kepada persoalan mengenai pasaran modal Islam, syariah dan lain-lain yang berkaitan
• •

21

30 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Usaha ke arah pengembangan instrumen & institusi pasaran modal Islam

Dilaksanakan melalui2 pendekatan: Menganalisis instrumen kewangan yang sedia ada di pasaran
• •

31 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Menjalankan kajian untuk tujuan pembangunan produk baru

22

Pendidikan & penerangan

Melalui seminar, kursus, syarahan dan lain-lain

32 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Seminar kebangsaan atau antarabangsa ‘Seminar Bergerak’ yang diadakan di setiap universiti tempatan Tujuan – memberi pendedahan mengenai pasaran modal Islam kepada pelajar dan orang ramai
• • •

33 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Rumusan & Perbincangan

24

Pasaran Ekuiti A. Instrumen yang didagangkan: Saham biasa Pemilikan sesebuah syarikat oleh pemegang saham
• •

34 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Kontrak mudharabah Pemegang saham mempunyai hak pemilikan, hak berkongsi untung, hak mengundi ahli Lembaga Pengarah
• •

25

35 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Menanggung risiko yang dikaitkan dengan pemilikan tersebut Tidak mempunyai ciriciri yang bercanggah dengan syarak MPS akan menyenaraikan syarikat-syarikat yang diluluskan oleh syariah
• • •

36 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Senarai akan dikemaskinikan 2 kali dalam setahun iaitu pada bulan April dan Oktober 20 Oktober 2001 – terdapat 642 sekuriti yang diiktiraf sebagai halal
• •

26

37 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Syarikat yang menjalankan aktiviti yang tidak bercanggah dengan syarak secara umumnya layak dikategorikan sebagai sekuriti halal

27

Syarikat yang dikecualikan
38 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

dari senarai sekuriti halal: Menjalankan operasi yang berlandaskan riba Terlibat dalam aktiviti perjudian Terlibat dalam operasi pengeluaran barang yang diharamkan oleh Islam Terlibat dalam penjualan barangan
• • • •

39 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

yang diharamkan oleh Islam Mempunyai operasi yang banyak melibatkan unsur gharar

28

MPS memperolehi maklumat syarikat daripada:

40 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Laporan tahunan syarikat Borang soal selidik Pihak pengurusan terbabit
• • •

Status kepatuhan syariah sesebuah syarikat mungkin berubah dari semasa ke semasa bergantung
41 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

kepada operasi dan aktiviti utama syarikat

29

Dua indeks syariah di Malaysia: Indeks Islam RHB Indeks syariah BSKL
• •

42 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Indeks ini berperanan sebagai kayu pengukur kepada prestasi saham-saham yang diiktiraf halal di BSKL Indeks syariah telah dilancarkan pada 1 Muharram 1420 Hijrah
• •

30

43 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Saham keutamaan

Instrumen yang mempunyai ciri-ciri yang menyamai bon dan saham biasa Terhad penggunaannya Ciri umum: Pemilik berhak mendapat dividen tetap sebelum dividen dibayar
• • • •

44 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

kepada pemegang saham biasa

31

Distrukturkan supaya dapat memenuhi keperluan syarak seperti pembayaran dividen yang tidak tetap

45 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

32

Hak langganan boleh pindah(TSR & Waran)

Merupakan instrumen yang berkaitan dengan ekuiti Diterbitkan oleh syarikat yang tersenarai di BSKL Pemilik waran atau TSR mempunyai hak
• • •

46 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

untuk membeli bilangan syer tertentu pada harga yang ditetapkan sepanjang tempoh yang ditetapkan MPS telah menetapkan bahawa waran/TSR ke atas saham yang diiktiraf halal adalah sah untuk dimiliki dan diperdagangkan

47 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

33

Waran Panggilan

Merujuk kepada instrumen yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli bilangan syer tertentu pada harga yang ditetapkan sepanjang tempoh yang ditetapkan.

48 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Lazimnya diterbitkan oleh pihak ketiga misalnya bank saudagar. MPS menetapkan bahawa waran panggilan syarikat yang termasuk dalam senarai terkini MPS adalah sah diperdagangkan.
• •

49 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

34

Kontrak Hadapan Indeks

MPS meluluskan kontrak hadapan indeks dari sudut konsepnya. Sehingga kini, produk ini masih belum dilancarkan. Langkahlangkah awal seperti
• • •

50 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pelancaran Indeks Syariah memungkinkan produk ini ditawarkan dalam masa yang terdekat.

35

Amanah Saham Berteraskan Islam

51 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Amanah saham merujuk kepada pelaburan dalam satu dana yang diuruskan secara profesional oleh pengurus-pengurus dana Modal terkumpul seterusnya dilaburkan untuk mendapatkan pulangan yang dinikmati oleh
• •

52 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pelabur dalam bentk dividen atau bonus Menjadi pilihan pelabur kerana mempunyai risiko yang rendah.

36

Berbanding amanah saham biasa, amanah saham berteraskan syariah diuruskan

53 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

berdasarkan prinsip syariah dan melibatkan pelaburan dalam syarikat-syarikat yang diktiraf halal oleh MPS.

37

Senarai Saham Amanah Berteraskan Syariah
54 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

ABRAR Investment Fund Amanah Saham Bank Islam -Tabung Pertama Amanah Saham Darul Iman Amanah Saham Kedah Amanah Saham Wanita Arab- Malaysian Tabung Ittikal BHLB Pacific Dana Al-Ihsan
• • • • • • •

55 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

BHLB Pacific Dana Al-Mizan

38

Dana Al-Aiman • Kuala Lumpur Islamic Bond Fund • Kuala Lumpur Ittikal Fund • Lifetime Dana Putra • Mayban Dana Yakin • OSK - UOB Dana Islam • Pacific Dana Aman • RHB Islamic Bond Fund • RHB Mudharabah Fund • TA Islamic Fund • Tabung Amanah Bakti

56 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

39

B. Peserta Pasaran Modal Islam
Merujuk kepada unit kurangan dan unit lebihan yang ingin memenuhi keperluan pelaburan atau pembiayaan berdasarkan syariah dengan bantuan perantara atau syarikat pembrokeran yang menjalankan perniagaannya berlandaskan syarak

57 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Kejayaan pasaran ekuiti Islam amat bergantung kepada rangkaian produk yang pelbagai, jumlah individu, syarikat dan perantara kewangan yang banyak yang melibatkan diri dalam pasaran ekuiti Islam.

Kuliah 25 Ogos 2003

40

Perantara kewangan yang berperanan sebagai penghubung antara

58 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

unit kurangan dan unit lebihan mestilah menjalankan operasi perniagaan berlandaskan syarak dan tidak melibatkan unsurunsur yang ditegah oleh syarak seperti pengambilan riba, kewujudan unsur gharar atau ketidakpastian
59 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

41

BIMB Securities Sendirian Berhad (BIS) merupakan syarikat pembrokeran pertama yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip syariah Ditubuhkan pada Feb 1994 di
• •

60 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

bawah Akta Perindustrian Sekuriti 1983 Memulakan operasi pada bulan Ogos tahun yang sama

42

BIS menawarkan rangkaian perkhidmatan yang

61 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

merangkumi pengurusan wang kumpulan, perkhidmatan nomini, penyelidikan dan perundingan pelaburan, urusan pendaftaran saham, perkhidmatan perundingan korporat dan menaja jamin terbitan saham dan sebagainya sebagaimana yang
62 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

ditawarkan oleh syarikat pembrokeran konvensional Yang membezakan antara keduanya ialah perjalanan operasinya adalah tidak bercanggah dengan syarak.

43

63 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Bagi menambahkan bilangan syarikat pembrokeran yang menjalankan operasi berlandaskan syarak, kerajaan telah mengambil langkah untuk membenarkan syarikat pembrokeran konvensional yang sedia ada untuk menawarkan

64 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

khidmat perantaraan berlandaskan syarak iaitu Rashid Hussain Securities, Arab Malaysian Securities, dan TA Securities Melalui pendekatan ini, kos dan masa dapat dijimatkan di mana ia melibatkan penggunaan infrastruktur dan

65 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

kakitangan sedia ada

44

Rashid Hussain Securities telah menubuhkan Unit Muamalah Tujuan -mengendalikan urusan yang berkaitan dengan pembrokeran Islam,
• •

66 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

membuka akaun dan mempunyai tabung yang berbeza untuk tujuan pengasingan dana Menggunakan borang-borang dan baucer yang berlainan untuk tujuan pengasingan daripada sistem konvensional Bagi tujuan pembiayaan
• •

67 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pembelian saham pula, ia menawarkan khidmat tersebut berdasarkan kepada prinsip Bai’ Bithaman Ajil (penjualan dengan harga tertangguh).

45

Penubuhan Jawatankuasa Kerja

68 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Akaun Kewangan Islam (IFAWC) hasil dari inisiatif Persatuan Akauntan Awam Membantu dalam memberikan sokongan teknikal dan nasihat mengenai urusan yang berkaitan dengan laporan kewangan secara Islam dan piawaian perakaunan yang

69 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

berkaitan dengan kewangan Islam.

46

Nor Mohamed Yakcop (1996), sebuah pasaran ekuiti Islam yang dianggap viable perlu memenuhi tiga syarat berikut: Jumlah bilangan dan nilai
• •

70 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

syer yang mencukupi yang diiktirafkan sebagai halal oleh pakar syariah Jumlah insitusi, syarikat dan individu yang banyak yang melibatkan diri dalam pasaran ekuiti Islam Jumlah syarikat-syarikat yang banyak yang
• •

71 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

menawarkan sistem pembrokeran Islam

47

Pasaran Hutang Berdasarkan Prinsip Syariah Merupakan alternatif kepada

72 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pembiayaan melalui ekuiti. Kos yang rendah berbanding kos ekuiti merupakan antara sebab mengapa sumber hutang sering menjadi pilihan syarikat Selain dari itu, ia juga menjadi pilihan bagi syarikat yang
• •

73 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

tidak mahu berkongsi pemilikan dengan pihak lain

48

Pemegang sekuriti hutang tidak mempunyai hak pemilikan terhadap syarikat Pemegang sekuriti hutang
• •

74 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

hanya berhak mendapat amaun faedah yang telah ditetapkan dalam kontrak

49

Tiga prinsip penting yang mendasari kontrak yang melibatkan
75 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

pembiayaan secara Islam
(i) Bon yang hendak diterbitkan mestilah bebas dari unsur riba misalnya tidak melibatkan bayaran faedah • (ii) Penjanaan untung hendaklah berdasarkan atas usaha dan kesanggupan mengambil risiko • (iii) Kerugian yang dialami mesti dikongsi oleh semua pihak yang terlibat dalam pembiayaan

50

Instrumen pasaran hutang yang popular dan

76 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

meluas penggunaannya adalah bon • Bon konvensional: • merupakan nota janji jangka panjang yang dikeluarkan oleh syarikat yang memerlukan pembiayaan • melayakkan pemiliknya untuk mendapat bayaran faedah berkala di samping bayaran semula prinsipal pada akhir tempoh matang • Amaun faedah yang diterima adalah tetap dan bergantung kepada kadar kupon bon • Bon merupakan sekuriti hutang yang melibatkan unsur riba
77 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

51

Suruhanjaya Sekuriti - saiz pasaran bon Islam telah mencatatkan peningkatan yang amat menggalakkan daripda RM25 juta pada tahun 1992 kepada RM6,890 pada tahun 1998 Sehingga Julai 2001, pengisuan
• •

78 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

bon Islam merupakan 55% dari jumlah bon yang diisu 200- beberapa bon Islam diisu seperti: RM600 juta oleh Talam Corporation Bhd RM2.0 bilion oleh SILK RM150 juta oleh TH Group
• • • •

79 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

52

Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai asas penerbitan bon Islam
521.5 30.0 300.0 500.0 2200.0 160.0
80 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

100.0 Segari Cagamas Berhad Petronas dagangan Petronas Gas KLIA Sarawak Shell CommerceDotCom Al-Ijarah Al-Mudharabah Al-Qard al-Hasan Murabahah BBA Musyarakah Bai’ al-Istisna
81 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Jumlah (RM juta) Penerbit sekuriti Prinsip Syariah

53

Proses penerbitan bon atau sekuriti Islam Bagi mengelakkan unsur riba yang wujud dalam bon

82 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

konvensional yang merupakan kontrak pinjaman, bon secara Islam perlu distrukturkan berdasarkan kepada kontrak jual beli dan bukannya pinjaman. Penerbitan bon atau sekuriti Islam yang diterima oleh syarak melibatkan tiga langkah:

83 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

54

i) Melibatkan proses pensekuritian harta atau pembiayaan pembelian harta atau aset-aset berdasarkan prinsip pembiayaan Bon yang didagangkan mestilah mempunyai sifat harta

Misalnya, bon yang diterbitkan oleh KFC Holdings yang menggunakan prinsip albai’ bithaman ajil disokong oleh harta sokongan iaitu restoran dan ladang ayam

84 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

55

Houlon Corporation menerbitkan instrumen hutang berdasarkan harta sokongan iaitu kilang-kilang

Proses pensekuritian harta ini dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip syariah yang bersesuaian

56

(ii) Melibatkan
85 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

penerbitan sijilsijil hutang atau jualan bon oleh penerbit kepada pelabur dalam pasaran utama Sijil dikenali sebagai sukuk atau shahadah al-dayn Semasa proses inilah butiran mengenai bon seperti margin untung, harga
• •

86 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

jualan, tempoh matang dan kaedah pembayaran balik akan dijelaskan Margin untung yang tetap adalah dibenarkan kerana jualan bon tersebut melibatkan kontrak jual beli dan bukannya pinjaman sebagaimana amalan bon konvensional

87 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

57

iii) Dagangan sijil-sijil hutang di pasaran sekunder yang bertujuan menyediakan kecairan kepada pelabur yang memerlukannya. Pelabur yang memerlukan tunai boleh menjual bon

88 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

tersebut sebelum tempoh matang Jual beli hutang di jalankan berdasarkan kepada prinsip bai’ al-dayn.

58

Sekuriti Islam terbitan kerajaan dan swasta
89 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Sekuriti yang didagangkan di pasaran di terbitkan oleh kerajaan dan syarikat korporat Sekuriti terbitan kerajaan lazimnya mendapat jaminan dari kerajaan manakala sekuriti yang diterbitkan oleh syarikat korporat bergantung kepada janji penerbit untuk
• •

90 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

membuat bayaran yang ditetapkan

59

Sijil Pelaburan Kerajaan (Malaysian Government Investment Certificates) Bon Mudharabah Cagamas
• •

91 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

Bon Simpanan Malaysia Bon Tanda Aras Instrumen Pasaran Hutang Swasta
• • •

60

Hot links http://www.sc.co m.my/welcome.html

92 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info

http://staf.uum.e du.my/alib/wb3053/i cm.pdf

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN

93 Download Kumpulan Materi Panduan Promosi Via Internet | www.info.bukatoko.info