Anda di halaman 1dari 4

Borang Soal Selidik Penilaian Perisian PPBK

Penilaian Pakar

Bahagian A
Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah.
Nama Penilai : _________________________________ Tarikh : __________________
Jawatan : ________________________________ E-Mail : ______________________
Alamat :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Jenis PPBK : __________________________________________
Bahagian B
Arahan :
Bulatkan jawapan anda dan beri penjelasan yang berkenaan pada bahagian CATATAN.
SOALAN
Isi Kandungan
1. Isi kandungan sesuai dengan sukatan
pelajaran
2. Isi kandungan yang disampaikan
adalah tepat
3. Isi kandungan disepadukan dengan
mata pelajaran lain
4. Isi kandungan dikaitkan dengan
pengetahuan sedia pelajar
5. Isi kandungan disusun dengan teratur
6. Contoh yang diberi adalah realistik
7. Bahasa penyampaian menggunakan
Bahasa Melayu
8. Bahasa penyampaian adalah mudah

CATATAN
Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya
Ya

Tidak _____________________
Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

9. Terjemahan istilah adalah tepat


10. Tiada kesilapan ejaan
Strategi Pengajaran
1. Rangka isi kandungan adalah jelas
2. Objektif pengajaran ditulis dengan jelas
3. Objektif pengajaran boleh dicapai
4. Objektif pengajaran tercapai
5. Kaedah mengajar adalah sesuai dengan

Ya
Ya

Tidak _____________________
Tidak _____________________

Ya
Ya
Ya
Ya

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

dengan gaya pembelajaran kebanyakkan

Ya

Tidak _____________________

pelajar
8. Penyampaian menarik minat pelajar
9. Perisian ini memudahkan pelajar untuk

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya
Ya

Tidak _____________________
Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya
Ya

Tidak _____________________
Tidak _____________________

tajuk
6. Penyampaian isi pelajaran teratur dan
senang diikuti
7. Penyampaian isi pelajaran sesuai

belajar
10. Perisian ini menggalakkan pelajar
berfikir secara kritis dan kreatif
11. Terdapat unsur-unsur nilai murni
menghargai dan bekerjasama
12. Pengguna diberi peluang menguji
kemahiran
Rekabentuk Persembahan
1. Rekabentuk skrin perisian menarik dan
konsisten
2. Teks jelas dan mudah dibaca
3. Grafik dan imej menarik dan berkesan
3. Warna yang digunakan dalam perisian
ini sesuai dan berkesan.
4. Audio yang digunakan berpatutan dan
tidak mengganggu tumpuan pelajar
terhadap isi pelajaran.
6. Animasi yang digunakan membantu
pembelajaran
7. Masa tindak balas sesuai
8. Kedudukan teks, grafik dan animasi

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

adalah konsisten
9. Perisian ini lengkap dengan arahan dan
panduan bagaimana menggunakannya
10. Ikon yang digunakan dalam perisian ini
mudah dikenalpasti fungsinya
11. Tiada gangguan teknikal berlaku
semasa persembahan
Rekabentuk Interaksi
1. Pelajar boleh mengawal kelajuan
persembahan isi kandungan dalam perisian
ini.
2. Persembahan isi pelajaran tidak
berturutan
3. Perisian ini banyak bercabang ke
bahagian lain
4. Pelajar tidak sesat semasa meneroka
perisian
5. Perjalanan persembahan isi kandungan
mudah diikuti
6. Pelajar mudah untuk mencapai
maklumat yang diperlukan
7. Pelajar boleh keluar dari perisian bilabila masa
8. Perisian ini banyak meminta maklum
balas dari pelajar
9. Maklum balas yang diminta dalam
pelbagai bentuk (menaip jawapan,

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

Ya

Tidak _____________________

memadan rajah dan mengklik pilihan)


Bahagian C
Komen lain berkenaan perisian ini :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menilai perisian ini