Anda di halaman 1dari 5

BORANG PPA1M-1

BORANG INI DIBERI PERCUMA

PERBADANAN PUTRAJAYA BORANG PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M) DI KAWASAN PUTRAJAYA
(A) MAKLUMAT PEMOHON
SYARAT-SYARAT PERMOHONAN NAMA 1) 2) Warganegara Malaysia Keutamaan kepada NO. KAD PENGENALAN/ POLIS/TENTERA pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi TARIKH LAHIR RM8,000.00

PENTING : Tarikh Luput Permohonan adalah 2 tahun dari tarikh SILA KOSONGKAN RUANGAN INI pendaftaran

1
-

JANTINA
3) Terbuka kepada anggota perkhidmatan awam dan badanbadan berkanun Persekutuan

L - LELAKI P - PEREMPUAN B - BUJANG K - KAHWIN J - JANDA D - DUDA U - BALU M - MELAYU C - CINA I - INDIA L - LAIN-LAIN ORANG (NYATAKAN):

TARAF PERKAHWINAN BANGSA BIL. TANGGUNGAN

4)

Keutamaan KECACATAN diberikan kepada pekhidmat yang bekerja di Putrajaya

ALAMAT RUMAH
5) Tidak diisytiharkan muflis

POSKOD
PERKARA-PERKARA YANG MESTI TEL DISERTAKAN SEMASA MAJIKAN DAN ALAMAT MENGHANTAR TEMPAT KERJA BORANG PERMOHONAN 1) 2) Senarai semak Borang PPA1M-1

BANDAR (R @ H/P)

POSKOD
3) Salinan slip gaji pemohon dan pasangan atau surat pengesahan pendapatan oleh majikan

BANDAR (P)

TEL KEDIAMAN SEKARANG

P - RUMAH SENDIRI K - KUATERS S - RUMAH SEWA L - LAIN-LAIN (NYATAKAN)

4)

Salinan Borang J/EA/EC pemohon dan pasangan

PEKERJAAN

K - KERAJAAN B - BADAN BERKANUN

PENDAPATAN PEMOHON
5) Surat Akuan Sumpah bagi pengesahan pendapatan pasangan (jika bekerja sendiri atau tidak memiliki slip gaji)

RM

PENDAPATAN ISTERI/SUAMI

RM

JUMLAH PENDAPATAN RM ISI RUMAH

ALAMAT E-MEL

(B) MAKLUMAT ISTERI/SUAMI NAMA

SILA KOSONGKAN RUANGAN INI

NO KAD PENGENALAN/ POLIS/TENTERA

TARIKH LAHIR JANTINA BANGSA JIKA KECACATAN MAJIKAN DAN ALAMAT TEMPAT KERJA

L - LELAKI P - PEREMPUAN M - MELAYU C - CINA I - INDIA L - LAIN-LAIN (NYATAKAN):

POSKOD TEL _

BANDAR (P)

PEKERJAAN

K - KERAJAAN B - BADAN BERKANUN S - SWASTA D - BEKERJA SENDIRI L - LAIN-LAIN (NYATAKAN)

(C) MAKLUMAT PEMILIKAN RUMAH DIPOHON RUANG LANTAI 11,000KAKIPERSEGI


dari RM150,000 -RM220,000

21,200KAKIPERSEGI
dari RM221,000 -RM260,000

31,500KAKIPERSEGI
dari RM261,000 -RM300,000

PINJAMAN DIPOHON

1PINJAMANKERAJAAN

2INSTITUSIKEWANGAN

3LAINLAIN(NYATAKAN)

(D) PENGAKUAN PEMOHON SAYA NO. K/P DENGAN INI MEMBUAT PENGAKUAN BAHAWA APA-APA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN PADA BORANG INI ADALAH BENAR.
UNTUK KEGUNAAN PERBADANAN

JIKA SEKIRANYA DIDAPATI SEBARANG KETERANGAN YANG DIBERIKAN ADALAH PALSU, MAKA PERMOHONAN INI AKAN DIBATALKAN.

TANDATANGAN PEMOHON ATAU COP IBU JARI KIRI (E) PENGESAHAN MAJIKAN

TARIKH
Tarikh Perdaftaran

DENGAN INI ADALAH DISAHKAN BAHAWA DI SEPANJANG PENGETAHUAN SAYA MAKLUMAT DI ATAS ADALAH BENAR

No. Siri

TANDATANGAN DAN COP

TARIKH

Lampiran 1

PERMOHONAN RUMAH PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M) DI PUTRAJAYA MELALUI SISTEM PENDAFTARAN PERMOHONAN TERBUKA MAKLUMAT PERHUBUNGAN
( Maklumat ini mestilah disertakan semasa mengemukakan permohonan )
BIL. 1. 2. PERKARA NAMA PEMOHON ALAMAT SURAT MENYURAT NO. TELEFON RUMAH : PEJABAT: H/P: MAKLUMAT

3.

SYARAT-SYARAT DAN MAKLUMAT AM


BIL. 1. PERKARA SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SPESIFIKASI Syarat-syarat kelayakan permohonan ialah: Warganegara Malaysia. Keutamaan kepada pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM8,000.00. Terbuka kepada anggota perkhidmatan awam dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan. Keutamaan diberikan kepada pekhidmat yang bekerja di Putrajaya. Tidak diisytiharkan muflis. Moratorium selama 10 tahun akan dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindah milik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan. Pindah milik rumah berkenaan hanya dibenarkan kepada waris terdekat seperti suami/isteri atau anak-anak dan tempoh moratorium selama 10 tahun terus dikenakan.

2.

MORATORIUM

3. 4.

JENIS RUMAH KELUASAN dan HARGA

Apartmen 1,000 kaki persegi 1,200 kaki persegi 1,500 kaki persegi Dari RM150,000 RM220,000 Dari RM221,000 RM260,000 Dari RM261,000 RM300,000

5. 6.

PENENTUAN UNIT PENGAMBILAN DAN PENGHANTARAN BORANG PERMOHONAN

Melalui undian Borang Permohonan boleh diperoleh melalui laman web PPj : www.ppj.gov.my, www.putrajaya.gov.my atau Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya. Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikembalikan ke Pusat Khidmat Pelanggan, Perbadanan Putrajaya. (salinan fotostat borang adalah dibenarkan )

8. 9. 10.

PERTANYAAN DAN MAKLUMAT LANJUT TARIKH TUTUP PERMOHONAN TEMPOH SAH MAKLUMAT PERMOHONAN

Sila lawati laman web www.ppj.gov.my, www.putrajaya.gov.my atau talian 1MOCC 03-8000-8000 Tarikh tutup bagi skim pembangunan PPA1M Fasa pertama adalah sehingga 18 Mei 2013 Borang-borang permohonan masih boleh digunakan untuk cabutan unit-unit PPA1M akan datang dan maklumat dikemukakan akan luput tempohnya selepas 2 tahun dari tarikh permohonan.

Lampiran 2

PERMOHONAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA (PPA1M) MELALUI SISTEM PENDAFTARAN PERMOHONAN TERBUKA

SENARAI SEMAK
( Semua dokumen di bawah mestilah disertakan semasa mengemukakan permohonan ) BIL. DOKUMEN PERMOHONAN (/)

1. 2.

Senarai Semak. Borang Permohonan (Borang PPA1M-1).

BIL.

DOKUMEN PEMOHON*

(/)

1. 2.

Salinan Sah Kad Pengenalan. Sekurang-kurangnya 1 dokumen berikut: Salinan Sah Slip Gaji Terbaru. Surat Pengesahan Pendapatan oleh Majikan. Salinan Sah Penyata Cukai Pendapatan (Borang J/ EC/ EA).

BIL.

DOKUMEN SUAMI/ ISTERI PEMOHON* (JIKA BERKAITAN)

(/)

1. 2.

Salinan Sah Kad Pengenalan. Sekurang-kurangnya 1 dokumen berikut: Salinan Sah Slip Gaji Terbaru. Surat Pengesahan Pendapatan oleh Majikan. Salinan Sah Penyata Cukai Pendapatan (Borang J/ EC/ EA).

3.

Pasangan yang bekerja sendiri atau tidak mempunyai slip gaji/ dokumen pengesahan pendapatan, perlu membuat Surat Akuan Sumpah berhubung maklumat dalam borang permohonan.

* Semua salinan dokumen hendaklah DIAKUI SAH oleh Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional/ Pesuruhjaya Sumpah/ Ahli Dewan Undangan Negeri/ Ahli Parlimen/ Jaksa Pendamai/ Penghulu.

Lampiran 3

SURAT AKUAN SUMPAH


Saya No. Kad Pengenalan ...... Yang beralamat di .. . dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) ** Saya , a. bekerja sebagai dengan pendapatan sebanyak RM.. sebulan. Jumlah pendapatan isi rumah saya ialah sebanyak RM ** b. pada masa ini tidak mempunyai sebarang pekerjaan dan tidak mempunyai sumber pendapatan. (2) Semua maklumat yang diberikan pada Borang Permohonan Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia Di Kawasan Putrajaya (Borang PPA1M-1) adalah benar dan jika sekiranya didapati sebarang keterangan yang diberikan adalah palsu, maka permohonan saya ini akan dibatalkan. Saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar, serta menurut Akta Akuan Berkanun, 1960. Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu di di Negeri .. pada . Di hadapan saya, .. (Tandatangan Hakim Mahkamah Sesyen, Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah )
** Potong mana yang tidak berkenaan.

Anda mungkin juga menyukai