Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN

PENGAJARAN MATEMATIK SMK ST ANTHONY TELUK INTAN 2013 PENDAHULUAN Program ini diwujudkan untuk memenuhi aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Malaysia (PPPM) 2013- 202 yang meletakkan negara berada dalam kelompok satu per tiga teratas pentaksiran antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Students Asssessment(PISA) yang mem!okus kepada matapelajaran Matematik " Sains dan ba#aan dalam tempoh 1 tahun ini$ %eputusan TIMSS 2011 dan PISA 200& menunjukkan bahawa sebilangan besar pelajar di Malaysia kurang berkemahiran menginterprestasi maklumat lebih kompleks dan mengenalpasti penyelesaian yang sesuai serta mempamerkan proses kogniti! aras tinggi dalam penyampaian keputusan$ Sehubungan itu" bagi pelaksanaan latihan %'()" 'ahagian Pendidikan *uru" %ementerian Pendidikan Malaysia teleh dipertanggungjawabkan meran#ang dan melaksanakan latihan kepada guruguru dalam perkhidmatan khususnya guru-guru Matematik" Sains dan Sejarah selaras dengan pembentangan bajet 2013 +(' Perdana Menteri Malaysia mengumumkan peruntukan tambahan sebanayk ,M 00 juta pelaksanaan %'() dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah$ NAMA PROGRAM P,-*,(M .()/0(1 %2M(0/,(1 '2,3/%/, (,(S )/1**/ (%'()) 4(.(M P2M'2.(5(,(1 4(1 P21*(5(,(1 M()2M()/% RASIONAL PROGRAM ,asional program ini adalah sebagai asas kepada usaha untuk memenuhi aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Malaysia (PPPM) 2013- 202 di samping memberi latihan kepada guru-guru dalam perkhidmatan khususnya guru-guru Matematik untuk meningkatkan kompetensi guru matematik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan pemikiran berasas tinggi$ OBJEKTIF PROGRAM Se#ara umumnya"program ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru matematik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan pemikiran berasas tinggi$objekti! program termasuk6 Memahami maksud dan konsep %'()" !alsa!ah dan teori %'() Meningkatkan kemahiran %'() melalui pemahaman prinsip-prinsip berkaitan dengan %'() meningkatkan strategi-strategi penyelesaian masalah kontemporari bagi matematik

Menambah dan meluaskan pengetahuan tentang pedagogi pengajaran matematik serta kaedah pentaksiran yang mengambil kira %'() Mempraktikan pemikiran matematik yang dapat memupuk kreati7iti" pemikiran kritis dan pemikiran kuiri Memahami objekti! pentaksiran .embaga Peperiksaan" TIMSS dan PISA dan mengaitkannya kepada kurikulum dan amalan asas$

TARIKH DAN TEMPAT )arikh )empat PENCERAMAH :ik 0usna /;a binti Shaarani KUMPULAN SASARAN Semua guru Matematik SM% St (nthony" )eluk /ntan seramai < orang TENTATIF PROGRAM ,ujuk lampiran 1 ANGGARAN PERBELANJAAN Bil Pe !" " J#$l"% J#$l"% Ke&el# #%"' 6 18 hingga 22 1o7ember 2013 6 'ilik (udio 9isual SM% St (nthony" )eluk /ntan$

MAKAN PAGI ,M 3 = 8> ,M 2?$00 JUMLAH

,M 2? = ,M 120$00

MAKAN TENGAHARI ,M = 8 > ,M?0 JUMLAH

,M ?0 = ,M 200$00 -------------------RM 320(00

JUMLAH KESELURUHAN

Peruntukan daripada PP4 4aerah 0ilir Perak PENUTUP Selaras dengan objekti! program" seharusnya akti7iti-akti7iti yang dirangka akan mampu memberikan input yang baik terhadap semua peserta program ini$ Malah melalui program ini" para peserta boleh menjadikannya sebagai satu asas bagi meningkatkan kompetensi guru matematik dalam pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan pemikiran berasas tinggi$ (khir sekali" pelaksanaan program selama hari diharap mampu dijadikan sebagai satu titik permulaan kepada semua guru untuk Mempraktikan pemikiran matematik yang dapat memupuk kreati7iti" pemikiran kritis dan pemikiran kuiri di dalam kelas$

DISEDIAKAN OLEH )

DISEMAK OLEH)

DISAHKAN OLEH)

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( CIK HUSNA I*A BINTI SHAARANI )

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
( PN LAI AH KEEN ) %etua Panitia Matematik SM% St (nthony

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

)(,/%06@@@@@@@@@@@

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

ANJURAN) PANITIA MATEMATIK SMK ST ANTHONY TELUK INTAN PERAK

.(MP/,(1 1 TENTATIF LATIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MATEMATIK

HARI 1

0+00 , 0+1P214(3)(,(1

0+1- , 0+.-

0+.- / 00.S.-) 1 3(.S(3(0"P,/1S/P A /SB 4(.(M %'() 0000,1000 S.-) )2%1/% P21+-(.(1 S.-) 8 P2M'/1((1 P2)( P2M/%/,(1 S.-) 10 P2M'/1((1 ,P0 M40 S.-) 12 P2M'/1((1 ,P0 PM'

)(%./M() P,-*,(M A B5/(1 P,( 0+00 , 0000

00.- , 101M/1BM P(*/

101-, 111S.-) 2 /)2M 'B%(1 ,B)/1 A /)2M .2M'(*( P2P2,/%S((1 1030 / 121S.-) C P2M'/1((1 /)2M )/MSS A P/S( P2M'/1((1 P2)( P2M/%/,(1

111- / 12(1S.-) 3 P2M'/1((1 /)2M 'B%(1 ,B)/1

121-,1230 M(%(1 )21*(0(,/

1000 , 1030

121- / 1230

S.-) ? /)2M )/MSS A P/S( S.-) < P2)( P2M/%/,(1 S.-) & M40 S.-) 11 PM'

M/1BM P(*/

M(%(1 )21*(0(,/ P2M'/1((1 ,P0 M40 P21B)BP A B5/(1 P-S