Anda di halaman 1dari 8

Salinan PENYEWA

PERJANJIAN SEWA BILIK UNTUK KEDIAMAN DIANTARA


____________________________________ ____________________________________ (Nama Ketua Rumah & No. Kad Pengenalan)

DAN
____________________________________ ____________________________________ (Nama Penyewa & No. Kad Pengenalan)

PADA:
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (Tari h ! "ari ! #a$a)

%&'

Salinan PENYEWA

PERJANJIAN SEWA BILIK UNTUK KEDIAMAN


PERJANJIAN ini di(uat )ada ________________________________________ diantara __________________________________________________ yang (eralamat di _______________________________________________________________________ _ Dan _____________________________________________________________ (eralamat di _______________________________________________________________________ _ Kad Pengenalan _______________________( $ele)a$ ini di$e(ut $e(agai *Penyewa+) $e(agai )iha $atu lagi. ($ele)a$ ni di$e(ut $e(agai *Tuan Rumah+) $e(agai $atu )iha

* sila sertakan sesalinan kad pengenalan

,&'

Salinan PENYEWA

BA!AWASAN"A A. Tuan Rumah adalah )emili $ah dan (erda-tar (agi rumah di alamat ________________________________________________________ _ ________________________________________________________ _ .. Tuan Rumah (er$etu/u menyewa an e)ada Peyewa dan Penyewa (er$etu/u untu menyewa dari Tuan Rumah untu $eluruh ruang rumah di alamat $e)erti diata$. ($ele)a$ itu (ili a an di$e(ut $e(agai *Rumah ter$e(ut+) $erta mengguna an $egala emudahan0 emudahan yang diada an. 1. Penyewaan ini adalah untu tem)oh $elama ______________________ (ermula )ada_______________________________ dan (era hir )ada ______________________________ terta lu )ada $yarat0$yarat yang ter andung di dalam Surat Per/an/ian ini. 2. Penyewa (er$etu/u mem(ayar e)ada Tuan Rumah $ewa (ulanan $e(anya (Ringgit #alay$ia__________________________________ R#3________________________ $e(ulan henda lah di (ayar terle(ih dahulu )ada atau $e(elum______________ hari(ulan (tia)0tia) (ulan). E. Penyewa (er$etu/u mem(ayar $e/uru$ $ele)a$ menandatangani )er/an/ian ini $e(anya (Ringgit #alay$ia_______________________ (R#________________) $e(agai (ayaran #agaran dan $e(anya (Ringgit #alay$ia___________________________________________ (R#___________________________) (agi #agaran $a%aran air dan api $e(agai penda&'l'an untu memenuhi $yarat0 $yarat yang ter andung didalam )er/an/ian ini. Sewa 3 R# 4&'

Salinan PENYEWA 2e)o$it Sewa 3 R# 2e)o$it Air5A)i 3 R# MAKA PEN"EWA DISINI BERSETUJU DEN(AN TUAN RUMA! SEPERTI BERIKUT: %. ,. 4. 7. #em(ayar se)a penda&'l'an )ada hari $e)erti mana ditetapkan Bertangg'ng*a)a$ +e+$a%ar segala $il,$il air! dan ele tri yang di ena an )ada Rumah ter$e(ut $ema$a )enyewaan ini (er/alan. Penyewa tidak di$enarkan $ama $e ali +en'kar +ana,+ana k'n#i di (ahagian rumah (tom(ol )intu & ana un6i & mangga dan $e(againya). Tidak +engg'nakan dan&atau mem(enar an Rumah ter$e(ut dan&atau $e(ahagian dari)ada Rumah ter$e(ut diguna an untu a)a )un /eni$ )erniagaan atau uru$an )erniagaan. Peng&'ni $ilik ter$e(ut tidak $-le& +ele$i&i . -rang $e)an/ang tem)oh )er/an/ian ini dan $e iranya Penyewa menging ari ehenda dan ma $ud )erenggan ini ma a Tuan Rumah (erha untu menai an (ayaran $ewa dan&atau $eteru$nya Tuan Rumah (erha mengam(il a)a0a)a tinda an $e)erti mana yang diteta) an dalam $urat )er/an/ian. Tidak +en%e)akan atau menyerah an $amada $e6ara e$eluruhan dan&atau $e(ahagian dari ruang rumah ter$e(ut e)ada orang lain tan)a terle(ih dahulu menda)at e(enaran dari Tuan Rumah dan $e iranya )enyewa menging ari ehenda dan ma $ud )erenggan ini ma a Tuan Rumah (erha menguti) e$emua (ayaran $ewa yang di(ayar oleh orang lain dan&atau $eteru$nya Tuan Rumah (erha mengam(il a)a0a)a tinda an $e)erti mana yang diteta) an dalam $urat )er/an/ian. Tidak +e+$enarkan dan&atau mela $ana an a)a0a)a )eru(ahan (entu dan&atau )eru(ahan tam(ahan $amada di (ahagian luar atau (ahagian dalam Rumah ter$e(ut walau dengan a)a 6ara $e ali )un tan)a terle(ih dahulu menda)at e(enaran (ertuli$ dari Tuan Rumah. Tidak akan +en%i+pan dan&atau mem(ia $e(arang haiwan. Tidak akan +eletak dan&atau menyim)an didalam Rumah a)a /ua (ahan (era6un dan&atau (ahan mer(ahaya yang mudah meletu) dan&atau yang mudah $angat ter(a ar e6uali $etelah memenuhi tuntutan undang0undang dan menda)at e(enaran dari )iha (er ua$a (er enaan dan )er$etu/uan Tuan Rumah.

8.

9.

:.

'. ;.

7&'

Salinan PENYEWA %<. Men*aga ke$ersi&an $eluruh luar dan dalam (angunan Rumah ter$e(ut ! terma$u ruang a i lima! ruangan tangga $erta /alan $e eliling rumah ter$e(ut $e(agaimana ditentu an oleh Tuan Rumah atau )egawai0 )egawai atau wa il0wa il yang di(eri ua$a olehnya. Men*aga dan +e+pastikan keadaan di dala+ R'+a& ter$e(ut $e)an/ang tem)oh )enyewaan ini $u)aya $entia$a (erada didalam eadaan (ai dan (oleh didudu i ($u$utan (ia$a $amaada ero$a an oleh a)i! ri(ut tau-an atau lain0lain (en6ana alam di e6uali an). Tidak +elak'kan dan&atau mem(enar an $e$ia)a $aha/a mela u an a)a $a/a per$'atan s'+$ang atau $alahla u atau $e(arang )er(uatan yang menyalahi undang0undang di Rumah ter$e(ut yang mana ianya (oleh menganggu $ua$ana atau etenteraman atau ra$a tida $enang )endudu di awa$an ter$e(ut. Me+$enarkan T'an R'+a& atau wa il yang telah di(eri an ua$a olehnya atau )e er/a0)e er/a yang di u)ah )ada (ila0(ila ma$a $aha/a yang muna$a(ah mema$u i Rumah&(ili ter$e(ut untu +e+$'at pe+eriksaan ata' pe+$aikan kepada r'+a& terse$'t yang mana Tuan Rumah mengangga) adalah mu$taha . Bertangg'ng*a)a$ +e+$aiki se$arang ker-sakan %ang dise$a$kan -le& pen%e)a atau )e er/a0)e er/a yang diu)ah )enyewa atau )elawat dengan e(enaran Penyewa e)ada awa$an (angunan! long ang atau)un lain0 lain (ahagian yang (er enaan atau mem(ayar (ali e)ada Tuan Rumah $emua )er(elan/aan0)er(elan/aan yang di(elan/a an (agi mem(ai i ero$a an itu yang di$e(a( an oleh )enyewa. Pen%e)a $ertangg'ng*a)a$ 'nt'k +e+$aiki se$arang ker-sakan %ang dise$a$kan -le& kekerapan pengg'naan Penyewa atau )enghuni Rumah ter$e(ut atau )elawat dengan e(enaran Penyewa eata$ mana0 mana atau e$emua )er ara0)er ara (eri ut= i. >am)u Siling dan *Stater+ (tida terma$u ?hou$ing+ lam)u). ii. Ke)ala Pai) & Pai). iii.Pum) Tanda$ & Peralatan. i@.Tom(ol )intu & Kun6i )intu & Pintu. @. Sin i ter$um(at dan @i. lain0lain ero$a an (t/0 +esin $as'&0 peti ais dan lain0lain alatan elektrik). A+elal'i $'di $i#ara ked'a $ela& pi&ak 'nt'k +enangg'ng risikker-sakan 1 pe+$aikan se#ara $ersa+a %9. #enyerah em(ali Rumah ter$e(ut dengan eadaan (ai ! (er$ih dan aman

%%.

%,.

%4.

%7.

%8.

8&'

Salinan PENYEWA e)ada Tuan Rumah a)a(ila tem)oh )er/an/ian )enyewaan ini tamat atau)un ditamat an mengi ut $yarat0$yarat yang ter andung dalam )er/an/ian.

TAN((UN(JAWAB SEBA(AI TUAN RUMA! %. Akan +e+$a%ar 2'kai Pintu! 1u ai Tanah! .il Penyelenggaraan Si$tem Kum(ahan dan lain0lain (il )enyelenggaraan yang di ena an eata$ Rumah ter$e(ut. Me+$aiki se$arang ker-sakan $esar ((um(ung (o6or) yang menim)a eata$ Rumah ter$e(ut yang mana ianya (u an di $e(a( an oleh elalaian dan /uga mem(ai i a)a0a)a ero$a an (ia$a yang di$e(a( an oleh *Bair Wear and Tear+ dan Tuan Rumah (ertanggung/awa( (agi mengawa$ dan menguru$ $egala er/a0 er/a )em(ai an e ata$ rumah ter$e(ut di $e)an/ang tem)oh )enyewaan ini. T'an R'+a& akan +enge+$alikan )ang #agaran e)ada )enyewa )ada hari )enghu/ung )enyewaan ini terta lu e)ada $yarat0$yarat dimana wang 6agaran (oleh diguna an oleh Tuan Rumah (agi men/ela$ an $ewa rumah yang tertungga dan&atau untu )er(elan/aan mem)er(ai i a)a /ua ero$a an atau emu$nahan dari)ada )er(uatan $enga/a atau 6uai atau lalai )iha )enyewa! a itangan dan&atau wa ilnya dan untu $e(arang (ayaran yang di ena an e ata$ )enyewa mengi ut $yarat0$yarat yang ter andung dalam )er/an/ian ini dan&atau )er(elan/aan yang di tanggung oleh tuan rumah untu tu/uan menge al an eadaan rumah $e)erti eadaan $ema$a )er/an/ian ini ditandatangani. Me+pastikan langka&,langka& kesela+atan r'+a& telah di(uat $e(elum Penyewa mendiami Rumah $e)erti )ema$angan tom(ol )intu dan ting a) (erada dalam eadaan (ai ! $y$tem )endawaian rumah dan (e alan air (oleh diguna an dengan (ai dan $elamat.

,.

4.

7.

9&'

Salinan PENYEWA

PERSETUJUAN TUAN RUMA! DAN PEN"EWA %. T'an R'+a& &endakla& +en%era&kan k'n#i $ilik1r'+a& $ewa e)ada Penyewa $ele)a$ Penyewa mem(ayar wang 6agaran melain an di)er$etu/ui oleh edua0dua )iha . Sekiran%a Per*an*ian ta+at ata' dita+atkan oleh Tuan Rumah atau Penyewa! adalah men/adi tanggung/awa( )enyewa untu menyerah an $emula un6i rumah e)ada Tuan Rumah atau wa ilnya dengan $egera. Sekiran%a se)a $'lanan tidak di$a%ar serta +en*adi t'nggakan e (ulan (eri utnya ma a )enyewa (ertanggung/awa( mem(ayar )ada tari h yang di)er$etu/ui dan di/an/i an dengan Tuan Rumah. T'an R'+a& $er&ak 'nt'k tidak +e+pe$a&ar'i tem)oh )enyewaan. T'an R'+a& $er&ak 'nt'k +ena+atkan te+p-& pen%e)aan ini $e iranya (erla u )erlanggaran atau (ila mana Tuan Rumah (er ehenda an $emula Rumah ter$e(ut (agi a)a0a)a tu/uan dengan mengemu a an tida urang dari $atu (ulan (%) noti$ (ertuli$ e)ada )enyewa ata' serta +erta +engik't $'di $i#ara T'an R'+a& Pen%e)a $er&ak +ena+atkan pen%e)aan dengan mem(eri noti$ (ertuli$ tida urang dari $atu (%) (ulan e)ada Tuan Rumah. Pena+atan -le& Pen%e)a tidak akan +elepaskan Pen%e)a dari +e+$a%ar kepada T'an R'+a& apa,apa $a%aran %ang tert'ggak $e)erti yang dinyata an dalam )er/an/ian ini. Se$arang pertikaian diantara Tuan Rumah dan Penyewa mengenai Penyewaan Rumah ter$e(ut henda lah di$ele$ai an se#ara a+an dan $aik Ci a )enyele$aian tida da)at di6a)ai henda lah di$ele$ai an melalui Tim(angtara

,.

4.

7. 8.

9. :.

'.

:&'

Salinan PENYEWA

PADA MASA MEN"AKSIKAN !AL,!AL DI ATAS )iha 0)iha tahun yang di$e(ut di ata$.

yang ter$e(ut

dalam )er/an/ian ini telah menurun an di $ini tandatangan mere a )ada hari(ulan dan

__________________________ T'an R'+a& Nama3 No Kad Pengenalan3 Tari h3

__________________________ Pen%e)a Nama3 No Kad Pengenalan3 Tari h3

__________________________ Saksi ( /i a )erlu ) Nama3 No Kad Pengenalan3 Tari h3

A. SALINAN PERJANJIAN UNTUK SIMPANAN TUAN RUMA!

'&'