Anda di halaman 1dari 7

1

BAHAGIAN A ( 30 Markah )
Hitamkan jawapan yang kamu pilih pada ruangan jawapan yang betul.

1. Kita haruslah bertangunggjawab ________________ kebersihan kawasan
tempat tinggal.
A. menjaga B. mengabaikan C. memuji D. melihat.

2. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dilakukan untuk ______________.
A. manfaatkan masa C. mengisi masa lapang
B. kesejahteraan hidup D. memenuhi tanggungjawab

3. Pembakaran terbuka menyebabkan pembebasan asap yang banyak. Hal ini
akan mengakibatkan _______________.
A. udara di kawasan sekitar tercemar
B. kenderaan di jalan raya berhenti untuk melihat kawasan pembakaran.
C. pihak bomba pergi ke tempat pembakaran.
D. orang ramai berkumpul ke tempat pembakaran.

4. Usaha mengitar semula bahan buangan adalah untuk _________________ .
A. menambah pendapatan sampingan.
B. mengisi masa lapang dengan kerja kerja berfaedah
C. mengurangkan penggunaan sumber alam yang terhad
D. menjaga keceriaan alam sekeliling

5. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah tidak benar tentang penjagaan
alam sekitar ?
A. Kita harus menyokong usaha usaha kerajaan dalam memelihara dan
memulihara alam sekitar.
B. Projek mengitar semula bahan buangan adalah satu pembaziran
C. Bahan bahan terbuang boleh digunakan semula.
D. Penggunaan sumber alam secara sederhana adalah amalan yang baik.

6. Berbuat baik sesama jiran akan mewujudkan ______________ dalam kehidupan
berjiran.
A. kemasyarakatan C. keberanian
B. kebolehan D. kemesraan

7. Murid yang baik ialah murid yang sentiasa _______________ warga sekolahnya.
A. menjaga kesejahteraan C. percaya kepada
B. berterima kasih kepada D. sanggup berkorban

8. Pernyataan yang manakah menunjukkan tingkah laku yang baik ?
A. Avril dan rakan sekelas membersihkan kelas mereka walaupun bukan giliran
mereka bertugas pada hari tersebut.
2

B. Abu tidak mahu bergaul dengan rakan dari kelas lain.
C. Harun suka membuat bising di dalam kelas ketika guru sedang bermesyuarat.
D. Husin telah mencuri duit rakan sekelasnya kerana duitnya telah habis
dibelanja.

9. __________________ akan berlaku jika masyarakat kita tidak mengamalkan
nilai toleransi.
A. Pertelingkahan C. Kesedihan
B. Persefahaman D. Kesusahan

10. Kesejahteraan hidup bermasyarakat hanya dapat dicapai sekiranya setiap
anggotanya __________________.
A. saling bekerjasama dan bertolak ansur
B. mementingkan diri sendiri
C. saling membenci antara satu sama lain
D. tidak bermuafakat dalam melaksanakan sesuatu tugas.

11. Sebagai anak yang bertangunggjawab, kita wajib memelihara ______________
keluarga.
A. tepi kain C. maruah
B. kesihatan D. keseronokan

12. Seseorang ketua keluarga patut mengamalkan sikap tidak _______________
terhadap semua anggota keluarganya.
A. pilih kasih C. menghargai
B. menyayangi D. membenci

13. Sebagai anggota keluarga yang bermaruah, kita mesti mempunyai __________
tentang apa apa yang baik dan apa apa yang tidak baik.
A. pengetahuan C. sikap
B. contoh D. kecekalan

14. Amalan ziarah menziarahi _______________ hubungan kekeluargaan.
A. membantu C. merenggang
B. melonggarkan D. mengeratkan

15. Ibu bapa atau penjaga yang penyayang akan mencurahkan kasih sayang yang
______________ terhadap anak anak mereka.
A. berlainan C. sama
B. sedikit D. betul

16. Semasa menghadiri sesuatu upacara keagamaan, kita perlu _____________.
A. berucap C. beradab sopan
B. berinteraksi D. berkasih sayang

3

17. Penglibatan diri dalam aktiviti sosial yang kurang sihat akan menyebabkan kita
menjadi ________________________.
A. harapan masyarakat
B. sampah masyarakat
C. tumpuan masyarakat
D. tulang belakang masyarakat

18. Kita perlu _______________ sumbangan tokoh tokoh dan anggota masyarakat
yang berbakti kepada negara.
A. mengingati C. menghargai
B. menerima D. mengetahui

19. Murid murid yang menghadapi masalah keluarga sepatutnya ____________.
A. lari dari rumah
B. memarahi ibu bapa di rumah
C. berbincang dengan ibu bapa tentang masalah dihadapi
D. memberitahu kawan kawan tentang tingkah laku anggota keluarganya

20. Untuk menangani sesuatu masalah yang dihadapi, kita perlu mengambil kira
kepentingan diri dan kepentingan ________________.
A. kawan kawan C. orang lain
B. orang yang kita sayangi sahaja D. pihak kerajaan

21. Kita haruslah _______________ amalan dan larangan agama pelbagai penganut
di Malaysia.
A. menghargai C. mengamalkan
B. menghormati D. meniru

22. Kemudahan internet membolehkan kita __________________ .
A. mengisi masa lapang
B. bermain permainan komputer
C. menyebarkan khabar angin
D. memperoleh banyak maklumat

23. Tingkah laku yang ___________________ mencerminkan mental yang bersih.
A. mulia C. lurus
B. aktif D. pendiam

24. Sikap ______________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang ingin
berjaya dalam hidupnya.
A. mulia C. dedikasi
B. kasih sayang D. bertimbang rasa

25. Sikap ______________ menyuarakan sesuatu kebenaran dalah penting demi
manjaga maruah kita.
A. kuat C. berani
4

B. cepat D. tidak

26. Askar askar itu sanggup ___________________ untuk mempertahankan
bangsa dan negara.
A. berkorban C. berdiam diri
B. melarikan diri D. bersembunyi

27. Ali sanggup mempertahankan ________________ adiknya daripada dituduh
mencuri oleh pengusaha kedai itu.
A. diri C. negara
B. sikap D. maruah

28. Penganut pelbagai agama mengerjakan ibadat mengikut agama masing
masing. Hal ini menunjukkan amalan __________________.
A. berbaik baik kepada Tuhan
B. menunjuk nunjuk kepada Tuhan
C. kepercayaan kepada Tuhan
D. berkasih sayang terhadap Tuhan

29. Antara berikut, yang manakah amalan terpuji yang dituntut oleh agama ?
A. Saling membenci orang lain
B. Malas dan tidak berusaha
C. Berbudi pekerti mulia
D. Bercakap dengan nada yang tinggi

30. Amalan bersyukur dituntut oleh setiap agama _____________________.
A. sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan
B. untuk menunjuk nunjuk kepada orang lain
C. untuk kita bernegah megah dengan rakan
D. supaya kita leka dan berseronok dengan kehidupan dunia.
5

BAHAGIAN B ( 5 Markah )

Tandakan ( ) bagi pernyataan yang menunjukkan tingkah laku bermoral dan ( X )
bagi pernyataan yang menunjukkan tingkah laku tidak bermoral dalam ruangan
yang telah disediakan.

1. Kumari sedia berjumpa dengan guru kelas untuk menerangkan
perkara sebenar bahawa bukan dia yang memulakan pergaduhan
itu.

2. Salim mengakui kesilapannya dan segera memohon maaf daripada
kedua ibu bapanya

3. Dia sedar bahawa harga dirinya akan tercemar sekiranya dia hanya
mendiamkan diri tanpa menjelaskan perkara sebenar yang berlaku
dalam peristiwa kecuria di kelas tadi.

4. Kamal tidak mengaku bahawa dia yang memecahkan tingkap bilik
darjah ketika dia bergurau senda dengan rakan sekelasnya padi
tadi.

5. Muthu sedar akan kesilapannya kerana meniru ketika peperiksaan,
tetapi dia tidak mahu berterus terang dengan guru apabila ditanya
tentang markah Pendidikan Moral yang diperolehinya di luar
dugaan guru.
BAHAGIAN C ( 5 Markah )

Baca petikan di bawah ini. Kemudian, jawab soalan soalan yang diberikan.


1. Apakah tugas Gerald ?

Gerald telah dipilih sebagai ketua pengawas di Sekolah Kebangsaan
Gemang. Setiap hari, Gerald membantu guru disiplin menjaga disiplin murid dan
membantu pengawas pengawas lain menjalankan tugas masing masing.
Pada suatu hari, semasa Gerald menjalankan rondaan di sekitar kawasan
tandas sekolah, dia mendapati kawannya, Ronny sedang menconteng dinding
tandas. Walaupun Ronny kawan baik Gerald, dia tetap melaporkan perbuatan
Ronny kepada guru disiplin. Pada masa yang sama, Gerald menasihati Ronny
supaya jangan mengulangi perbuatan yang salah itu.
6

2. Apakah yang dilakukan oleh Ronny ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Apakah tindakan Gerald apabila dia ternampak Ronny menconteng dinding tandas ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Sekiranya kamu berada pada tempat Ronny, apakah yang akan kamu lakukan ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Jelaskan nilai yang diamalkan oleh Gerald.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

BAHAGIAN D ( 10 Markah )
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang telah diberikan.
ikhlas salam berputus asa membantu peramah
menyiapkan sopan menasihati menolak mengagihkan

1. Kita perlu memberikan __________________ kepada ibu bapa pada setiap pagi.
2. Tuan Syed seorang pengurus yang tegas, tetapi _________________ dalam
menjalankan tugas.
3. Swee Chan tidak ___________________apabila mendapat markah rendah, tetapi
terus berazam untuk belajar dengan lebih bersungguh sungguh.
4. Sanjit mempunyai ramai kawan kerana dia seorang yang __________________.
5. Sweeta suka ______________________ rakannya yang berada dalam kesusahan.
6. Murid yang rajin belajar akan ___________________ masa untuk mengulangkaji
pelajaran di rumah.
7. Muthu ____________________ pelawaan rakannya untuk merokok di tandas
sekolah.
7

8. Swee Lin ____________________ adiknya kerana bersikap kasar terhadap rakan
rakan kelasnya.
9. Abdul selalu bertutur secara ____________________ dengan pengusaha kantin
sekolah dan warga sekolah yang lain.
10. Nyantok sentiasa _____________________ semua kerja yang diberi oleh ibu pada
hujung minggu.