Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID

2016 - 2020
KECERIAAN KELAS
1. PELAN STRATEGIK
Bidang
Hal
Ehwal
Murid

Isu Strategik

Matlamat

Pengurusan
keceriaan
kelas kurang
memuaskan
di samping
peningkatan
vandalisme
di dalam
kelas

Meningkatkan
tahap
kesedaran
pelajar dalam
menjaga
kebersihan
dan keceriaan
kelas

Objektif
1. Menjadikan
kelas lebih
ceria,
bersih,
kondusif
dan
menarik.
2. Meningkatk
an
kesedaran
pelajar
mengenai
kepentinga
n menjaga
kebersihan
dan
keceriaan
kelas untuk
proses
pengajaran
dan
pembelajar
an (PdP)
yang lebih
berkesan.

KPI
Peratus
kebersihan
kelas

Peratus
kebersihan
sekolah

TOV

201
6

13

70

80

Sasaran
201 201
7
8

201
9

202
0

90

100

100

100

2. PELAN TAKTIKAL
Strategi
Program
1. Pertandingan
keceriaan kelas

2. Gotongroyong Perdana
Kelas

Program Pengurusan Data Murid


Pelaksana/
Tanggungjawa
b
GPK
HEM/Semua
guru/ guru
bertugas
mingguan

GPK
HEM/Semua
guru/Guru
Kelas

Temp
oh

Kos/
Sumber

FebOkt

Sekolah
1.Memberi kesedaran
/
kepada pelajar
Guru
tentang kebersihan
kelas/
dan keceriaan kelas
Pelajar
perlu dijaga.
2. Semua Kelas bersih,
kemas dan ceria.

1. Peratus
kesedaran
meningkat
2. Peratus
kecerian kelas
meningkat

Sekolah
/
Guru
Kelas

Peratus
kebersihan dan
keceriaan kelas
meningkat

FebOkt

Output/ Hasil

Bekerjasama
membersihkan
kelas sepanjang
tahun.

KPI

Sasar
an

Pelan
Kontingensi

7 hari

Makluman
guru kelas.

100%
4 kali
100%

Makluman
guru kelas.

3. Pertandingan
menghias kelas
sempena hari
Kemerdekaan

Unit Keceriaan
Kelas/Guru
Kelas/Guru
Bertugas
Mingguan

Ogos

4. Sudut Bacaan
Mini

GPK
HEM/Guru
kelas

FebOkt

Guru
Kelas/
Pelajar

Guru
Kelas/
Pelajar

Memberi kesedaran
kepada murid
tentang kebersihan
kelas dan
memupuk
semangat Cintakan
Negara

Peratus
kebersihan kelas
meningkat

Semua kelas
menyediakan sudut
bacaan mini.

Peratus kelas
yang
menyediakan
sudut bacaan

Makluman
guru kelas.
100%

100 %

Makluman
guru kelas.

3. PELAN OPERASI
Nama Program : PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS
Matlamat
: Meningkatkan tahap kesedaran pelajar dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.
Objektif
: Pelajar dapat mempraktikkan penjagaan kebersihan di sekolah dan di rumah.
- % keceriaan kelas dapat ditingkatkan
- % kebersihan sekolah dapat ditingkatkan
Tempoh
: Februari - Oktober (9 bulan)
Sasaran
: Semua pelajar SMK Pinggan-pinggan
Kos
: RM Langk Proses Kerja
ah
1
1. Taklimat Ketua Penyelaras
Keceriaan Kelas dan
semua guru.

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Ketua Penyelaras
Unit Keceriaan
Kelas & AJK Unit

Sekali

Semua pelajar

Status/ Pelam
Kontigensi
Program ini
dijalankan pada
masa

2. Penerangan kepada
objektif program.
3. Pertandingan bermula.

persekolahan
pada hari yang
ditetapkan.

4. PELAN OPERASI
Nama Program : GOTONG-ROYONG PERDANA KELAS
Matlamat
: Menjadikan kelas lebih ceria, bersih, kondusif dan menarik setiap masa pada akhir
persekolahan.
Objektif
: - % keceriaan kelas dapat ditingkatkan
- % kebersihan sekolah dapat ditingkatkan
Tempoh
: Februari - Oktober ( 4 kali)
Sasaran
: Semua pelajar SMK Pinggan-pinggan
Kos
: RM Langk Proses Kerja
ah
1
4. Taklimat Ketua Penyelaras
Keceriaan Kelas dan
semua guru.
5. Penerangan kepada
objektif program.

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Ketua Penyelaras
Unit Keceriaan
Kelas & AJK Unit

Sekali

Semua pelajar

Status/ Pelam
Kontigensi
Program ini
dijalankan pada
masa
persekolahan
pada hari yang
ditetapkan.

5. PELAN OPERASI
Nama Program : PERTANDINGAN MENGHIAS KELAS SEMPENA HARI KEMERDEKAAN.
Matlamat
: Meningkatkan tahap kesedaran pelajar dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.
Objektif
: Pelajar dapat mempraktikkan penjagaan kebersihan di sekolah dan di rumah.
- % keceriaan kelas dapat ditingkatkan
- % kebersihan sekolah dapat ditingkatkan
Tempoh
: OgosDD
Sasaran
: Semua pelajar SMK Pinggan-pinggan
Kos
: RM Langk Proses Kerja
ah
1
6. Taklimat Ketua Penyelaras
Keceriaan Kelas dan
semua guru.
7. Penerangan kepada
objektif program.
8. Pertandingan bermula.

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Ketua Penyelaras
Unit Keceriaan
Kelas & AJK
Program Hari
Kemerdekaan

Sekali

Semua pelajar

Status/ Pelam
Kontigensi
Program ini
dijalankan pada
bulan
kemerdekaan

6. PELAN OPERASI
Nama Program : SUDUT BACAAN MINI
Matlamat
: Mengalakkan pelajar untuk membaca dalam keadaan kelas yang bersih dan selesa.
Objektif
: Pelajar dapat mempraktikkan penjagaan kebersihan di sekolah dan di rumah.
- % keceriaan kelas dapat ditingkatkan
- % kebersihan sekolah dapat ditingkatkan
Tempoh
: Februari - Oktober (9 bulan)
Sasaran
: Semua pelajar SMK Pinggan-pinggan
Kos
: RM Langk Proses Kerja
ah
1
9. Taklimat Ketua Penyelaras
Keceriaan Kelas dan
semua guru.
10. Penerangan kepada
objektif program.

Disediakan oleh,

Tanggungjawab

KPI

Sasaran

Ketua Penyelaras
Unit Keceriaan
Kelas & Guru
Kelas

Sekali

Semua pelajar

Status/ Pelam
Kontigensi
Program ini
dijalankan setiap
hari pada hari
persekolahan.

.........................................
(NURULAIN BALQIS BINTI ISMAIL)
GURU PENYELARAS KECERIAAN KELAS