Anda di halaman 1dari 6

KOLEJ CQ BREYER

NO 1C JLN SG 3/19 TAMAN SRI GOMBAK


68100 BATU CAVES SELANGOR

KERTAS PENERANGAN
(Information Sheet)

KOD DAN NAMA


PROGRAM /
IT-020-4:2013 COMPUTER SYSTEM ADMINISTRATION
PROGRAMS CODE &
NAME
TAHAP / LEVEL EMPAT (4)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI / C05 : COMPUTER SYSTEM
COMPETENCY UNIT NO. AND NETWORK PROCUREMENT
AND TITLE

1. ANALYSE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER

2. CARRY OUT HARDWARE MAINTENANCE


NO. DAN PENYATAAN
AKTIVITI KERJA / WORK
ACTIVITIES NO. AND 3. PERFORM SERVER OPERATING SYSTEM
STATEMENT MAINTENANCE

4. PREPARE MAINTENANCE SERVER REPORT

NO. KOD / CODE NUM. IT-020-4:2013/C05/P(1/ 1 ) Muka : 1 Drp : 6

TAJUK/TITLE : PENJAGAAN KOMPUTER PELAYAN

TUJUAN/PURPOSE :
Kertas Penerangan adalah bertujuan untuk menerangkan mengenai pelayan komputer.
Setelah selesai unit kompetensi ini, pelatih akan dapat: -
Mengetahui jenis jenis penyelenggaraan komputer pelayan, Prosedure
keselamatan pelayan , peralatan dan keperluan bilik server
Muka / Page : 2
NO. KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013/C05/P(1/ 1 )
Drpd/of :6

PENERANGAN/INFORMATION :
1. PENGENALAN
1.1 PENYATAAN DASAR KESELAMATAN KOMPUTER PELAYAN
( SERVER)
i. Keselamatan ICT merangkumi perlindungan keatas semua
bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin
kerahsiaan, intergeriti , kesahihan dan kebolehsediaan kepada
semua pengguna yang dibenarkan.
2. PROSEDUR KESELAMATAN SERVER
2.1 Dokumen- dokumen berikut adalah berkaitan atau dirujuk dalam
panduan ini:
a) Arahan keselamatan kerajaan
b) Kawalan keselamatan rahsia rasmi dan dokumentasi rasmi
kerajaan
c) Pekeliling dan surat pekeliling yang berkaitan
d) LAN Administrators Guidelines for Netware
e) Pekeliling AM

3. TERMINOLOGY

3.1Termologi berikut akan digunakan dalam panduan ini bagi menjelaskan


mengenai keselamatan .

i. Keselamatan
Daripada Perspektif ICT , Keselamatan merujuk kepada
perlindungan sumber ICT daripada dicerobohi oleh mereka yang
tidak dibenarkan atau kesilapan yang disegajaka.
ii. Server
Merujuk kepada komputer yang berkeupayaan tinggi yang
berfungsi sebagai pelayan perkhidmatan dalam suatu rangkaian.
iii. Perisian Sistem
Perisian system merujuk kepada system pengoperasian seperti
Windows 95/98 bagi komputer micro dan netware Windows
windows NT pada server.
Muka / Page : 3
NO. KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013/C05/P(1/ 1 )
Drpd/of :6

iv. Perisian Aplikasi


Perisian aplikasi merujuk kepada pakej yang selalu digunakan
seperti Spreadsheet dan Word Processing , juga aplikasi yang
dibagunkan bagi tujuan tertentu
v. Virus
Virus adalah subersif Program komputer yang boleh
mengakibatkan fail komputer mengalami kerosakkan atau
terhapus dan menukar tingkahlaku operasi komputer.
vi. Rahsia Besar
Dokumentasi rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi yang
akan menyebabkan kerosakkan yang amat besar kepada
Malaysia
vii. Rahsia
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika
didedahkan tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan
besar kepada kepentingan dan martabat Malaysia atau memberi
keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing.

4. KAWALAN SISTEM SERVER


4.1 Apabila pengguna diberi kebenaran untuk menggunakan system atau
rangkaian , adalah perlu untuk menghadkan kebenaran tersebut ke
tahap yang paling minima bagi melaksanakan tugas lebih efektif.
i. Pencaman Pengguna ( User Id)
Semua pengguna system komputer akan disediakan dengan
kod pengecaman bagi membolehkan membuat capaian.
a) Setiap pengguna akan diberikan kod pencaman
pengguna yang tidak boleh dikongsi
b) Pengguna mestilah menyediakan pengesahan yang
hanya diketahui oleh pengguna berkenaan sahaja.
Muka / Page : 4
NO. KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013/C05/P(1/ 1 )
Drpd/of :6

ii. Kawalan Kata Laluan ( Password )


Kata laluan perlu dikawal untuk mengelakkan daripada diketahui
oleh orang yang tidak diberi kuasa menggunakanya.
a) Kata laluantidak boleh dicatat di atas kertas
b) Kata laluan mestilah mempunyai kombinasi sekurang-
kurangya enak aksara
c) Kata laluan perlu ditukar sekurang-kurangya setiap enam
bulan
d) Kata laluan yang disimpan didalam komputer akan di
Kodkan (Encrypted)
e) Kata laluan dimasukkan pada medan tanpa boleh dilihat
f) Had percubaan dari segi masa atau bilangan percubaan
akan ditetapkan untuk memasukkan kata laluan dan
pencaman pengguna ,sekiranya pencaman tidak Berjaya
dalam had tersebut, percubaan seterusnya tidak
digalakkan.
iii. Kawalan Perisian
Keselamatan perisian boleh dipertingkatkan dengan cara-cara
berikut :
a) Membuat beberapa salinan bagi setiap perisian dan
salinan ini kemudianya disimpan dibagunan lain yang
selamat
b) Melindungi perisian system daripada Pindaan yang tidak
dibenarkan
c) Mengawal capaian kepada system komputer melalui
penggunaan kata laluan ( password ) dan pencaman
pengguna ( user Id)
d) Melindungi perisian system daripada Virus Trojan Horses
dan bom Jangka
Muka / Page : 5
NO. KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013/C05/P(1/ 1 )
Drpd/of :6

5. KAWALAN FIZIKAL DAN AKSES


5.1 Kawalan fizikal meliputi perkara-perkara seperti bilik Server , Instalasi
komputer dan bekalan elektrik.
5.2 Pemilihan Tapak Komputer yang selamat adalah penting bagi
mengurangkan kesan bencana seperti banjir, kebakaran , gempabumi
dan capaian yang tidak dibenarkan.
i. Perlindungan Daripada Kebekaran
Kawalan bagi mengurangkan risiko kebakaran peralatan ICT
dan mengurangkan kerosakkan jika berlaku kebakaran.
a) Merokok adalah dilarang di dalam bilik server dan
kawasan yang menyimpan bahan mudah terbakar
b) Bilik server hendaklah dilengkapkan dengan alat
pemadam api
c) Bahan mudah terbakar sepertin kertas tidak boleh
disimpan di bilik server
d) Bekas sampah hendaklah diletakkan diluar bilik server
e) Suis kepada semua alat-alat komputer perlu ditutup
apabila tidak digunakan.
ii. Perlindungan daripada Air
Kawalan mesti diadakan bagi mengurangkan risiko kerosakkan
disebabkan air dibilik server :
a) Kakitangan di bilik Server hendalah memastikan tidak
beralaku limpahan air dari alat penghawa dingin.
iii. Kawalan Persekitaran
Kawalan persekitaran mestilah diambil untuk melindungi
peralatan komputer daripada bahaya persekitaran
a) Sistem Elektrik hendaklah dilindungi daripada masalah
yang boleh mengakibatkan kerosakan kepada peralatan
b) Suhu dan kelembapan dibilik server hendaklah diawasi
dan dikawal
c) Kakitangan dibilik server hendaklah dilatih untuk
mengawasi kawalan persekitaran pelatan , bagaimana
untuk bertindak sekiranya berlaku kecemasan.
Muka / Page : 6
NO. KOD / CODE NUM. IT-020-3:2013/C05/P(1/ 1 )
Drpd/of :6

viii. Kawalan Akses


Untuk memasuki bilik server hendaklah terlebih dahulu
mendapatkan kebenaran daripada pengarah bilik kawalan :
a) Pintu hendaklah sentiasa dikunci dan diawasi
b) Pelawat-pelawat hendaklah sentiasa di iringi sepanjang
masa
c) Memasuki bilk server dihadkan kepad kakitangan yang
bertanggungjawab sahaja

Penutup :
Tanggungjawab keseluruhan dan kawalan semua sumber ICT dilatakkan
dibawah Bahagian Teknologi Maklumat .Ini amat diperlukan disebabkan sifat system
yang paling bergantung dan berhubung antara satu sama lain. Dibawah hiaraki
keseluruhan tanggungjawab dan kewajipan ICT, cawangan cawangan di peringkat
negeri juga mempunyai tangungjawab tambahan disamping tanggungjawab
setempat.Keselamatan ICT bergantung penuh kepada pengurusan ICT yang mana
pengawalanya hendaklah dilakukan secara pusat manakala perlaksanaanya
diagihkan.