Anda di halaman 1dari 168

Modul Explorasi

Kokurikulum Impak Tinggi

1|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Kata Alu-aluan Pengarah Pendidikan Negeri Johor

Jabatan Pendidikan Negeri Johor sentiasa mengambil berat dan memikul


tanggungjawab bersama dalam menjayakan aktiviti-aktiviti kokurikulum. Pihak
jabatan sentiasa ke hadapan untuk memberi pendidikan, kefahaman serta
menyedarkan murid-murid tentang kepentingan kokurikulum. Untuk itu, Modul
Explorasi Kokurikulum Impak Tinggi diperkenalkan di peringkat sekolah sebagai
tempat yang paling tepat untuk menyemarakkan kegiatan kokurikulum.

Modul Explorasi Kokurikulum Impak Tinggi satu panduan pelaksanaan aktiviti


kokurikulum yang seharusnya diguna pakai bagi melahirkan modal insan
sepertimana yang digarapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025, iaitu untuk memastikan setiap modal insan yang apabila meninggalkan
alam persekolahan dibekalkan dengan Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran
Memimpin, Etika dan Kerohanian, Kemahiran Dwibahasa dan Identiti Nasional. Di
peringkat sekolah, menerusi program kokurikulum yang terancang diharapkan akan
dapat membantu mengurangkan gejala disiplin dalam kalangan murid serta
menjadikan suasana sekolah yang lebih kondusif.

Sistem pendidikan negara memberi fokus kepada murid agar menjadi insan yang
bersifat global dan mengenali serta mencintai budaya serta alam sekeliling dalam
proses sosialisasinya. Dalam proses tersebut usaha para pendidik adalah sangat
dituntut dan dihargai. Kepada para pendidik yang berada di peringkat pelaksana,
terimakasih diucapkan semoga usaha yang tidak pernah kenal jemu akan dirahmati
Allah dan program ini mencapai kejayaan diharapkan.

Sekian, terima kasih

HAJI SHAHARUDIN BIN SHARIF


Pengarah Pendidikan Negeri Johor,

2|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Kata Alu-aluan Ketua Sektor


Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Johor

Generasi muda khususnya murid-murid sekolah adalah pewaris generasi negara di


masa hadapan. Untuk itu sekolah perlulah dijadikan sebaik-baik wadah mendidik
murid dan menyediakan bekalan untuk keperluan masa hadapan mereka yang
sangat mencabar.

Murid-murid hendaklah sentiasa diasuh agar dapat mempamer dan menterjemahkan


apa yang mereka perolehi di dalam bilik darjah ke luar melalui kegiatan kokurikulum
yang terancang. Tiada siapa yang boleh menafikan bahawa melalui kegiatan
kokurikulum yang terancang maka jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah murid
dan dibina dengan sebaiknya. Terjemahan kepada falsafah pendidikan kebangsaan
akan terjelma jika semua pihak dapat mengakui akan kepentingan kegiatan
kokurikulum.

Sehubungan dengan itu, usaha Unit Kokurikulum, Sektor Pembangunan


Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, menghasilkan Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi ini amat tepat pada waktu dan ketikanya. Semoga modul
ini dapat dimanfaatkan oleh pemimpin dan pelaksana kokurikulum di sekolah,
sebagai panduan bagi menyemarakkan kokurikulum di sekolah masing-masing.

Saya amat berharap agar modul ini mampu membantu merealisasikan hasrat
jabatan pendidikan negeri Johor untuk memeriahkan kokurikulum dengan
penglibatan seluruh warga pendidik dan ianya berlaku sepanjang tahun.

Sekian, terima kasih.

HAJI YASMAN BIN JAMSIR


Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan,
Jabatan Pendidikan Negeri Johor.

3|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

PROGRAM EKSPLORASI
KOKURIKULUM IMPAK TINGGI

1.0 PENDAHULUAN

Program Ekplorasi Kokurikulum merupakan program bagi meningkatkan


penguasaan, kemahiran dan penghayatan terhadap Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia 2013-2025. Program ini dirancangkan bagi menyediakan Modal
insan yang mempunyai 6 aspirasi, Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, kemahiran
Memimpin, Etika dan Kerohanian, Kemahiran Dwibahasa dan Identiti Nasional.
Program ini mengaplikasi keseronokan belajar.

Program ini diharapkan dapat memangkin motivasi, mencabar potensi dan


melahirkan modal insan yang bersifat sejagat.

Program explorasi kokurikulum ini merupakan salah satu proses pengajaran


dan pembelajaran secara berkelompok yang dapat di jalankan di luar kelas. Ini
kerana teknik bermain sambil belajar merupakan aktiviti yang dijalankan secara
spontan yang membawa kepada pembelajaran.

Dengan mengamalkan konsep belajar sambil bermain ianya dapat membantu


murid-murid untuk mengembang dan mengaplikasikan pengetahuan pengalaman
yang diperolehi semasa di dalam kelas.

2.0 RASIONAL

Kecerdasan dan kesihatan memainkan peranan yang penting dalam


menyediakan modal insan yang benar-benar proaktif dalam pendidikan. Sebagai
satu alternatif ke arah melahirkan modal insan yang mantap dari segi rohani,
jasmani, emosi dan sosial, aktiviti explorace ini dilihat mampu menjana jiwa murid
yang proaktif dan bersedia untuk menghadapi sesuatu cabaran dan menyelesaikan
masalah secara kreatif Berdasarkan kepada keperluan inilah, kami berusaha
menyediakan satu aktiviti explorace yang diharap dapat merealisasikan kemantapan
intelek dan jasmani seterusnya melahirkan modal insan yang berketrampilan, sihat
dan unggul

4|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

3.0 OBJEKTIF

3.1 Dapat mengembangkan tahap kecergasan intelek dan dan fizikal murid-murid.
3.2 Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman murid-murid.
3.3 Membantu mengurangkan tekanan emosi murid-murid belajar di dalam kelas.
3.4 Meningkatkan tahap komunikasi dan sosial di kalangan murid-murid.
3.5 Membantu membentuk peribadi unggul murid-murid
3.6 Memupuk minat dan persaingan positif dalam kalangan murid.
3.7 Memupuk kemahiran interaksi sosial bagi melahirkan murid yang global.

4.0 BUTIRAN MODUL

4.1 Modul ini dibina oleh pegawai unit kokurikulum dan akademik di semua PPD
negeri johor yang diselaraskan oleh unit Kokurikulum JPN Johor

4.2 Modul ini dibina berdasarkan sebelas check point yang mana melibatkan check
point Pengetahuan, Kemahiran Berfikir, Kemahiran Memimpin, Kemahiran
Dwibahasa, Etika dan Kerohanian, Identiti Nasional, Sains Teknologi, Matematik,
Seni Visual dan Sejarah.

4.3 Lokasi pelaksanaan explorasi dan laluan antara check point tidak diambil kira
semasa pembinaan modul ini. Oleh itu pengubahsuaian perlu dilakukan oleh
pengguna untuk mengambil modul ini dalam melaksanakan aktiviti. Modul ini
hanyalah sebagai panduan asas.

4.4 Aktiviti sepanjang laluan juga tidak dibina sementara tugasan di setiap check
point ada disedikan. Sekurang-kurangnya lima contoh ( untuk sekolah
menengah dan sekolah rendah ) dan boleh di buat pilihan.

5.0 KUMPULAN SASARAN


Murid-murid sekolah rintis pembelajaran Abad 21 Johor. 55 Sekolah
Menengah dan 55 Sekolah Rendah.

5|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

KANDUNGAN

Kata alu-aluan Pengarah Pendidikan Negeri Johor 1

Kata alu-aluan Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan JPNJ 2

Pengenalan Modul Explorasi 3

Kandungan 5

Check Point Pengetahuan 6

Check Point Kemahiran Berfikir 28

Check Point Kepimpinan 41

Check Point Etika dan Kerohanian 47

Check Point Dwibahasa 55

Check Point Identiti Nasional 82

Check Point Matematik 90

Check Point Sains 112

Check Point Sejarah 130

Check Point Seni Visual 142

Check Point Pasukan Beruniform 150

Senarai Nama Pembina Modul 167

6|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : PENGETAHUAN


AKTIVITI : Saya Anak Malaysia (Silangkata)

OBJEKTIF : Menguji pengetahuan umum berkaitan negeri-negeri di Malaysia.


Meningkatkan kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan

MASA : 20 minit

BAHAN : Kertas A4, kad manila, marker pen

Langkah 1 : (Sebelum)

1. Peserta melakukan aktiviti dalam kumpulan yang mana setiap kumpulan


mempunyai 8 orang ahli

Langkah 2 : (Semasa)

1. Kumpulan diberikan satu set soalan silangkata.


2. Ahli kumpulan akan berbincang tentang jawapan bagi setiap soalan
3. Masa yang diberikan untuk menyelesaikan tugasan ialah 20 minit.

Langkah 3 : (Selepas)

1. Peserta akan dikumpulkan dan memberi maklum balas berkaitan aktiviti


yang dijalankan.
2. Peserta akan mendengar ulasan yang akan diberikan oleh fasilitator.
3. Fasilitator perlu menerangkan tentang kepentingan mengetahui maklumat-
maklumat asas berkaitan negeri di Malaysia.

Syarat Permainan : Setiap kumpulan boleh berbincang sesama ahli kumpulan dan
dilarang bertanyakan kepada orang lain

7|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Contoh Soalan:

S D F G H J U I L M J U I O P K J Y Y G
Q Z E W B G F C F T Q V S Q N Q Q J N J
W X K Y E R T Y U N W S X W B W A P K D
E N E G E R I S E M B I L A N E S E U F
R C D U S D P E E T R N C E C R D R Y G
T V A J Q W E E V V T M C P X T F L T K
Y B H K Y P U T R A J A Y A S Y G I R J
U N R B Y G F D D A U N H H Q U H S E Y
I M T G Q W E R G V K L B A W I J J Y G
O A S A B A H V B N Y K M N T O K K U D
P A Y R Q E R T B N I J E G F P L R D T
T E R E N G G A N U K N L T Y L Z T H H
Z Q U C Q R T F G N M G A Y G K X Y J U
X W Y V Y U N B V B N U K U H J C U U I
C E G B Y U J K M N H H A J O H O R J O

Pembayang

1. Pusat Pentadbiran Persekutuan


2. Mengamalkan Adat Perpatih
3. Mendapat jolokan Tok Gajah.
4. Bandaraya Bersejarah
5. Negeri Paling Utara di Semenanjung Malaysia
6. Negeri Di Bawah Bayu
7. Popular dengan slogan Luaskan Kuasamu
8. Negeri Tempat Penyu Mendarat
9. Terkenal dengan bijih timah
10. Negeri Jelapang Padi

8|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Contoh Jawapan:

S D F G H J U I L M J U I O P K J Y Y G
Q Z E W B G F C F T Q V S Q N Q Q J N J
W X K Y E R T Y U N W S X W B W A P K D
E N E G E R I S E M B I L A N E S E U F
R C D U S D P E E T R N C E C R D R Y G
T V A J Q W E E V V T M C P X T F L T K
Y B H K Y P U T R A J A Y A S Y G I R J
U N R B Y G F D D A U N H H Q U H S E Y
I M T G Q W E R G V K L B A W I J J Y G
O A S A B A H V B N Y K M N T O K K U D
P A Y R Q E R T B N I J E G F P L R D T
T E R E N G G A N U K N L T Y L Z T H H
Z Q U C Q R T F G N M G A Y G K X Y J U
X W Y V Y U N B V B N U K U H J C U U I
C E G B Y U J K M N H H A J O H O R J O

Pembayang

1. Pusat Pentadbiran Persekutuan


2. Mengamalkan Adat Perpatih
3. Mendapat jolokan Tok Gajah.
4. Bandaraya Bersejarah
5. Negeri Paling Utara di Semenanjung Malaysia
6. Negeri Di Bawah Bayu
7. Popular dengan slogan Luaskan Kuasamu
8. Negeri Tempat Penyu Mendarat
9. Terkenal dengan bijih timah
10. Negeri Jelapang Padi

9|Unit Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Siapa Cepat Dia Bijak ( Kuiz )

OBJEKTIF : Menguji pengetahuan peserta berkaitan sejarah asas Malaysia


Menguji kepantasan peserta dalam menyelesaikan tugasan

BAHAN : Kad Ayat, Pen Marker, Borang Markah

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum
1. Peserta melakukan aktiviti dalam kumpulan yang mana setiap
kumpulan mempunyai 8 orang ahli
2. Setiap ahli kumpulan perlu bersedia dengan pen masing-masing.

Langkah 2 : Semasa

1. Setiap ahli kumpulan diberikan 1 kad yang mana setiap kad


mengandungi 2 soalan.
2. Setiap ahli kumpulan diberikan 1 kad yang mana setiap kad
mengandungi 2 soalan.
3. Setiap jawapan yang tepat akan diberikan 5 markah.

Langkah 3 : Selepas

1. Peserta diminta memberikan maklum balas berkaitan aktiviti yang


dijalankan.
2. Fasilitator akan memberi ulasan berkaitan maklum balas yang
diberikan peserta. Fasilitator perlu menerangkan kepentingan
mengenali pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia dan
setempat.

Syarat Permainan : Peserta perlu menyelesaikan soalan mengikut nombor soalan


dan tidak boleh beralih kepada soalan lain.

10 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh soalan:

1. Siapakah Perdana Menteri 1. Berapakah bilangan warna


Malaysia dalam Jalur Gemilang?
2. Siapakah Menteri Besar 2. Berapa bilangan jalur putih
Negeri anda? dalam Jalur Gemilang?

1. Namakan satu makanan tradisi


1.Berapa bilangan negeri di Malaysia
kaum Melayu.
2.Berapa bilangan negeri di
2. Namakan satu makanan tradisi
Semenanjung Malaysia.
kaum India

1.Namakan satu pakaian tradisional 1.Namakan satu permainan


kaum India tradisional yang kamu tahu

2.Namakan satu pakaian tradisional 2.Namakan satu permainan moden


kaum Cina yang kamu tahu

1. Negeri terletaknya gunung


tertinggi di Malaysia 1.Satu tarian tradisional di Malaysia

2. Negeri terletaknya sungai 2.Satu tarian moden di Malaysia


terpanjang di Malaysia

1.Satu bangunan bersejarah yang


1.Kereta yang dibuat di Malaysia
terdapat di Malaysia
2.Kereta yang diimport dari luar
2.Satu tempat pelancongan di
negara
Malaysia.

11 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Apa yang penting!!!!! Kerjasama (Membina perkataan)

OBJEKTIF : Menguji pengetahuan kosa kata peserta


Menguji kepantasan peserta dalam menyelesaikan tugasan

BAHAN : Kad Ayat, Pen Marker, Borang Markah

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Peserta melakukan aktiviti dalam kumpulan yang mana setiap kumpulan


mempunyai 8 orang ahli

Langkah 2 : Semasa

1. Setiap ahli kumpulan akan membina sekurang-kurangnya 5 perkataan baru


daripada 2 perkataan yang dicabut.

2. Perkataan-perkataan tersebut akan ditulis di dalam borang yang disediakan.

3. Setiap ahli perlu memainkan peranan yang aktif dalam perbincangan.

Langkah 3 : Selepas

1. Peserta diminta memberi refleksi berkaitan aktiviti yang dijalankan.

2. Fasilitator akan memberikan ulasan berkaitan aktiviti yang dijalankan.


Fasilitator juga akan menerangkan kepentingan menguasai pelbagai kosa
kata dalam Bahasa Melayu

Syarat Permainan : Hanya perkataan dalam Bahasa Melayu sahaja yang


dibenarkan.

12 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh Soalan:

Teknologi Maklumat

13 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Kami tahu kami kenal (Puzzle)

OBJEKTIF : 1. Menguji kemampuan peserta mencantumkan gambar


2. Menguji pengetahuan peserta berkaitan kereta-kereta
Nasional

BAHAN : Kepingan gambar, sampul surat, kertas keras, kertas soalan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Peserta melakukan aktiviti dalam kumpulan yang mana setiap kumpulan


mempunyai 8 orang ahli
Langkah 2 : Semasa

1. Peserta diminta untuk mencantumkan kepingan-kepingan gambar yang


diberikan

2. Peserta diminta untuk mengenal pasti jenama kereta yang diterima dan
syarikat tempatan yang mengeluarkan kereta tersebut.

3. Kepingan gambar yang ditampal perlu dilekatkan di atas kertas keras.

Langkah 3 : Selepas

1. Peserta diminta untuk memberi maklum balas tentang kereta-kereta


nasional yang diterima.

2. Fasilitator akan memberi ulasan dan menerangkan tentang kejayaan


Malaysia mencipta dan mengeluarkan kereta buatan Malaysia.

Syarat Permainan : Peserta perlu mencantumkan gambar sehingga sempurna.

14 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh soalan:

Nama Model : Perodua Alza

Syarikat Pengeluar : Perodua

15 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Cekap Pantas Pintar (Mini Treasure Hunt)

OBJEKTIF : 1. Menguji kemampuan peserta membaca dan memahami


arahan
2. Menguji tahap kerjasama antara kumpulan

BAHAN : Kad gambar, sampul surat berwarna, kertas A4,

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Peserta melakukan aktiviti dalam kumpulan yang mana setiap kumpulan


mempunyai 8 orang ahli

Langkah 2 : Semasa

1. Setelah mendapat tugasan, setiap ahli perlu membaca pembayang lokasi


yang diberikan.
2. Di setiap lokasi akan, setiap kumpulan akan di mencari sampul surat yang
sama warna dengan sampul surat pertama.
3. Pada sampul surat tersebut akan diletakkan satu barang yang biasa
digunakan di dapur. Pembayang lokasi seterusnya ada di dalam sampul
surat tersebut.
4. Setiap kumpulan akan pergi ke 4 lokasi yang berbeza dan akan menerima
barang yang berbeza.
5. Di setiap lokasi, fungsi barang yang dijumpai perlu ditulis pada helaian
yang diberikan.

Langkah 3 : Selepas

1. Peserta diminta membentangkan hasil yang diperolehi semasa aktiviti


yang dijalankan
2. Fasilitator akan memberi ulasan aktiviti yang dijalankan dan memberi
penerangan kepada murid kepentingan mengetahui alatan-alatan yang
terdapat di dapur dan kegunaannya.

Syarat Permainan : Peserta perlu mencari sampul kumpulan sendiri dan tidak
boleh mengambil sampul kumpulan lain.

16 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh Soalan:

Contoh Pembayang

Jom kita pergi makan...

Laparlah........

Contoh Gambar

Contoh Soalan

Apakah kegunaan alatan tersebut?

17 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Silang Kata Simpulan Bahasa (Aras Tinggi)

OBJEKTIF : Meningkatkan kemahiran menguasai simpulan bahasa,


kemahiran menghafal serta menulis

BAHAN : Lembaran Silangkata Simpulan Bahasa

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Murid dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang yang


merangkumi kepelbagaian kaum .

2. kumpulan diberkan satu lembaran silangkata

3. Arahan akan diberikan oleh seorang ketua permainan untuk mengurus


serta mencatat markah yang diperolehi oleh kumpulan

Langkah 2 : Semasa

1. Setiap ahli kumpulan dikehendaki menjawab soalan secara bersama dan


diberi masa 20 minit untuk menyelesaikan silangkata yang diberikan

2. Jika ahli kumpulan dapat menjawab dengan tepat maka 1 markah akan
diberikan.

3. Begitulah seterusnya permainan ini berlangsung sehingga tamat


kesemua soalan atau masa 20 minit telah berakhir.

4. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa menjawab silangkata


bermula dan dua kali bunyi loceng menandakan masa menjawab telah
tamat bagi kumpulan.

Langkah 3 : Selepas

1. Pengiraan Markah

2. Rumusan Daripada Permainan/Aktiviti

3. Penilaian

Syarat Permainan : Peserta boleh berbincang dalam mencari jawapan yang tepat
bagi setiap pembayang

18 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Contoh :
Teka Silang Kata: Simpulan Bahasa

Melintang
1. bercakap besar tanpa ilmu - TIN KOSONG
5. tajam pendengaran TELINGA LINTAH
6. sukar untuk membuat keputusan BERBELAH BAGI
8. kurang jelas pendengarannya, tidak dapat mendengar bunyi yang kuat PEKAK BADAK
9. tergamak melakukan sesuatu perkara yang tidak disangka-sangka SAMPAI HATI

Ke Bawah
2. orang yang jahat dan suka mengganggu orang lain KACANG HANTU
3. cepat-cepat lari kerana ketakutan LINTANG PUKANG
4. melakukan sesuatu tanpa berfikir MEMBABI BUTA
6. negara-negara di sebelah timur BAWAH ANGIN
7. anak yang disayangi oleh ibu bapa atau ketuanya ANAK EMAS

19 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Kuiz Minda (Aras Tinggi)

OBJEKTIF : Memastikan penguasaan tentang sejarah dunia dan mempunyai


kemahiran mengingat,kemahiran bertutur serta menulis

BAHAN : Gambar Keajaiban Dunia/Penyataan/Soalan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Murid dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang yang


merangkumi kepelbagaian kaum .
2. Kumpulan menerima satu lembaran gambar lokasi keajaiban dunia
3. Arahan akan diberikan oleh seorang ketua permainan untuk mengurus
serta mencatat markah yang diperolehi oleh kumpulan
Langkah 2 : Semasa
1. Setiap ahli kumpulan dikehendaki mengisi kotak-kotak kosong dengan
jawapan yang tepat berdasarkan gambarajah yang ditunjukan.
2. Kegagalan menjawab mengikut masa yang ditetapkan kumpulan tersebut
akan mendapat markah 0 manakala
3. Jika ahli kumpulan dapat menjawab dengan tepat maka 5 markah akan
diberikan.
4. Perbincangan semasa sesi menjawab soalan boleh dilakukan dan
dibenarkan sesama ahli untuk mendapatkan jawapan.
5. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa menjawab bermula dan
dua kali bunyi loceng menandakan masa menjawab telah tamat bagi
setiap pemain.
Langkah 3 : Selepas
1. Pengiraan Markah
2. Rumusan Daripada Permainan/Aktiviti
3. Penilaian

Syarat Permainan : Setiap kumpulan boleh berbincang untuk mendapatkan


jawapan

20 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Keajaiban/Nama
Simbol/Nilai Lokasi/Negeri Gambar
Tempat

Tembok Besar Perlindungan, Terus


Tiongkok
Tiongkok Menerus

Teknik,
Petra Yordania
Perlindungan

Patung Kristus Penerimaan, Rio de


Penebus Keterbukaan Janeiro, Brasil

Machu Picchu Komunitas, Dedikasi Cuzco, Per

21 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Pemujaan, Ilmu
Chichn Itz Yucatn, Mexico
Pengetahuan

Kesenangan,
Colosseum Roma, Italia
Penderitaan

Taj Mahal Cinta, Hasrat Agra, India

Piramid Giza Tidak Punah,


Kairo, Mesir
Keabadian

Lembaran yang akan diberikan hanya memaparkan petak gambarajah


sahaja.Petak yang lain akan dikosongkan.

22 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Membina Perkataan (Aras Tinggi)

OBJEKTIF : Memastikan penguasaan Bahasa melayu dan mempunyai


kemahiran mengingat,kemahiran bertutur serta menulis

BAHAN : Lembaran set Binaan perkataan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Murid dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang yang


merangkumi kepelbagaian kaum .

2. kumpulan diberikan satu lembaran gambar membina perkataan


berdasarkan tema yang diberikan.

3. Arahan akan diberikan oleh seorang ketua permainan untuk mengurus


serta mencatat markah yang diperolehi oleh kumpulan

Langkah 2 : Semasa

1. Setiap kumpulan dikehendaki menyelesaikan 8 set binaan perkataan

2. Setiap kumpulan diberi masa 20 minit

3. Perbincangan semasa sesi menjawab soalan boleh dilakukan dan


dibenarkan sesama ahli untuk mendapatkan jawapan.

4. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa menjawab bermula dan


dua kali bunyi loceng menandakan masa menjawab telah tamat

Langkah 3 : Selepas

1. Pembinaan perkataan mestilah merujuk perkataan yang ada didaftarkan di


dalam kamus dewan bahasa.
2. Pengiraan Markah
3. Rumusan Daripada Permainan/Aktiviti
4. Penilaian

Syarat Permainan :
Markah diberikan pada ketepatan jawapan berdasarkan tema yang diberikan
Setiap kumpulan boleh berbincang untuk mendapatkan jawapan

23 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Contoh Set Soalan Membina Perkataan

Arahan
Berdasarkan Perkataan dibawah bina seberapa banyak perkataan bertemakan
Fauna

MIKROORGANISMA

24 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Kertas A1, Label Struktur Jantung ,Pensel Warna

OBJEKTIF : Memastikan penguasaan Ilmu Sains dan mempunyai


kemahiran mengingat,kemahiran bertutur ,menulis dan melukis

BAHAN : Kertas A1, Label Struktur Jantung ,Pensel Warna

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Murid dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang yang


merangkumi kepelbagaian kaum .

2. Arahan akan diberikan oleh seorang ketua permainan untuk mengurus


serta mencatat markah yang diperolehi oleh kumpulan

Langkah 2 : Semasa

1. kumpulan diserahkan satu kertas A1 yang telah dilekatkan gambarajah


jantung

2. Setiap kumpulan akan dibekalkan label-label struktur jantung

3. Setiap kumpulan dikehendaki menyusun dengan tepat serta melabelkan


dengan betul struktur jantung tersebut

4. Seterusnya setiap kumpulan di kehendaki mewarnakan peraliran darah


mengikut ketetepatan

5. Setiap kumpulan diberi masa 20 minit

6. Perbincangan semasa sesi menjawab soalan boleh dilakukan dan


dibenarkan sesama ahli untuk mendapatkan jawapan.

7. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa menjawab bermula dan


dua kali bunyi loceng menandakan masa menjawab telah tamat

Langkah 3 : Selepas

1. Pengiraan Markah
2. Rumusan Daripada Permainan/Aktiviti
3. Penilaian

Syarat Permainan

Markah diberikan pada ketepatan jawapan yang diberikan


Setiap kumpulan boleh berbincang untuk mendapatkan jawapan

25 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

26 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Cuba Jaya ( Aras Tinggi )

OBJEKTIF : Meningkatkan kemahiran melukis gambarajah / guna rumus dan


mengenalpasti kemungkinan

BAHAN : Tali / kertas / marker pen

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum

1. Murid dalam satu kumpulan yang terdiri daripada 8 orang yang


merangkumi kepelbagaian kaum .

2. Arahan akan diberikan oleh seorang ketua permainan untuk mengurus


serta mencatat markah yang diperolehi oleh kumpulan

Langkah 2 : Semasa

1. Pelajar diberi seutas tali yang panjangnya 24cm untuk membentuk satu
rangka segiempat dengan luas yang maksimum.

2. Pelajar dikehendaki melukis bentuk-bentuk kemungkinan

3. Setiap kumpulan diberi masa 20 minit

4. Perbincangan semasa sesi menjawab soalan boleh dilakukan dan


dibenarkan sesama ahli untuk mendapatkan jawapan.

5. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa menjawab bermula dan


dua kali bunyi loceng menandakan masa menjawab telah tamat

Langkah 3 : Selepas

1. Pengiraan Markah
2. Rumusan Daripada Permainan/Aktiviti
3. Penilaian

Syarat Permainan
1. Peserta dikehendaki menjawab dengan pantas.
2. Setiap ahli kumpulan dibenarkan berbincang bersama.

27 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Contoh : Membentuk kemungkinan

6 8 9

6 66 6 4 4 3 3

6 8 9

10 7

2 2 5 5

10 7

11

1 1

11

Jawapan ialah 6cm x 6cm = 36cm

Jawapan dipilih bentuk yang mempunyai luas yang maksima berbanding


bentuk

28 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : KEMAHIRAN BERFIKIR

AKTIVITI : Mengarang Pantun Sebatang pokok kelapa


OBJEKTIF : Mengasah minda dan berfikir diluar kotak.
BAHAN : Kertas A4, pen dan pensil

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Setiap kumpulan diberikan sehelai kertas A4, pen dan pensil. Setiap
kumpulan diminta mengarang lapan(8)rangkap pantun dengan ayat
pembayangnya Sebatang pokok kelapa, manakala ayat maksudnya
hendaklah kegunaan pokok kelapa.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Ahli kumpulan secara individu mengarang pantun dan menulisnya di kertas
A4 yang telah diberikan.
2. Pelajar tidak boleh meniru pantun rakan kumpulan atau kumpulan lain.
Maksud pantun setiap ahli kumpulan tidak boleh sama.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. berfikir secara kritis.
ii. Bekerjasama dan menghormati pandangan orang lain.

MARKAH 1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8
PANTUN
DITERIMA

29 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Nombor 9 dan 2 ( ARITHMATIK )


OBJEKTIF : Menyelesaikan tugasan dengan berfikir.
BAHAN : Kertas A4 dan pen/marker

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Setiap kumpulan diberikan sehelai kertas A4, pen/marker. Setiap kumpulan
diminta menulis lapan(8) angka atau kumpulan angka yang berlainan. Setiap
angka atau kumpulan angka tersebut hendaklah ada terdapat nombor 9.
Setiap angka atau kumpulan angka tersebut pula apabila dibahagi
jawapannya ialah 2.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Ahli kumpulan secara individu atau bersama ahli kumpulan membuat
pengiraan.
2. Pelajar menulis jawapan bersama jalan kerja di kertas A4 yang diberikan.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. Berfikir secara kritis.
ii. Bekerjasama dan berhati-hati semasa membuat pengiraan.

MASA : 20 minit

MARKAH 1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8
JAWAPAN YANG
BETUL

30 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Psikomotor (memancing daun kering)


OBJEKTIF : Usaha tangga kejayaan
BAHAN : Gula-gula getah, benang, daun kering balang plastik.

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Setiap kumpulan diberikan sebiji gula-gula getah, benang dan 2 balang
plastik.
2. Daun kering dimasukkan ke dalam salah satu balang plastik.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Ahli kumpulan secara bergilir-gilir menggunakan bahan yang diberikan,
mengalihkan daun kering tadi ke dalam balang plastik yang satu lagi.
2. Walaupun daun terjatuh sebelum dapat dimasukkan ke dalam balang yang
satu lagi, pelajar perlu terus digantikan dengan ahli kumpulan yang lain.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. berfikir secara kritis.
ii. Bekerjasama dan berhati-hati semasa mengalihkan daun kering.

MARKAH
JUMLAH DAUN YANG
BERJAYA DIPINDAHKAN

31 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Selesaikan ayat menggunakan Bahasa Isyarat.

OBJEKTIF : Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata, kemahiran bertutur


dan meneka perkataan.

BAHAN : Kertas / Pernyataan/ pen

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 8 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum / jantina
2. Setiap kumpulan akan diberikan satu set ayat.

Langkah 2 : ( Semasa )

1. Murid pertama akan menyampaikan ayat yang diterima tadi kepada peserta
kedua dengan menggunakan Bahasa isyarat dan seterusnya sehingga murid
kelapan.
2. Murid kelapan catat maklumat/ayat yang telah disampaikan dan berikan
kepada guru.

Langkah 3 : ( Selesai aktiviti )

1. Rumusan daripada aktiviti


2. Penilaian

SYARAT PERMAINAN :

Pelajar hendaklah menulis dan menyampaikan dalam bahasa Melayu.


Setiap ayat yang betul satu markah

32 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : LINGKARAN KEKATA

OBJEKTIF : Murid akan dapat membina perkataan dengan menggunakan huruf


yang sama di hujung atau di pangkal

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 8 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum/jantina
2. Setiap ahli kumpulan akan diberikan Lengkaran kata.

Langkah 2 : ( Semasa )

1. Murid pertama akan membaca arahan.


2. Murid akan mencari jawapan.

Langkah 3 : ( Selesai aktiviti )

1. Rumusan daripada aktiviti


2. Penilaian

SYARAT PERMAINAN : Pelajar melengkapkan ayat dari carta tersebut

33 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Kemahiran Berfikir (SR)

AKTIVITI : Cawan dan air.


OBJEKTIF : Penentuan matlamat tanpa putus asa.
BAHAN : 5 cawan besar, 5 cawan kecil, 5 getah gelang, 3 tali rafia

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Peserta diberikan tali dan gelang getah. Tugasannya ialah memindahkan
cawan yang berisi air dengan menggunakan tali dan getah.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Peserta berada diluar kotak yang dibuat oleh fasi. Dengan menngunakan tali
dan gelang getah pesserta memindahkan cawan yang berisi air yang berada
didalam kawasan kotak.
2. Peserta akan bergilir-gilir untuk memindahkan cawan.
3. Jika dalam masa 10 minit peserta masih tidak boleh memindahkan cawan,
fasi boleh memberikan cara yang betol.
4. Fasi juga perlu memberikan semangat kepada peserta.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1 Rumusan aktiviti :
i. Matlamat dikaitkan dengan proses SUKSES iaitu gabungan Suka +
Proses. Potensi yang kita ada tidak akan berfungsi seandainya tidak
diporoses dengan betul. Proses melibatkan tindakan.
ii. Keputusan adalah hasil tindakan. Untuk Berjaya potensi dan ability perlu
hadir sebagai sokongan. Tali-tali umpama orang-orang yang hadir dalam
hidup kita yang akan membantu kita.
iii. Burung tidak akan terbang tinggi seekor-seekor, burung yang
terbang tinggi, terbang bersama-sama.

34 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Cawan

Gelang getah

Tali

MARKAH 1 2 3 4 5
BIL CAWAN 1 2 3 4 5
(K)
BIL CAWAN 1 2 3 4 5
(B)

35 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Lerai minda.


OBJEKTIF : berusaha dan berikhtiar. Berani membuat sesuatu yang
Betul

BAHAN : 8 set tali rafia

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Peserta perlu berpasangan bersama rakan.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Setiap peserta akan mengikat tangan masing-masing. Tetapi harus bersilang
dengan pasangan.
2. Peserta akan cuba meleraikan ikatan dengan pelbagai cara agar dapat
melepaskan diri.
3. Fasi akan menunjukkan cara yang boleh dilakukan.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. Membuat pertimbangan disetiap keputusan yang dibuat, berani
mencuba.
ii. Bekerjasama dalam membuat sesuatu keputusan

MARKAH 1 2 3 4 5
MASA 1-2 3-4 5 6-7 8

36 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Gelung Kasih


OBJEKTIF : Hormat dan kasih sayang
BAHAN : Tali dan jam randik

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Peserta perlu berdiri dalam kumpulan masing-masing secara mengiring dan
berpegangan tangan

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Fasi akan meletakkan gelung raffia di bahu peserta pertama.
2. Peserta kedua perlu membantu peserta pertama untuk memindahkan gelung
tali tersebut.
3. Diulang sehingga kesemua peserta melepasi gelung

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. Setiap ahli mempunyai rasa bertanggungjawab dan mempunyai cita-
cita untuk bekerja kuat bagi menjayakan matlamat pasukan

MARKAH 1 2 3 4 5
MASA 6 8 10 12 14

37 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Baldi bocor.

OBJEKTIF : Membina pemikiran kreatif dan harmoni


Mengukuhkan hubungan silaturahim antara kumpulan.
Memupuk kerjasama dan bijak membuat pertimbangan.

BAHAN : botol air 500 ml, botol minyak 5 kilo dan air.

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Peserta di bahagikan kepada 2ua kumpulan (empat orang satu kumpulan )
dan diberikan botol air yang dilubangkan.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Fasi akan mengisikan air dan peserta perlu mengumpulkan air berdasarkan
masa yang diberi.
2. Peserta akan mencuba menutup semua lubang dengan menggunakan jari
mereka dari A ke B.
3. Diulang sehingga masa habis.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
i. Murid mengenaali erti kerjasama dan sentiasa menerapkan sikap
tolong menolong.

MARKAH 1 2 3 4 5
MASA 500 800 1 1500 2

38 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : SISIP SUKU KATA

OBJEKTIF : Murid dapat melebgkapkan perkataan dengan suku kata yang di beri.

BAHAN : kertas A4, Marker

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan yang terdiri daripada pelbagai


kaum/jantina
2. Setiap ahli kumpulan akan diberikan sehelai kertas A 4 dengan sisipan suku
kata.

Langkah 2 : ( Semasa )

1. Murid berbincang melengkapkan perkataan dan menulis pada kertas A4


2. Murid kelapan akan menulis perkataan hasil perbincangan.

Langkah 3 : ( Selesai aktiviti )

1. Rumusan daripada aktiviti


2. Penilaian

Syarat permainan : Pelajar melengkapakan perkataan yang sesuai


berdasrkan sisipan suku kata.

MARKAH 1 2 3 4 5 6 7 8
MASA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

39 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

40 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

41 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Kepimpinan

AKTIVITI : Telefon Karat

OBJEKTIF : 1. Maklumat yang hendak disampaikan perlu diteliti akan


kepastiannya sebelum disampaikan kepada orang lain
2. Jangan mempercayai khabar angin
3. Memberikan keyakinan diri untuk menjadi seorang pemimpin

BAHAN : Kertas A4 Putih, Sampul Surat

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum aktiviti

1. Peserta diberikan taklimat dan kaedah perlaksanaan aktiviti


2. Peserta diberikan giliran
3. Peserta pertama akan membaca maklumat dan peserta akhir akan
menyampaikan maklumat

Langkah 2 : Semasa aktiviti

1. Peserta berada dalam satu bulatan


2. Peserta pertama diberikan mesej dalam bentuk ayat pendek
3. Pelajar pertama akan menyampaikan maklumat secara berbisik kepada
peserta ke dua hingga seterusnya
4. Peserta terakhir dalam tempoh masa yang diberikan akan menyampaikan
maklumat dengan bersuara kuat dalam kumpulan tersebut

Langkah 3 : Selepas aktiviti

1. Rumusan aktiviti setelah tamat permainan


2. Perbandingan maklumat penyampaian dibuat melalui peserta pertama dan
akhir
3. Membuat Penilaian dan menyampaikan objektif program
4. Penilaian program dinilai pada berapa jumlah perkataan yang betul
susunan ayatnya.

Syarat Permainan

1. Satu Kumpulan disertai 8 orang peserta


2. Peserta tidak dibenarkan menulis apa-apa maklumat pada mana-mana tempat
3. Maklumat perlu disampaikan secara berbisik sahaja
4. Sekiranya ada peserta mengeluarkan suara yang kuat, mesej yang baru akan
diberikan. Mesej disampaikan dalam Bahasa Melayu.

42 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CONTOH AYAT

Maimunah Menjual Pisang Goreng Di Simpang Jalan Gopeng

Bersebelahan Warong Lempeng Berhampiran Lereng Bukit Gopeng

43 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Kertas Ajaib

OBJEKTIF : 1. Berani Membuat Keputusan


2. Meningkatkan Keyakinan Diri
3. Melahirkan Insan Yang Kreatif dan Inovatif

BAHAN : Kertas A4 Putih, Kertas A3 Putih, Sampul Surat

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum aktiviti

1. Satu Kumpulan disertai 8 orang peserta


2. Peserta diberikan taklimat dan kaedah perlaksanaan aktiviti. Sehelai
kertas tersebut perlu digunting tanpa putus membuat satu bulatan yang
boleh meloloskan badannya dari kepala hingga kekaki
3. Pelajar membuat secara serentak
4. Peserta tidak dibenarkan membuat percubaan

Langkah 2 : Semasa aktiviti

1. Peserta berada dalam satu bulatan


2. Peserta perlu menggunting mengikut kreativiti sendiri
3. Peserta perlu menggunting kertas secara berhati-hati
4. Peserta Berjaya menyiapkan aktiviti dianggap Berjaya
5. Kerja Berkumpulan meggunakan Kertas A3 untuk membuat bulatan besar
bagi semua peserta meloloskan serentak

Langkah 3 : Selepas aktiviti

1. Rumusan aktiviti setelah tamat permainan


2. Membuat Penilaian dan menyampaikan objektif program

Syarat Permainan

1. Peserta membuat aktiviti serentak


2. Tidak dibenarkan menyambung bahagian-bahagian yang terputus atau
koyak
3. Kertas A4 sahaja yang diterima untuk Individu
4. Kertas A3 untuk satu kumpulan

44 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Kereta Api Malam

OBJEKTIF : 1. Meningkatkan Keyakinan Diri


2. Merasai situasi berjalan dalam kegelapan yang perlu
meningkatkan keyakinan dalam pasukan

BAHAN : Stesen 1 - Dahan Pokok


Stesen 2 - Kawasan Pasir
Stesen 3 - Kawasan Bukit
Stesen 4 - Ranting Kayu
Stesen 5 - Titi Kayu
Stesen 6 - Batu Nesan
Stesen 7 - Tin-tin kosong
Stesen 8 - Kanvas
Tali

MASA : 20 minit

Langkah 1 : Sebelum aktiviti

1. Peserta diberikan taklimat dan kaedah perlaksanaan aktiviti.


2. Pelajar membuat aktiviti dalam satu kumpulan
3. Semua peserta diminta menutup mata

Langkah 2 : Semasa aktiviti

1. Pelajar perlu mendengar arahan untuk meneruskan perjalanan


2. Satu pasukanbergerak dalam satu barisanmengikut stesen-stesennya

Langkah 3 : Selepas aktiviti

1. Rumusan aktiviti setelah tamat permainan


2. Membuat Penilaian dan menyampaikan objektif program

Syarat Permainan

1. Satu Kumpulan disertai 8 orang peserta


2. Peserta membuat aktiviti serentak
3. Tidak dibenarkan membuka ikatan yang menutup mata
4. 8 stesen yang disediakan perlu dilalui

45 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Gari Kreatif

OBJEKTIF : 1. Melatih peserta berfikir secara berkumpulan untuk menyelesaikan


masalah
2. Melatih peserta berfikir secara kreatif dan kritis untuk
menyelesaikan masalah
3. Pemimpin yang bijak dan Kreatif serta Inovatif

BAHAN : Sehelai kertas A4 , Gunting kertas

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )


1. Satu Kumpulan disertai 8 orang peserta
2. Peserta diberikan taklimat dan kaedah perlaksanaan aktiviti
3. Pelajar membuat aktiviti secara serentak berpasangan
4. Peserta tidak dibenarkan membuat percubaan

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti)


1. Peserta berada dalam pasangan berdua
2. Setiap peserta diberikan 1 ikatan tali yang dijadikan gari dan
disilang bersama pasangan.
3. Peserta dikehendaki melepasi ikatan secara berhati-hati,
tanpa memutuskan ikatan tali pasangan dengan apa cara
sekalipun
4. Peserta Berjaya menyiapkan aktiviti dianggap berjaya

Langkah 3 : ( Selesai Aktiviti )


1. Rumusan aktiviti setelah tamat permainan
- Mendendar, memahami dan berfikir secara kritis dan
kreatif adalah ciri penting seorang pemimpin
- Semua masalah boleh diselesaikan melalui perbincangan
dan pemikiran kritis dan kreatif pemimpin
2. Membuat Penilaian dan menyampaikan objektif program

SYARAT PERMAINAN :
1. Peserta membuat aktiviti serentak
2. Tidak dibenarkan memutuskan tali ikatan masing-masing
3. Tidak boleh melangkaui tubuh badan pasangan masing-
masing

46 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Di mana Belon Saya

OBJEKTIF : 1. Melatih peserta bertindak menyelesaikan masalah


2. Melatih peserta berfikir secara kreatif dan kritis untuk
menyelsaikan masalah
3. Melahirkan Pemimpin yang bijak dan Kreatif dalam memberi
arahan

BAHAN : 1. Sehelai kertas A4


2. Gunting Kertas

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )


1. Satu Kumpulan disertai 8 orang peserta
2. Peserta diberikan taklimat dan kaedah perlaksanaan aktiviti
3. Pelajar membuat aktiviti secara serentak berpasangan dalam 4 kumpulan
4. Peserta A bertindak memberi arahan
Peserta B bertindak mengikut arahan
5. Belon diletakkan dalam jarak 30 meter kedudukan tidak sekata yang
berlainan warna

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti)


1. Peserta A dalam keadaan menutup mata. Peserta B berada di belakang
peserta A yang memberikan panduan dan arahan lisan
2. Peserta A bergerak dengan arahan yang ditetapkan dengan langkah
sahaja.- Kiraan langkah kehadapan, kebelakang, ke kiri dan ke kanan
3. Peserta dikehendaki melepasi ikatan secara berhati-hati, tanpa
memutuskan ikatan tali pasangan dengan apa cara sekalipun
4. Peserta Berjaya menyiapkan aktiviti dianggap berjaya

Langkah 3 : ( Selesai Aktiviti )


1. Rumusan aktiviti setelah tamat permainan
- Mendendar, memahami dan berfikir secara kritis dan kreatif adalah ciri
penting seorang pemimpin
- Semua masalah boleh diselesaikan melalui perbincangan dan pemikiran
kritis dan kreatif pemimpin

Syarat Permainan :
1. Peserta membuat aktiviti serentak berpasangan ( akan berlaku gangguan
dalam pergerakan dengan pasangan lain )
2. Tidak dibenarkan membuka ikatan penutup mata

47 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Etika dan kerohanian.

AKTIVITI : Jualan Nilai


OBJEKTIF : Menganalisis nilai-nilai yang baik.
BAHAN : Kertas Surat khabar, gunting, gam, kertas A4.
MASA : 20 Minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
2. Menyerahkan set tugasan (surat khabar,gunting gam dan kertas)

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Setiap kumpulan diberikan senaskah surat khabar dan meminta pelajar
menganalisis menggunting dan menampal seberapa banyak nilai-nilai yang
baik yang terdapat dalam surat khabar tersebut
2. Pelajar diberikan masa selama 10 minit mencari nilai-nilai terbaik

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri.

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI 20 25 30 35 40 keatas
TERKUMPUL

48 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Go Juara.
OBJEKTIF : Membuat seberapa banyak nilai murni dari abjad yang diberi.
BAHAN : Kad abjad , kotak dan kertas A4.
MASA : 20 Minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Setiap ahli kumpulan kumpulan akan mengambil satu abjad secara individu
sehingga peserta yang ke 8 didalam kotak yang disediakan.kotak diletakkan
pada jarak 5 meter dari kelompok pelajar.
2. Pelajar akan membuat seberapa banyak perkataan ( nilai murni ) dari abjad
yang di ambil.
3. Jika dari abjad yang diambil tidak dapat membuat sebarang perkataan.
4. Peluang kedua diberi, hanya 3 sahaja pelajar yang boleh ambil abjad yang
baru. Tetapi akan ditolak 3 markah.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri.

Rujukan
Huruf vocal (A,E,I,O,U ) setiap abjad 10 kad
Huruf konsonan setiap abjad 5 kad.

AAAAMARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI TERKUMPUL 10 13 15 17 20 keatas

49 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Dart Abjad
OBJEKTIF : Membuat seberapa banyak nilai murni dari abjad yang diberi.
BAHAN : Bulatan Dart , kertas A4.
MASA : 20 minit
Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)
1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
Langkah 2. (Semasa Aktiviti )
1. Setiap ahli kumpulan kumpulan akan membaling anak dart ke bulatan
sasaran, bulatan sasaran mengandungi abjad tertentu.( jarak sasaran dari
pelajar 6 m)
2. Jika pelajar membaling ke bulatan sasaran mengenai huruf A, maka pelajar
akan menyenaraikan 3 nilai murni bermula dari huruf A ( amanah, adil, alim).
Setelah pelajar pertama selesai tugasan maka akan bersambung peserta ke
dua.
3. Pelajar kedua dan seterusnya akan membuat tugasan yang sama seperti
peserta pertama.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri.

A D
cC E

M J

P K

LAMPIRAN JAWAPAN PESERTA.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI MURNI 12 15 18 21 24

50 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Tafsir amal.
OBJEKTIF : Menganalisis nilai murni dari petikan yang diberi.
BAHAN : Petikan dan kertas A4.
MASA : 20 minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Setiap kumpulan akan diberikan satu petikan situasi, dalam kumpulan setiap
pesrta akan menyenaraikan nilai-nilai murni dari petikan diberi.
2. Setelah selesai ketua kumpulan akan menyerahkan jawapan kumpulan
kepada fasilitator.
3. Fasilitator akan memberikan petikan kedua untuk dilaksanakan tugasan yang
sama.
4. Kumpulan akan membuat sebanyak 5 petikan/keratin surat khabar.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri.

LAMPIRAN JAWAPAN PESERTA.

Peserta Nilai murni dari petikan


P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI MURNI 20 25 30 35 40

51 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Hayati penuh makna...
OBJEKTIF : Memahami konsep nilai murni
BAHAN : kad nilai murni dan makna
MASA : 20 minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
(menyatakan makna nilai murni)

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Setiap peserta pertama akan diberikan kad nilai murni dan memadankan
maknanya .
2. Setelah selesai peserta kedua akan melaksanakan tugasan dan seterusnya
bergilir-gilir sehingga habis.
3. Peserta yang menunggu akan melaksankan tugas lain iaitu puzzle rukun
negara.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri.

SABAR TOLERANSI RAJIN JUJUR SYUKUR USAHA

AMANAH HARGAI HORMATI DISIPLIN ADIL

MARKAH 2.5 5 7.5 10 Puzzle


lengkap
JUMLAH NILAI MURNI 2 4 6 8 10

52 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Nyanyi dan hayati
OBJEKTIF : Memahami konsep kenegaraan
BAHAN : senikata lagu 5 prinsip rukunegara dan jalur gemilang
MASA : 20 minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
(4 orang menyanyi dan 4 orang menghayati serta menulis nilai-nilai )

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan, kumpulan A akan menyanyi dan
kumpulan B akan menulis nilai murni.
2. Setelah selesai, kumpulan B akan menyanyi manakala kumpulan A akan
menulis nilai-nilai murni.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai baik dalam diri menghormati rakan dan orang lain.

Rujukan :

Lagu : 5 prinsip rukun negara/jalur gemilang.

Nilai yang dihayati

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI MURNI 6 8 12 14 16

53 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Permainan Jiwa
OBJEKTIF : Memahami konsep nilai dalam permainan
BAHAN : Sepak raga, 5 batu (batu seremban)
MASA : 20 minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
(terdapat dua permainan yang perlu dilakukan oleh peserta)

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Peserta dibahagikan kepada dua kumpulan, kumpulan A akan bermain sepak
raga sehingga mendapat 30 timbangan tanpa berhenti dan kumpulan B akan
bermain batu seremban sehingga mendapat 60 mata timbangan batu( batu
satu hingga 5)
2. Setelah selesai,setiap kumpulan (kumpulan A dan B) akan diberikan tugasan.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai murni.

Nyatakan nilai murni yang dapat anda dapati dalam permainan sepak raga.
Peserta 1 Tidak pentingkan diri
Peserta 2 Memberi dan menerima
Peserta 3 Memberi sokongan dan galakan
Peserta 4 menghargai

Nyatakan nilai murni yang dapat anda dapati dalam permainan batu seremban.
Peserta 1 Belajar dari mudah ke susah
Peserta 2 Terima kenyataan walaupun pahit
Peserta 3 Syukur dengan yang kita perolehi
Peserta 4 Jujur dalam permainan.

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI MURNI 6 8 12 14 16

54 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Lukisan jiwa
OBJEKTIF : Memahami konsep bantu membantu.
BAHAN : kertas majong, crayon.
MASA : 20 minit

Langkah 1 ( Sebelum Aktiviti)


1. Fasilitator memberikan arahan berkaitan tugasan.
(membina poster sumbangan amal)

Langkah 2. (Semasa Aktiviti )


1. Peserta diberikan kertas mah-jong dan crayon.
2. Tugasan kumpulan bina poster yang boleh menarik perasaan kasih dan
sayang untuk membantu dan menderma.
3. Gunakan kreativiti yang paling kreatif dan menyiapkan tugasan.

Langkah 3. (Selesai aktiviti)


1. Rumusan aktiviti :
Menerapkan nilai-nilai murni.

Tujuan membantu orang lain Siapa yang perlu dibantu


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.

MARKAH 2 4 6 8 10
JUMLAH NILAI MURNI 6 8 12 14 16

55 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : DWI BAHASA SM

Activity : Oh My Language

Objective : Students will be able to collaborate and produce an original


poem from a topic

Aim : To promote creativity and the love for English literature among
students.
To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration: 20 minutes per group.

Materials: 1. Mahjong Papers

(Provided) 2. Markers

3. Blue Tack

4. A box of topics.

5. Stop Watch

6. Whistle

Activities 1. Teacher explains the activity. Groups are going to write a poem
based on the topic they picked from inside a box

2. Teacher assigns students to take one Mahjong paper and 3


markers.

3. Groups are given 20 minutes to write a 2 stanza poem on the


Mahjong paper based on the topic and the camp.

4. Groups are supposed to present their poem in front of the judges.

5. Two judges will judge the presentation (Refer to Poem Recitation


Judging Form)

6. If there is time, give moral of the activity. Proceed to the next Check
Point.

56 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 2 : EAR TO EAR

Objective : Students will be able to remember a few sentences and


disseminate the sentences correctly to their friends.

Aim : To enhance listening and speaking skills among students


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials: 1. One short story (4 sentences)

(Provided) 2. Stop watch

3. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. One member will get a note containing
4 sentences.

2. The member has to memorise the sentences and whisper to the ear
of another member of the group.

3. The other member has to whisper to the ear of the next member and
this goes on and on until the story reaches the last member.

4. The last member who had listened to the sentences will go to the
judges and say the sentences out loud.

5. Marks will be given for number of correct sentences.

6. Proceed to the next check point.

57 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 3 : CROSSWORD PUZZLE

Objective : Students will be able to cooperate and complete the cross


puzzles given.

Aim : To enhance students ability to solve a problem in required time.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials: 1. Crossword puzzle handout

(Provided) 2. Stop watch

3. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. The participant has to have a partner.
Each couple has to complete the puzzle given.

2. The earliest team to complete the puzzle wins.

3. Proceed to the next check point.

58 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity : SIMON SAYS

Objective : Students will be able to listen and follow 10 instructions


correctly.

Aim : To encourage students to be alert and listen attentively. To


make students follow instruction correctly
To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials : 1. Instructions by SIMON and Instructions not by SIMON


(Provided)

Activities : 1. Teacher explains the activity. Each group has to listen to instruction
carefully.

2. If the instruction is by Simon, they have to follow and do the action.


e.g. Simon says clap your hands. (Every members will clap their
hands)

3. If the instruction does not include Simon Says, then the group should
not do the action.
e.g. sit down. (no one should sit)

4. The group that follows the most instructions wins.

5. Proceed to the next check point.

59 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 5 : A GOOD MATCH

Objective : Students will be able to cooperate and match the words to


create correct idioms. Students has to get 15 correct idioms.

Aim : To enhance students ability in vocabulary.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials: 1. Broken Idioms (15 idioms in separated chunks)

(Provided) 2. One card board

3. Blue Tack

4. Markers

5. Stop watch

6. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. Each group has to match the chunks
of words into 15 meaningful idioms in 20 minutes.

2. They have to paste the words on the card board.

3. Write the group name and hand in to the judge.

4. Marks are given to the correct idioms.

5. Proceed to the next check point.

60 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 6 : HEADS UP (Application from Play Store using a tablet)

Objective : Students will be able to cooperate and give clues to their


member who is guessing the word from the application Heads
Up

Aim : To enhance students ability to solve a problem in required time.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials: 1. A tablet (Samsung, Ipad, Lenovo etc)

(Provided) 2. Heads Up Application from google play store downloaded.

Activities : 1. Teacher explains the activity. The group choose a category from the
game Heads Up. One member will put the tablet on his forehead to
start the game and try to guess the word or phrases the others see on
the tablet. Its like playing Charade but in high tech.

2. The group members cannot say the word or phrases they see on the
topic. They have to give clues so their friend can guess correctly.
Points are given for every correct guess in the apps itself.

3. Proceed to the next check point.

61 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : DWI BAHASA SR

Activity : Spell It Right

Objective : Students will be able to spell 15 words correctly in a group.

Aim : To enhance students ability in spelling and vocabulary.


To promote pupils to use English language in their daily life.

Duration: 20 minutes per group

Materials: 1. A box of words.

2. Dictionary

3. Adjudicators forms

Activities : 1. Each members of the group will have to spell a word correctly. They
have to spell all 15 words.

2. Two judges will judge the spelling activity

3. A judge will pick a word from inside the word box for each of the
participant, say the word aloud and ask the participant to spell the
word. The word will be repeated once if requested by the participant.

4. Judges can give the meaning of the word if the participant requests
for it.

5. Participants are not allowed to ask or discuss in the group when


spelling the word given.

6. Proceed to the next Check Point.

62 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity : Ear to Ear

Objective : Students will be able to remember a few sentences and


disseminate the sentences correctly to their friends.

Aim : To enhance listening and speaking skills among students


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration: 20 minutes per group.

Materials: 1. One short story (3 sentences)

(Provided) 2. Stop watch

3. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. One member will get a note containing
3 sentences.

2. The member has to memorise the sentences and whisper to the ear
of another member of the group.

3. The other member has to whisper to the ear of the next member and
this goes on and on until the story reaches the last member.

4. The last member who had listened to the sentences will go to the
judges and say the sentences out loud.

5. Marks will be given for number of correct sentences.

6. Proceed to the next check point.

63 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 3 : CROSSWORD PUZZLE

Objective : Students will be able to cooperate and complete the cross


puzzle given.

Aim : To enhance students ability to solve a problem in required time.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration : 20 minutes per group.

Materials : 1. 4 Crossword puzzles (suitable for SR)

(Provided) 2. Stop watch

3. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. The leader of the group takes a set of
crossword puzzles for his/her group. The group members have to
complete the puzzles given.

2. The earliest team to complete the puzzles wins.

3. Proceed to the next check point.

64 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 4 : SIMON SAYS

Objective : Students will be able to listen and follow 10 instructions


correctly.

Aim : To encourage students to be alert and listen attentively . To


make students follow instruction correctly
To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration: 20 minutes per group.

Materials: 1. Instructions by SIMON and Instructions not by SIMON


(Provided)

Activities : 1. Teacher explains the activity. Each group has to listen to instruction
carefully.

2. If the instruction is by Simon, they have to follow and do the action.


e.g. Simon says clap your hands. (Every members will clap their
hands)

3. If the instruction does not include Simon Says, then the group should
not do the action.
e.g. sit down. (no one should sit)

4. The group that follows the most instruction wins.

5. Proceed to the next check point.

65 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity 5 : A GOOD MATCH

Objective : Students will be able to cooperate and match the words to


create correct idioms. Students has to get 15 correct idioms.

Aim : To enhance students ability in vocabulary.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration: 20 minutes per group.

Materials: 1. Broken Idioms (15 idioms in separated chunks)

(Provided) 2. One card board

3. Blue Tack

4. Markers

5. Stop watch

6. Whistle

Activities : 1. Teacher explains the activity. Each group has to match the chunks
of words into 15 meaningful idioms in 20 minutes.

2. They have to paste the words on the card board.

3. Write the group name and hand in to the judge.

4. Marks are given to the correct idioms.

5. Proceed to the next check point.

66 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Activity : HEADS UP (Application from Play Store using a tablet)

Objective : Students will be able to cooperate and give clues to their


member who is guessing the word from the application Heads
Up

Aim : To enhance students ability to solve a problem in required time.


To promote pupils participation in co-curriculum programmes.

Duration: 20 minutes per group.

Materials: 1. A tablet (Samsung, Ipad, Lenovo etc)

(Provided) 2. Heads Up Application from google play store. Download first.

Activities : 1. Teacher explains the activity. The group choose a category from the
game Heads Up. One member will put the tablet on his forehead to
start the game and try to guess the word or phrases the others see on
the tablet. Its like playing Charade but in high tech.

2. The group members cannot say the word or phrases they see on the
topic. They have to give clues so their friend can guess correctly.
Points are given for every correct guess in the apps itself.

3. Proceed to the next check point.

67 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
BORANG HAKIM PERTANDINGAN CHECK POINT DWI BAHASA ( Oh My Language)

GROUP/TEAM TIME SUBSTANCE CREATIVITY LANGUAGE TEAMWORK TOTAL


(40) (20) (30) (10) (100)

__________________________ ________________________________

68 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
BORANG MARKAH CHECK POINT DWIBAHASA (SPELL IT RIGHT)

GROUP

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W15

TOTAL

TIME

69 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

BORANG MARKAH CROSSWORD PUZZLE

GROUP NUMBERS OF CORRECT ANSWERS TIME

P1 P2 P3 P4 P5

70 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

BORANG MARKAH AKTIVITI EAR TO EAR

GROUP DESIMINATING ABILITY TIME

Excellent Good Satisfactory Weak V.

81-100 61-80 31- 60 21-30 Weak

0-20

71 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

BORANG MARKAH AKTIVITI SIMON SAYS

GROUP NUMBER OF CORRECT TIME

INSTRUCTIONS FOLLOWED.

72 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

BORANG MARKAH AKTIVITI A GOOD MATCH

GROUP NUMBER OF CORRECT IDIOMS TIME

MATCHED

73 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

BORANG MARKAH AKTIVITI HEADS UP

GROUP NUMBER OF CORRECT WORD OR TIME

PHRASES GUESSED BY GROUP.

74 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
LAMPIRAN BAHAN

AKTIVITI : OH MY LANGUAGE (POEM)

TOPICS IN THE BOX

1. MY MOTHER
2. I AM HAPPY
3. MY FRIEND
4. TREE
5. DIRTY ENVIRONMENT
6. PERFECTION
7. HERO
8. EXAMINATION
9. FLOWER
10. IMAGINATION
11. MY FATHER
12. BIRTHDAY
13. GREEN
14. CARTOON
15. SAD I AM
16. MY HOME

AKTIVITI : SPELL IT RIGHT

Here's a sample from our 3rd grade spelling bee list.

flies crawl happen I've build

raised smiling lose stairs merry

voice finish tenth heard Saturday

suit school stretch threw trouble

75 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

This is a sample from our 4th grade bee list.

earth fever follow useful zebra

cottage couch evening copying select

usual remind pioneer noise terrible

surprise vacation libraries quarter discover

This sample comes from our 5th grade spelling bee list.

different language mammal dessert favorite

express thoughtful surprise stomach pattern

pleasure probably numeral neither million

message section actor annual beginning

except laughter island inventor journey

These are words from our 6th grade bee word list.

Especially league ancient nationality

Patient vault honorable struggling

Intermission acquire vacuum persuade

Mechanic requirement accidentally performance

Disastrous scissors vegetable appearance

76 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : CROSSWORD PUZZLE

77 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

78 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

79 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : EAR TO EAR

The sentences for SMK

1. Now we have an issue, a message to send to the world. Now we have to


package that message. We have to sell, that's right, sell the message to the
reader.

2. An alien falls to our planet. It makes friends with a boy and his family. The

government finds out about the alien and tries to take him away. The boy and

his family help the alien get back to his planet.

3. A boy was a bully. Nobody liked him, but he always got his way. One day he

was bullied (sp), and he found out that

being a bully was a bad thing. He decided not to be a bully anymore.

The sentences for SR

1. A grin broke on the firemans sooty face as he told the joke. They all laughed.
Then they pulled Penelopes charred legs from the car.

2. When she was twelve years old, her mother sold her to the man next door,
and to him, she bore a son. Her boy loved apple slices, and he ate them all
day, until right before bed. In the morning, she found him blue, and vowed to
keep apples away from children forever.

3. I keep my sister in a box. We watch sitcoms together. She likes popsicles.

80 | U n i t K o k u r i k u l u m J P N J o h o r
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : SIMON SAYS

Normally, all the players in Simon says remain standing for the duration of the playing
round. However, you could also play sitting down

Simon(The facilitator) is the leader and commander of the group of listeners. Simon
gives commands to the group of listeners. Simons commands can be given in two
different ways: beginning a command by saying, Simon says or simply stating the
command. Players should only do the actions when they hear the word Simon says.

15 INSTRUCTIONS

Number Instructions
1 Simon Says clap your hands two times
2 Simon says raise one leg
3 Sit down
4 Simon says stand up straight
5 Say Hello
6 Simon says put your hands in the air
7 Clap your hands
8 Put your hands on your head
9 Simon says touch your toes
10 Simon says put your hands on your hip
11 Touch your toes
12 Simon says touch your nose
13 Simon says put your hands on your head
14 Close your eyes
15 Simon says wave your hand and say goodbye.

81 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : A GOOD MATCH

BROKEN IDIOMS

Dont judge a book by its cover


Its useless to cry over spilt milk
Dont put all your eggs in one basket
Kill two birds with one stone
To hear something straight from the horses mouth
Action speaks louder than words
Dont count your before the eggs are hatched
chickens
Its raining cats and dogs
Piece of cake
Break a leg
Let the cat out of the bag
Hit the nail on the head
Bite off more than you can chew
Every cloud has a silver lining
Curiosity killed the cat
Drastic times call for drastic measures
To make a long story Short
Kick the bucket
Once in a blue moon
Sick as a dog
Out of the blue

82 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : IDENTITI NASIONAL

AKTIVITI : TATING LAWI

OBJEKTIF : Mengenal, membina dan memainkan permainan tradisional

BAHAN : pelapik getah, paku, bulu ayam

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Murid diberikan alatan dan bahan untuk membina Tating Lawi
3. Guru / Mentor memberi bimbingan cara membina Tating Lawi

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid mengenalpasti struktur binaan Tating Lawi


2. Murid membina Tating Lawi ( markah diberi berdasarkan
kesempurnaan )
3. Setiap ahli kumpulan dikehendaki memainkan Tating Lawi dan
markah diberikan berdasarkan bilangan tatingan yang
dilakukan. Satu markah bagi satu tatingan. ( Maksima markah
bagi setiap peserta adalah 20 markah )

LANGKAH 3 : Selepas

1. Murid membuat rumusan


2. Murid membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Setiap ahli kumpulan dikehendaki metating sebanyak 20 kali

83 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : BALING SELIPAR

OBJEKTIF : Mengenal dan menghayati permainan tradisional

BAHAN : Selipar, bola getah

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan dibahagi kepada dua bahagian
3. Guru / Mentor memberi bimbingan cara bermain permainan ini

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid mendirikan selipar tanpa menyentuh bola getah

LANGKAH 3 : Selepas

1. Murid membuat rumusan


2. Murid membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Mendirikan selipar tanpa mengenai bola getah.

84 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : RUANG BENCANA

OBJEKTIF : Menyesuaikan diri dan memahami situasi

BAHAN : Pemain cakera, bendera, kertas

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Murid dibawa ke dalam satu bilik khas yang keadaannya tidak
teratur dan bersepah ( Sampah, bendera Negara di lantai dan
lain-lain situasi yang perlukan tindakan peserta )

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid diperdengarkan dengan lagu kebangsaan


2. Murid secara spontan seharusnya mengambil tindakan seperti
membersihkan bilik tersebut, meletakkan bendera dikedudukan
yang sepatutnya,

LANGKAH 3 : Selepas

1. Penilaian dilakukan
2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Setiap ahli kumpulan dikehendaki peka dengan persekitaran


dan dapat mempamerkan nilai-nilai murni

85 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : MENGENAL BUSANA ( PUZZLE )

OBJEKTIF : Mengenal busana kaum-kaum di Malaysia

BAHAN : Kertas gambar, kad board

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan diberikan puzzle ( keratan gambar busana )

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid menyusun dengan lengkap puzzle yang diberikan


2. Murid mengenalpasti busana yang dilihat
3. Murid menamakan busana yang dilihat

LANGKAH 3 : Selepas

1. Murid mempamerkan hasil


2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Kumpulan melengkapkan puzzle dan seterusnya


menamakan busana diperlihatkan dalam tempoh masa 20 minit.

86 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : MALAYSIAKU GEMILANG

OBJEKTIF : Mengenal jalur gemilang

BAHAN : Kertas A4 ( berwarna jalur gemilang ), gunting dan gam

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan diberikan bahan dan peralatan untuk membina jalur
gemilang

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid membina jalur gemilang menggunakan teknik capan


2. Murid menyatakan maksud warna-warna dan symbol yang
terdapat pada jalur gemilang

LANGKAH 3 : Selepas

1. Murid mempamerkan hasil


2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Kumpulan dikehendaki untuk membina dua jalur gemilang


dalam tempoh masa 20 minit.

87 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : RUKUN NEGARA

OBJEKTIF : Penghayatan Rukun Negara

BAHAN : Keratan Rukun Negara

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan diberikan keratan Rukun Negara

LANGKAH 2 : Semasa

1. Murid menyusun keratan Rukun Negara mengikut tertib yang


betul
2. Ahli kumpulan melafaz Rukun Negara tanpa melihat teks

LANGKAH 3 : Selepas

1. Kumpulan membaca ikrar Rukun Negara


2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Kumpulan dikehendaki untuk menyusun dua set Rukun


Negara dalam tempoh masa 20 minit.

88 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : PATRIOTIK

OBJEKTIF : Menyemai semangat patriotik

BAHAN : Kertas lirik lagu-lagu patriotik

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan diberikan beberapa tajuk lirik lagu patriotik

LANGKAH 2 : Semasa

1. Kumpulan berlatih untuk menyampaikan lirik lagu patriotik


secara kumpulan dengan kreatif
2. Membuat persembahan secara kumpulan lagu yang diberikan
( Persembahan koir )

LANGKAH 3 : Selepas

1. Kumpulan menyatakan nilai-nilai baik yang terdapat dalam lirik


lagu-lagu patriotik
2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Kumpulan dikehendaki untuk menyelesaikan tugasan dalam


tempoh masa 20 minit.

89 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : SEJARAH NEGARA

OBJEKTIF : 1. Menyemai semangat patriotik


2. Menghargai pengorbanan pejuang Negara

BAHAN : Skrip drama pejuang negara

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 : Sebelum

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap


kumpulan terdiri daripada 8 orang
2. Kumpulan diberikan teks skrip drama
3. Setiap ahli kumpulan memilih peranan masing-masing

LANGKAH 2 : Semasa

1. Kumpulan berlatih untuk menyampaikan sebabak drama


berdasarkan skrip yang diberikan
2. Kumpulan melakonkan drama sebabak berdasarkan skrip yang
diberikan

LANGKAH 3 : Selepas

1. Kumpulan menyatakan nilai-nilai baik yang terdapat dalam diri


pejuang negara
2. Guru membuat penilaian

SYARAT PERMAINAN : Kumpulan dikehendaki untuk menyelesaikan tugasan dalam


tempoh masa 20 minit.

90 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Matematik SR


AKTIVITI : Dadu Beracun

OBJEKTIF :

1. Murid-murid akan belajar menyelesaikan pecahan secara pantas, ia juga


membantu murid-murid menggunakan mental dengan bijak.
2. Mendedahkan murid-murid tentang nombor 1 6.

BAHAN : Dadu, Soalan-soalan mengenai pecahan, Lagu

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Setiap kumpulan diberikan dadu dan soalan-soalan mengenai pecahan
(lampiran)

Langkah 2 :
( Semasa )

1. Murid-murid diarahkan untuk duduk secara bulatan.


2. Semasa muzik dimainkan, murid-murid hendaklah memberi dadu kepada
kawan mereka sehingga muzik tersebut berhenti.
3. Jika dadu itu berhenti pada murid A, dia perlu memilih nombor dari dadu
tersebut untuk mendengar soalan yang disediakan.
4. Jika murid A gagal menjawab, maka murid tersebut akan didenda dengan
menyanyikan sebuah lagu sifir.

Langkah 3 :
(Selesai aktiviti )

1. Pamer hasil
2. Rumusan daripada aktiviti
3. Penilaian ( lampiran )

SYARAT PERMAINAN: Giliran ditentukan sehingga muzik berhenti ketika dadu


berada ditangan murid.

91 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Bentuk berpuisi

OBJEKTIF :

1. Murid-murid akan dapat mengenal bentuk dan mampu meningkat kemahiran


mendengar
2. Murid-murid akan berasa seronok dalam mempelajari matapelajaran
Matematik

BAHAN : Gambar-gambar bentuk , 3 jenis puisi yang


mengambarkan bentuk tersebut dan mengenal bentuk

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
( Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum
2. Gambar-gambar bentuk dilekatkan di atas lantai ataupun di dinding.

Langkah 2 :
( Semasa )

1. Gambar-gambar bentuk dilekat pada mana-mana tempat sama ada di atas


lantai ataupun di dinding
2. Guru membacakan puisi dan murid-murid hendaklah mencari bentuk yang
dimaksudkan dalam puisi itu
3. Murid yang paling cepat memijak/menyentuh bentuk itu dikira sebagai
pemenang

Langkah 3 :
( Selesai aktiviti )

1. Pamer hasil
2. Rumusan daripada aktiviti
3. Penilaian (lampiran)

SYARAT PERMAINAN : Ciri-ciri bentuk dijelaskan dengan betul.

92 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Boling bernombor

OBJEKTIF :

1. Mereka dapat membina ayat matematik bagi operasi tambah dan tolak.
(boleh digunakan untuk kemahiran mengenal nombor dan menulis angka
dalam perkataan).

BAHAN : Botol mineral, bola ragbi, pen marker, papan tulis kertas jawapan dan
kad nombor

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Permainan ini akan dimainkan serentak dan masa yang ditetapkan adalah
lebih kurang 5 - 8 minit.

Langkah 2 :
( Semasa )

1. Setiap kumpulan bermain dengan menjatuhkan botol-botol mineral tersebut


mengikut giliran seorang demi seorang.
2. Daripada satu balingan, murid akan hanya memilh dua nombor sahaja.
Contohnya, botol yang dapat dijatuhkan bernombor 42,17, dan 80. Murid
memilih nombor 42 dan 80. Berdasarkan nombor yang dipilih, murid akan
membina ayat matematik. Contohnya bagi operasi tambah, 80 + 42 = 122
dan 80 42 = 38 bagi operasi tolak
3. Murid tersebut akan menulis jawapan mereka pada kertas jawapan yang
disediakan

Langkah 3 :
( Selesai aktiviti )

1. Masa tamat. Guru akan menyemak kertas jawapan bagi setiap kumpulan.
Markah akan diberikan pada jawapan yang betul,Jika terdapat ayat
matematik yang sama dalam satu kumpulan, jawapan hanya diterima sekali
sahaja
2. Kumpulan yang mendapat mata paling banyak akan dikira pemenang
3. Rumusan daripada aktiviti
4. Penilaian (lampiran)

SYARAT PERMAINAN : Ayat matematik yang dibina perlu lengkap dan betul

93 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Permainan Simpan Wang

OBJEKTIF :

1. Murid dapat memahami hubungan sen dan ringgit. Dengan memahami


hubungan ini, murid akan dapat menukar sen kepada ringgit dan ringgit
kepada sen.
2. Memahami hubungan sen dan ringgit.
3. Menukar sen kepada ringgit.

BAHAN : Antara bahan mainan yang diperlukan untuk bermain permainan ini
ialah sejumlah wang 10sen, RM1, RM5, RM10 dan dadu.

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Menyediakan kad mainan Simpan Wang.

Langkah 2 :
( Semasa )

1. Setiap pemain diberi kad mainan.


2. Setelah giliran ditentukan, murid pertama memusingkan dadu.
3. Murid pertama memasukan sejumlah wang 10sen didalam kolum RM0.10.
sebagai contoh Jika dadu menunjukan 6, maka murid memasukan 6keping
wang syiling 10sen didalam kolum yang disediakan seperti gambar rajah
dibawah.
4. Giliran diberi pula pada peserta ke-2 dan peserta ke-2 melakukan aktiviti
seperti peserta pertama.

5. Apabila kolum sen telah penuh kesemua wang syiling itu dibuang dari kad
mainan dan diganti dengan sekeping wang RM1 di kolum RM1.00.

94 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Langkah 3 :
( Selesai aktiviti )

1. Masa tamat. Guru akan menyemak kertas jawapan bagi setiap kumpulan.
Markah akan diberikan pada jawapan yang betul. Kumpulan yang mendapat
mata paling banyak akan dikira pemenang
2. Rumusan daripada aktiviti
3. Penilaian (lampiran)

SYARAT PERMAINAN: Guru akan menetapkan jumlah wang yang di kehendaki


melalui soalan penyelesaian masalah.Bilangan pemain
yang diperlukan dalam permainan ini ialah dua hingga
empat orang pemain.

95 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Soalan Uji Minda.

OBJEKTIF :

1. Mari uji minda anda dengan menyelesaikan masalah di bawah ini.

BAHAN : 3 Soalan uji minda

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti)
:
1. Murid di bahagikandalamkumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai
kaum
2. Permainan ini akan dimainkan serentak dan masa yang ditetapkan adalah
lebih kurang 5 - 8 minit.

Langkah 2 :
( Semasa )

SOALAN 1 :

Dengan menggunakan dua garis lurus, bahagikan jam di bawah kepada tiga bahagian
dengan mengabaikan jarum jam, yang mana apabila angka itu dijumlahkan di setiap
bahagian adalah sama.

SOALAN 2:

Seekor katak terjatuh kedalam sebuah lubang sedalam 30 meter. Setiap hari, katak itu
melompat 3 meter, tetapi jatuh semula 2 meter.Oleh itu berapa hari yang diambil oleh
katak itu untuk keluar daripada lubang.

SOALAN3:

Seorang petani meninggalkan sebidang tanah untuk dikongsi oleh empat orang
anaknya. Bahagikan tanah itu kepada empat bahagian dengan bentuk dan saiz yang
sama.

96 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Langkah 3 :
( Selesai aktiviti )

1. Masa tamat. Guru akan menyemak kertas jawapan bagi setiap kumpulan.
Markah akan diberikan pada jawapan yang betul,Jika terdapat ayat
matematik yang sama dalam satu kumpulan, jawapan hanya diterima sekali
sahaja
2. Penilaian (lampiran)

SYARAT PERMAINAN : Menyelesaikan soalan yang diberikan

97 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Matematik SM


AKTIVITI : Meneka Sukatan Isipadu Cecair

OBJEKTIF :

1. Murid boleh membuat anggaran isipadu sesuatu cecair.


2. Murid boleh menyukat dan membandingkan isipadu cecair menggunakan
unit-unit bukan piawai.

BAHAN : Beberapa biji cawan polisterin,


beberapa buah botol mineral, beberapa jag penuh cecair,
beberapa biji tin minuman, Baldi dan lembaran Jadual.

MASA : 20 minit

Langkah 1 : (Sebelum aktiviti )

1. Murid dibahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Setiap kumpulan perlu melantik seorang sebagai perekod.
3. Setiap kumpulan akan dibekalkan sebuah baldi kecil dan 3 jenis bekas yang
berbeza. Bekas-bekas itu terdiri daripada cawan polisterin, tin minuman dan
botol mineral. Setiap kumpulan juga akan diberikan satu lembaran jadual
untuk mengisikan data penemuan mereka.
4. Lembaran adalah seperti dalam Jadual 1.

Isipadu Cecair Jenis Bekas ( Unit Anggaran Bilangan


Yang Disukat BukanPiawai) Bilangan Sebenar
Tin Minuman

SebuahBaldi Cawan Polisterin


kecil
Botol Mineral

Jadual 1

Sebuah baldi kecil boleh diisi dengan ___________ cawan polisterin penuh.

Sebuah baldikecil boleh diisi dengan ___________ tin minuman penuh.

Sebuah baldi kecil boleh diisi dengan ___________ botol mineral penuh.

Langkah 2 : ( Semasa aktiviti )

1. Setiap kumpulan diminta untuk membuat anggaran bilangan bekas yang


boleh mengisi penuh air ke dalam baldi kecil tersebut.
2. Perekod perlu membuat catatan anggaran yang telah dibincangkan di dalam
kumpulan masing-masing.
3. Murid boleh merancang aktiviti mengikut kebijaksanaan kumpulan masing-
masing.
4. Murid-murid bekerjasama dalam kumpulan untuk mengisi air penuh ke dalam
baldi kecil dengan menggunakan bekas-bekas yang disediakan.
5. Setiap satu isian penuh setiap bekas dikira satu kali bilangan. Setelah selesai
menggunakan kesemua bekas, perekod perlu mencatat bilangan kali bekas
itu digunakan untuk mengisi penuh baldi tersebut.

98 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Langkah 3 : ( Selepas aktiviti )

1. Rumusan daripada aktiviti : Diakhir aktiviti ini, murid dapat membuat


anggaran, dan menghitung isipadu menggunakan unit-unit bukan piawai
dengan tepat dan membuat kesimpulan daripada aktiviti tersebut.

2. Penilaian : Rujuk Lembaran Penilaian 1.

SYARAT PERMAINAN : Sukatan hanya dibenarkan menggunakan bahan-bahan


yang telah disediakan sahaja.

99 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Nombor Bukan Jiran

OBJEKTIF :

1. Menyusun nombor 1 sehingga nombor 8 dalam kotak grid yang diberikan

BAHAN : Kotak grid, kertas A4, pensel dan pemadam

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Murid diberikan gambarajah kotak grid.

Langkah 2 :
( Semasa aktiviti)

1. Menyusun nombor 1 sehingga nombor 8 dalam kotak grid tersebut.


2. Murid tersebut akan menulis jawapan mereka pada kertas jawapan yang
disediakan.

Langkah 3 :
( Selepas aktiviti )

1. Masa tamat. Guru akan menyemak kotak grid bagi setiap kumpulan.
2. Peraturannya ialah nombor-nombor yang berturutan tidak boleh berada
bersebelahan, mengufuk, mencancang atau pepenjuru.
3. Langkah 2 diulangi sekiranya jawapan salah.

SYARAT PERMAINAN: Nombor-nombor yang berturutan tidak boleh berada


bersebelahan, mengufuk, mencancang atau pepenjuru.

100 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Cekap Integer

OBJEKTIF : Murid memahami konsep integer positif dan integer negatif.

BAHAN : Papan permainan seperti gambar dibawah, Dadu dan lembaran


jawapan.

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Permainan ini akan dimainkan serentak dan masa yang ditetapkan adalah 15
minit.

Langkah 2 : ( Semasa aktiviti)

1. Pemain menetapkan kedudukan masing-masing dengan membaling dadu.


Pemain yang mendapat nombor paling besar akan memulakan permainan.
2. Pemain yang sampai ke garisan penamat adalah pemenang.
3. Dadu dibaling sekali sahaja (perhatian : dadu 6 hanya sekali sahaja). Pemain
akan bergerak mengikut dadu balingan. Sampai di kotak, pemain perlu
bergerak mengikut tanda Positif (+) kehadapan atau tanda Negatif (-)
kebelakang dan berhenti.
4. Pemain tersebut dikehendaki menulis ayat matematik di dalam lembaran dan
mencari jawapan betul bagi ayat tersebut.
5. Pemain kedua akan mengulangi langkah 3 dan kemudian diikuti oleh pemain
seterusnya.
6. Dapatkan tempat bagi setiap pemain sehingga habis / tamat permainan ini.

Langkah 3 : ( Selepas aktiviti )

1. Masa tamat. ke garisan penamat boleh adalah pemenang.


2. Penilaian : Rujuk Lampiran 3

SYARAT PERMAINAN :
1. Pemain pertama yang sampai ke garisan penamat adalah pemenang.
2. Baling dadu sekali sahaja (dadu 6 hanya sekali sahaja). Pemain akan
bergerak mengikut dadu balingan. Sampai di kotak, pemain perlu bergerak
mengikut tanda Positif (+) kehadapan atau tanda Negatif (-) kebelakang.
Pemain dikehendaki berhenti. . Ayat matematik yang dibina perlu lengkap
dan betul.
3. Pemain lain akan mengulangi langkah 2.
4. Dapatkan tempat bagi setiap pemain sehingga habis / tamat permainan

101 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Cari Harta Halal

OBJEKTIF :

1. Menggunakan ketangkasan mental untuk memecahkan kiasan yang terdapat


dalam teka- teki Matematik
2. Mengenal pasti ciri-ciri bentuk geometri dengan betul.

BAHAN : Benda-benda sebagai harta yang dicari (segiempat sama, segiempat


tepat, segitiga, rombus, segiempat selari,trapezium, dll), Teka teki
mengenal bentuk harta.

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Murid di bahagikan dalam kumpulan 4 orang yang terdiri daripada pelbagai


kaum.
2. Murid diberikan kertas.

Langkah 2 :
( Semasa aktiviti )

1. Guru memberi soalan dalam bentuk teka-teki dan murid-murid perlu


mendengar dengan teliti
2. Murid-murid mencari harta karun yang disembunyikan di dalam / tepi bentuk
yang terpilih.

Langkah 3 :
( Selepas aktiviti )

1. Masa tamat. Guru akan menyemak kertas jawapan bagi setiap kumpulan.
2. Rumusan daripada aktiviti : Murid dapat mengenal pasti ciri-ciri bentuk
geometri.
3. Penilaian : Lembaran jawapan

SYARAT PERMAINAN : Mengenal pasti ciri-ciri bentuk geometri dengan betul.

102 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Sudoku

OBJEKTIF :

1. Menguji minda pelajar berkaitan susunan nombor berturutan

BAHAN : Kertas graf SUDOKU

MASA : 20 minit

Langkah 1 :
(Sebelum aktiviti )

1. Menyediakan grid soalan.

Langkah 2 :
( Semasa aktiviti )

1. Masukkan angka-angka teka-teki Sudoku dan mencatatnya di grid yang


disediakan.

Langkah 3 :
( Selepas aktiviti )

1. Pamer hasil
2. Rumusan daripada aktiviti : Murid dapat menguji minda berkaitan keunikan
susunan nombor.
3. Penilaian : Lembaran

SYARAT PERMAINAN :

1. Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel yang kosong dengan angka
antara 1 dan 9 (setiap sel hanya 1 angka) sesuai dengan petunjuk berikut:
2. Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris

Boleh

Tidak boleh

103 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
3. Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap lajur.
Tidak boleh
Boleh

4. Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area.

Boleh Tidak boleh

5. Ringkasan peraturan adalah satu angka harus muncul sekali di setiap baris,
lajur dan area.

104 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Matematik SR


AKTIVITI : Dadu Beracun

Soalan Jawapan Markah

2 5 5
Soalan 1 : 8 -3 7 47

3 2 3 7
Soalan 2 : 24+45 7 20

Pengangka
Soalan 3 : Tuliskan 3 pecahan wajar mestilah lebih 3
kecil daripada
penyebut.
Pengangka
Soalan 4 : Tuliskan 3 pecahan tak wajar mestilah lebih 3
besar daripada
penyebut.
21
Soalan 5 : Tuliskan 56 dalam bentuk pecahan
3 5
termudah 8

2 2 2 1 7
Soalan 6 : +8+6 14
3

AKTIVITI : Bentuk berpuisi

Soalan bentuk 2D Jawapan Markah


Berpusing-pusing tiada henti
Dimana hujung mana pangkalnya
Bulatan 3
Tiada bucu tiada sisi
Garisan lengkung melilitinya
Empat garisan datang bertemu
Berjumpa ia di empat bucu
Segiempat sama 5
Empat sisi mengiring tak jemu
Sama panjang hingga ke bucu

Soalan bentuk 3D
Kukuh tapaknya bersegi empat
Tajam bucunya lima bersaudara
Piramid 5
Lapan sisi terbina kuat
Satu bucunya di atas menara
Mencari bucunya tiada jumpa
Sisinya juga entah kemana
Sfera 3
Planet dan bola bentuk serupa
Dileret digolek berpusinglah ia
Permukaan melengkung sepanjang badan
Permukaan rata atas dan bawah
Silinder 3
Bentuk seperti tin minuman
Cubalah teka cubalah telah

105 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Permainan Simpan Wang

106 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Soalan Uji Minda

Soalan Jawapan Markah


SOALAN 1 :

Dengan menggunakan dua 10


garis lurus, bahagikan jam
di bawah kepada tiga
bahagian dengan
mengabaikan jarum jam,
yang mana apabila angka
itu dijumlahkan di setiap
bahagian adalah sama.

SOALAN 2:
1 meter sehari x 30 meter
Seekor katak terjatuh kedalaman lubang = 30 hari 7
kedalam sebuah lubang
sedalam 30 meter. Setiap
hari, katak itu melompat 3
meter, tetapi jatuh semula 2
meter.Oleh itu berapa hari
yang diambil oleh katak itu
untuk keluar daripada
lubang.

SOALAN3:

Seorang petani
meninggalkan sebidang
tanah untuk dikongsi oleh
empat orang anaknya. 10
Bahagikan tanah itu kepada
empat bahagian dengan
bentuk dan saiz yang
sama.

107 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point : Matematik SM


Aktiviti : Meneka Sukatan Isipadu Cecair

Lembaran Jawapan Aktiviti 1:

Nama Murid : ______________________________

Isipadu Cecair Jenis Bekas ( Unit Anggaran Bilangan


Yang Disukat BukanPiawai) Bilangan Sebenar

Tin Minuman

SebuahBaldi Cawan Polisterin


kecil

Botol Mineral

Sebuah baldi kecil boleh diisi dengan ___________ cawan polisterin penuh.

Sebuah baldikecil boleh diisi dengan ___________ tin minuman penuh.

Sebuah baldi kecil boleh diisi dengan ___________ botol mineral penuh.

Apakah kesimpulan:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Lembaran Penilaian 1

Nama Kumpulan : _____________________________

Anggaran
Data Sebenar Kerjasama
Bil Nama Pelajar Bilangan
( 3 markah) ( 3 markah)
( 3 markah)

1.

2.

3.

4.

108 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Aktiviti : Nombor Bukan Jiran

BORANG PENILAIAN 2

Nama Kumpulan : ___________________________________

Cubaan 1 Cubaan 2 Kerjasama


Bil Nama Murid
(5 Markah) (3 Markah) (4 Makah)

1.

2.

3.

4.

AKTIVITI : Cekap Integer

109 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Lembaran Jawapan Aktiviti 3

Nama Kumpulan : _______________________________________

Nama Murid : __________________________________________

Bil Ayat Matematik

Borang Penilaian Aktiviti 3

Nama Kumpulan : ___________________________________

Kerjasama
Bil Nama Pelajar Skor Ayat Matematik
(2markah)

1.

2.

3.

4.

SKOR Markah mengikut kedudukan - Tempat pertama ( 4 markah)


- Tempat kedua ( 3 markah)
- Tempat ketiga ( 2 markah)
- Tempat keempat ( 1 markah)

AYAT MATEMATIK - Betul semua ayat matematik (3 markah)


- Salah 1 ayat matematik (2 markah)
- Salah 2 ayat matematik ( 1 markah)

110 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Aktiviti : Cari Harta Halal

Teka Teki Bagi Aktiviti 4

1. Saya adalah bentuk geometri. Saya mempunyai sepasang sisi bertentangan


selari. Saya tiada paksi simetri. Siapakah saya?

Jawapan : Trapezium

2. Saya disukai oleh orang ramai. Semua sisi saya adalah sama panjang. Saya
mempunyai dua paksi simetri. Sudut bertentangan saya adalah sama. Siapakah
saya?

Jawapan : Rombus

Lembaran Penilaian Aktiviti 4

Nama Kumpulan : _____________________________

Kerjasama
Bil Nama Pelajar Harta karun (4 markah)
( 3 markah)

1.

2.

3.

4.

Satu bentuk geometri betul diberi 2 markah.

111 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Sudoku

Lembaran Penilaian Aktiviti 5

Nama Kumpulan : _____________________________

Markah Kerjasama
Bil Nama Pelajar
(10 markah) ( 3 markah)
1.

2.

3.

4.

Satu area yang betul diberikan satu markah.


Semua betul diberikan 10 markah.

112 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : SAINS DAN TEKNOLOGI (SR )

AKTIVITI : MEMBUAT KAPAL TERBANG ORIGAMI

OBJEKTIF : Memahami konsep rekabentuk kapal terbang dengan jarak


penerbangannya.

BAHAN 1. Kertas A4 berwarna : 8 keping (1 keping bagi setiap peserta)


2. Gunting
3. Gam
4. Pen

MASA : 20 Minit

LANGKAH
1. Peserta diberikan sekeping kertas A4 dan dikehendaki mereka cipta kapal
terbang origami dengan melipat kertas tersebut.
2. Seorang wakil dari setiap pasukan dikehendaki membentangkan hasil terbaik
rekaan masing-masing dan seterusnya melancarkan kapal terbang kertas
tersebut di tempat lapang yang disediakan
3. Pemenang ditentukan berdasarkan jarak yang paling jauh bagi kapal terbang
kertas tersebut mendarat.
4. Peserta dikehendaki mengubahsuai kapal terbang kertas dengan menggunakan
kertas yang diberikan sahaja.
5. Setiap kumpulan hanya dibenarkan mencuba sebanyak 2 kali sahaja.

PEMARKAHAN:

Kekemasan rekabentuk
Masa yang diambil untuk menyiapkan kapal terbang
Jarak kapal terbang mendarat

113 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : TELUR KEBAL

OBJEKTIF : Mengetahui kesan geseran terhadap sesuatu objek.

BAHAN : Telur ayam


Suratkhabar
Straw minuman: 10
Plastic (kecil): 1

MASA : 20 Minit

LANGKAH

1. Peserta dikehendaki melakukan pengubahsuaian kepada telur yang dibekalkan


dengan menggunakan alatan yang diberikan.

2. Peserta dikehendaki menjatuhkan sebiji telur ayam mentah dari aras 2 tanpa
pecah

3. Peserta dibenarkan menggunakan sekeping kertas suratkhabar, straw minuman


dan plastik sahaja.

PEMARKAHAN :

Penerangan mengenai
pengubahsuaian yang dilakukan
Keadaan telur selepas aktiviti
Kreativiti
Masa terpantas menyiapkan aktiviti

114 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : SANDWICH

OBJEKTIF : i. Menyediakan sandwich


ii. Membuat pengelasan makanan

BAHAN : Roti (4 keping roti bagi setiap kumpulan)


Sardi, Pisau
Timun (belum dipotong)
Pinggan kertas / polistarin, Cawan plastik
Air mineral

MASA : 20 Minit

LANGKAH

1. Peserta dikehendaki menyediakan sandwich 2 set sandwich bagi setiap


kumpulan menggunakan bahan-bahan yang disediakan dan diarahkan untuk
makan sehingga habis sebelum diberi kad tugasan.

2. Peserta dikehendaki menjawab soalan mengelaskan jenis makanan kepada


kelas makanan dan fungsi setiap kelas makanan yang dinamakan.

SOALAN

1. Kelaskan bahan-bahan yang digunakan dalam aktiviti diatas dalam jadual berikut.

Bahan Kelas makanan Fungsi kelas makanan

[4 markah]

2. Adakah sandwich yang anda sediakan boleh dikategorikan sebagai makanan yang
seimbang? Jelaskan jawapan anda.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
[2 markah]

115 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : MENAMAKAN TUMBUHAN HERBA

OBJEKTIF : Mengetahui jenis-jenis dan nama tumbuhan herba di sekitar sekolah

BAHAN : Kertas
Pensil

MASA : 20 Minit

LANGKAH :

1. Peserta dikehendaki menyenaraikan tumbuhan herba yang digunakan dalam


masakan dengan nama tempatan dan nama saintifik seberapa maksimum yang
diperolehi.

2. Pemerhatian dicatatkan dalam jadual yang diberikan

PEMERHATIAN

Bil Nama tempatan Nama saintifik

PEMARKAHAN:

Jawapan yang betul


Kepantasan
Kerjasama

116 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : MENARA AJAIB

OBJEKTIF : Memahami faktor yang mempengaruhi kestabilan objek

BAHAN : Straw minuman


Lidi sate
Gelang getah
Cawan polistrin yang berisi air

MASA : 20 Minit

LANGKAH

1. Peserta dikehendaki membina sebuah menara yang boleh menampung satu


gelas yang diiisikan dengan air

2. Peserta dibekalkan dengan straw, lidi sate dan gelang getah untuk digunakan
bagi mereka cipta menara tersebut.

PEMARKAHAN
:

Kestabilan reka
bentuk
Kreativiti

Kekemasan

Masa menyiapkan
tugasan

117 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : MENGENALPASTI JENIS-JENIS URAT DAUN

OBJEKTIF : Mengelaskan jenis daun yang terdapat pada tumbuhan monokotiledon


dan dikotiledon

BAHAN : a. Kertas manila


b. Pita peleka
c. Pensil/pen

MASA : 20 Minit

LANGKAH
1. Pelajar dikehandaki mencari mencari 10 helai daun berbeza.
2. Daun-daun tersebut dikelaskan kepada 2 bahagian dan ditampalkan pada
kertas manila.
3. Pengelasan daun mestilah dibuat dengan jelas dengan menggunakan 2 katagori
berbeza iaitu dan berurat selari dan daun berurat jejala.

PEMERHATIAN
- Dibuat dan dikelaskan pada kertas manila

SOALAN

1. Tumbuhan monokotiledon mempunyai daun


_____________________________________

2. Tumbuhan dikotiledon mempunyai daun


________________________________________
[2 markah]

PEMARKAHAN
Pengelasan yang
betul
Kekemasan hasil
kerja
Jawapan yang betul

118 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : TEKA OBJEK MISTERI

OBJEKTIF : Mengenalpasti objek dengan menggunakan deria sentuhan

BAHAN (bahan yang mempunyai permukaan berbeza) Setiap


a. Buah durian/ buah rambutan/ apa-buah yang mempunyai permukaan kasar kotak
b. Sabun mandi yang direndam didalam besen berisi air
diisikan
c. Haiwan-haiwan berbulu seperti hamster ataupun kucing
dengan 2
d. Puzzle cube (atau bahan-bahan yang mempunyai permukaan yang keras)
objek
e. Kain (untuk menutup mata)
f. Pen/pensil

LANGKAH :
1. Setiap kumpulan akan diberikan 4 kotak misteri yang diisikan dengan bahan
yang berbeza.
2. 4 orang ahli kumpulan diperlukan untuk memasukkan tangan kedalam kotak bagi
merasa permukaan bahan yang terdapat dalam kotak (dalam keadaan mata
tertutup), kemudian menerangkan ciri-ciri objek yang disentuh kepada 4 peserta
yang lain tanpa memberitahu nama objek tersebut.
3. Peserta tersebut mestilah menulis ciri bahan yang disebut oleh rakan dan
meneka nama bahan/ objek yang dimaksudkan didalam jadual yang disediakan.

KEPUTUSAN :

Peserta Ciri-ciri bahan/ objek Nama bahan/ objek


Objek 1
1
Objek 2

Objek 1
2
Objek 2

Objek 1
3
Objek 2

Objek 1
4
Objek 2

119 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
SOALAN

1. Apakah jenis deria yang digunakan untuk mengenalpasti objek yang dipegang oleh
rakan anda?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[1 markah]

2. Namakan organ yang digunakan untuk mengesan jenis deria ini.


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[1 markah]

3. Mimi telah membeli barang kraftangan daripada seorang penjual yang buta. Mimi
mendapati penjual tersebut dapat memulangkan baki duitnya dengan betul
walaupun dia buta. Jelaskan keadaan ini.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________
[2 markah]

PEMARKAHAN

Objek yang diteka


dengan betul
Jawapan yang betul

Masa terpantas

120 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : SAINS DAN TEKNOLOGI (SM )

AKTIVITI : OREN: TERAPUNG ATAU TENGGELAM?

OBJEKTIF : MEMAHAMI KONSEP DAYA APUNGAN

TUJUAN : Eksperimen ini dilakukan bagi menerangkan konsep keapungan.

LANGKAH:
1. Setiap pasukan akan diberikan 2 biji buah oren.
2. Sebiji oren dikupas kulitnya manakala sebiji tidak dikupas kulitnya.
3. Masukkan kedua-dua buah oren tersebut kedalam dua buah mangkuk yang
berisi air .
4. Setiap kumpulan membuat pemerhatian dan menjawab soalan.

KETERANGAN:
Salah satu dari buah oren ini akan terapung. Persoalannya, buah oren yang
manakah akan terapung? Anda akan terperanjat dengan keputusannya.

Walaupun buah oren dengan kulit adalah lebih berat, ia akan terapung. Buah
oren yang sudah dikupas kulit pula akan tenggelam. Ini kerana kulit oren
menyimpan poket udara. Poket-poket udara ini akan menjadikan buah oren yang
tidak dikupas mempunyai ketumpatan yang lebih rendah daripada air di
sekelilingnya, dan menyebabkan ia terapung. Prinsip ini dipanggil daya apungan.

BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN:


2 biji buah oren
Mangkuk yang berisi air

Pemerhatian:

___________________________ terapung di atas air, manakala

___________________ tenggelam didalam air.


[2 markah]

121 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Soalan:

1. Oren yang manakah akan terapung diatas air? Yang dikupas kulitnya atau yang
tidak dikupas kulitnya?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
[1 markah]

2. Berikan sebab bagi pemerhatian tersebut.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________
[3 markah]

3. Cadangkan satu cara yang boleh dilakukan bagi membolehkan oren yang
tenggelam menjadi timbul didalam air.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________
[2 markah]

PEMARKAHAN:

Jawapan yang betul


_____________________________ markah

Masa terpantas

122 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : LADA SULAH BERLARI

OBJEKTIF : Melihat ketegangan permukaan air.

BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN:


Serbuk lada sulah
Sabun pencuci pinggan
Semangkuk air

LANGKAH :
1. Tuang lada sulah ke dalam mangkuk air.
2. Lada-lada sulah ini akan terapung di atas air.
3. Titikkan jari anda ke permukaan air yang dilitupi lada sulah tersebut. Catatkan
pemerhatian di dalam jadual.
4. Celupkan jari anda kedalam sabun pencuci pinggan dan titikkan jari anda ke
permukaan air. Catatkan pemerhatian anda di dalam jadual
5. Jawab soalan yang diberikan berdasarkan pemerhatian yang dibuat.

PEMERHATIAN

Pemerhatian
Aktiviti

Jari dititikkan di atas permukaan air.

Jari yang dicelup dengan pencuci


pinggan dititikkan di atas permukaan air

[2 markah]

SOALAN

1. Perkara ini berlaku disebabkan oleh ketegangan permukaan iaitu satu sifat air
yang menghalang elemen-elemen luar. Sabun pencuci pinggan mengurangkan
ketegangan permukaan air, menyebabkan air di dalam mangkuk anda terserak ke
luar dan membawa lada bersama-sama dengannya.
[3 markah]

2. Berikan satu contoh bahan lain yang boleh digunakan bagi menggantikan lada
sulah.
__________________________________________________________________
[1 markah]

123 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : PELANGI DALAM BALANG

OBJEKTIF : Melihatperbezaan ketumpatan diantara cecair.

BAHAN-BAHAN YANG DIPERLUKAN:

Balang besar/ gelas/ silinder penyukat 1000ml


Sirap jagung
Minyak zaitun
Sabun pencuci pinggan berwarna biru
Air
Pewarna makanan (merah dan hijau)
Balang/ bekas kecil untuk mengadun bahan

LANGKAH

1. Sediakan setiap lapisan pelangi dalam balang berasingan. Gunakan kuantiti yang
sama untuk setiap bahan (20ml bagi setiap cecair).

Tambah pewarna makanan merah ke dalam sirap jagung


Tambah pewarna makanan hijau ke dalam air.
Minyak zaitun sudah sememangnya kuning.
Sabun pencuci pinggan sudah sememangnya biru.

2. Tuangkan cecair satu demi satu ke dalam balang yang besar mengikut turutan ini:

i. Sirap jagung berwarna merah


ii. Sabun pencuci pinggan berwarna biru
iii. Air berwarna hijau
iv. Minyak zaitun berwarna kuning

3. Lukis dan labelkan pemerhatian dan jawab soalan yang diberikan

PENERANGAN

Cecair ini tidak akan bercampur satu sama lain. Sebaliknya, anda akan mendapat
lapisan berasingan bagi setiap warna. Eksperimen ini berjaya dilakukan kerana setiap
cecair mempunyai ketumpatan yang berbeza, dan cecair tertentu (seperti minyak dan
air) tidak akan bercampur.

124 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
PEMERHATIAN

SOALAN:
1. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan kedudukan minyak zaitun dalam aktiviti
ini. Jelaskan jawapan anda.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
[2 markah]
2. Apakah cecair yang paling tumpat yang digunakan dalam aktiviti ini?
__________________________________________________________________
[1 markah]

PEMARKAHAN:

Lukisan & label yang


betul
Jawapan yang betul _____________________________ markah
Masa terpantas
Kekemasan lapisan
cecair yang dihasilkan

125 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : Gunung Berapi Kebaboom!

OBJEKTIF : Memahami bahan yang terhasil daripada tindak balas kimia antara 2
bahan

Gabungkan ketakutan terhadap gunung berapi kebaboom dengan kegembiraan


serbuk glitter untuk mencipta sesuatu yang luar biasa.

BAHAN YANG DI PERLUKAN:


Bikar dan plastisin
Serbuk penaik
Cuka
Pewarna makanan merah
Serbuk glitter berwarna biru
Dulang

LANGKAH
1. Letakkan bikar diatas dulang. Balutkan bikar dengan menggunakan plastisin
supaya ia kelihatan seperti bentuk gunung berapi
2. Tuangkan serbuk penaik ke dalam bahagian bawah bikar.
3. Tambah pewarna makanan merah dan serbuk glitter didalam bikar tersebut
4. Apabila anda sudah bersedia, tuangkan cuka kedalam bikar yang berisi serbuk
penaik dan jangan lupa untuk jauhkan diri anda sedikit daripada bikar tersebut.
5. Gunung berapi akan meletup dan serbuk glitter yang berkilau akan menghiasi
letusan ini.
6. Lengkapkan pemerhatian di bawah

PEMERHATIAN

Buih yang banyak akan keluar daripada gunung berapi kerana tindakbalas antara
serbuk penaik dengan cuka menghasilkan
_________________________________________.
[1 markah]
PENERANGAN
Eksperimen ini dapat berlaku disebabkan tindak balas kimia. Serbuk penaik bersifat
alkali dan cuka bersifat asid, apabila kedua-dua bertemu, berhati-hatilah!

PEMARKAHAN:

Jawapan yang betul _____________________________ markah


Masa terpantas

126 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : KENALI SAYA

OBJEKTIF : Mengenalpasti bahan atau radas di makmal sains

BAHAN: 20 radas pilihan yang terdapat dalam makmal sains, kertas dan pensil

LANGKAH:

1. Radas sebenar di susun pada satu sudut.


2. Pelajar mengenalpasti dan melabelkan radas tersebut.

SOALAN

1. Berdasarkan radas yang anda labelkan, senaraikan radas yang digunakan untuk
menyukat isipadu cecair.
___________________________________________________________________
______
[ __ markah]

2. Silinder penyukat juga boleh digunakan untuk mengukur isipadu pepejal.


i. Namakan kaedah yang digunakan
________________________________________________________________
______
[1 markah]

ii. Namakan radas lain yang boleh digunakan untuk menggantikan silinder
penyukat.
________________________________________________________________
______
[1 markah]

PEMARKAHAN

Jawapan yang betul _____________________________ markah


Masa terpantas

127 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : TELUR KEBAL / DROP ZONE

OBJEKTIF : Memahami kesan masa perlanggaran terhadap objek

BAHAN:
a. Telur b. Beg plastik
c. Benang d. Cawan polistrin
e. Gunting f. Pita pelekat
g. Jam randik h. Paku
i. Permanent marker

LANGKAH
1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan-bahan eksperimen.
2. Setiap kumpulan akan menyediakan rekaan untuk membungkus telur mengikut
kreativiti masing-masing.
3. Telur yang telah siap dibungkus akan dijatuhkan dari aras 2 bangunan. Catatkan
masa yang diambil untuk telur jatuh ke tanah.
4. Markah ditentukan dengan melihat keadaan telur dan masa yang diambil untuk
telur jatuh

SOALAN

Jawab semua soalan. Gunakan pilihan jawapan yang diberikan bagi menjawab soalan
2 dan 3.

1. Masa yang di ambil untuk telur jatuh ialah ______________________________.

2. Telur tidak pecah apabila dijatuhkan disebabkan oleh


__________________________
(kulit telur yang lembut / Masa perlanggaran yang tinggi)

3. Jenis daya yang bertindak ke atas telur ialah ______________________________


(Daya normal/ daya impuls).

PEMARKAHAN

Jawapan yang betul _____________________________ markah

Keadaan telur
Masa yang diambil
oleh telur untuk jatuh

128 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : BOT PLASTISIN

OBJEKTIF :
Untuk memahami konsep daya apungan

BAHAN :
a. Plastisin 35 gram
b. 12 biji guli
c. Takung kaca/ besen yang berisi dengan air

LANGKAH:
1. Bina satu bot plastisin dengan menggunakan plastisin yang dibekalkan.
2. Masukkan beberapa biji guli kedalam bot plastisin tersebut dan pastikan bot
tersebut kekal terapung. Ubahsuai bot jika bot tersebut tenggelam kedala air.
3. Aktiviti akan dilakukan dalam tempoh 10 minit. Markah diberikan berdasarkan
bilangan guli yang mampu ditampung oleh bot plastisin tersebut.
4. Selepas 10 minit, pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan.

SOALAN:
1. Mengapakah plastisin yang dibentuk menjadi bentuk bot boleh terapung diatas
permukaan air?
2. Terangkan mengapa bot plastisin yang dimuatkan dengan 14 biji guli akan
tenggelam didalam air.

PEMARKAHAN

Jawapan yang betul _____________________________ markah


Jumlah guli yang mampu
ditampung oleh bot
Masa terpantas

Soalan Explorerace Sains

1. Simbol di atas menunjukkan bahan mudah terbakar. Berikan DUA contoh bahan
mudahterbakar.
[Petrol, alkohol, kerosin]

3. Nyatakan LIMA kuantiti fizik beserta beserta simbolnya.


[Panjang (m), masa (s), jisim(kg), suhu (K), arus elektrik (A)].

4. Berapakah panjang dan lebar bagi meja makmal dalam meter? Kira luas
permukaan meja tersebut.

5. Unit asas bagi benda hidup adalah __________ [Sel].

6. Nyatakan SATU perbezaan antarasel haiwan dan sel tumbuhan.


[Kloroplas/Vakuol/Dinding sel]

5. Susun organisasi sel daripada kecil kepada kompleks.


[Sel,Tisu,Organ, Sistem, Badan Manusia]

129 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

7. Nyatakan TIGA keadaan jirim beserta contoh setiap satu. [Pepejal, Cecair, Gas]

8. Nyatakan TIGA bentuk tenaga. [Tenaga keupayaan, t. kinetik, t. haba, t. cahaya,


t.kimia, t. bunyi, t. elektrik, t. nuklear]

9. Namakan LIMA radas yang terdapat dalam makmal sains.

10. 9. 1 kilometer bersamaan dengan berapa sentimeter? [100000cm]

10. Berapakah makmal sains yang terdapat di SMK Pandan Indah?

11. Berikan LIMA orang guru sains

130 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : SEJARAH (Sekolah Rendah)

AKTIVITI : Membugar Sejarah

OBJEKTIF : Mengingat kembali nama tokoh negara yang telah menyumbang


kepada kemerdekaan dan kemajuan Negara.

BAHAN : Kad arahan, soalan kuiz

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Ketua kumpulan diberikan kad arahan.

2. Ketua kumpulan membacakan kad arahan kepada ahli kumpulan


dengan kuat dan jelas

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ahli kumpulan melaksanakan tugasan sepertimana arahan yang telah


dibacakan tadi. Contoh arahan : Di persekitaran anda terdapat
sampul surat yang berisi soalan kuiz dan arahan padanan gambar.
lengkapkan jawapan dan siapkan padanan tersebut kemudian serah
kepada fasilitator.

2. Semua ahli perlu memainkan peranan dan bekerjasama


menyelesaikan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Ketua kumpulan menyerahkan hasilan tugasan kepada fasilitator.

2. Penilaian hasil tugasan berdasarkan


i. Hasil kerja 1 - 20
ii. Kepantasan 1 - 20
iii. Kerjasama 1 - 20
iv. Kepatuhan 1 - 20
v. Disiplin 1 - 20

SYARAT PERMAINAN
I. 3 orang peserta dari ahli kumpulan perlu menutup mata ( diikat dengan
kain) dan perlu dibawa bersama sepanjang aktiviti aktiviti.

II. Gambar perdana menteri mesti di asingkan dalam sampul surat dan di
susun semula oleh peserta mengikut perdana menteri pertama hingga
keenam.

131 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Menaikkan Jalur Gemilang

OBJEKTIF : Meningkatkan semangat patriotik dikalangan peserta dalam


kumpulan.

BAHAN : Buluh 10 kaki, takal,carabaner,bendera, tali dan soalan kuiz

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Ketua kumpulan diberikan kad arahan.

2. Ketua kumpulan membacakan kad arahan kepada ahli kumpulan


dengan kuat dan jelas

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ahli kumpulan melaksanakan tugasan sepertimana arahan yang telah


dibacakan tadi. Contoh arahan : Cari 3 bahan berikut yang telah
disembunyikan sekitar anda. gabungkan ketiga-tiga bahan tersebut
dan hasilnya tunjukan kepada fasilitator.
i. Bendera Malaysia ( Jalur Gemilang )
ii. Tali
iii. Buluh 10 kaki atau batang kayuh.

2. Semua ahli kumpulan perlu memainkan peranan dalam menyelesaikan


arahan yang diberikan dalam tempoh yang diberikan.

3. Penyelesaian masalah perlu dibuat dalam kumpulan secara


bermuafakat.Semua ahli perlu memainkan peranan dan bekerjasama
menyelesaikan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Ketua kumpulan menyerahkan hasilan tugasan kepada fasilitator dan


mengambil set kertas soalan

2. Semua ahli kumpulan perlu menjawab soalan secara individu dan


perlu menyelesaikan dalam masa 5 minit.

SYARAT PERMAINAN

1. Peserta perlu berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku

2. Jalur gemilang perlu dinaikkan semasa menyanyikan lagu Negaraku

3. Markah dikira secara kumulatif berdasarkan jawapan betul oleh semua ahli
kumpulan

132 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Kembara Zaman

OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan murid terhadap perkembangan sejarah

BAHAN : Sampul surat, kad arahan, kertas A4, nota ringkas berkaitan zaman
yang dikemukakan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Ketua kumpulan diberikan kad arahan.

2. Ketua kumpulan membacakan kad arahan kepada ahli kumpulan


dengan kuat dan jelas

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ahli kumpulan melaksanakan tugasan sepertimana arahan yang telah


dibacakan tadi. Contoh arahan : Cari 5 sampul surat yang berisi
kertas yang mengandungi perkataan berkaitan zaman-zaman berikut:
i. Zaman Mesolitik
ii. Zaman Paleolitik
iii. Zaman Logam
iv. Zaman Neolitik
v, Zaman Pra Sejarah .

2. Masa yang diberikan adalah 15 minit.Semua ahli kumpulan perlu


memainkan peranan dalam menyelesaikan arahan yang diberikan
dalam tempoh yang diberikan.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Selepas bahan yang dicari dijumpai peserta dikehendaki menyusun


perkataan tersebut mengikut hirarki peredaran zaman.

2. Selesai menyusun ketua kumpulan akan membacakan ringkasan ciri-


ciri zaman tersebut agar menjadi satu input kepada rakan-rakan dalam
kumpulan.

SYARAT PERMAINAN

1. Peserta perlu mengikat kaki secara berpasangan untuk mencari


sampul surat.

2. Mesti mendapatkan ke lima lima sampul surat sebagai kunci ke stesen


seterusnya.

133 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Bola Rentetan Sejarah

OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan murid terhadap sejarah

BAHAN : Meja panjang, Mangkuk kecil, Bola, Gambar dan huraian sejarah,
Bakul besar

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Fasilitator memberikan taklimat kepada peserta berkaitan permainan.

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Peserta beratur mengikut giliran

2. Apabila wisel dibunyikan, peserta berlari sejauh 10 meter untuk


mengambil bola di dalam bakul yang terdapatnya huraian dan gambar
sejarah dan meletakan bola tersebut di atas mangkuk yang di susun di
atas secara selari.

3. Selepas meletakkan bola di atas meja. Peserta perlu kembali kepada


kumpulan dan peserta seterusnya akan mengambil bola kedua.
Begitulah seterusnya sehingga ke peserta terakhir.

4. Susunan bola hanya boleh di betulkan oleh peserta yang berada di


giliran belakang..

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Tamat kesemua bola disusun fasi akan menilai hasil kerja peserta.

2. Bola yang tersalah susun boleh dibetulkan keseluruhannya oleh


peserta terakhir..

SYARAT PERMAINAN

1. Bola mesti disusun dan diletakan di atas mangkuk kecil.

2. Setiap kumpulan mesti mengambil bahagian.

134 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Kereta api sejarah

OBJEKTIF : Meningkatkan pengetahuan murid terhadap sejarah

BAHAN : Kain/tuala/scarf, set soalan dan kertas kosong, kerusi panjang, rantai
atau tali tambat, gelung, kon besar

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Fasilitator memberikan taklimat kepada peserta berkaitan permainan

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Peserta beratur mengikut giliran dengan tangan diletakkan di bahu


rakan hadapan.
2. Manakala jika terdapat peserta wanita, peserta lelaki akan berada di
barisan hadapan dan peserta perempuan akan ditundan dengan
menggunakan kain sebagai penarik yang disangkut pada pinggang
peserta lelaki yang paling akhir.
3. Apabila wisel dibunyikan, peserta akan mula berjalan mengikut
landasan tali yang di sediakan.
4. Terdapat beberapa halangan seperti kerusi panjang dan melompat
gegelung atau kon.
5. Terdapat 5 stesen perhentian dalam aktiviti ini. Dan setiap stesen
mempunyai maklumat sejarah yang berbeza-beza.
6. Apabila sampai di setiap stesen peserta boleh melepaskan tangan dan
membaca sejarah dan menjawab 1 soalan.
7. Apabila hendak ke stesen berikutnya. Peserta perlu berbaris semula
dengan tangan dibahu rakan hadapan.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Selesai dari berhenti di kelima-lima stesen. Peserta perlu berhenti di


stesen mula/tamat dan menyerahkan jawapan kepada fasilitator.

SYARAT PERMAINAN

1. Peserta mesti berjalan dalam keadaan bersambung seperti keretapi.


2. Setiap kumpulan perlu berhenti di setiap stesen dan menjawab soalan.

135 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : SEJARAH (Sekolah Menengah)

AKTIVITI : Explorasi Cabaran Sejarah ( Perisian Percubaan offline )

OBJEKTIF : Bermain dan belajar secara interaktif disamping bersaing untuk


menghabiskan pusingan permainan . Perlumbaan dijanakan dalam
talian maya secara offline.

BAHAN : Komputer Riba, papan layar, perisisan ofline ECS, skrip lakonan .

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Fasilitor memberikan taklimat ringkas tentang permainan dan


mendaftar pemain.
2. Pelajar duduk dalam kumpulan menghadap papan layar.
3. Fasi akan memanggil giliran kepada peserta untuk memulakan
permainan.

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ahli kumpulan yang dipanggil perlu berdiri dan menjawab soalan


secara bergilir-gilir
2. Soalan yang diberikan perlu dibaca dan diperhatikan dengan cermat
dan cepat. Kelewatan menjawab akan menyebabkan soalan akan
hilang atau giliran ditamatkan.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Fasilitator membuat analisa permainan


2. Peratusan dan gred permainan akan menjadi ukuran pencapaian
kumpulan.
3. Pasangan yang menang dalam pertandingan akan terlepas dari
pusingan denda.
4. Markah kumpulan akan diberikan berdasarkan baki Dinar yang
terkumpul dalam analisa.

SYARAT PERMAINAN

1. Peserta mesti menjawab soalan mengikut masa soalan dipaparkan di


skrin. Soalan tidak akan di ulang.

136 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Spider web

OBJEKTIF : Meningkatkan semangat kerjasama dikalangan peserta dalam


kumpulan.

BAHAN : Buluh 10 kaki, tali, skrip lakonan.

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Fasilitator memberikan kad arahan kepada ketua kumpulan.

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ketua kumpulan akan membaca kad arahan kepada ahli kumpulan


dengan kuat dan jelas.
2. Arahan : Cabaran Melepasi Sarang Labah-Labah
3. Bergerak dalam kumpulan ke tempat cabaran.
4. Semua ahli kumpulan perlu memainkan peranan dalam menyelesaikan
arahan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan.
.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Selepas peserta melepasi cabaran mereka akan diberikan satu watak


dan perlu melakonkan secara spontan dihadapan fasilitator.
2. Penilaian dan pemarkahan akan berdasarkan wajaran 1-10
berdasarkan penilaian.
Kerjasama 1-10
Kreativiti 1-10
Persembahan 1-10
Lontaran suara 1-10
Disiplin kumpulan 1-10

SYARAT PERMAINAN

1. Semua ahli perlu melepasi sarang labah-labah tanpa menyentuh


talinya.
2. Jika tersentuh tali peserta perlu mengulang semula aktiviti.
3. Hanya satu lubang boleh digunakan untuk 1 orang ahli kumpulan.
4. Semua ahli kumpulan perlu memainkan peranan dalam menyelesaikan
arahan yang diberikan dalam tempoh yang diberikan.

137 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Aktiviti 1: Menengah : CP 9 : Sejarah ( LAKONAN ) Lakonan sejarah
(Pengasas Kesultanan Melayu Melaka)

LATAR BELAKANG CERITA :


Kedatangan Parameswara dari Palembang ke Temasik dan juga Melaka.
( Asal Usul Nama Melaka.)

SITUASAI 1 : Pencerita
Parameswara yang merupakan seorang putera raja berasal dari Palembang, Sumatera.
Ketika itu, Palembang berada di bawah naungan kerajaan Majapahit. Parameswara
telah cuba untuk membebaskan Palembang daripada Majapahit tetapi gagal. Setelah
gagal, Parameswara telah melarikan diri ke Temasik.Temasik pada ketika itu berada di
bawah naungan Siam.Di Temasik...........

SITUASI 1 : Temagi
Apa khabar?Beta Temagi.Siapakah nama kamu?

SITUASI 1 : Parameswara
Khabar baik.Hamba ialah Parameswara.Hamba seorang putera raja yang berasal dari
Palembang.

SITUASI 1 : Temagi
Oh!Maafkan Beta.Beta tidak kenal tuan hamba.

SITUASI 1 : Parameswara
Tak mengapa.Terima kasih kerana menyambut baik hamba.

SITUASI 1 : Temagi
Sama-sama.Alang-alang di sini,marilah ke istana beta untuk ayapan
hidangan.Bendara,sediakan ayapan secepat mungkin.

SITUASI 1 : Pembantu Temagi


Baik Tuanku

SITUASI 2 : Pencerita
Parameswara sambil berjalan ke istana melihat suasana di Temasik.Dia mencipta azam
untuk merampas Temasik dari Temagi kerana Temasik boleh berkembang dengan baik
sekali.Apabila sampai di istana..........

SITUASI 2 : Parameswara
Bolehkah hamba tidur di dalam istana tuanku? Hamba dan bendara hamba tiada
tempat untuk beradu.

SITUASI 2 : Temagi
Apa salahnya,pintu istana beta memang akan terbuka luas untuk tuan hamba.Mari ke
arah sini Parameswara.

SITUASI 2 : Parameswara
Terima kasih.Hamba berasa kenyang pula.Maafkan hamba,hamba tidak mahu makan
lagi.

SITUASI 2 : Temagi
Kalau begitu tidak mengapalah.Bendahara,tunjukkan bilik tidur Parameswara.

138 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

SITUASI 3 : Pencerita
Parameswara dengan gembira merancangkan sesuatu dengan bendaharanya.Sampai
sahaja waktu malam,Parameswara memulakan rancangannya.

SITUASI 3 : Parameswara
Beta mahu kamu mulakan rancangan kita!

SITUASI 3 : Pembantu Parameswara


Baiklah tuanku

SITUASI 4 : Pencerita
Tanpa disedari Temagi,bendaharanya yang sedang mengawal biliknya telah hilang
dibunuh oleh bendahara parameswara.Selepas itu,Parameswara memasuki bilik
Temagi dengan perlahan-lahan dan memancung lehernya.Parameswara membuang
mayat Temagi dan bendaharanya di dalam sungai berdekatan istana itu.Parameswara
berusaha menuntut hak pertuanannya untuk menjadi pemerintah Temasik kerana
Temasik pernah menjadi naungannya.Setelah Temagi mati,Parameswara berusah pula
memajukan Temasik supaya kegemilangan kerajaan Srivijaya dapat diwujudkan
semula. Pembunuhan Temagi oleh Parameswara menyebabkan kerajaan Siam ingin
menuntut bela dan kerajaan Majapahit cuba untuk menaklukinya.Untuk mengelakkan
serangan daripada kedua-dua pihak,Parameswara bersama-sama bendaharanya
berpindah ke Muar.Selepas itu,Parameswara dan juga bendaharanya melalui Sening
Ujung dan Bertam menuju ke utara.Mereka tiba di sebuah perkampungan
nelayan.Penduduknya terdiri daripada orang Melayu,Orang Laut,dan Orang Asli.Di
sana............

SITUASI 4 : Parameswara
Wah!Beta berpendapat bahawa kedudukan tempat ini amat baik kerana berhampiran
dengan laut yang menjadi laluan kapal dagang.Bekalan air bersih juga mudah diperoleh
disini.

SITUASI 4 : Bendahara Parameswara


Selain itu juga,bentuk muka bumi yang berbukit-bakau boleh dijadikan petunjuk bagi
pelayar memudahkan urusan mengawal Selat Melaka.Pertahanan dan pelindungan pun
sudah ada tuanku.

SITUASI 4 : Parameswara
Betullah.Angin monsun pula tidak akan mengganggu kegiatan perdagangan kerana
muara sungainya terlindung daripada tiupan angin tersebut.Mari kesana untuk
berjumpa dengan orang yang tinggal di sini.

SITUASI 4 : Bendahara Parameswara


Baiklah tuanku.

SITUASI 4 : Parameswara
Kamu!!!.Beta ialah seorang putera raja yang berasal dari Palembang.Mulai hari ini,beta
akan mengusai tempat ini.Beta mahu kamu semua mendengar arahan bendahara
beta.Faham!

SITUASI 4 : Orang Asli,Orang Melayu,Orang Laut


Oh(sambil berbisik antara mereka).Baiklah tuanku.

139 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CERITA 2 : Asal usul nama Melaka

SITUASI 5 : Pencerita
Menurut sejarah melayu,semasa Parameswara sedang berehat di bawah pokok
melaka,Parmeswara telah melihat suatu peristiwa.Peristiwa itu ialah...............

SITUASI 5 : Parameswara
Beta sungguh penat,beta ingin berehat di sini!

SITUASI 5 : Bendahara Parameswara


Baiklah tuanku.

SITUASI 5 : Pencerita
Tiba-tiba,seekor pelanduk berdekatan di kawasan itu telah menendang anjing
pemburuannya

SITUASI 5 : Pelanduk
(Pelanduk menendang anjing pemburuan Parameswara)

SITUASI 5 : Parameswara
Wah!Sungguh luar biasa sekali pelanduk itu

SITUASI 5 : Pencerita
Peristiwa ini dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan
anjing.

SITUASI 5 : Parameswara
Apakah nama pokok ini?

SITUASI 5 : Bendahara Parameswara


Pokok melaka tuanku

SITUASI 5 : Parameswara
Oh!Jadi,beta akan mendirikan sebuah kerajaan disini.Beta akan memberi nama tempat
ini sebagai Melaka.

SITUASI 5 : Bendahara Parameswara


Baiklah tuanku

SITUASI 5 : Pencerita
Parameswara memilih tempat tersebut untuk mendirikan kerajaan.Parameswara
menamakan tempat tersebut sempena nama pokok yang beliau rehat tadi.

140 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Siapa Saya ( TOKOH )

OBJEKTIF : Menguji kepekaan dan tahap pengetahuan peserta terhadap tokoh


yang ingin diperkenalkan

BAHAN : Sampul surat, Kad arahan, Soalan ciri-ciri tokoh pilihan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Fasilitator memberikan kad arahan kepada ketua kumpulan untuk di


baca kepada ahli kumpulan.

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )

1. Ketua kumpulan akan diberikan juga 10 sampul surat yang


mengandungi watak atau ciri-ciri tokoh.
2. Ahli kumpulan yang lain akan memilih secara rawak nombor sampul
surat dan ketua kumpulan akan membaca dengan jelas dan kuat.
3. Semua sampul yang dibekalkan mesti dibuka bagi membolehkan
kumpulan tersebut mendapat markah.
4. Semakin banyak sampul yang boleh dijawab semakin tinggi markah
yang diperolehi. (Setiap sampul mempunyai markah tersendiri
bergantung kepada tahap kesusahan dan kesesuaian soalan.)

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )

1. Fasilitator akan membuat rumusan permainan dan membenarkan


peserta bergerak ke stetsen seterusnya.

SYARAT PERMAINAN

1. Markah diberi berdasarkan jawaban soalan yang betul dan tepat.


2. Kumpulan dibenarkan untuk melangkah soalan

141 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Bom Sejarah

OBJEKTIF : Menguji pengetahuan sejarah peserta

BAHAN : Belon, Tepung, Set Soalan

MASA : 20 minit

Langkah 1 : ( Sebelum Aktiviti )

1. Peserta akan duduk di atas kerusi.


2. Di atas kepala peserta terdapat belon berisi tepung yang digantung.

Langkah 2 : ( Semasa Aktiviti )


1. Soalan akan dibacakan kepada setiap peserta mengikut giliran.
2. Bagi peserta yang salah menjawab maka 1 belon di atas kepala
peserta tersebut akan di letupkan dan tersingkir dari permainan.
3. Pemain yang menjawab betul akan terus bermain dipusingan kedua.

Langkah 3 : ( Selepas Aktiviti )


1. Selepas habis 15 soalan berkaitan sejarah, baki jumlah belon yang
tinggal merupakan markah yang akan diberikan kepada kumpulan.

SYARAT PERMAINAN
1. Peserta mesti berada di bawah belon semasa menjawab soalan.
2. Peserta tidak boleh mengelak dari letupan belon.

142 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

CHECK POINT : SENI VISUAL ( SR/ SM )

AKTIVITI : Nama ku nan Indah

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Mengenal nama setiap ahli kumpulan
2. Menambah kejelekitan di antara ahli kumpulan
3. Meningkatkan asertif diri.

LANGKAH 1 (Sebelum):

1. Semua ahli kumpulan dibekalkan sekeping kertas A4, gunting, gam, pensil warna
dan manik.
2. Fasilitator mengingatkan perserta perlu memilih nama yang paling pendek dan
yang paling manja untuk di tulis di atas kertas A4 tersebut

LANGKAH 2 (Semasa):

1. Kertas A4 tersebut perlulah dilipat dua, kemudian di bahagian sebelah kertas


tadi, setiap ahli kumpulan diminta melukis nama yang paling pendek dan paling
manja di atas kertas A4 yang diberikan. Tulisan nama perlulah dihias dengan
manic, dilukis dan dihias dengan indah.
2. Kemudian lipat semula kertas tersebut dan gunting mengikut nama yang telah di
tulis tadi. Hasil potongan nama tadi, diminta peserta menerangkan apakah
bentuk, objek, imej yang menggambarkan nama peserta tersebut.

LANGKAH 3 (Selepas):

1. Setiap peserta mempunyai nama yang cantik dan indah. Oleh itu, peserta perlu
interpretasikan dengan nayata dan jelas keindahan dan kecantikan nama
tersebut.
2. Namun begitu, terrdapat peserta yang lebih mementingkan nama yang diberi
oleh rakan-rakan berbanding ibu bapa.
3. Setelah selesai, setiap ahli kumpulan perlu menampal nama tersebut di atas
kertas mahjong.

MASA : 20 minit
BAHAN-BAHAN : Kertas A4, Gunting, pensil warna, manik dan kertas mahjong

143 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

LANGKAH BERGAMBAR: NAMA KU NAN INDAH

1. Kertas A4 dilipat dua

2. Tuliskan nama di sebelah kiri kertas yang dah dilipat dua

ADIB

3. Kemudian, lipat dua kertas tersebut dan potong tulisan mengikut nama yang
ditulis

ADIB

4. Nama yang telah dipotong diminta ahli kumpulan gambarkan mengikut bentuk
yang sesuai

ADIBbida

Contoh: Gambaran masjid

PENILAIAN MARKAH

MARKAH 1-3 4-6 7-9 10


PENILAIAN - Tidak - Lengkap - Lengkap dan Menampilkan
lengkap tetapi kemas Kreativiti dan
- Koyak tidak - Menarik dan kelainan
- Tidak kemas berwarna berdasarkan objektif
menarik - Menarik warni

144 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Media Peribadi

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Memahami dan peka terhadap pengaruh media terhadap peribadi diri.
2. Bijak dalam memilih produk/pakaian yang sesuai dengan budaya Malaysia.
3. Memahami kepentingan memilih produk/pakaian yang sesuai

BAHAN-BAHAN : Majalah Hiburan, Gunting, pensil warna dan kertas mahjong

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):
1. Semua ahli diminta duduk dalam kumpulan.
2. Fasilitator mengedarkan beberapa naskhah majalah dan edaran kepada setiap
kumpulan.

LANGKAH 2 (Semasa):
1. Setiap kumpulan diminta mencari dan menggunting apa-apa fesyen rambut,
kasut, solekan dan pakaian yang difikirkan menarik atau sesuai dari majalah atau
akhbar dan memenuhi figura manusia yang diberikan dengan keratan tersebut.
2. Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan dan memberi sebab kenapa
mereka memilih fesyen rambut, kasut, solekan dan pakaian tersebut.
3. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang pilihan fesyen pakaian yang
sesuai.

LANGKAH 3 (Selepas):
1. Setiap orang mempunyai taste dalam penampilan diri. Taste ini bergantung
kepada nilai-nilai peribadi.
2. Namun begitu, bukan semua fesyen atau jenama yang branded itu sesuai dan
cantik untuk kita. Kita perlu bijak memilih pakaian yang sesuai, selesa dan
mengikut kemampuan kewangan.

145 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : LOGO KUMPULAN

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Menghargai diri sendiri dan kumpulan
2. Membina asertif diri dengan menerima kekurangan dan kelebihan ahli-ahli dalam
kumpulan
3. Bersama-sama mencapai visi dan misi kumpulan

BAHAN-BAHAN : kain putih, marker pen, tali rapiah dan batang penyapu

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):
1. Semua kumpulan diberikan pewarna Pelaka merah, biru, kuning, kain putih
berukuran 2 kaki x 4 kaki dan sebatang kayu (batang penyapu)
2. Fasilitator menerangkan bahawa logo kumpulan perlu selari dengan visi dan misi
ahli kumpulan

LANGKAH 2 (Semasa):
1. Setiap kumpulan diminta melukis logo kumpulan yang menerangkan kumpulan
masing-masing.
2. Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan dan memberi sebab kenapa
mereka memilih logo tersebut
3. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang pilihan logo sesuai.

LANGKAH 3 (Selepas):
1. Setiap kumpulan perlu mempunyai misi dan visi.
2. Namun begitu, kadang-kadang terdapat kumpulan yang tidak mengikut
kehendak fasilitator, maka ini perlu dirasionalkan oleh fasilitator.

146 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : IMEJ DIRI

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri
2. Membina asertif diri
3. Mengetahui kelebihan dan kekuatan ahli kumpulan

BAHAN-BAHAN : kertas mahjong dan marker pen.

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):
1. Semua kumpulan diberikan marker pen hijau, merah, hitam dan biru dan kertas
mahjong.
2. Fasilitator mengingatkan bahawa lukisan binatang mestilah menggambarkan
imej diri yang melukis.

LANGKAH 2 (Semasa):
1. Lukisan pemandangan di sebuah zoo, setiap ahli kumpulan diminta melukis
seekor binatang yang menggambarkan dirinya.
2. Setiap ahli kumpulan diminta untuk membentangkan dan memberi sebab kenapa
mereka memilih imej tersebut.
3. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang pilihan imej sesuai.

LANGKAH 3 (Selepas):
1. Setiap ahli kumpulan perlu mengakui dan menerima kelemahan dan kekuatan
diri masing-masing
2. Namun begitu, kadang-kadang terdapat kumpulan yang tidak mengikut
kehendak fasilitator, maka ini perlu dirasionalkan oleh fasilitator.

PENILAIAN MARKAH

MARKAH 1-3 4-6 7-9 10

PENILAIAN - Tidak - Lengkap - Lengkap dan Menampilkan


lengkap tetapi kemas Kreativiti dan kelainan
- Koyak tidak - Menarik dan berdasarkan objektif
- Tidak kemas berwarna
menarik - Menarik warni

147 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : RINGAN SAMA DIJINJING

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Mewujudkan kerjasama dan menjaga amanah
2. Membina asertif diri
3. Mewujudkan budaya sayang menyayang

BAHAN-BAHAN : Telur dan marker pen hijau, hitam, biru dan merah.

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):

1. Setiap ahli kumpulan diberikan marker pen hijau, merah, hitam dan biru dan 2 biji
telur ayam
2. Fasilitator mengingatkan bahawa lukisan mestilah menggambarkan kumpulan
atau ahli kumpulan tersebut.
3. Lukisan sama ada dalam bentuk abstrak, berimej dan berwarna warni

LANGKAH 2 (Semasa):

1. Lukisan di telur. Terpulang kepada setiap ahli kumpulan


2. Setiap ahli kumpulan mesti bekerjasama menyiapkan lukisan tersebut.
3. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang pilihan imej dan corak yang
sesuai.

LANGKAH 3 (Selepas):

1. Setiap ahli kumpulan perlu menjaga telur tersebut hingga ke akhir check point.
2. Seni dan kecantikan menjadi keutamaan dalam aktiviti ini.

148 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : BAJU KU CARA KU

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Mengetahui emosi peserta
2. Membina asertif diri
3. Melahirkan murid yang kreativ dan berinovasi

BAHAN-BAHAN : Pewarna Pelaka, t-shirt putih dan marker pen.

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):

1. Setiap ahli kumpulan diberikan pewarna mural Pelaka, marker pen hijau,
merah, hitam dan biru dan t-shirt putih.
2. Fasilitator mengingatkan bahawa lukisan adalah bebas tetapi tidak menyinggung
isu-isu individu, negara, budaya, bangsa, kaum dan agama.

LANGKAH 2 (Semasa):

1. Lukisan adalah bebas dan mesti menarik


2. Setiap ahli kumpulan diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka.
3. Fasilitator berbincang dengan para peserta tentang lukisan yang dipilih.

LANGKAH 3 (Selepas):

1. Setiap ahli kumpulan tahu maksud lukisan di baju tersebut.


2. Namun begitu, kadang-kadang terdapat kumpulan yang tidak mengikut
kehendak fasilitator, maka ini perlu dirasionalkan oleh fasilitator.

PENILAIAN MARKAH

MARKAH 1-3 4-6 7-9 10


PENILAIAN - Tidak - Lengkap - Lengkap dan Menampilkan
lengkap tetapi kemas Kreativiti dan
- Koyak tidak - Menarik dan kelainan
- Tidak kemas berwarna berdasarkan
menarik - Menarik warni objektif

149 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
AKTIVITI : JONGKAT JONGKET

OBJEKTIF : Pada akhir aktiviti murid dapat:-


1. Tahu tarian negeri Johor
2. Membina asertif diri
3. Meningkatkan pengetahuan berkaitan tarian Zapin

BAHAN-BAHAN : Muzik tarian zapin

MASA : 20 minit

LANGKAH 1 (Sebelum):
1. Setiap kumpulan diberikan tugasan untuk menari zapin.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk berlatih tarian zapin dengan iringan
muzik.

LANGKAH 2 (Semasa):
1. Setiap peserta diminta menari tarian zapin dengan iringan muzik selama 3 minit.

LANGKAH 3 (Selepas):
1. Fasilitator diminta mengulas dan memberikan markah kepada persembahan
setiap kumpulan.

PENILAIAN MARKAH

MARKAH 1-3 4-6 7-9 10


PENILAIAN - Tidak - Mempunyai - Keseragaman Menampilkan
mengikut pola lantai dan mengikut Kreativiti dan
alunan muzik - Mengikut muzik kekemasan
- Tiada alunan - Pola lantai dalam tarian
keseragaman muzik menarik

150 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Check Point 1 : Persatuan Badan Beruniform

Aktiviti : Membuat jerat

Objektif :

i. Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan yang serba
kekurangan.
ii. Menanamkan semangat yakin diri, berdikari, dan bekerjasama dalam kumpulan.
iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi semasa menghasilkan bahan.
iv. Mengaplikasikan berbagai jenis ikatan dan simpulan yang sesuai.

Langkah 1 : (Sebelum Aktiviti)

1.1. Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.


1.2. Menyediakan borang-borang, keperluan dan pemeriksaan alatan yang akan
digunakan.
1.3. Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
1.4. Menetapkan dan menandakan tempat/lokasi aktiviti.
1.5. Memeriksa laluan dan kawasan agar selamat untuk aktiviti.
1.6. Mengagihkan kumpulan peserta kepada beberapa kumpulan, agihan kawasan
dan bahan keperluan.
1.7. Beri taklimat kepada semua fasilitator dan peserta mengenai tugas mereka
dengan memberikan contoh-contoh (gambar) berkaitan tugasan.

Langkah 2 : (Semasa Aktiviti)

2.1. Pelepasan peserta secara berkumpulan (8 Orang).


2.2. Pemantauan dan tunjuk ajar oleh semua fasilitator yang terlibat semasa aktiviti
berjalan.
2.3. Peserta melakukan aktiviti ikhtiar hidup secara berkumpulan untuk memasang
jerat mengikut panduan dan kreativiti masing-masing
2.4. Pastikan fasilitator berada di lokasi yang ditetapkan untuk pemerhatian dan
keselamatan.

Langkah 3 : (Selesai Aktiviti)

3.1. Setiap kumpulan peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.


3.2. Kumpul, periksa peralatan dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.
3.3. Pastikan jumlah peserta mencukupi.
3.4. Periksa tahap kesihatan peserta.
3.5. Kumpul peserta di tempat yang kondusif dan diberi pengisian seperti info
berkaitan, penghargaan dan pujian.
3.6. Buat laporan sekiranya ada kehilangan / kerosakan peralatan.
3.7. Penilaian aktiviti yang dijalankan berdasarkan pemarkahan dan pelaporan.

Syarat Permainan

Setiap kumpulan mestilah menggunakan alatan yang tersenarai dan disediakan untuk
menjalankan aktiviti sahaja.

151 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Bahan -bahan :

i. 1 bilah parang / pisau


ii. 5 meter tali
iii. 1 buluh
iv. 3 batang kayu
v. 1 penggali

Masa : 20 minit

Contoh Panduan Membuat Jerat

Contoh Jerat Leher:

i. Tali diikat pada pokok dan dihujungnya diikat menjadi bentuk bulatan
ii. Diletakkan pada jalan atau laluan yang biasa dilalu oleh binatang.
iii. Binatang akan tersangkut dilehernya jika kepala termasuk dalam bulatan
tersebut

Gambar :

Contoh Jerat Bidas

i. Ikat tali jerat pada hujung joran / batang kayu (boleh lentur), kemudian buatkan
running bowline dihujung tali tersebut.
ii. Ikat kayu pembingkas pada tali joran tersebut.
iii. Pasangkan kayu lengkung atas denai (laluan) binatang dengan mencacak
kedua-dua hujung di atas tanah.
iv. Cacak joran. Lenturkan joran. Bengkokkan kayu pembingkas kepada kayu
lengkung dan dikunci dengan kayu palang.
v. Aturkan kayu para di atas palang dan bukakan gelung tali seluas yang mungkin
di atas para.
vi. Jerat akan bingkas apabila para dipijak oleh binatang tersebut.

Gambar :

152 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

KEMAHIRAN : PERSATUAN BADAN BERUNIFORM

Borang Pemarkahan : Membuat Jerat

Kriteria Markah Markah Akhir


Tidak Siap Siap
0 5
Lengkap

Tidak Memuaskan Baik Sangat Cemerlang


Memuaskan Baik
1 2 3 4 5
Ikatan &
Simpulan
Fungsi

Kekemasan

Kukuh

Kreativiti

Jumlah
Besar

153 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

KRITERIA PEMARKAHAN

Tidak Memuaskan Baik Sangat Baik Cemerlang


Memuaskan 4
1 2 3 5
Ikatan dan Tidak Bilangan ikatan Dapat Dapat Dapat
simpulan menunjukan yang dugunakan menggunakan menggunakan menggunakan
sebarang adalah terhad beberapa ikatan. beberapa pelbagai
ikatan yang Ikatan sedikit Ikatan yang ikatan. Ikatan ikatan. Ikatan
baik. Ikatan kemas dan tetapi kemas dan tidak yang rapi dan sangat rapi
tidak kemas mudah terbuka mudah terbuka tidak mudah dan tidak
dan mudah semula semula terbuka mudah
terbuka semula terbuka
semula semula
Fungsi Tidak boleh Boleh digunakan Boleh digunakan Boleh Boleh
digunakan dengan baik dengan baik digunakan digunakan
tetapi ada sedikit tanpa masalah dengan sangat dengan sangat
pemasalahan baik efektif efektif tanpa
(spt. Saiz tidak tanpa masalah masalah
sesuai)
Kekemasan Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk
gajet/jerat gajet/jerat yang gajet/jerat yang gajet/jerat gajet/jerat
tidak kemas kemas tetapi baik tanpa perlu sangat kemas yang
dengan perlu penambahbaikan dari segi cemerlang
pelbagai penambahbaikan penyampaian dari segi
masalah dan saiz tanpa penyampaian
sebarang dan saiz tanpa
masalah sebarang
masalah
Kukuh Tidak dapat Dapat Dapat Dapat Dapat
menampung menampung menampung menampung menampung
beban bahan beban bahan beban bahan beban bahan beban bahan
yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan yang berkaitan
tetapi dengan
memerlukan sepenuhnya
penambahbaikan
Kreativiti Tiada Terdapat adaptasi Terdapat adaptasi Terdapat Terdapat
modifikasi / modifikasi yang / modifikasi yang adaptasi / adaptasi /
langsung boleh boleh modifikasi modifikasi
untuk meningkatkan meningkatkan yang boleh yang
meningkatkan keberkesanan keberkesanan meningkatkan meningkatkan
keberkesanan penggunaan penggunaan keberkesanan keberkesanan
gajet /jerat gajet/jerat tetapi gajet/jerat penggunaan penggunaan
dengan sedikit gajet/jerat gajet/jerat
masalah dengan baik secara
optimum

154 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Membina Gajet

OBJEKTIF :

i. Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan yang serba
kekurangan.
ii. Menanamkan semangat yakin diri, berdikari, dan bekerjasama dalam kumpulan.
iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi semasa menghasilkan bahan.
iv. Mengaplikasikan berbagai jenis ikatan dan simpulan yang sesuai.

Langkah 1 : (Sebelum Aktiviti)

1.1. Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.


1.2. Menyediakan borang-borang, keperluan dan pemeriksaan alatan yang akan
digunakan.
1.3. Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
1.4. Menetapkan dan menandakan tempat/lokasi aktiviti.
1.5. Memeriksa laluan dan kawasan agar selamat untuk aktiviti.
1.6. Mengagihkan kumpulan peserta kepada beberapa kumpulan, agihan kawasan
dan bahan keperluan.
1.7. Beri taklimat kepada semua fasilitator dan peserta mengenai tugas mereka
dengan memberikan contoh-contoh (gambar) berkaitan tugasan.

Langkah 2 : (Semasa Aktiviti)

2.1. Pelepasan peserta secara berkumpulan (8 orang).


2.2. Pemantauan dan tunjuk ajar oleh semua fasilitator yang terlibat semasa aktiviti
berjalan.
2.3. Peserta melakukan aktiviti ikhtiar hidup secara berkumpulan untuk membuat tiga
jenis gajet
2.4. Radio komunikasi / walkie talkie dua hala sesama fasilitator mestilah sentiasa
berfungsi.
2.5. Pastikan fasilitator berada di lokasi yang ditetapkan untuk pemerhatian dan
keselamatan.

Langkah 3 : (Selesai Aktiviti)

3.1. Setiap kumpulan peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.


3.2. Kumpul, periksa peralatan dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.
3.3. Pastikan jumlah peserta mencukupi.
3.4. Periksa tahap kesihatan peserta.
3.5. Kumpul peserta di tempat yang kondusif dan diberi pengisian seperti info
berkaitan, penghargaan dan pujian.
3.6. Buat laporan sekiranya ada kehilangan / kerosakan peralatan.
3.7. Penilaian aktiviti yang dijalankan berdasarkan pemarkahan dan pelaporan.

Syarat Permainan

Setiap kumpulan mestilah menggunakan alatan yang tersenarai dan disediakan untuk
menjalankan aktiviti sahaja.

155 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
BAHAN / PERALATAN :

i. Parang / pisau
ii. Tali
iii. Batang kayu / buluh

Masa : 20 minit

Contoh Panduan Membuat Gajet

Contoh Tripod Letak besen

i. Himpunkan tiga kayu.


ii. Buat ikatan simpulan manok pada satu kayu yang akan ditarik buka.
iii. Lilitkan tali pada himpunan kayu tersebut sebanyak 3-4 kali pada pertengahan
kayu.
iv. Bukakan himpunan kayu tersebut dan lilitkan tali pada setiap kayu yang telah
terbuka sebanyak 3-4 kali.
v. Akhirkan lilitan dengan ikatan buku sila/ simpulan manok
vi. Untuk kukuhkan lagi tripod, ikatkan kayu antara kedua-dua kayu yang berdiri.

Gambar :

Contoh Gajet Ampaian Baju

i. Himpunkan tiga kayu panjang


ii. Buat ikatan simpulan manok pada satu kayu yang akan ditarik buka
iii. Lilitkan tali pada himpunan kayu tersebut sebanyak 3-4 kail pada hujung atas
kayu
iv. Bukakan himpunan kayu tersebut dan lilitkan tali pada setiap kayu yang telah
terbuka sebanyak 3-4 kali
v. Akhirkan lilitan dengan ikatan buku sila/ simpulan manok
vi. Ulang langkah 1-5 untuk buat kaki kedua ampaian
vii. Pacakkan kayu kecil di sebelah kaki ampain dan ikatkan tali antara kedua- kaki
ampaian

156 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

KEMAHIRAN : PERSATUAN BADAN BERUNIFORM

Borang Pemarkahan : Membuat Gajet

Kriteria Markah Markah Akhir


Tidak Siap Siap
0 5
Lengkap

Tidak Memuaskan Baik Sangat Cemerlang


Memuaskan Baik
1 2 3 4 5
Kekemasan

Kukuh

Fungsi

Kreativiti

Ikatan &
Simpulan
Jumlah
Besar

157 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

KRITERIA PEMARKAHAN

Tidak Memuaskan Baik Sangat Baik Cemerlang


Memuaskan
1 2 3 4 5
Kekemasan Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk
gajet/jerat gajet/jerat yang gajet/jerat yang gajet/jerat gajet/jerat yang
tidak kemas kemas tetapi perlu baik tanpa perlu sangat kemas cemerlang dari segi
dengan penambahbaikan penambahbaikan dari segi penyampaian dan saiz
pelbagai penyampaian tanpa sebarang
masalah dan saiz tanpa masalah
sebarang
masalah
Kukuh Tidak dapat Dapat Dapat Dapat Dapat menampung
menampung menampung menampung menampung beban bahan yang
beban bahan beban bahan yang beban bahan yang beban bahan berkaitan dengan
yang berkaitan berkaitan tetapi berkaitan yang berkaitan sepenuhnya
memerlukan
penambahbaikan
Fungsi Tidak boleh Boleh digunakan Boleh digunakan Boleh digunakan Boleh digunakan
digunakan dengan baik tetapi dengan baik tanpa dengan sangat dengan sangat efektif
ada sedikit masalah baik efektif tanpa tanpa masalah
pemasalahan (spt. masalah
Saiz tidak sesuai)
Kreativiti Tiada Terdapat adaptasi Terdapat adaptasi Terdapat Terdapat adaptasi /
modifikasi / modifikasi yang / modifikasi yang adaptasi / modifikasi yang
langsung untuk boleh boleh modifikasi yang meningkatkan
meningkatkan meningkatkan meningkatkan boleh keberkesanan
keberkesanan keberkesanan keberkesanan meningkatkan penggunaan
gajet /jerat penggunaan penggunaan keberkesanan gajet/jerat secara
gajet/jerat tetapi gajet/jerat penggunaan optimum
dengan sedikit gajet/jerat
masalah dengan baik
Ikatan dan Tidak Bilangan ikatan Dapat Dapat Dapat menggunakan
simpulan menunjukan yang dugunakan menggunakan menggunakan pelbagai ikatan. Ikatan
sebarang adalah terhad beberapa ikatan. beberapa ikatan. sangat rapi dan tidak
ikatan yang Ikatan sedikit Ikatan yang kemas Ikatan yang rapi mudah terbuka
baik. Ikatan kemas dan tetapi dan tidak mudah dan tidak mudah semula
tidak kemas mudah terbuka terbuka semula terbuka semula
dan mudah semula
terbuka semula

158 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Pertolongan Cemas (Balut Luka Pada Tangan)

OBJEKTIF :

i. Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan yang serba
kekurangan.
ii. Menanamkan semangat yakin diri, berdikari, dan bekerjasama dalam kumpulan.
iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi semasa menghasilkan bahan.
iv. Mengaplikasikan kemahiran memberi pertolongan cemas.

Langkah 1 : (Sebelum Aktiviti)

1.1. Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.


1.2. Menyediakan borang-borang, keperluan dan pemeriksaan alatan yang akan
digunakan.
1.3. Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
1.4. Menetapkan dan menandakan tempat/lokasi aktiviti.
1.5. Memeriksa laluan dan kawasan agar selamat untuk aktiviti.
1.6. Mengagihkan kumpulan peserta kepada beberapa kumpulan, agihan kawasan
dan bahan keperluan.
1.7. Beri taklimat kepada semua fasilitator dan peserta mengenai tugas mereka
dengan memberikan contoh-contoh (gambar) berkaitan tugasan.

Langkah 2 : (Semasa Aktiviti)

2.1. Pelepasan peserta secara berkumpulan (8 orang).


2.2. Pemantauan dan tunjuk ajar oleh semua fasilitator yang terlibat semasa aktiviti
berjalan.
2.3. Peserta melakukan aktiviti secara berkumpulan untuk pertolongan cemas
mengikut panduan yang telah diterangkan oleh fasilitator
2.4. Radio komunikasi / walkie talkie dua hala sesama fasilitator mestilah sentiasa
berfungsi.
2.5. Pastikan fasilitator berada di lokasi yang ditetapkan untuk pemerhatian dan
keselamatan.

Langkah 3 : (Selesai Aktiviti)

3.1. Setiap kumpulan peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.


3.2. Kumpul, periksa peralatan dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.
3.3. Pastikan jumlah peserta mencukupi.
3.4. Periksa tahap kesihatan peserta.
3.5. Kumpul peserta di tempat yang kondusif dan diberi pengisian seperti info
berkaitan, penghargaan dan pujian.
3.6. Buat laporan sekiranya ada kehilangan / kerosakan peralatan.
3.7. Penilaian aktiviti yang dijalankan berdasarkan pemarkahan dan pelaporan.

Syarat Permainan

Setiap kumpulan mestilah menggunakan alatan yang tersenarai dan disediakan untuk
menjalankan aktiviti sahaja.

159 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
BAHAN / PERALATAN

i. Bandage
ii. 3 Kain putih besar
iii. Empat pin kecil

Masa : 20 minit

Contoh Panduan Pertolongan Cemas :-

Contoh Balut Luka Pada Tangan

i. Sokong lengan mangsa dan letakkan ekor hujung permulaan pembalut pada
bahagian bawah pergelangan tangan dan mula dari luar iaitu disebelah ibu jari
terus buat satu lilitan.
ii. Silangkan pembalut iaitu di atas dan di bawah ekor pemulaan. Peserta yang
berperanan sebagai pencuri dikeluarkan dari bulatan dan kembali semula untuk
mengesan penjaga harta karun tersebut.
iii. Selepas bersilang simpan ekor pembalut (SEKIRANYA TIDAK PERLU) dan
buatlilitan ditengah kedua-dua pembalut.
iv. Bawa pembalut melintang pada belakang tangan bahagian tepi bertemu pada
pangkal kuku jari kelingking.
v. Bawa pembalut ke bawah dan lilit sekeliling jari dan pada atas jari telunjuk.
(Bahagian tepi berada pada pangkal kuku jari telunjuk)
vi. Bawa pembalut melintangi belakang tangan dan lilit di sekeliling tangan
vii. Lilit pembalut secara berulang dan dari arah pergelangan tangan dengan
membiarkan ibu jari terdedah.
viii. Apabila keseluruhan tangan sudah dibalut, buat dua lilitan lurus pada
pergelangan tangan dan kemaskan pembalutan (Periksa peredaran darah pada
tangan. Jika pembalutan terlalu ketat, buka pembalut dan longgarkan)

Gambar :

160 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh Anduh Lengan

i. Bucu kain atas anduh hendaklah diletakkan pada siku lengan/tangan.


ii. Ikatan buku sila diikatkan pada atas bahu.
iii. Bucu atas kain anduh yang diletakkan pada siku tadi boleh dipin atau dilipat ke
bahagian dalam supaya Nampak lebih kemas.
iv. Fungsi kain anduh : a) Mengampu bahagian anggota atas luka atau cedera
b) Mengurangkan pergerakan serta sakit anggota atas

Gambar :

Borang Pemarkahan : Pertolongan Cemas

Kriteria Markah Markah Akhir


Tidak Siap Siap
0 5
Lengkap

Tidak Memuaskan Baik Sangat Cemerlang


Memuaskan Baik
1 2 3 4 5
Kekemasan

Ikatan &
Simpulan
Jumlah
Besar

KRITERIA PEMARKAHAN

Tidak Memuaskan Baik Sangat Baik Cemerlang


Memuaskan
1 2 3 4 5
Kekemasan Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk Rekabentuk
gajet/jerat tidak gajet/jerat yang gajet/jerat yang gajet/jerat gajet/jerat yang
kemas dengan kemas tetapi baik tanpa perlu sangat kemas cemerlang dari
pelbagai perlu penambahbaikan dari segi segi
masalah penambahbaikan penyampaian penyampaian
dan saiz tanpa dan saiz tanpa
sebarang sebarang
masalah masalah
Ikatan dan Tidak Bilangan ikatan Dapat Dapat Dapat
simpulan menunjukan yang dugunakan menggunakan menggunakan menggunakan
sebarang ikatan adalah terhad beberapa ikatan. beberapa ikatan. pelbagai ikatan.
yang baik. Ikatan sedikit Ikatan yang Ikatan yang rapi Ikatan sangat
Ikatan tidak kemas dan tetapi kemas dan tidak dan tidak mudah rapi dan tidak
kemas dan mudah terbuka mudah terbuka terbuka semula mudah terbuka
mudah terbuka semula semula semula
semula

161 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Permainan Berkumpulan (Orienteering)

OBJEKTIF :

i. Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan yang serba
kekurangan.
ii. Menanamkan semangat yakin diri, berdikari, dan bekerjasama dalam kumpulan.
iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi semasa menghasilkan bahan.
iv. Mengaplikasikan kemahiran bekerjasama.

Langkah 1 : (Sebelum Aktiviti)

1.1. Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.


1.2. Menyediakan borang-borang, keperluan dan pemeriksaan alatan yang akan
digunakan.
1.3. Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
1.4. Menetapkan dan menandakan tempat/lokasi aktiviti.
1.5. Memeriksa laluan dan kawasan agar selamat untuk aktiviti.
1.6. Mengagihkan kumpulan peserta kepada beberapa kumpulan, agihan kawasan
dan bahan keperluan.
1.7. Beri taklimat kepada semua fasilitator dan peserta mengenai tugas mereka
dengan memberikan contoh-contoh (gambar) berkaitan tugasan.

Langkah 2 : (Semasa Aktiviti)

2.1. Pelepasan peserta secara berkumpulan (8 orang).


2.2. Pemantauan dan tunjuk ajar oleh semua fasilitator yang terlibat semasa aktiviti
berjalan.
2.3. Peserta melakukan aktiviti ikhtiar hidup secara berkumpulan untuk aktiviti
penjaga harta karun mengikut panduan yang telah diterangkan oleh fasilitator
2.4. Pastikan fasilitator berada di lokasi yang ditetapkan untuk pemerhatian dan
keselamatan.

Langkah 3 : (Selesai Aktiviti)

3.1. Setiap kumpulan peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.


3.2. Kumpul, periksa peralatan dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.
3.3. Pastikan jumlah peserta mencukupi.
3.4. Periksa tahap kesihatan peserta.
3.5. Kumpul peserta di tempat yang kondusif dan diberi pengisian seperti info
berkaitan, penghargaan dan pujian.
3.6. Buat laporan sekiranya ada kehilangan / kerosakan peralatan.
3.7. Penilaian aktiviti yang dijalankan berdasarkan pemarkahan dan pelaporan.

Syarat Permainan

Setiap kumpulan mestilah menggunakan alatan yang tersenarai dan disediakan untuk
menjalankan aktiviti sahaja.

Masa : 20 minit

162 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Contoh Panduan Permainan Berkumpulan

Panduan Permainan Deria Sentuh dan Dengar

i. Setiap peserta perlu menyentuh satu barang dalam kotak dan mendengar
satu audio
ii. Setiap peserta menyenaraikan satu jenis barang yang disentuh dan audio
yang didengar
iii. Sekiranya ada persamaan barang yang disenaraikan, peserta tersebut boleh
mengulangi semula menyentuh semula barang di dalam kotak.
iv. Setiap peserta hendaklah senaraikan barang / audio yang berbeza

BAHAN / PERALATAN

i. Borang senarai barang


ii. Kotak berisi 12 jenis barang yang berbeza
iii. System audio (mengandungi 8 bunyi yang berbeza)
iv. earphone

Panduan Permainan Photo Scarvenger Hunt

i. Peserta akan diberi lapan gambar.


ii. Contoh kriteria adalah seperti, pokok terbesar dikawasan itu, kereta berwarna
kuning,orang yang bermain bola sepak dan sebagainya.
iii. Sebelum permainan bermula, penjaga checkpoint hendaklah menetapkan had
bagi sesebuah kawasan permainan.
Setelah kesemua kriteria dapat dicari, penjaga checkpoint akan mencatatkan
masa

BAHAN / PERALATAN

i. Lapan gambar yang berbeza


ii. Borang senarai barang

Borang Pemarkahan : Permainan Berkumpulan (deria sentuh dan mendengar)

Kriteria Markah Markah Akhir


Betul Salah
8 0
Deria sentuh

Deria mendengar

Jumlah Besar

Borang Pemarkahan : Permainan Berkumpulan Photo Scarvenger Hunt

Kriteria Markah Markah Akhir


Betul Salah
8 0

Jenis gambar

Jumlah Besar

163 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

AKTIVITI : Ikhtiar Hidup

OBJEKTIF :

i. Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan yang serba
kekurangan.
ii. Menanamkan semangat yakin diri, berdikari, dan bekerjasama dalam kumpulan.
iii. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi semasa menghasilkan bahan.
iv. Mengaplikasikan kemahiran memasak dengan bahan yang sedia ada.

Langkah 1 : (Sebelum Aktiviti)

1.1. Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.


1.2. Menyediakan borang-borang, keperluan dan pemeriksaan alatan yang akan
digunakan.
1.3. Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
1.4. Menetapkan dan menandakan tempat/lokasi aktiviti.
1.5. Memeriksa laluan dan kawasan agar selamat untuk aktiviti.
1.6. Mengagihkan kumpulan peserta kepada beberapa kumpulan, agihan kawasan
dan bahan keperluan.
1.7. Beri taklimat kepada semua fasilitator dan peserta mengenai tugas mereka.

Langkah 2 : (Semasa Aktiviti)

2.1. Pelepasan peserta secara berkumpulan (8 orang).


2.2. Pemantauan dan tunjuk ajar oleh semua fasilitator yang terlibat semasa aktiviti
berjalan.
2.3. Peserta melakukan aktiviti ikhtiar hidup secara berkumpulan untuk memasak
telur dalam limau mengikut panduan yang telah diterangkan oleh fasilitator
2.4. Pastikan fasilitator berada di lokasi yang ditetapkan untuk pemerhatian dan
keselamatan.

Langkah 3 : (Selesai Aktiviti)

3.1. Setiap kumpulan peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.


3.2. Kumpul, periksa peralatan dan serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab.
3.3. Pastikan jumlah peserta mencukupi.
3.4. Periksa tahap kesihatan peserta.
3.5. Kumpul peserta di tempat yang kondusif dan diberi pengisian seperti info
berkaitan, penghargaan dan pujian.
3.6. Buat laporan sekiranya ada kehilangan / kerosakan peralatan.
3.7. Penilaian aktiviti yang dijalankan berdasarkan pemarkahan dan pelaporan.

164 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
Syarat Permainan

Setiap kumpulan mestilah menggunakan alatan yang tersenarai dan disediakan untuk
menjalankan aktiviti sahaja.

BAHAN / PERALATAN

i. Parang / pisau
ii. Kayu
iii. Mancis
iv. Daun kering
v. Limau
vi. 3 Biji Telur
vii. Plastik sampah

Masa : 20 minit

Contoh Panduan Ikhtiar Hidup

Panduan Memasak Telur Dalam Limau:

i. Sediakan unggun api kecil


ii. Sediakan sebiji telur dan limau
iii. Membuat satu lubang kecil pada permukaan limau
iv. Mengeluarkan isi limau dengan cermat supaya kulit limau tidak terkopek
v. Telur dituangkan ke dalam mangkuk lalu dikacau
vi. Masukkan telur yang dikacau ke dalam limau yang telah dibuang isi
vii. Letakkan limau tersebut ke dalam api untuk dibakar
viii. Bakar sehingga kulit limau menjadi warna coklat
ix. Masaklah telur dalam limau

Gambar :

Panduan memasak telur bersalut tanah liat


165 | U n i t Kokurikulum JPN Johor
Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi
i. Peserta diberi peralatan untuk masakan rimba iaitu memasak telur bersalut
tanah liat
ii. Peserta hendaklah menyediakan tempat pembakaran
iii. Telur hendaklah disalut dengan tanah liat sebelum dibakar
iv. Pastikan api sentiasa menyala sehingga telur masak

Gambar :

Panduan memasak telur dalam kentang

i. Sediakan unggun api kecil


ii. Sediakan sebiji telur dan kentang
iii. Membuat satu lubang pada kentang
iv. Keluarkan isi kentang
v. Telur dituangkan ke dalam mangkuk lalu dikacau
vi. Masukkan telur yang dikacau ke dalam lubang kentang yang telah dibuang isi
vii. Letakkan kentang tersebut ke atas bara api untuk dibakar
viii. Bakar sehingga telur masak

Gambar :

166 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Borang Pemarkahan : Masakan Rimba

Kriteria Markah Markah Akhir


Tidak Siap Siap
0 5
Lengkap

Tidak Memuaskan Baik Sangat Cemerlang


Memuaskan Baik
1 2 3 4 5
Kebersihan dan
keselamatan
makanan
Kerjasama

Jumlah Besar

KRITERIA PEMARKAHAN

Tidak Memuaskan Baik Sangat Baik Cemerlang


Memuaskan
1 2 3 4 5
Kebersihan Kebersihan dan Kebersihan dan Kebersihan dan Kebersihan dan Kebersihan dan
dan keselamatan keselamatan keselamatan keselamatan keselamatan
keselamatan tidak dijaga tetapi dijaga dengan dijaga dengan dijaga dengan
makanan dititikberatkan masih ada sampah memastikan baik dengan memastikan
yang tidak dikutip makanan dan memastikan makanan dan
persekitaran makanan dan persekitaran
bersih persekitaran amat bersih
bersih
Kerjasama Tiada Terdapat Terdapat Terdapat Terdapat
Kerjasama Kerjasama antara Kerjasama dan Kerjasama dan Kerjasama dan
yang nyata ahli kumpulan komunikasi yang komunikasi komunikasi
antara ahli tetapi tiada baik antara ahli yang baik dengan sangat
kumpulan komunikasi yang kumpulan antara ahli baik tanpa
jelas dalam kumpulan sebarang
kumpulan tanpa sebarang masalah
masalah

167 | U n i t Kokurikulum JPN Johor


Modul Explorasi
Kokurikulum Impak Tinggi

Senarai Panel Penulis


Modul Explorasi Kokurikulum Impak Tinggi

1. Haji Yasman Bin Jamsir - JPN Johor


2. Haji Kamarudin Bin Haji Mohamad Tahir - Unit Kokurikulum JPN Johor
3. En. Azmi Bin Abu - Unit Kokurikulum JPN Johor
4. En. Mohd Azhar Bin Mohtar - Unit Kokurikulum JPN Johor
5. En. Rusli Bin Tumiran - Unit Kokurikulum JPN Johor
6. En. Azman Bin Ansar - Unit Kokurikulum JPN Johor
7. En. Khairul Akmar Bin Abdullah - Unit Kokurikulum JPN Johor
8. En. Mohd Nor Ismail Bin Md Said - PPD Johor Bahru
9. Cik Norsyakinah Binti Abdullah - PPD Johor Bahru
10. En. Mohd Najib Bin Haron - PPD Johor Bahru
11. En. Ahmad Imran Bin Md Isa - PPD Pasir Gudang
12. Hajjah Suhaila Binti Bakit - PPD Pasir Gudang
13. En. Muhammad Arshad Bin Mohamad Amir - SMK Taman Desa Tebrau P G
14. En. Mohd Syahrizal Bin M Salleh - SMK Taman Pasir Putih P G
15. En. Johan Bin Mohd Nasir - PPD Kulai
16. En. Elanggovan a/l M. Savarimuthu - PPD Kulai
17. Pn. Saripah Faridah Binti - PPD Kulai
18. En. Abd Halim Bin Sulong - PPD Kota Tinggi
19. Haji Ishak Bin Ismail - PPD Kota Tinggi
20. En. Md Hairol Azhari Bin Sapon - PPD Mersing
21. En. Fadzli Affandi Bin Sapihie - PPD Kluang
22. En. Mohd Hafidz Bin Nasri - PPD Kluang
23. En. Mohamad Sohaimi Bin Mohamad Lazim - PPD Batu Pahat
24. En. Yusri Bin Jakarsi - PPD Batu Pahat
25. En. Johari Bin Marsan - PPD Segamat
26. En. Mohd Faizal Bin Rasid - PPD Segamat
27. En. Muhd Adzam Shah Bin Mardi - PPD Segamat
28. En. Rostam Bin Haron - PPD Muar
29. En. Mohd Fauzi Bin Ishak - PPD Muar
30. En. Noraslin Bin Mohd Dahan - PPD Tangkak
31. En. Mohd Khairul Bin Khalid - PPD Pontian
32. En. Fauzan Bin Mohd Hanafi - PPD Pontian

168 | U n i t Kokurikulum JPN Johor