Anda di halaman 1dari 1

DOA PROGRAM ANTI DADAH

‫الر ِح ْي ِم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬ ِ ‫بِس ِم‬
َّ ‫اهلل‬ ْ
ِ ‫السالَم علَى رسولِنا‬
‫األم ْي َن َو َعلَى‬ ِ َّ ‫الذي بِنِعمتِ ِه تَتِم‬
ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ُ َّ ‫الصالَة َُو‬ َّ ‫ َو‬، ‫ات‬
ُ ‫ـح‬
َ ‫ُالصال‬ ّ َ ْ ْ ‫ـح ْم ُـد هلل‬َ ْ‫ال‬
. ‫أج َـم ِع ْي َن‬ ِ ‫أص َح‬ ِِ
ْ ‫ابه‬ ْ ‫َءأله َو‬
Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad s.a.w dan keluarga serta para sahabat baginda.

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, Pada hari ini kami memanjatkan kesyukuran


kepadaMu kerana dengan hidayahMu kami dapat berkumpul bagi membicarakan
tentang racun pemusnah yang merosakkan umat manusia sejagat.

Engkau cetuskanlah dalam hati kami, rasa jijik dan benci terhadap najis dadah dan
bahan - bahan lain seumpamanya.Ya Allah peliharakanlah kami dan jauhilah kami
dari perkara yang membinasakan kami.

Ya Allah kurniakanlah kesedaran kepada hambaMu yang terlibat dalam


penyalahgunaan dadah. Berikanlah keinsafan kepada pengedar dadah durjana agar
negara kami sentiasa selamat, aman makmur dan bahagia.

ِِ ِ
َ‫ َوال‬، ‫صـ ـ ْو ًما‬ ُ ‫ َوَت َف ُّرقَ ـَـنَا م ْن َب ْعــده َت َف ُّرقـ ـاً َم ْع‬، ‫ـل َج ْم َعنَ ــا َهـ ـ َذا َج ْم ًع ــا َم ْر ُح ْو ًمــا‬
ْ ‫اج َع ـ‬ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
. ‫تَ ْج َع ِل اللَّ ُه َّم فِ ْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن َي ْتَبعُنَا َش ِقيًّا َوالَ َمط ُْر ْو ًدا َوالَ َم ْح ُر ْو ًما‬
َ ‫اخ ُرهُ َو َخ ْي َر أَ ْع َمالِنَا َخ َواتِ ُمهُ َو َخ ْي َر أيَّ ِامنَا َي ْو َم ألْ َق‬
‫اك فِ ْي ِه‬ ِ ‫اللَّه َّم اجعل َخير أَ ْعما ِرنَا ء‬
َ َ َْ ْ َْ ُ
ًّ‫ـل فِ ْي قـُــلُ ْوبِنَا ِغال‬ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ْ ‫الل ُه َّم ا ْغف ْرلَنَـــا ذُ ُن ْو َبنَـــا َو ِإل ْخ َواننَـــا الذيْ َن َس ــَب ُق ْونَا با ِإليْ َمـــان َوالَ تَ ْج َعــ‬
َّ
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ ٌ ‫ك َرءُ ْو‬ َ َّ‫لِلَّ ِذيْ َن َء َام ُن ْوا َر َّبنَاإن‬

ِ ‫اب النَّار‬ ِ ِ ِ ِ ُّ ‫َر َّبنَا َءاتِنَا فِي‬


َ ‫سنَة ًَوقنَا َع َذ‬
َ ‫سنَة ً َوفي األخ َرة َح‬
َ ‫الد ْنيَا َح‬
‫العالَ ِم ْي َن‬
َ ‫ب‬ ِّ ‫ْح ْم ُدلِلَّ ِـه َر‬ ِ ‫وصلَّى اهلل َعلَى مح َّم ٍـد و َعلَى ءالِ ِه و‬
َ ‫ َوال‬، ‫ص ْحبِه َو َسلَّ َم‬
َ َ َ َ َُ ُ َ َ